Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

8, oidaí. K. 4887—1943. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város hely­hatósága közhírré teszi, ho^y juníus hó 7-én, hétfőn, országos lóvásárt fog tartani, amelyre vész- mentes helyről egypatás állat fel- háj'hatói Nyíregyháza, 1943. juníus í- 5x SZOHOR PÁL st. SMnWMMMMIMMMMNnHBBHBnnnt1 áíylragyfcfeft megyei város poigítmemtori hivatalától. K: 15 588-1943. Hirdetmény A Közellátási Miniszter Ur 522.600- 1943. V. számú rendéle téré az érdekelteket a folyó évi eséplési üzemanyag beszerzésének módjáról a következőkben érte­sítem : Nagy általánosságban az üzem anyagot a muli évihez hasonló módon kell beszerezni, a szilárd eséplési üzemanyagot tehát annál a bányavállalatnál, vagy kereske dőnél kei! megrendelni, az elmúlt évi szükségletet meg nem haladó mennyiségben, ahoi a cséplőgép tulajdonosa ezt tavaly megrendelte. A cséplévsi szénrendelésekeí elő* zetesen a m kir. közellátási fel* ügyelőjéggel láttamoztatni és iga­zoltatni kell. A eséplési szenet ki­zárólag csak a eséplési munkák­hoz szabad felhasználni Erre való tekintettel a megrendelőnek a szén rendelésre rá kell vezetni azt a nyilatkozatot, hogy a megrendelt és átveendő szénmeonyíségeket ki­zárólag eséplési célokra fogja fel­használni . A eséplési szén rende lésével kapcsolatban 'ovábbi fel világosifások végett közvetlenül a m. kír, Ipari Anyaghivatalhoz (Bu ás pest 11 Fő u 68, szám) keil forduffih Ugyanezen módon kell ? eséplési faszén szükségletet i* biztosítani* A csépléshez szükséges benzint, petróleumot, gázolajat sfb külön engedély nélkül beszerezheti a hozzá legközelebb eső lerakatnál mindenki, akinek megfelelő pénz ügy igazgatósé kivásárlási engedély re van. Szükséges az, bogy a cséplő­gép tulajdonosok minden rendel keaésre álló alkalmas edényeiket jóval a csép és megkezdése előtt már megtöltsék folyékony üzem anyaggal, hogy így a lerakatok ki­ürülvén, azok időben újra feltölt­hető1* legyenek. A Pénzügyminisz­ter Ur a eséplési célra szolgáló kedvezményes adó- és kincstári részesedés tételű ásványolaj ter­mékmennyiségek beszerzését a folyó évi április—juníus hónapok­ban 20 százalékkal csökkentette a tavalyival szemben Igyekezzék tehát minden géptulajdonos tavalyi szükségletének 80 százalékét ed dig a határidőig heszerezni, hogy a további beszerzéseknek julius 1 tői akadálya ne legyen A gép- és traktor-olaj a múlt évhez hasonlóan minden külön engedély nélkül beszerezhető azzal a korlátozással, hogy cséplőgépen­ként gép- és traktor olajból 50 kg ot, henger olajból 30 kg *t le­het a lerakatoknál és ásványolaj kereskedőknél megvásárolni. A cséplőgépek számát és igy megvá­sárolható gépolaj, illetve henger­olaj mennyiseget vsgy a közellá­tási felügyelőséggel/vagy a pol­gármesteri hivatallal kell igazol­tatni. /farmot* SZ ABOLCSi Hí* WJRtAf* Gyantát a folyó évben nem le hét vásárolni, ahelyett a jól bevált ..Aslip' gyantapótlót, vagy más gyantapótíót kell használni. A cséplőgép tulajdonosoknak cséplogépszijjaikra nagyon kell vi gyázKii és csak a legszükségesebbre csökkentett cséplőgépszij igénylé­seikkel forduljanak a Ipari Anyag hivatalhoz. Felhívom a ssr.énnagykereskedők figyelmét arra, hogy a csépiéihez, szükséges szén és brikket rende léseket más rendeléseket meg előzve soronkivül teljesítsék Nyíregyháza. 1943. május 29. SZOHOR PÁL 3x polgármester A legolcsóbb beszerzési forrás Balta- Elek fűszer és gyarmatán- nagy és kiskereskedése NYÍREGYHÁZA, Vary A. a, 2. Takarék palota. Telefon 20—78. MM—n—IIWIMIHIII III —IIIIMIWIH—II—III IM>iHMIII III Hfl II—11IIIIUM IMII III—Mf'—W—IITÉIinrr­Nyíwagyfatoa megyei váron poí.gárm^*:*ri hivatalétól. K: 15.237-1943. Hirdetmény Honvédelmi miniszter Ur önagy- méltóságának 164.123. ein, 35— í 943- sz. rendelkezése szerint min • den házban és helyiségben oltó homokot kell tárolni Az oltóhomokot az alábbi menv- nyiségben kell tárolni 1, Az egy és két szobás laka sokban legalább kétszer 5 kg. 2. A három és ennél több szo­bás lakásokban legalább három­szor 5 kg. 3, Emeletes épületek minden lépcsőbázában emeletenként leg­alább háromszor 5 kg. 4. Az előtér (hall) a számítás nem számit szobának, A nem lakás céljaira szolgáló helyiségekben: 1. Az alapterület minden meg­kezdett 30 négyzetmétere után 5 kg. Lakásban a homokot az. előszó bábán, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben és olyan lakások­ban. ahol előszoba nincsen, a sza­badba nyiió bejárati ajtó melleit kell elhelyezni, úgy, hogy a ho mok átnedvesedéstől védve legyen, A lépcsöbázakban a homok el helyezésénél vigyázni kell arra hogy az a szabad közlekedést ne gátolja. A homokot a könnyű szállítás és ke7élhetőség szempontjából 5 kg ként megfelelő erősségű és méretű papír, vagy más zacskóban kell tartani­A tároláshoz szükséges zacskók beszerzéséről a főbérlö, a lépcső- házak részére szükséges zacskók beszerzéséről az ingatlantulajdonos, a homok beszerzéséről es szállítá­sáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. ahol az! a Légoltalmi Liga nyír­egyházi csoportja a délelőtti hiva­talos órák alatt bárkinek díjmen teseti kiadja. A fenti rendelettel kapcsolato san felvilágosítással a Légoltalmi Liga nyíregyházi csoportja (Beth­len u, 16 sz ), vagy a tüzoltópa- rancsnokság a délelőtti hivatalos órák alatt készségesen szolgák Felhívom a város lakosságának figyelmét arra, hogy a fenti rende­let a padláson eddig tárolt homok mennyiséget nem érinti, tehát a padláson a homok az eddigi mé­retben, illetve mennyiségben, ez után is tárolandó Nyíregyháza, 1943. május 26. SZOHOR PÁL •. k polgáraiért«-. Apróhirdetések KIADÓ LAKÁSOK • Tiszta, száraz, üres kertre nyiió szoba magánosnak kiadó. Érdeklődni 1—6 ifi Szent htván ut 22, 4162 KüSCnbejáratu utcai bútorozott szob? kiadó. Nádor utca 47, 4159 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK B*járó takarítónőt ketesek délelőtti érákra. Dsák Ferenc utca 93 4149 2 Bejárónőt keresek. Jelentkezni tehet dél­után 7-től. Buzatér 9, emelet. 4161 Munkáílácyt felveszek. Krajecz „szitás. Selyem utca 51. 4163 Egy 13—14 éves fiú kifutónak felvéte ük Kiss Karoly fűszer és csemege üzle lébe. ~ 4214 2 Jómunkas fodrase segédet azonnal fel- vesz Cím Karfunkel köszörts. 4221 2 ATtiszíi raktárnoki munkára keresünk megbizhetó. 40 évnél nem idősebb mun erőt. Tej központ. 4'35 KÜLÖNFÉLÉK A tároláshoz csak a Honvédelmi Miniszter Ur által engedélyezett anyagú és méretű — felírással el­látott — zacskókat szabad forga­lomba hozni. Ez a rendelkezés azonban nem érinti a beszerzésre kötelezett személyeknek azt a jo­gát, hogy bármilyen, e célra alk&l- zacskót felhasználhasson. 16—18 éves fiúra való teljesen jó álla­potban lévő tropikál ruha eladó. Óízdlfó utca 78. 4012 3 Oüetholyüégnek alkalmas családihaz „83rok épü'et'* gyümölcsfákkal 6500-én eladó 3-4 ezerrel átvehető, űrőkösföld Ili srakasz 18 Káliéi ut mentén. 4069 9 Ha E rendelkezést 1943 évi juníus hó 15 lg végre kell hajtani. Ezzel kapcsolatosan felhivom a város lakosságát, hogy a megfele lően tárolható homokot, amennyi ben az udvaron, vagy kertben van, ngy a rendeletben foglaltak szerint tárolja. Ott, ahol az udvaron, vagy kert­ben homok nincsen, a homok be­szerezhető a tűzoltólaktanyában, ingatlant vesz vagy elad, forduljon bizalommal Arató Mária ingatlanforgalmi irodájához, Nyírvíz-palota, Széchenyi-út 1. szám. Kótaji utca 88. sz- alatti ház sürgősen eladó. Érdeklődni Széchenyi ut 17. Szál litási iroda. 4064 6 Zongorát pamnot, harmóniumot veszek vidékről it Kvandub hangszer üzlet Bethlen u. 3. {Trianon 23J 1943 június L Eladó fehér ágy. szekrény és egyéb bá­torok. K rt ule* 37 41392 Legfrieebb divatszerin i mcdeMiöEvka- lap újdonságok saphatók a „LUXUS’* szalonban Zrínyi Ilona u. 4. sz, udvarban. Átslakitáso*: ip,?rmüvéizi kiáltelben ké<züP nek nőjünk. <133-2 Vizsgái és pünkösdi ajándéktárgyak I Különleges magyar és külföldi játéksze­rek nagy választékban kaphatók KOVÁCS PÁL „MONOPOL" műszaki i üzletében (Bethlen-utca 10) és KOVÁCS | PÁLNÉ ,,LUXUS" szalon-üzletében (Zck . nyi. Ilona-utca 4 sz., az udvarban) 41342& Eladó 4 darab, jól fejlett 8 beles walat Zomborl b 2f sz Lacrják jSizssf. Zom boraiki Gyula füssertiereskeüó íansájáu 5142 8 Adómentes 2 szobái családi ház gyC mölcsös kert'el 365 négyszögöl eladó —■ Eszék utca 11 4lt.C Hétfőn a Közélelmezési Hivatal Ráfccc* úti kapubejáratátót elloptak egy pős á szinü kerékpárt. A nyomravezető jut I >m ban részesül. Hoz véd utca 61. 4t5f filsőoszlályu vályog kis és nsgyíételber eladó. Szent István ut 65. 4157.2 ^INGATLANOK adásvételévé fordulja bizaiummal Nádudvar! Lajos ingatlanforgalmi irodájához Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 4. Telefon: 26-15. 3988 í Keres megvételre l drb 1943 márciut 22 iki Nyirvidéke! a kiadóhivatal. 2> Megvételre keresek jóállapoíban lévő „Wermurel" permetezőgépet Címeket a kiadóba kérem. 3z Nagyobb menn^ieéeü szarsz vályog el adó. Gráf korcsma, Debreceni utca vegén 4155 2 43-as férficsizma és csaknem uj c8at barna női antilop cipő eladó. Eszék utca 4. szám. 4213 2 DeáK .Ferenc utca 72. sz. ház eladó. — É'deklödni Liliom utca 24. 4212 Egy sötét antik félháló eladó. Vasgyár utca 12. 4 11 keretek sürgősen egy iiej;o eröcsepiéa- hez traktort v«gy inagánjárót bérbe. — Ko*ka György Debreceni u. 90 4250 2 irodai Íróasztalokat vásárol MAÉK kon­zervgyár. Telefon 22 60. 42:4-2 Egy jokarban lévő ftszertízlet bereda zés vidékén eladó. Cim Dáb u 6 42.C Egy 52 személyes kékszinü Damast ab­rosz megbízásod! eladó. Megtekinthető Ruzsonyi ösietében. 4216 2 Elvegzeit Bocskai Ignác és családja zsír- jegye Becsületes megtaláló Kórház utca 2s. szám alá adja be. 4217 5 helyiségből álló világos, száraz pince kiadó Széchenyi u. 39. 4222 Eladó KDC Kühne szecskavágó 100-as Csepeg Hofher-traktorhengerfejek, 24-es, 32-es Avancshengerfej golyóval, 54 co­los Ho^her szalmarázó-tengely, Astra— Máv. magánjárólánc, gyűrűs csapágyhá- zak, egy teljes gőzmagánjáró szerkezet, Fordsonhoz csiga kereszttengely, golyós csapágyak. Jakab, Nyírpazony. 4228 &eay*r-( k»&vérváHó)egy, aakor- «-9 pfltrdwiv elszámoló lap kapksu* Orosz Károly nyomdaüzemébe» Nyirofyháza, Eerciséayi-atc« 3, «s. — AJÁNDÉK céljára alkalmas töltő­tollak, zsebíxónok 4 színű írónők gtágy választékban JÓBA-papírüzletben. Á kiadtwért iei*íőe< A *aek«í«fcS A »mtk'inmtbotot tetei#»] JÄ* fiásfc. UpMwéé eéraaság Cnwi«* U Társat kiadátalajsío«»*, NYOMATOTT 0K082 »YOMDACKKltUkaKR. flYUKKGYHÁ^t. aMtCfiWIJ OTCa á MÁK, vmm*»» (mon vjmxix

Next

/
Oldalképek
Tartalom