Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 48-96. szám)

1943-03-01 / 48. szám

/'"N xU ttMSM * «edftlsUt » — mm —< um mm í febcti petit» — — -----­Ara 12 niter Nyiicgyö***, 1943. március 1 23.) XI. évfolyam ^3 :2940 > f|*$rr; Héttő ij'ÄjJMsstÖseg és kiadóhivatal: Bathlen-utca 1 ^'ftataikaséiü csekksa&m: 47.139. Telefon 20-77 * POLITIKAI Mái"ILI 'P 0 Előfizetés: ] hónapra 3'20, negyedévre M'20 ? Német gyorsnaszádok sikere az angol partok előtt Tegnap a Német Távirati Iroda jelen- j fcésí adott ki azokról a nagy sikerekről, . aanelyelcet a német gyorsnaszádok az \ angol partok közvetlen közelében elér- 1 tek. A támadásról most a következő j á)abb jelentések érkeztek: A német gyorsnaszádok az angol par- í tok közelében egy ellenséges bajókara- | ránt vettek észre. A karaván 10 közepes - •agyságú és kisebb szállító hajóból ál- , lőtt. A kara/vánt rombolók és őrhajók { biztosították. i A német naszádok nyomban támadást | intéztek a karaván ellen s kiszemelve a ? két legnagyobb hajót, csaknem egyidő­sen lőtték ki torpedóikat a hajókra. Né- 1 lány percen belül az egyik 2000 tonnás hajót telitalálat érte, A tartályhajó ben­zint szállított. A találat következtében a benzin hatalmas robbanással lángra í gyulladt a a hajó a levegőbe repült. Nem jj sokkal később egy 2500 tonnás hajót ért j találat. amely szintén elsüllyedt. A meg- | lámadott hajók segítségére őrhajók ér- t keztek s az őrhajók egyike, amelyen lő- j *er volt, szintén felrobbant. Két másik német gyorsnaszád ugyan­akor tűzfegyvereivel támadta meg a se- | gítséget hozó őrhajókat s egy 900 tonnás jj ellátó hajó ellen intézett támadást. Bár I a hajót lorpedótalálat éré. nem süly- f lyedt el. Erre a két német gyoi;snaszád | egészen közvetlen közeibe férkőzött. A j megtámadott angol hajók legénysége g éppen tüzelni akart a hajó 4 centiméte- j rés lövegeiből, amikor a német gyorsna­szádok tüze a kiszolgáló legénységei harcképtelenné tette. A német gyorsna­szádok egyike erre közvetlenül az őr­hajó mellé nyomult s az angol hajó egy tisztje és 11 főnyi legénysége magadta magát. A német gyorsnaszád legénysége az angol hajó hadilobogóját zsákmány­ként magával vitte a hajóról, majd a ha­jót egy torpedólövéssel elsüllyesztette. Egy angol őrhajó támadást kísérelt meg a német naszádok ellen. Egy torpedóta- j lálat azenban az őrhajón levő lőszert fel- j gyújtotta s az őrhajó a levegőbe röpült. 1 Az angol elhárítás tüze közben egyre jj fokozódott, a német hajók azonban a tü­zet kikerülve veszteség nélkül futottak vissza támaszpontjukra. (MTI.) Attle flgyeimeztet a szövetsége­sekre váró szenvedésekre Amsterdam. Attle miniszter vasárnapi beszédében figyelmeztetett a közel jövő kemény küzdelmeire. A szövetségesek­re súlyos idők következnek és útjokat vér, verejték és könny mossa. Nem sza­bad a háború utáni elrendezés kérdésé­nek felvetésével meggyöngíteni az egysé­get, mert Angliának és szövetségeseinek mindenekelőtt egységre van szüksé­gük. (MTI.) — ..­V ichy nyomatékosan figyelmeztet a szovjetveszedelemre Vichyben tegnap közleményt adtak ki, •mely ismerteti a francia álláspontot a szovjetveszedelem kérdésében. Francia- országnak tudnia kell, hogy szovjetgyő- zelem esetén a kommunizmus elárasztja •gész Európát is, megdönti a keresztény civilizációt és bolsevizálja Franciaorszá­got is. Tudnia kell minden franciának, azt is, hogy az angol-szászok nem képe­sek ennek a szörnyű veszélynek elhárí­tására, erre ma csak a német nemzetnek van megfelelő ereje. Franciaországnak minden áldozatot meg kell hoznia a szovjet veszedelem elhárítására. (MTI.) Hoare Belisha bírálja az afrikai eseményeket A Némát Távirati Iroda szemelvénye­ket közöl Hoare Belisha volt hadügy­miniszternek Buenos Ayresben megjelent •ikkéből, amelyben most a szövet- •égesek északafrikai hadműveleteit bí­rálja. Bevezetőben kitér az invézió előzmé­nyeire és megállapítja, hogy francia Észak-Afrika megzállását már 1942-ben tervbe vették, azonban akkor még nem tudták eldönteni, vájjon az európai föld­rész elleni invázióra, vagy inkább na- gyobbszabású gyarmati hadműveletek­re gondoljanak. A tárgyalások során in I kább emellett az utóbbi mellett foglaltak állást Az angolok és amerikaiak azt hitték, hogy a megszállással politikai sikert ér­nek el és Franciaország csatlakozni fog a tervhez. A politikai siker elmaradt. De elmaradt a katonai siker is, mert a ten­gely csapatok sokkal gyorsabbak voltak s megszállták a hadászati szempontból fontos hágókat. Úgy látszik, — írja némi gúnnyal Hoare Belisha, — hogy csak az angol és amerikai csapatokat akdályozta a rossz időjárás. Kétségtelen, hogy a ka­tonai sikertelenséggel politikailag is ku­* I •t j Kudarcba fullad! egy angol támadás Sanghaiból érkező jelentés szerint az i angol csapatok támadást kíséreltek meg a japán csapatok ellen' abból a célból, hogy a telsőburmai utón aí összekötte- w tést teremtsenek a csunkingi csapatok- j kai, A japánok súlyos vereséget mértek j az angol csapatokra amelyek kénytele- I nek voltak visszafutni India felé. (MTI.) * Meghalt egy szovjet diplomata Stockholmi jelentés szerint Judas Ahunbabajev, a Szovjetunió központi fő­titkárságának helyettes elnöke meg­halt. (MTI.) Támadás a Jangcén Japán repülők Hupeh tartományban támadást intéztek a Jangcén haladó csunkingi szállítóhajók ellen. A csapato­kat szállító hajókat egytől-egyig meg­semmisítették. (MTI.) A feldúlt faorváf területek újjáépítése A partizánok által feldúlt horvát köz­ségek és városok újjáépítését most kez­dik meg, A horvát kormány 10 millió bunát utalt ki. A rombolás olyan nagy­méretű. hogy a hatóságok azt stm tud- | ják, hol kezdjék el az építő munkát. — ( Legelőször kórházakat építenek. (MTI.) jj Földrengés Bukarestben j Bukarestben tegnap délután 15 óra 01 jj perckor földrengést észleltek. (MTI.) Roosewelt gyógyul iRoosewelt állapotában javulás ál- f lőtt be. MTI.) ( A bnvárhajóharc veszélye jj s A Stefani Iroda buenos-ayresi jelenté- t se szerint Knox tengerészetügyi minisz- f ter a sajtóértekezleten kijelentette, hogy ? a búvárhajó-veszély kétségtelenül sú- j lyos. Minden lehető alkalmat fel kell | használni a veszély leküzdésére. A ve- jj szedelmet nem szabad lekicsinyelni és ' bizonyos, hogy még további veszteségek | várhatók. (MTI.) Ciano átnyújtotta meg­bízó levelét a Vatikánban Ciano gróf, Olaszország új vatikáni kö­vete ma délelőtt lOórkcr nyújtotta át megbízó levelét a Szentatyának. A meg­bízólevél áínyujtásakor legmélyebb hó­dolatát fejezte ki a Szentatya előtt, aki igen szívélyes szavakkal válaszolt. A hi­vatali rész befejezése után a Szentatya hosszabb magánkihallgatáson fogadta Cianot magánkönyvtárában, A Szentatyánál tett látogatás után Ciano felkereste Maglioni bíboros állam­titkárt, majd a Szent Péter-templomban • imát mondott. Maglioni bíboros államtitkár ma dél­előtt viszonozta a látogatást. (MTI.) Halálos ítéletek Németországban A német különleges bíróságok rendkí­vül súlyos ítéleteket hoztak a közellátás rendje ellen vétőkkel szemben. Stutgart- ban egy textilkereskedőt ítéltek halálra áruelrejtés miatt, a würtembergi bíróság pedig egy hentest ítélt halálra fekete­vágás miatt. A halálos ítéleteket nyom­ban végrehajtották. (MTI.) Földrengés A budapesti földrengéstani intézet íeb ruár 28-án éjszaka körülbelül 3000 kilo­méter távolságból földrengést jelzett. A földrengést a műszerek 34 percen át je­lezték. A tű legnagyobb kitérése 7 mm. volt. (MTI.) Lelőttek egy amerikai újságírót Londoni jelentést közöl a Stefani Iro­da. A Wilhelmshafen* ellen intézett an­gol légitámadás alkalmával lelőtték azt a gépet Í9. amelyen a Newyork Times tu­dósítója volt. Az amerikai újságíró az életét vesztette. (MTI.) Tegnap szavazott Törökéiig Isztanbuli jelentés szerint tegnap folyt le Törökországban a szavazás, összesen 455 képviselőt választanak. A néppárt 535 jelölttel indult a küzdelembe. Teg­nap a délutáni órákban egynéhány kerü­letből már befutott a szavazások ered­ménye. (MTI.) ElsftteUtés 20 órakor darcot vallottak. — A németek sokkal j ügyesebbek voltak. A szövetségesek % | számára a legfontosabb most az, hogy % sokkal erélyesebb politikát kövessenek.--—--­A ntal István miniszter a katolikus és protestáns magyarság lelki* egységét hirdeti Most jelent meg a Páter König Ke­lemen által indított katolikus—protes­táns l|iki közeledési mozgalom folyóira­tának 2. száma, amely szám közli a ion- ; tos kérdésben a katolikus és protestáns ! egyházi vezetők nyilatkozatait. A kötet- ; ben Antal István nemzetvédelmi és pro- ; paganda miniszter cikket írt a lelki egy- i | ség megteremtésének szükségességéről , Erőkifejtésünket, helytállásunkat csakis a I lelki egység megvalósítása biztosíthatja | Egyetértő, egyetakaxó testvérekként keli összeforrnunk. Erre . életbenmaradásunk : biztosítására sürgős szükség van. A bel­ső egység ápolása ma a legfőbb erkölcsi 1 magatartásunk. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom