Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-06-05 / 126. szám

(Trianon 23.) 1943 fúnius 5. Habom:»! mrcJUP 7. oldal. m K xamMaGnnsBmi te&.SPX’r.&SiMS < ßr nnp m m a rádió, a magyar Hímek és a kivánsághangversenyek RaGZ ITall “ június 7-én, Hétfőn a Asztalok előre foglalhatók,a főpincér­nél, vagy a Gyureskó Étteremben- Telelőn: 22 90 és 20-54 Évi egyaiiliard pengőt ér a magyar bortermés A Magyar Vidéki Sajtótudósító buda­pesti jelentése szerint Magyarország te­rületén jelenleg 45Ö.000 katasztrális hold szőlőtermő terület van. E terület csu­pán egyhatvanad részét teszi ki a me­zőgazdasági célt szolgáló összes terüle­teinknek, mégis szőlő- és bortermelésből e cikkek eladásából és exportálásából több, mint háromnegyedmillió ember él hazánkban. A borgazdaságunk felvirá­goztatása terén igen nagy érdeme van a közel ötven éve megalapított Országos M. Kir. Szőlő- és Borgazdasági Kísérle­ti Intézetnek, amely teljesen kiirtotta a philoxera-vészt és ezenfelül tudományos kutatásaival és kísérleteivel a legmeg­felelőbb szőlőfajtákat termelte ki a ma­gyar talaj számára. Jellemző az intézet hatalmas munkájára, hogy az utolsó tíz évben közel kétszázezer vizsgálatot vég­zett a hozzá beküldött mintaanyagokon. Teljes elismerés illeti az Intézetet mun­kájáért, amelynek igen nagy része van abban, hogy hazánk évi átlagos borter­mése 4.5 millió hektoliterre emelkedett, amely évente több, mint egymilliárd nengő bevételt jelent a termelőknek. Mosható, tartósított tlpnniagek körűtek forgalomba Néhány napja divatos mintájú négy­féle áru és minőségű, új, úgynevezett tí­pusinget lehet vásárolni a fővárosi áru- názakban és kereskedésekben. Tizennégy pengő 74 fillér, 15 pengő 30 fillér, 16 pengő 46 fillér és 23 pengő 19 fillér a kü­lönböző minőségű férfi típusingek ára. A mái viszonyok között igen alacsony fogyasztói árat eltávolíthatatlan módon tüntették fel minden egyes típusingen. Háromféle anyagból készítik a típus­ingeket, van közöttük egy tiszta műros- tcs inganyagtipus is, amelynek az az ér­dekessége, hogy különleges tartósító el­járással készült, így jól mosható, vasal­ható és az a legfőbb tulajdonsága, hogy mosás után nem megy össze. A típusingekhez mosási utasítást mel­lékelnek, ugyanúgy kell mosni őket. mint a habselyem holmikat. Rövidesen piacra kerülnek a típus alsónadrágok is ugyanabból az anyagból. Már készen vannak a női típus háziruhák is, ezek közül a legdrágább körülbelül 40 pengő lesz. 6$ ráftájafítás! megbízhatóan vége? SZIKSZ1Y «».■ CSILLÁR RÉSZLETRE. A. költő hivatása, hogy önisme­retre neveljen — mondotta dr. Merényi Oszkár egyetem m. tanár a KIÉ nyilvános gyűlésén Szerdán este 7 őreikor a K1E nyilvá­nos önképzőkörén dr. Merényi Oszkár egyetemi magántanár ,,A magyar költő nemzeti hivatása“ c. előadását tartotta meg nagy érdeklődés mellett. A közének és ima után megkezdte előadását a professzor. A múlt alkalom­mal Madáchig bezárólag mutatta be a magyar költő nemzeti hivatását. Madáchban tetőződik a klasszicizmus — kezdte előadását. Hivatása szent szol­gálat. Petőfi számára a magyarság első­sorban a nép. Arany számára a nemzet minden hagyományaival. Tompa számá­ra a magyarság hivő közösség. A ma­gyar lélek drámájának hátteréül Kemény a tragikus magyar századokat idézi fel, Madách küldetése az volt, hogy sorsun­kat a világtörténet drámájába illessze be­le azzal az elszántsággal, hogy a legke­serűbb tanulságok árán is intést, taní­tást, törvényeket és átjelzést adjon a magyarságnak. E nagyszerű küldetést és a magyar költészetnek a nemzet örök céljaival va­ló harmóniáját bírálóink közül Gyulai Pál érzi át, aki Kazinczy, Kölcsey és Bajza korszerű és európai értékelései után magyar mértéket állít fel. Gyulai érzi át legjobban a magyar ríónak leg­főbb küldetését, hogy önismeretre neveljen, harmóniába hozzon bennünket az élet minden körülményei között abban a belső magatartásban), amelyre szükségünk van. hogy helyünket mgegállhassuk a világban. Gyulai nagy egésznek, szinte remek­műnek érezte a magyar lelket a magyar belső világot. Ez a nagy belső egység a kiegyezés idájén kezdett széttöredezni. Ezzel együtt a költő, író helyzete is mind magányosabb lesz. A költő horszerüt- lenné válik és érzi küldetési súlyával együtt tehetetlenségét is. Vajda János a nemzet lelkiismeretének (tekintette ma­gát és mély harag töltötte el, mikor 1848 nemzetét és nemzedékét nem találta már maga körül. 48 és 67, tehát a szabad­ságvágy maradéktalan megvalósítására és a megalkuvások álláspontja harcában állnak egymással. E belső meghasonlás áthatja az írók lelkét is. Nem állhatnak többé eszményi felfogásukal a nemzet élére, tehát vitáznak, töprengeneg, filo­zofálnak magánosán elmélyülnek és fi­nomkodnak, mint Reviczky Gyula, Kom­játhy Jenő. E költők sorsának láttára az a meg­győződés támad bennünk, hogy ennek a kornak a magyarsága nem várt sokat a költészettől, az irodalomtól. A századvégi tehetséges magyar írói ennek megfelelően nem a líra, hanem inkább a regény területén jelentkeznek. Mikszáth a magyar nemesi életet raj­zolja műveiben szerető megbocsátással. Gárdonyi Géza a komoly átalakulás nemzetnevelési problémájában látja a nemzet igazi sorskérdését Herczeg ko­molysággal fordul a magyar múlt felé, melynek hősi vonását a jelen prózaiassá- gával és nemtörődömségével szemben nagy feleisőségtudattal emlei és fejezi ki történelmi regényeiben. Adyban ismét szárnyat bonl a magyar lírai költészet és merész lélekkel az eget ostromolja. Őbenne él a magyar élet, a magyar sors, a magyar lélek köz­pontjában. Sokszor túlzóan látja a ma­gyar sorsot, de túlzásai mellett is ő a mi nagy figyelmeztetőnk, ö legzordabb, és legbúsabb magyar hang a mi életünk­ben. Gyom Géza igaz költői küldetésében a lelkesülés, a megértés és az áldozat egyesül tiszta szimfóniában, amelynek (végső tételébe valahogy beletartozik végzetesen a költő áldozatos halála. Ezután Zombori József keresk. iskolai növendék Gyóni Géza Ének a gránicon c. költeményét adta elő —- mely idősze­rűségéből nem veszített — gyönyörű in­terpretálással. Ezután a professzor Babits Mihály- ról beszélt. Babits művészetében van fel­tétlen aszkétíkus tisztaság — mondotta, — de a közösségi monumentalitás kevés­sé ihlette. Nemzetével való meleg kap­csolata különösen élete késői korszaká­ban nyilvánvaló. Babits egyik költemé­nyét szavalta el ügyesen Frieder Gyula nagy hatásai. A művészet, a szépség volt a birodal­ma Kosztolányi Dezsőnek is. Csupa re­megés a költészete. A nyelv szépségé­nek utolérhetetlen művésze. Mély lélek­búvár, gyónó költő. Tóth Árpád remekei nemcsak a kölltői művészetének ékes­ségei, hanem magyar voltának belső megínduulásai is. A magyar versszob­rász mellett ott áll a magyar versmu­zsikus: Juhász Gyula, Számára a világ nagy zene s ennek a nagy zenének egy tiszta, magyar húrját ő zendtíi meg. Köl­tészete a magyar mélabú. Reményik Sándornak nem adatott meg, hogy gyöngéd álmok álmodója le­gyen. Élete és költészete a trianoni ideálból fakadó harccal van tele. Uj, erkölcsi Nagy-Magyarországot éptített fel költészetében, amely nagyságban, erő­ben, fájdalomban és dicsőségben sem­mivel sem volt a réginél háírábbvaló. Krúdy Gyula lírai képzelete, festői hangulatai híveket szereztek müveiknek, az egyetemesebb küldetés jellemvonása hiányzik munkásságából. Móricz Zsigmondban Petőfi őszinte ra­jongása egyesül a naturalista művészet stílusával. Hite nagy volt a magyar ős­erőben, a magyar szépségben, a magyar lélekben amelynek vétkeit is ismerte. de erényeiben igaz elragadtatással gyö­nyörködött Szabó Dezső is újra a nagy eletössse- függéseket látja. Az ő küldetése az volt, hogy ,,felszakítsa a magyar élet sebeit* „ Átéli a magyar faj tragédiáját. Szabó Dezső és Németh László munkásságuk nyomán a magyar író küldetése egyr« világosabb lesz. Ezt az új felelősséget azonban nemcsak ők érezték, ha ők is fejezték ki legélesebben. Élt ez a felelős­ség Tor may Cecile írásművészetében és egész írói munkásságában is. Gulácsy Irén történeti regényei a magyar múlt freskóit elevenítik fel nemes hagyo­mányszeretettel. A múlt és a magyar élet valósággal újjászületik az erdélyi írók írásművésze­tében. Legnagyobbszabású ebből a szem pontból Bánffy Miklájs „Erdélyi törté­net1' c. trilógiája. A jelen fájda lma izgat­i———Ml—M——MMWI III v ÁgytolI olcsón! Fvsztatlan pelyhestől 12*—, szürke pely­hes kacsatol! nagyon könnyű 8‘50, tarba íagztatian toll 2'—, szürke vegyes 5 öC, szürke fosztotías toll 3* 0, jobb 4'—, íino- rrisbb. szürke, fosztott 5—, fosztott liba- soll lfi-5®, pelyhes 12-, pelyhesebb 14 — P árban 5 kilós papit zsák espai ago tágban, bérmeatve, utánvéttel szálit VARtA ANTAL ágytól! vállalata Kiskunfélegyháza, Szent János tér 34, ja Nyíró József müveit is. Ugyané* mondható Tamási Áronra is, azzal a kü­lönbséggel, hogy ő még mélyebben eresz­kedik a magyar lélek ösztönéletébe. Kodolányi János, hatalmas történeti re­gényeiben a népiség legmélyebb problé­máit látjuk a múlt nagyszerű távlataiban. József Attila Erdélyi József, Sinka Istvánlllyés Gyula verseiben a ma sú­lyos szociális gondja jut kifejezésre. Dévényi Margit, a női tanfolyam hall­gatója József Attila egyik költeményét adta elő mély átérzéssel. E müvekben az író már nemcsak ön­magával szemben, hanem népével és Is­tenével szemben is felelősséget érez. Am erdélyi írók alkotásain át érezte meg újra a magyarság, hogy ami egy író alak­jait át hat, az a nemzet igazi szelleme. És irodalmunknak ehhez a felfogásáho* hűnek kell maradnia, ha hivatását tel­jesíteni akarja. Az értékes, komoly és mély előadást Petőfi Sándor „Bizony mondom hogy győz most. ..“ c. költményét lelkesítve I Gyakorlat teszi a mestert! 20 éve javít Írógé­pet, irodagépet, varrógépet a I Nyírvidéki Műszerész Üzem j Nyíregyháza, Bethlen u, 10, sz. I ______________________________________ É HIIUMHU1 M—»lill l—l■^■l^■■lll^■KT¥r■TngT^l^lTII liilH Járé (Iákor Kiskorona Étterme az úri családok kedvenc szórakozóhelye Esténkint cigányzene. Kitűnő ételek és italok. Nemes anyagokkal garanciával készítünk DAU1EÄT, HAJFESTÉST rossz hajak szakszerű ápolása Kelemennél Horthy M. tér 6. Keresztény magyar üzlet. Zsidót nem szolgálunk ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom