Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 48-96. szám)

1943-04-19 / 88. szám

6. ft-Mat ’ e, /frlKVTDÉK Ä SZAbolcsi hirLAP (Trianon 23.) 1943 április 19. Nyíregyháza megyei váró« polgármesteri hivatalától. N 10.050-1943. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát^ hogy az 1943—44, gazdasági esztendők beszolgál­tatás! kötelezettségének megállapítási alapját képező GAZDALAJSTROM elkészült és az folyó hó 15. napjától fo­lyó hó 30. napjáig bezárólag a város köz- allátási hívatalában( Rákóczi-utca 4 szám 4a tt közszemlére van kitéve. A közszemlére kitétel alatt a gazda- lajstromot bárki megtekintheti és a gaz­dalajstrom kiigazítását kérheti. Felhívom azon földtulajdonosok figyel­mét, akik ingatlanaikat, vagy azok egy- részét haszonbérbe (felesbérbe) adták, hogy saját érdekükben a közszemlére ki­tétel alatt a közelátási hivatalban haszon­bérlőjükkel (felesbérlőjükkel) jelenjenek meg, hogy ezt a körülményt a hivatal nyilvántartásba vehesse. Ha e bejelen­tést elmulasztják megtenni, a szántóterü­letre megállapított beszolgáltatási köte­lesség a tulajdonosokat fogja terhelni. A részes művelésre kiadott szántóterü­let után a beszolgáltatási kötelesség a tu­lajdonost terheli. Ha a haszonbérlő adott ki részesművelésre ingatlant úgy a ré­szesművelésre kiadott ingatlan után is, de egyébként a haszonbérbe vett terület után is a beszolgáltatási kötelezettség a haszonbérlőt terheli. Ha ugyanaz a gazdálkodó több város határában fekvő, külön-külön önálló gaz­daságnak nem tekinthető mezőgazdasági ingatlanokon gazdálkodik, kérheti, hogy beszolgáltatási kötelességét az általa meg jelölt városban összesítve állapítsák meg. Figyelmezetetem a tulajdonosokat (ha­szonbérlőket, felesbérlőket) hogy abban ez esetben, ha a mívelési ágakban bekö­vetkezett változás következtében szántó­területük a gazdalajstromba felvett szán­tóterületnél nagyobb, vagy kisebb lett, ezt a körülményt kötelesek a közellátási hivatalban a közszemlére tétel ideje alatt bejelenteni. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy minden esetben, amikor a gazda­lajstrommal kapcsolatban felvilágosítást kíván, vagy azt megakarja tekinteni, sa­ját érdekében adóívét (adókönyvét) fel­tétlenül hozza magával. Nyíregyháza, 1943 április hó 15. SZOHOR s. k., polgármester. Nyíregyháza megyei város adó* hivatalától. 5169-943. adó. Felhívás Az 1943. évi terménybeszolgál- tatási kötelezettség megállapításá­nál figyelembe vehető adótárgy és mivelési ág változásoknak be­jelentése. A Közellátásügyi miniszter ur rendelete alapján adótárgy es nö­velési ág változások az 1943 évi termény beszolgáltatási kötelezett­ségnél 1943. év április hó 30 ig bejelentett változásokat figyelembe kell venni. Felhívom az érdekelt földbirtokosokat, hogy a mívelési ágban beállott állandó jellegű vál­tozásokat a városi adóhivatal 34. számú szobájában, a hivaialos órak alatt, az e célra nyitott II szánni nyilvántartási jegyzékbe való fel­vétel végett jelentsék be, mert az 1943. április hó 30-ika után történt bejelentések a gazdalajstrommal figyelembe nem vehetők. Nyíregyháza, 1943- április 16. RAJTIK tanácsnok. ! I i K. 10877—1943. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város elöl­járósága közhirré teszi, hogy a császárszállási gulyalegelő folyó évi legelőbérei a következők: 1 éves állat után 17 pengő, 2 éves állat után 20 pengő, 3 és több éves állat után 24 pengő, ezen kiyül a tinók után még 3—3 pen­gőt kell fizetni, a jármos ökrök után 28 pengő. A pásztorbér a legelőbérekben már benne van, Idegen határbeli birtokosok min­den csoportban 4 pengővel ma­gasabb legelőbért fizetnek. Beiratni csak szarvasmarhát le­het és pedig üszőket, tinókat, tehe­neket és a helybeli gazdák jármos ökreit, A beiratás határideje a mai nappal kezdődik és május 8 nap­jáig tart. Április 20 napjáig csak a helybeli gazdák állatait lehet be­íratni. Április 20 napjától pedig a létszám betöiiét-éig helybeli és vi­déki gazdák állatait jelentkezésük sorrendjében lehet beiratni. Az állataikat kihajtani szándé­kozók e körülményt a kitűzött időben a legelőbér egyidejű beff zetése mellett a számvevőségen jelentsék be. A gulyakihajtás nap ját később fogjuk megállapítani és idejében megfogjuk hirdetni. Nyíregyháza, 1943. április 15. SZOHOR PÁL ». k polgárm«»t«r. 2119— 1943- végrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT A budipesti közp. kir. járásbíró­ságnak 212059 — 1941. szám alatt keit kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán MaynhofLr Frigyes jivara 2000 P tőke s járulékai ere­jéig 1942 évi április hó 22. napján végrehajtás utján lefoglalt 2350 P re becsüli ingóságok, u. m. bútorok szőnyegek stb. a nyíregyházai kir járásbíróságnak Pk. 17018—1942 szám alait kelt árverést rendeiő végzése következtében Nyiregyhá zán a Sóstói ut 17. szám a aki ház­nál 1943. évi május hó 7. napján délu án 5 órakor nyilvános bírói árverésen e! fognak adatni. Nyíregyháza, 1943 április 2. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS kir. jb. vegreiajtó Elöljáróság Nvirpazony. 676—1943, sz. Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága ezúton értesíti a Nyíregyházán lakó birtokosokat, akinkek N\ir- pazonvban ingatlanuk van, hogy az 1943- évi gazdalastronn Nyir­pazony községházánál 1943 ápri­lis 15-től, 194X április 30-ig 15. napi közszemlére v*n kitéve és az érdekeltek által bármelyik hét­köznapon, de csakis a délelőtt fo­lyamán megtfckin hető és az ellen esetleg az észrevétel szóbelileg azonnal megtehető. E/uton és ismételten felhívjuk az érdekelteket, hogy mirdenféle müvelésiág változást e hónap vé­géig jelentsenek be, mert a gazda- beszo'gállatási kötelezetiségneí csak ebben az esetben vehetők figyelembe. Nyirpazony, 1943. ápr. 15. BÁLLÁ JÁNOS vjző. Nyíregyháza Megyei Városi Köz­jóléti Szövetkezet. MeghivO Nyíregyháza Megyei Városi Köz­jóléti Szövetkezet Igazgatósága a Szövetkezet alapitó és rendes tag­jait az 1943 évi április hó 28, napján d. e. i2 órakor, határozatképte­lenség esetén 1943. évi május hó 6. napján d. e. 12 órakor a városháza nagy termében tartandó rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívja. Tárgyalja a közgyűlés az alap­szabály oly ként való módosítását (kiegészítését), mely szerint az 1. § végére a következő szöveg ke­rül : „A Szövetkezet működése kiterjed Szabolcsvármegve egész területére“, továbbá a 2, §. végére a következő szöveg: „A Szövet" kezet ügykörébe tartoznak mind­azon ügyek (ügyletek) is, amelye­ket jogszabály oda utasít." A 22. § a következőképen módosul: „Az Igazgatóság az elnökön kivül legalább 10, de legfeljebb 16 tag­ból áll.“ A közgyűlésen megjelenés és szavazás személyesen, vagy irás ban meghatalmazott utján gyako rolható ; meghatalmazott csak tag lehet, kivéve a nem önjegu tag törvényes képviselőjét. A közgyűlés határozatképes, ha a befizetett üzletrészek összegének legalább felét képviselő 5 tag je­len van. A határozatképtelenség esetére tartandó közgyűlés a részt­vevők és az általuk képviselt üz­letrészek számára tekintet nélkül haározatképes. Nyíregyháza, Í943. április 14. Nyíregyháza Megyei Városi Közjóléti Szövetkezet igazgatósága. ymssammm—Ham mm—mmammmmmm*: 47—1943. V5Z. Árverési hirdetmény kivonat. A nvireg házi kir. járásbíróság­nak 754-1942. sz. alatt kelt kielé­gítési véy.rehdjiási rendeiő végzése föl ián Hercegfdlvi János javára 997 penyö 70 f töke s járulékai erejéig 1943. évi február hó 13. napján vég- rthajiás utján lefoglal 1875 P re becsült ingóságok u. m. széna, tehén nyíregyházi ksr. járásbíróságnak Pk. 680—1943 szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Póc*$- ge'riben 1943 évi április hó 20. napján deéiött 10 órakor nyilvános bírói árverésen e! fognak adatni. Nyírbátor, 1943.március hó 19. VASS BÉLA kir. jb. végrehajtó. Express hirdetések E 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további ezó 10 fillér. A legtökéletesebb patkényirtószer kapható Nánássy ciánozónái Kossuth utca 9 Telefon 29—55. j Apróhirdetések särreLTEwo állási, f -irniinwwmiiiiiwiii ii i niwiwwiixiunmijiULiniiL, 1 Fiatal segédet felveszek Brüll festék 1 kereskedő. 2904 3 j Peifekt gépirfnö, ki irodai Ügykezeés S ben is jártas felvétetik. Jelentkezés 8 h-tól 1 12 h-ig Szezt István u. 13- Parancsnok- j sag. 2827*3 1 Egy kovács segédet felveszek ál'andú í munkára. Róka bokor 5. 2 26-2 Megbízható főző mindenest ki? csa Iádhoz l ére keresek Luther utca 7, 2983 3 j Rendes bentlakó mindenes felvétetik i Szent istván u. 8. 2934 | Üvegmosókat felveszek Rácz Gábor í Bocskai u ca 6 2949 | Négyszögletes és kerek kis tintás* j üvegeket veszünk darabonként | 6 fillérért Jóba papirüzlet. Déli fekvésű házhely eladó i a Krúdy Gyula-utca utáni első utcában. 5 Arató ingatlanforgalmi iroda, Nyírvíz- í palota. 2812-5­Eladó vaslemeztábla ' 500X100 cm.( rámával és oszlopokkal, V Bethlen-u. 41. szám. 2813-5 Központban két szobát bútorozva tele­fon és lehetőleg fürdőszoba használattal keresek Molnár konzervüzem Rákcczi u. fO. sz. 2825 ö \ Korányi Kámforom arckrém tégelyeket ! kifogástalan tetővel megvesz darabonkint l 14 fillérért az Osgyáni gyógyszertár 1 Bessenyei-tér 14 szám, 2917-3 Szántó tiszta buzitermü 3726 négyszög öl rajta két szoba konyha, istálló és mel- )ékhel'isége*böl álló tanya, 300 négyszög öles bete epiiett gyümö ésőé Nyíregyháza határéban köves úthoz közel e'ade. Ér deklóni Dr. Kósa Barna ügyvéd, Luther utca 3. 2924 2 Száraz vályogot vásárol a MÁÉK kon­zervgyár Ny reg'háza Bathien u, 2816-3 6—8 ezer szóilökarót keresek megvé­telre. Ajánlatokat Báthory utca 10. Dr. Eckerdr. 59^2 2 Szombat délelőtt Rákóczi, Bercsényi és a Szarvas utca között egy karika kulcs kassza kulccsal együtt elveszett. A megta­láló iüő jutalomba részesül a Rákóczi utca '6 sz alatt. 2935 Egy jókarbar: lévő féifluerékpár eladó. Cim Cinkóvszky JskOiá utca 6. szabóüz­let. 2934 2 összecsukható széles vaságy nem sod­ronyos eladó Kossuth u. f8. Mígas vékony termetű fiatalemberre való fekete ruha. csikós nadrággal eladó. Csillag u. 3. 2648-2 Mejvéteir* keresek egy Sunda cimbab mot Rákóczi u. 6. Dobos bácsi Étterem,. __________________________________2^31.2 \ 3 ajtós fenér garderobe szekrény tükör I re 1 és fogass-ai és kisméretű modern f ebédlő eladó Bethlen u. 22 11 e. 24^7 2 Egy 40 éves asszony elmenne házve­zetőnőnek n agános úrhoz vagy idős há- zospárho? vidékre is Vígéra Margit Uj- fehértó Vasút utca Gelmaan udvar. 2-29 Mindenfajta nyomtatvány* ízléses kivitelben készít Orosz Károly nyomdaüzeme | NYÍREGYHÁZA, Bercsényí-u. 3­A s*«rlt.«*£zteaeri Á kiadásért találós: A 3uboic*l lapkiadó betéti társaság. Kovács Sí 4« Társad kiadátalafdos«*» —...nTinin ■urnunimirnm inrr—irmm—rríinm-iimn'­NYOM ATOTT OROSZ CAKO&I NYOMDA ÖZEMÉBEN. NYÍREGYHÁZ BERCSÉNYI-UTCA J SZÁM. fKU&os* onosz károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom