Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-06-09 / 129. szám

f • 4. oldal. ... . - — 5 6 MROtCSl H9Ur EH (Trianon 23,) 1943 június 9. mmmmmmmmmmamm Színház Bolond Ásvayaé Harsányi Zsolt színműve egy legszebb emberi érzésen, az egész életen át tarló hűséges szerelmen és egy súlyos lélekta­ni pioblémán épül fel. A megoldás or­vosi szempontból kifogásolható, de ta­lán éppen ez a valószínűtlenség teszi súlyossá azt a szerepkört, amelyet a da­rab főszereplőjének meg kell oldania. És nagy feladatot ró Ásvayné alakítójára az a körülmény is, hogy a darab szerint olyan korabeli különbséget kell áthidal­nia a játékkal, amilyet nem lehet csu­pán külső eszközökkel érzékeltetni. Hat­van esztendőbeli különbség nagy vál­tozást jelent a lélek életében, aki tehát erre a kettős szerepre vállalkozni mer, annak nemcsak színésznőnek kell len­nie, hanem jó lélekismerőnek, hogy el is tudja hitetni azt a gondolatot, amelyet a szerep írója ki akart fejezni. És még egyet tegyünk hozzá. Az ember rendsze­rint előítéletekkel nyúl a dolgokhoz. Ezt a darabot az ország első színpadán ját­szották hosszú időn át nagy sikerrel és részben a színház, részben az ottani sze­replő neve bizonyos patinával vonta be a szerepet. Amikor tehát a vidéki szín­házban kerül játszásra a darab, sok em­ber hajlamos az összehasonlításra, vagy legalább is annak az előítéletnek a kimondására, hogy nem lehel a dara­bot vidéken úgy megjátszani, mint aho­gyan azt a fővárosi színészek adják. Nos. erre adott most cáfolatot Fö'.dessy Géza társulatának előadása. Így, ahogyan volt, ezzel a szereposzással nyugodan odaállít­hatnánk a társulatot az igényisebb, a forró sikerű előadásokhoz szokott fővá­rosi közönség 'ítélőszéke elé is. A címszerepet Komlós Juci játszotta. Amit a tisztán csengő, a lélek mélyéről fakadó emberi szóval ki lehet fejezni, az az emberi érzés ott hullámzott Komlós Juci hangjában, lelkében, mozdulataiban, játékában. Gyöngédség, féltés, szeretet, remegés, indulat, megalázottság, össze- töretés és az első felvonás végének a lé­lek mélyén való összeomlása szindús skálában tárták fel ennek a fiatal, nagy­szerű művésznőnek lélekábrázoló művé­szetét. S amikor a második felvonástól kezdve hat évtizedet átugorva mint öreg asszony jelenik meg előttünk, akiben a nagy lélek tartja csak a törékeny testet, nagyon is emberi volt a játéka. Az utol­só felvonás végjelenete egyenesen döb­benetesen hatott. Felesleges volna dicsér­ni. Nem szeretnénk hagy szavakat hasz­nálni vele kapcsolatosan, mert nem sze­retnénk csökkenteni az elismerés érté­két s ezért csak ennyit: köszönet a szép játékért, művésznő! Ásvay Zoltán szere­pében Földessy Géza játszott. Számára az első felvonás nyújtott különösen ki­váló alkalma a lélekábrázolásra. A fél­tékenység, a gyanakvás ördöge által meg szállt ember alakját mesteri vonásokkal rajzolta meg. A dédunoka szerepében sok meleg szint adott játékában. Igen figyelemre méltó volt rövidebb szerepé­ben Eessenyei Ferenc játéka is, akinek a dráma elindításában kellett jó alakí­tást nyújtani s ezt meg is tette. Mátray Mária a fölényes, modern, az eszére hall­gató. de később mégis az érés hatalma alá kerülő leány szerepét, Kiss Ilona a túlérzékeny lelkű fiatal özvegy alakját, Bánhidy József a kissé paralitikus Mi­hály szerepét, Antalffy József a könnyel- mü, de egyébként igen kedves Tamás fi­guráját játszották teljes elismerésre mél­tó alakítással. Nagyon jó volt Várady László is az orvos szerepében, Nagy Bé­la több melegséget vihetett volna bele szerepkörébe. Kassai az ispán szerepé­ben, Bartók Júlia pedig Bábí szerepében adtak egy-egy