Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 48-96. szám)

1943-04-20 / 89. szám

I. oldst. oZAbolcsi hiPLAP (Trianon 23,) 1943 április 26, Mádió KEDD, április 20. Budapest I, 15-00: Nagyheti gondolatok 15,15: Gyermekdélután. 15,45: Szabó Quitter Géza táncegyeüttese játszik. —■ 17.00: Iparügyi előadás. 17.15: Magyar flóták. 18.00: V ersek, 18.15: Az ősi kollé­gium falai között. 19.00: Malcsiner Béla táncszámokat zongorázik. 19.20: Az első népszínmű. (Előadás.) 19.45: Indulók. — 20.05: Késői esti vendég. (Jelenet.) 20.20: Népszerű operák és operettek szerelmi vallomásai. 22.10: Országos Postászene­kar. 23.00: Magyar nóták. Budapest II. 17.00—18.50: Kassa műso­ra. 19.05: Elbeszélés. 19.20: Melles Béla- zenekar. 19.35: A földmívelésügyi mi­nisztérium mezőgazdasági félórája. 20.00: Géczy Barnabás zenekarának műsorából. 20.40: Előadás hanglemezekkel. SZERDA, április 21. Budapest I, 15,00: Nagyheti gondolatok 15.15: Művész lemezek. 15.40: Előadás. 16.00: Filmdalok. 17,00: Rádiózenekar. 17.40: Magyar tudósba háborúban. (Elő­adás.) 18.00: Honvédműsor. 19.00: Besz- kárt-zenekar. 19.25: A honvédelmi mi­nisztérium légoltalmi csoportfőnökségé­nek közleménye. 20,05: Költő és komé­diás." (Versek a színészekről.) 20.40: Ma­gyar nóták. 21.00: Felolvasás. — 21.20: Nagykovácsi Ilona énekel. 22.10: Rudolf Madzudzinsky zongorázik. 22.35: Köny- cyű zene — könnyű percek. (Hangfelv.) Budapest II. 17.00—18.50: Kassa műso­ra. 19.05: Mát magyar szerzők. 19.55: Táncszámok zongorán. 20.15: Előadás.— f 20.35—21.00: Zsebők Vilma és Rohmann Henrik hárfakettőse ikíviregyháza megyei váró* polgárm#*t#r) hivatalától. K. 1072 4—1943. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a 4 es számú szappanszel­vényt f. hó 20. naplói 24 nap jának esti órájáig lehet a város területén beváltani. A rendes szappanjegy értéke 10 dkg. a gyermekjegy értéke 30 dkg., az orvos, védőnő stb. jegy értéke 50 dkg. A kereskedők a beváltott ie gyekkel április 28. és 29. napján kötelesek elszámolni. Nyíregyháza, 1943. április 24. Szohor Pál 8k., polgármester. Elöljáróság Nvirpazony. 676—1943. sz. Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága ezúton értesíti a Nyiregy házán lakó birtokosokat, akinkek Nyír pazonvban ingallanuk van, hogy az 1943- évi gazdalajstrom Nyir­pazony községházánál 1943 ápri­lis 15-től, 194 április 30-ig 15. napi közszemlére v*n kitéve és az érdekeltek által bármelyik hét­köznapon, de csakis a. délelőtt fo­lyamán megtfckín hető és az ellen esetleg az észrevétel szóbelileg azonnal megtehető. E/u*on és ismételten felhívjuk az érdekelteket, hogy mirdeDÍéle müvelésiág változást e hónap vé­géig jelentsenek be, mert a gazda- beszolgáltatási kötelezettségnel csak ebben az esetben vehetők figyelembe. Nyirpazony, 1943. ápr. 15. BÁLLÁ JANOS vjző. Nyíregyháza megyei város adó­hivatalától. 