Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-02 / 1. szám

■> - fins*--, ti&tvtü*?.' £&. óidat. (Trianon 23.) 1943 jamiár 2. Előfizeti 1 3 r r 3635—1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A budapesti központi kir. járás- bíróságnak 428736—1942 számú végzése folytán Fonciere Általános Biztosító Intézet budapesti cég javá ta 762 P 50 fillér tőke és járu­lékaira 1942. évi február !8 napjan foganatosító! t végrehűjiás alkalmával le- és felülfoglalt és 1300 Pen­gőre becsült igóságokat u. in. i kanca lovat és csikót a nyíregyházi kir járásbíróságnak Pk. 16112— 1942. sz. végzése következte ben Nyirpazony határában adós tanyáján 1943. évi január hó 13. napján délután fél 3 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1942. dec, 14. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Express hirdetése*. 10 SxóLg I P 50 fillér, minden további izé IC fillé? 4 egtőketetésiííí» eatkánylrtószer tsoható f&sussy ííláDosoaa Kossuth utca 9. íeíefonszsm 29-5a> Apróhirdetések 10 sióig % fillér, calndea íovábbi bju 8 fillér, állást keresőknek 10 • szóig 6' fillér, minden további szó 5 fillér. - Cin*, a kiadóban és jeligés hirdetések né! beiktatásonként 20 fillér kezel*« kétséget számítunk. Szépen bútorozott, fürdősztbás íaHás kiadó azonnalra. Kölesei u, 7, 9 Butorozoit szobi taktíritás és ágynemű nélkül kiadó. Debreceni u. 12. 19 Kiadó e^y üres szoba g>ermektelen pór nak ese leg bútorozva magános urnák azonnalra is. Liliom u 7?. 102 Szépen bútorozott ktí'önbejára u szoba fürdőszoba használattal kiadó. Bujttos utca 24. 3 04 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK ta^jfiKaaiw^wiMitifMiiffiwrMriiifcii i— Jói főző mindenest kere-.ék jó bizonyít vánnyal jan. ire. tim a kiadóban 9802 8 Cséplőgép kezelőt kere. H finer 1070 es cséplő és Diskant nyersolaj motoros gar­nitúrához a jövő évi csépléshez főjegyző Nyirbr?gdánv. 98 8 8 GAZDÁT vagy ISPÁNT keresek ápri­lis 1-iki belépésre. Keresztény. »ős, 40—50 éves. földmives iskolát végzet ís egészséges józan egyéneik, szerény fize­tési igények megjelölésével, kizárólag írásban pályázhatnak. Újhelyi Tivadar földbirtokos Kopécsapáti. — Szabotc s- megye. 9984-2 Két kisasszonyt azonnali belépésre fel veszek Zelenyánszky András füszernagy- kereskedő Szent 1 u 3 10046 2 H >sszu bizonji vánnval erkö'C'-ös jól főző mindenes szakácsnőt ksresek 1-mp, eseting 15.re. Beicsénji u*ca 8 1 <1054-3 gA háztartás minden ágábsn jártas ház vezetőnőt kerev azonnali belépéire Jéger József rk. p’ehánia Ajak. f0 6.-2 Ügves t«*a*itó asszot yt keresek déli 12 tői 5 ig Széni István u 36 <-985 2 Lehetőleg főzniatudó benllakó mindé Dfst esetleg bejárónőt keresek elsejére Kölesei u. 19. 1008 1 2 Családi hajzat» bérházat, földet és üü ingatlant üái Arató Mária ingatlanirodája :1 >v* ’• Széchenyi ut t Nvtrvv. ->aloi». f eleien29-í 2 Fiatal jómegjelenéíü 'fizó mindenest felveszek S/éohenyi a, földszint jobbra. Köz éghazahoz kereskedelmi vagy gim­náziumi érettségivel í rfr vagv női munka erőt azonnal felveszek, Crna kiadúb n 25 Kertészt keresek 9 ezer négyszögöl gvö mő’csösbe lakást helyben adok. Rakatna« Striber Péter 9T6 i Bejárónőt keresek Madách u. 16. 