jó kabinetalakítást. HETI MŰSOR j Június 9-én, szerdán este negyed 8 óra­kor: Csípkeálarc. Operettbemutató. Június 10-én, csütörtökön este egyne­gyed 8 órakor: Luxemburg grófja. — Operett. (Tisztviselői előadás mérsé­kelt helyárakal.) Június 11-én, pénteken este egynegyed 8 órakor: „Szép az élet“. Vaszary Já­nos kacagtató vígjátéka . Június 11-én, pénteken délután fél 4 órai kezdettel a népművelési előadás- sorozatban: .,Latyi-Malyí“. Gyermek­operette. Tornya Mária nyíregyházi. Nádor-utca 49 szám alatti lakost életveszélyes álla­potban a mentők szállították az Erzsébet kórházba. A szerencsétlen leány öngyil­kossági szándékból szolgálati helyén ki­ugrott egy másodemeleti ház ablakán és összetört tagokkal terült el az úttesten. Aszabolcsi MÉP-szervezetek munkás­ságáról a párt értesítője a következők­ben számol be: Nyírgyulaj község MÉP választmánya Damjanovich József gör. kát, esperes, paróchus, MÉP pártvezető elnöklésével megta’ tott ülésen a községet érintő kér­déseket tárgyalták meg. A pártvezető a ruházati cikkek magas árai, Andrássy László községi főjegyző a Nyírgyulaj— Máriapócsot összekötő járhatatlan kö- vesút kiépítését, Kádár Béla titkár pe­dig a furott kút mielőbbi felépítése tár­gyában tett javaslatot. Kisléta község MÉP szervezete Baráth Mihály ref. lelkész, pártvezető elnöklete mellett megtartott válaszmányi ülésén Medácsi Péter és Szabó Albert fel­szólalásában a felekezeti békét hang­súlyozta mint a nemzeti erők egyik legfontosabb forrását. Majd a közellátási viszonyokkal kapcso­latos visszaélésekre mutatott rá. Napkor községben Támba Antal párt­vezető és Linczenboll András mezőgaz­dasági terményeknek és az ipari cikkek árának arányosítását sürgették. Baktalórántházán a Magyar Élet Pátrja járási és községi vezetőségének a bevo­násával a HONSz megtartotta járási évi közgyűlését, amelyen a Magyar Élet Pártja járási MÉP szervezetének a tag­jai is nagy számban megjelentek. Bene­dek Domonkos kerületi pártvezető meg­nyitó beszéde után Június 12-én, szombaton délután 4 óra­kor, közkívánatra: Véndiófa. (Népmű­velődési előadás.) Június 12-én, szombaton este egynegyed 8 órai kezdettel: 100 piros rózsa. A fővárosi Operett-Színház legnagyobb sikerű darabja. Június 13-án, vasárnap délután: 100 pi­ros rózsa. Operett. Június 13-án, vasárnap este egynegyed 8 órakor: 100 piros rózsa. Operett. Június 14-én, hétfőn délután fél 4 óra­kor: Huszárkisasszony. Operett. Június 14-én, hétfőn este egynegyed 8 órakor: Huszárkísasszony, Operett. A színházi pénztár naponta reggel 9 órától fél 1 óráig, és délután 5 órától van nyitva. Telefon 25—03. Tornya Mária állapota súlyos, az ön­gyilkossági kísérlet ügyében széleskörű vizsgálat indult meg annak megállapítá­sára, hogy miért akart meghalni Tornya Mária. A sérültet eddig még kihallgatni nem lehetett, dr. Beér Ágoston, a kerület ország­gyűlési képviselője mondott beszé­det a hadigondozottakhoz. Kiemelte a belső front nagy fontosságát és Ígéretet tett, hogy mint törvényhozó is, mint ember is mindenkor szívén fogja viselni a hadigondozottaü ügyét. Javasla­tot tett arra nézve, hogy a hadigondozá­si ügyet ne vármegyénként, hanem já­rásonként szervezzék meg. Utána dr. Farkas Lajos mondotta el ünnepi beszé­dét. Nyíregyházán a katonai szolgálatra be­vonult Bertalan Kálmán országgyűlési kép­viselő titkárának a bevonásával a városi és vármegyei MÉP panasznapot tartott. Polgári szervezetünk választmányi ülé­sét dr. Tanyi János pártvezető nyitotta meg. Báró Vay Miklós országgyűlési kép­viselő a kiil- és belpolitikai kérdések­ről és a hadihelyzetről tájékoztatta meg. jelenteket. Felszólaltak Baráth István Kálnoky Dezső. Kiss Gyula és id. Deli János. Sényő, Oros, Nyírpazony és Nyírtura választmányi ülésén Heringh Andor ke­rületi szervező titkár ismertette a bel- és külpolitikai helyzetet. Közérdekben fel­szólaltak Miskolczi Mihály, Tóth János, dr. Veress László. Leffelholcz Károly, Oszterhuber Nándor, Bezdek Lajos, Ve­ress Károly és Tőkéssy Lajos. A Szabolcsvármegyei Méhészeeyesnlet június havi összejövetele nagy érdeklő­dés mellett folyt le vasárnap, a ehó 6-án a Pacsirta-utcai Kertmunkésképző Iskola helyiségében. Pauliny Mihály ny. igazgató tanító érdekes elaődása után, mely a mé­hek elkorcsosodásáról szólt, Sédy Tiva­dar műszaki tanácsos, ftőitkár ismertette a kasokból kaptárakba való áttelepítést a legújabb módszerek mellett, majd az elnök az akácvirágzás tanulságáról felve­tett kérdésére fejlődőt ki élénk vita. Az elhangzott vélemények után le lehet szögezni, hogy sajnos, a szeles, hűvös idő az akácból való mézhordást nagyban aka­dályozta, és egyes helyektől eltekintve, jó lesz, ha a méhek a téli szükségletüket behordják. így tehát valószínű, hogy méz­zel folyó Kánaán ez évben sem leszünk inert tejjel folyóak már régen nem va­gyunk. Végül a földmívelésügyi minisztérium által az egyesületnek ajándékozott vetítő gép és diapositívek böemutatása követ­kezett, majd a megjelentek egy jobb jö­vő és jobb akáchordás reményében tá­voztak az összejövetelről. ! Szatmárnémeti tankerü­leti KISOK bajnokság Hatodikán, vasárnap 6 kér. iskolai és 2 tanítóképzős növendék ment Nyíregy­házáról a szatmárnémeti! KISQK kerü­leti bajnokságára. Eredmények a követ­kezők: Egyéni számok; 200 m.: 1. Erdélyi L. (Kér.) 25.2 mp. — 1500 m.: 1. Kovács M. (Tank.) 4.39. 2. Aranyos F. (Kér.) 4.43 Magas: 1. Erdélyi L. (Kér.) 165 cm. — Távol: 1. Erdélyi L. (Kér.) 622 cm., 3. Lengyel B. (Kér.) 584 cm. — Súlylökés : •jl. Divinyi S. (Tank.) 11.43 m. — Diszkosz 1. Divinyi S. (Tank.) 34.95 m. — Gerely: k. Erdélyi L. (Kér.) 43.02. — Öttusában Dentation): 1. Veres József (Kér.) Csapatbajnokság: Magas: 2. Keresk. is­kola csapata 1.45. — Távol: 1. Keresk. jsk. 56.2. — Súly: 1. Keresk, isk. — Diszkosz: 1. Keresk. isk. csapata 26 m. Svédváltó: 3. Keresk. isk csapata, Szép verseny volt, sok indulóval. A futószámok gyenge eredményeinek oka rossz pálya volt. megbízhatóan és jól vásárol­rTírnnrn — i n ■■—mi n ■■■■■■ÉÉMWMWWWMI hat az évtizedek óta fennálló LEFEOVITS bútorkülönlegességi lerakóiéban Kossuth tér 6. szám. Cígarettázóknak fontos megismerni a iegdrágább de legjobb EAETJl CIGARETTAHÜVELYT Szopókája szabadalmazott nikoíinmentesitő betéttel. Ezen keresztül a szívás még a legolcsóbb dohányból is a legkellemesebb. Nem idéz ele köhögést, vagy krákogást és tüdejének sem árt. Ára: 100 darab 2-es, vagy 3-as 94 fillér. Ugyanilyen nikotinmentesitő betéttel CIGARETTASZIPKA bakelitből 1 darab 8 fillér, jávoríából 1 darab 44 és 80 fillér. Raffa piccolo 3 darab válogatott szipka 17 darab tartalékbetéttel 80 fillér. Minden szipkához cserélhető Raffa-betét 10 darab 20 fillér. Kapható minden dohányki «árudában, viszonteladóknak megfelelő árengedménnyel a m. kir. dohánynagyárudában, és özv. Ónody Pálné, Nyíregyházi Fü?zer- és Gyarmatáru r. t., Batta Elek, Kada Imre nagykereskedő cégeknél és a szakmabeli nagykereskedésekben. Öngyilkossági szándékból kíngrott az emeletes ház ablakán egy nyíregyházi takarítónő Nenetb Jteef»"111,111 w* saM­Luther ház. — Magyar ruhák művészies kivitelben készülnek. — Teleíou: 28-99. A felekezeti béke a nemzeti érék legfontosabb forrása — mondották a felszószalők a MÉP választmányi értekezletén

Next

/
Oldalképek
Tartalom