5169- 943. adó. Felhívás Az 1943. évi terménybeszolgál- tatási kötelezettség megállapításá­nál figvelembe vehető adótárgy és mivelési ág változásoknak be­jelentése. A Kőzellátásügyí miniszter ur rerdelete alapján adótárgy és mí- velési ág váltói'ások az 1943 évi termény beszolgáltatási kötelezett­ségnél 1943. év április hó 30 ig bejelentett változásokat figyelembe kell venni. Felhívom az érdekelt földbirtokosokat, . hogy a mivelési ágban beállott állandó jeliegü vál­tozásokat a városi adóhivatal 34. számú szobájában, a hivatalos órák alatt, az e célra nyitott II, számú nyilvántartási jegyzékbe való fel­vétel végett jelentsék be, mert az 1913. április hó 30-ika után történt bejelentések a gazdalajstrommal figyelembe nem vehetők. Nyíregyháza, 1943. április 16. RAJT1K tanácsnok' Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Nánássy ciánozónal Kossuth utca 9 Telefon 29—55. Apróhirdetések tű sséig 30 fillér, mindé» további 8 fillér, állási kercsékask ló ssaőig gK Hlíéí, mindé* további ssé 3 fillér. - Cim a kiadóban és jeligés hirdetések ni! beiktatásonként 30 füléi kezeld költséget ssámiiaiJk, KIADÓ LAKÁSOK Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 10.050—1943. Hirdetmény ! Értesítem a város lakosságát, hogy az 3 1943—44, gazdasági esztendők beszolgál- jj tatási kötelezettségének megállapítási j alapját képező GAZDALAJSTROM elkészült és az folyó hó 15. napjától fo­lyó hó 30. napjáig bezárólag a város köz­ellátási hivatalában, Rákóczi-utca 4 szám alatt közszemlére van kitéve. A közszemlére kitétel alatt a gazda­lajstromot bárki megtekintheti és a gaz­dalajstrom kiigazítását kérheti. Felhívom azon földtulajdonosok figyel­mét, akik ingatlanaikat, vagy azok egy- részét haszonbérbe (felesbérbe) adták, hogy saját érdekükben a közszemlére ki­tétel alatt a közelátási hivatalban haszon­bérlőjükkel (felesbérlőjükkel) jelenjenek meg, hogy ezt a körülményt a hivatal nyilvántartásba vehesse. Ha e bejelen­tést elmulasztják megtenni, a szántóterü­letre megállapított beszolgáltatási köte­lesség a tulajdonosokat fogja terhelni. A részes művelésre kiadott szántóterü­let után a beszolgáltatási kötelesség a tu­lajdonost terheli. Ha a haszonbérlő adott ki részesművelésre ingatlant úgy a ré­szesművelésre kiadott ingatlan után is, de egyébként a haszonbérbe vett terület után is a beszolgáltatási kötelezettség a haszonbérlőt terheli. Ha ugyanaz a gazdálkodó több város határában fekvő, külön-külön önálló gaz­daságnak nem tekinthető mezőgazdasági ingatlanokon gazdálkodik, kérheti, hogy beszolgáltatási kötelességét az általa meg jelölt városban összesítve állapítsák meg. Figyelmezetetem a tulajdonosokat (ha­szonbérlőket, felesbérlőket) hogy abban az esetben, ha a mivelési ágakban bekö­vetkezett változás következtében szántó­területük a gazdalajstromba felvett szán­tóterületnél nagyobb, vagy kisebb lett, ezt a körülményt kötelesek a közellátási hivatalban a közszemlére tétel ideje alatt bejelenteni, Felhivom a lakosság figyelmét arra, hogy minden esetben amikor a gazda­lajstrommal kapcsolatban felvilágosítást kíván, vagy azt megakarja tekinteni, sa- ját érdekében adóívét (adókönyvét) fel­tétlenül hozza magávaL Nyíregyháza, 1943 április hó 15. SZOHOR *. k., polgármester. Hirdetőinkhez! I Felhívjuk hirdetőink fi' gyeimét, hogy a húsvéti számunkba apróhirdetést legkésőbb szombat délelőtt 10 óráig veszünk fel Kladóhitatal. Ktí önbejáratu bútorozott szoba kiadó. Szent István u. 20. 29 1 Utcai bútorozott szoba kiadó. Nádor u a i977 RST8LTKND6 ÁLLASOK Perfekt gépin1 nő, ki irodai (lg?keze’és ben is jártas feivé etu. Jelentkezés 8 h-tói 12 h-ig Szett István u, 13* Parancsok ság, 2827-3 Fiatal segédet felveszek Brüll festék kereskedő. £904 3 Jól fizö bejárónőt felveszek május 1 re j/erikezés Urania filmszínház pénztá fánál. &8LMfF£LftE Megvételre keresek egy Stmda cimbal mot Rákóczi u. 6. Dobos bácsi Étterem. _________________________________2331-2 Egy jókarban lévő térfl«erébpár e'adó. Cím Cinkóvszkv Jskolá utca 6, szabóüz let. 2334 2 Összecsukható széles vaságy nem sod­ronyos e’adó Kossuth u í8. Magas vékony termetű fiatalemberre való fekete ruha, csikós nadrágjai e'adó. Csillag u. 3. 2948-2 3 ajtós fehér garderobe szekrény tükör­rel és fog?8«a! és kbméretű modern ebédlő eladó Bethlen u. 22 11 e. 2947 2 ZONGORA MHkás Erhár zongora eladó Megtekinthető Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám-utca 5 szám. Telefon 27-88. Megvételre keresek 4is boconádi m lép prést. Címet a feiedcba kérem. 2939 Fürdőszoba berendezés, hasznait barna egész női cipő c8 as eladó. Selyem u. 10. 2940 Négyszögletes és kerek kis tintás­üvegeket veszünk darabonként 6 fillérért Jóba papirüzíet. Déli fekvésű házhely eladó a Krúdy Gyula-utca utáni első utcában. Arató ingatlanforgalmi iroda, Nyírvíz­palota. 2812-5 Eladó vaslemeztábla 500X100 cm., rámával és oszlopokkal, Bethlen-u, 41. szám. 2813-5 Zongorát p'aninőt, harmóniumot veszek vidékről Is Kvanduk hangszerüzlet Bethlen u 3. A íóstói és bujtosi vizekre horgász engedély Kuharek és Chiiszt üzleteden kaphátó. 2604 12 Harminc öl használt dohánypajtá' kere sek megvételre Megyery Pál Vasmegver. 280» 3 — Mezőgazdaságok részé?* séibvél Jokányos-könyvecske, gazdasági szájáéi isii könyvek kaphatók JÓSKÁNÁL,. AU ópázsit US. sz alatt 600 nég\87Ög öl házhely, ugyanott prima agyarföld vá'yogveéshez éa tapasztáshoz eladó. Cím a kiadóban 2942-3 Vályog van eladó. Alsópánit 100. özv. Kazár Józsefné. 2972 Eladó 10 12 éve3 fiúnak való nyári szövet ruha és 41-es bakkancs, Honvéd utca 31. 2943 Liliom u ca 69. sz uj ház. két lt lelkei eladó Értekezni ugyanott. 293"-2 Katonai lovaglónadrégoi keresek meg- , vitelre Cimet a Márton trafikba lécein jj leadr i 2973 Ó Kisteleki szőlő 14. ilatt^OO liter jó bor egyben vagy 25 literes tételekben is eladó 2974 Korányi Kámforos arckrém tégelyeket kifogástalan tetővel megvesz darabonkint 14 fillérért az Osgyáni gyógyszertár Bessenyei-tér 14 szám. 2917-3 Mák utca 34. sz a’att nagyobb menmi- ségben vályog van eladó. 2978 Tegnap délben 2 h kor az erdei kit érő­ben levő könyvet megtalálója adja be a Hadiba. 2970 E!adó egy pár c«’zma éá bügerí kifo­gástalan á japotban d u fél 3 tói fél 4 <g Hoithy Miklós lér 4 1969 Kernelei utón az Oncsa házak»at szem­ben egy hold jó föld eladó Érde*»lódni Luther u. 7 2 <76-2 Fajgalambok (magyar hegyesek hollan­di paváb) fiókáinkéi és galambdúccal eladók Kótaji u 14. 2954 2 Mindenfajta nyomtatvány ízléses kivitelben készít Orosz Károly nyomdaüzeme NYÍREGYHÁZA, Bcrcsénví-u. 3 A *eerk*fe2íe«érí f*ís!ftí! A kiadásért fel*iő*: A S**hols8! MM*v lapkiadó betéti tér*** if Kováa? $ éi? Táró*? Stí*á6t®J.*jldvSiíí­NYOMATOTT OROSZ RÁKOK' NYOMDAÜZEMÉBEN, NYIRSGYMASii BERCSÉNYI-UTCA S SZÁM rCUEí.ftS I OROSZ KÁROLY A legolcsóbb beszerzési forrás Batta ilek fűszer és gyarmatáru nagy és kiskereskedése NYÍREGYHÁZA, Vay A. u. 2. Takarékpalota. Telefon 20—78.

Next

/
Oldalképek
Tartalom