11 1- ------- ■■ - --■■■■—■— "■■« — — - \ F őzó b-jár»'nőt lt re keresek, Nyulassv j tanár Kálvin tér 9- Í9 Felveszek mindenes szobalányt azor- ralra Her hv M. tér 7 emelet 32 Könyvelőnél, aki gépírást is tud előny bén Írásbeli ajánlatát adja be fizetés meg­jelöléssel „Keresztén y<l jeligére a kiadó brvataloan 17-3 A délelőtti órákra bejárónőt keresek azonnalra Nyirvizpalota 1 5. *5 Négy középiskolát végrelt fiút villany szerelő tanulónak felvesz Fáöry Zoltán villamossági váll data bkola u, £Í 27 Kéréstk 5 éves kislány mellé tisztességes fiatal nőt a dé utáni órákra. Katolikus palota III. e. 17. 94 Jó! főző mindenest keresek Szarvas: utca 30. 29 Tisztességes bentlakó eaeileg bejáró lánvt azonnal felveszek Selyem utca 33. 3J Lőtt vadat a legmagasabb napi áron vásárol minden mennyiségben R ATT A FIFK lőtt vad export vállalata. Nyiregy­&m & A Cm KI AJ hÁ7s* — Tptatnn : 23 Qft Eladó használt őtfiókos dk fa irőas^ií- PanajoU Sándor Kemecse Csomataaya. - 10 Komplett háló, fel aló, rekim.e fotelok, bőrgarnitúra, luhaszefcrérty 6 lószőrmad- rác sodronyok, szalon^arnilura, klubgar nitura, ebéd őszékek pólyaasztal, hanguiaí- lámpa érámét Jenő bizományi lerakat» Zrlryi Ilona u 9 örömhír a diákoknak, műkedvelőknek REPÜLÖMODELL építéséhez mindé® kellék és ábrás szakkönyvek érkeztek KOVÁCS PÁL „MONOPOL“ műszak üzletébe. Bethlen-utca 10. szám. .— (Dr Kerekes-palota.) Egy jókarban lévő lonyhaszekrénv és ablak eladó Széchsnyi u. 43. Asztalos mtheljben. 13 Férfiöltöny gyapjú, teljében uj állapot­ban magasabb alakra eladó Ibolya u. 14. 12 Egy pedálos cimbalom 111 fiolta isko Iával eladó Kert u. 40. 21 Egy fiatal vörös farka fejős tehén ki? borjúval eladó. Értekezni Kis Károly fű­szer üzletében. Hús füstölést vállalok. Árpád utca 57. 22 KIADÓ LAKÁSOK KSlönbejáratú bútorozott szoba ke- ? resztény úrnak január 1-töl kiadó. — f Kölcsey-u. 31. szám. 9862-2 Jobb gazdát vagy kpant keresek azon nali belépésre dr. Bodor Pál Dombrád 31 3 Bejáró mindenest azonnalra felveszek délelőttre Szarvas n. 3. bá>oda!t. ICO KÜLÖNFÉLÉK Veíz> k jó álkpp’ban féifi, női, gyer­mek ruhákat, ej-fnöpeny?, baixnkabá tot, lábbeli', ág\hu/at< t, fehérneműt, teritöt fzi'nyeget hggön\t és gvebeket Z ibáruüzlet Kos uth u. 1. 9849-4 Egv nyolcs7ázaa Hoffner cséplc egy benzin motor 8 HP eladó. UjLhénó Fér yák Mihály. 10002-2 Nagyobb gyümölcsös iráryifását úgy­szintén gazdaság vezetését elvállalom Cim a kiadóban 100 8 ? Szecskavágó, t urgonyaföző Kdmán féle termény rosta. 2 drb. gvalupad van eladó és egvéb gazdasági felszerelések. Cint a kiadóban 10019-2 3KS- i « ü« & Ö f j| Termelési szerződést köt; Kálnay Sándor borsóhántoló üzeme Nyíregyháza, Bethlen utca 93. — Telefon: 30—63. Eladó f gy darab 10 as torzon traktor, te'je-en hibamentes és 2 drb 2 es száma Olivér eke. Értekezni lehet Szilágyi M;k lósnál Uifebértó. 10055 2 Sürgőién elndó kétszoba konyha spájzos lakás Galamb u ‘.3 Érdeklődni Felsépá zsit 37 Replér mellett ÍCG93 2 Szép kivitelben készítek angóra- és gyapjúionaiból bäby garnitúrát, tipegőt, mackót, kapucnit^ sálat és gyermek­kesztyűt stb, jutányos árbán. — Reich Gyuláné, Egyház-utca 18 szám. 4 középisko ávál rende'kezé ny. csendőr tisztbelvettes jrodci vagy fe ügyeiéi át'ást keres „Csakis becsületnek é>ó‘ jeligére a kiadóhivatal továbbit 5 Német társalgási órákat adok Ugyanott kérikötést vália ok. Vav Ádám u. 35 6 Kvarcz lámpát keresek bérletben vagy megvéte're. C>m a kiadóban. 4 Irodai gv koOatal bi>ó perfekt gyors és gepirónő á 'ást keres. Cim Nem árja“ je ligére a kiad- ban. 3 37-es számú szürke női fúzőscipö eladó KbiL utca 12. 98 f Eladó egy 7636s- gyáriszámu Hoffer csép | lő 8 0 mm es i4es Ganz motorral ele­vátorai prima gumi szíjakkal Szabónál Nviriurán 99 MARKAS PIANINO ZONGORA Ant k bútorok, szekrete, komót, vitrin garnitúra könyvszekrény, smize ek, Író­asztalok, háromaftós szekrény, nagvfotrl, fastmények. — K-ám-r Jenő bizományi lerakat a. Ziinyi Ilona u P. Egv fűszer üzlet berendezés eladó Cim a kiad ban. 103 Elv« zett Járó Jáno hizlaldái fdügve lő»öl Felsópáz-it 210. szám alatti hizlal­dából dec 30 án este egv szóke koca. Nyomravezető illő juta ombán részesül. 33-3 Veszek löszért disznó sörtét Erdey Sán­dor Közép utca 12. 96 Figyelem Készpénzért átveszek feleslegessé vált bútorokat, ebéd löt. ^bálót, szalongarnituráí bőrgarnitúrát, roda bútort, egyes antik vagy modern bútorokat, keleti vagv ma­gyar perzsa sz6nyecet. zongo át pianinót dísztárgyakat, porcelánokat. Fizetem a legmagasaba napi árat. — Erdéyi Jánot bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. ez. Telefon , 8 88 * Egy üzlethelyiség kiadó vásári ládaeia dó, Debreceni utca )2. 23 Jó karban lévő hosszú zongora eladó, Pazonyi tér 5. 93 Jó megélhetést biztosító fűszer üzlet családi okok miatt e adó Vécsei utca 56 101 Egy szecskavágó járgánnyal, egy lószer­szám, egy baromfikeitéttgép sürgősen dladó. Körte utca 33. 97 FIuii bútorok látványossága Alkalmi véte ek Ebédlő, háló, s7aiongarnítura, uriszobi, kombinált ebédlő ANTIK BÚTOROK Szekreter, komód, fiókos smizettek, vitrin, ebédlő kred=nc, könyvszekrény, Íróasztal kovácsoU vas éufa csillárok, márkás1 fest­mények, dísztárgyak, Erdéyi János müite reskedó bizon ánvt lerakat Vay Adám utca o Telefon 27—88. Szmoking, tiszta uj eladó Lak­tanya tér 6. Mindenfajta nyomtatványt ízléses kivitelben készít Orosz Károly nyomdaüzeme NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u. 3 A cs»rk«uté>ért felelöt; Jók* Ei«í*k A kiad&sér? íel«iő* A S*akei<r«f tapkiadö iáraaaág. £.«*»*» Ö fc Tártai ktad6taia|d«aoc, NYOMATOTT OROSZ K AKOLI NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGYHÁZA BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. FELELŐSI OROSZ KAROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom