Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-20 / 15. szám

Az éjjel ott voltam köztelek fiuk . .. Az éjjel ott voltam közietek, iiúk, Kezemben én is kardot fogtam, S az egyik harcban egy kis domb tetején Golyólövéstől arcra buktáim Es ott feküdtem sokáig egyedül, Szívem alig veri... s ti jöttetek. Nem szóltatok de arcotokról láttam, Az új csatában megint győztetek. Felém hajoltok mosolygós arccal 5 szelíd hangon azt kérdeztétek: Már elhalóban voltam, de emlékszem „Kis hős bajtárs, fáj-e sebed?“ Nem fáj mondtam hisz büszke voltam [rája. Büszkén emeltem íe! fejemet, S büszkén harsogtam bele a világba: ..Hős sebének fájni nem lehet!“ Halálozás. Szakoly: András föld­birtokos, Nyírpazony község volt főbíró­ja, életének 45-ik évében hirtelen el­hunyt. Szakolyi András nem betegeske­dett, látszólag teljesen friss egészségben dolgozott élete utolsó percéig. A meg­boldogult földi maradványait Nyírpazony községben folyó bó 21-én, csütörtökön délután 3 órakor a római katolikus egy­ház szertartása szerint a családi sírbolt­ban helyezik örök nyugalomra. — Víetórísz, Bácskái és Madák névre kiállított kenyér- és lísztjegy elveszett A becsületes megtaláló szíveskedjék a négy. jegyet helyben, Kiss-tér 2. szám alatt lakó tulajdonosaihoz illő jutalom el­lenében eljuttatni. Csökön Szénsavas, üdítő és gyógyhatású ásványvk. a — Orvosi hír, Dr. Gárdos Miklós fog­orvos rendelését ismét megkezdte. — Nyugtázás. A nyíregyházi Reformá­tus Nőegylet ezúton is hálás köszönetét mond a Székely—Győri—Morvái cégnek a szegény gyermekek részére juttatott egy öltöny ruháért. S eztán lehanyatlott iáradt fejein, Úgy maradiam s arcom mosolygott. Nem fájt a seb. nem fájt a halál sem már Mert lelkem boldogan álmodott. láFllll i MAGYAR HAPiSXm« GYÓGYSZIRYÁRAX Jane só—Reichmann (Luthar-u. 1) és Fejér (Rákóczi-utca) Várod gás- éa kádUrdöi Birrs. Ifj. Szolnoki Jár íny Menyhért Életed kérték, Te megadtad. Vége, Bezárult Szép fiatalságod, s véle a múlt, a jövő. Múltad : az ősöknek hosszú sora ; mind igaz ember, Föld- és honszerető, szelleme tiszta magyar. És a jövőd? Komolyan készültél rá, hogy az ősök Büszkén vallhassák: ő igazán a miénk... Ketté tört derekán szép pályád — és az ígéret Most mind porba omolt, — mint az a száz odakint. Most kora sírodnál feleség, szüle, gyermek emésztő Fájdalmában áléi, s kérdezi, sírja: miért? VIETŐRISZ ISTVÁN Terólad álmodott, széni szabadságunk S ez ez álom győzelembe ázott, S álmomra ott a harcok veszélyében Magyar hős puskája vigyázott, JAKAB ISTVÁN (Kemecse.) Róni. feaí. Ágnes. Gőr, kát. Maxim. Prot. Ágnes A nap kél 7 23 nerckor nyugszik 16 őrá 28 peic- korj A bold kei 15 őrá 42 perced?,. !«- •yagszür 7 őrá 7 perckor. A magvsr csap ttok nagyobb tűzben tannak Vájjon itt bitit i< í >kO£ódott-e a tev kenvt>eg a hunvf d h zzáia to z()k iránt? Mert minden aicvosalbeli erMáS/ités, n i den arcvonalbeli janb ád »zat, újabb Cs uji&b áld »za huzat- h >zata t követei a hitsó arc»/onal em- •beieitől U Ma minden em >er kitona. Az ad »ko ás nem a di^at és nem já- szlvbői fakad) cselekedet, hinem pa­rancs kötelez reá. A katonának p-dig ieljetitenie kell a parancsot Németh József Bl!dl,at jü ggjji* smm. LUTHER HÁZ. — SZÖVETRAKTÁR. — TELEFOM: 28 99. — A kir. kát. gimnázium igazgatósága felhí vja a tanulók figyelmét arra hogy január hó 25-én, hétfőn délután 2 óra­kor az Angolkisasszonyok intézetébe* megkezdik a tanítást. 3x — Irakban étolajat Ednak a rendőrség, nek juíeimul. Istanbul. Bagdadból jelen­tik, Irakban a rendőrség m:gjutalnia ásó­nak új módját vezették be. A kormány a rendőrfőigazgatónak 25 tonna étolajat bocsátott rendelkezésére, hogy azoa rendőrök között ossza szét, akik különö sen kitüntetik magukat szolgálatok ellá­tása közben. —• Erdöülteíés Bulgáriában. Szófia. — Bulgáriában 19-.2-ben 166 mi.lió facseme­tét ültettek el az 1941. évi 86 millió c:er- jével szemben. Az elültetett csemeték fele akác, míg 68 millió tűlevelű cseme­tét ültettek el. — A spanyol miniszter Berlinben. — Arese spanyol pártminiszter vasárnlap délben többnapos látogatásra a birodal­mi fővárosba érkezett. A spanyol vendég fogadtatására az anhalti pályaudvaron megjelent Dörnberg báró külügyminisz­ter és protokllfőnök több magasrangú tisztviselő kíséretében. Arese miniszter berlini látogatásának általános politikai jelentőséget tulajdonítanak. Regbait vitéz Tolnay Andor — Összeírják a Horvátországban éíő orosz emigránsokat. Zágráb, A horvát közrendészeti és közbiztonságügyí ve­zérigazgatóság elrendelte a Horvátor­szágban élő orosz emigránsok és volt ha­difoglyok összeírását, — Általános szolgálati kötelezettség Egyiptomban. Istanbul. Kairóból jelentik. Az egyiptomi kamarában a nmzeetvédel- mi miniszter a hadsereg szervezésére vo­j natkozólag feltett kérdésre kijelentette, í hogy a kormány javasolni fogja az álta- t lános katonai kötelezettség bevezetését * 9 ezzel egyidejűleg a szolgálati időt le- | szállítani kívánja. Katonai felszerelési cikkek legelőnyösebb beszerzési fórása Papp Dénes egyenruházati felszerelések szaküzlete. Ssenbat **tlg a köv«tk**4 iy£fy<s#fi- *4rak tartanak flgyalati szolgálatát: A gyógy mi er tárak r aggéi 1 éráiéi e«t« * áráig, aa áj all aaolgáiatat taljaaiíS Ifógy azart árak eata • óráig vannak nyitva. A 200.500—1934, BJt. Máa< ras- áaiat ártalaaébaa art a 9 raggal g áráig vénykéaaitátnél 23 ssáuuét kéé •ladáaaál S0 Üüér fótdíf fáz. — Jó példával kell előljámíuk a bolgár állami tisztviselőknek. Szófia. Bojilov bolgár pénzügyminiszter körlevelében felszólítja a tisztviselőket, hogy minden­napi életükben jópéldával járjanak élőt A bolgár állami és községi tisztviselők magatartását a jövőben sokkal szigorúb­ban fogják ellenőrizni. Nyomban elbo­csátják azokat az állmai tisztviselőket, akik rossz példájukkal veszélyeztetik az állami alkalmazottak jóhímevét. — AJÁNDÉK céljára alkalma* töltő­tollak, zsebirónok, 4 színű írónők nagy választékban JÓBA-papírözletben.. — Statisztikai adatgyűjtés készül a közalkalmazottakról. Budapestről jelen­tik. A Központi Statisztikai Hivatal az országgyűlés jóváhagyásával megállapí­tott munkaterv alapján január 15-én sta­tisztikai adatok alapján adatgyűjtést haj­tott végre a tényleges szolgálatban álló közszolgálati alkalmazottakról. A kér­dőíveket már szét is küldték és azokat az egyes hivatalok február 10-ig küldik vissza kitöltve a Központi Statisztikai Hivatalhoz. — Nagyszabású internálások Egyip­tomban. Istanbul. Kairóból jelentik. Az egyiptomi kormány újabban nagyszámú foglyot küldött az ol-tori internáló tábor­ba. Az internáltak egyrésze politikai bűn­tettek, másrésze uzsora és üzérkedés miatt került fogságba. Nem kevesebb, mint 600 egyént mint a közbiztonságra veszélyes elemet internáltak. — Mezőgazdaságok részére bérlevél, dohányos-könyvecske, gazdasági szárovi téli könyvek kaphatók JÓBÁNaL. színigazgató Mély megdöbbenéssel, a küzdő ma­gyar lélek fájdalmával érintette az a hír a nyíregyházi társadalmat is. hogy szín­házunk volt igazgatóinak egyike, vitéz Tolnay Andor színigazgató, a melegszí­vű, lelkes, rokc-nszenves ember, az ízig- vérig magyar művész féríikora legszebb virágzásában hirtelen elhunyt. Vitéz Tol­nay Andor nyíregyházi működése for­dulópontot jelentett színházunk történeté­ben, mert az ö kiváló és minden vonat­kozásban etikai magyar értékeket kife­jezésre juttató művészi törekvései hódí­tották meg újra a legszélesebb rétegű keresztény magyar közönségei a színház­nak. vitéz Tolnay Andor kedves, meleg ma­gyar úri egyénisége, szuggesztív férfias magatartása a népi, nemzeti feladatok megoldásában a közösség, a népművelé­si célokért küzdő értelmiség végtelen szeretefét és háláját érdemelte ki. vitéz Tolnay Andor legutóbb egy tábori színházi társulattal volt visszatérőben Oroszországból, Lavocsnéban egy fürdő­ben fürdés közben szívszélhüdést kapott s ez volt hirtelen halálának oka, A kiváló magyar embert nemes, haza­fias hivatásvállalása közben érte a ha­lál amely nagy veszteséget jelent a vi­déki színikultúrának és a nemzeti műve­lődésnek. Élelmiszerek tárolásá­nak biztosítására be keit jelenteni a nagyobb hütőbazaka! A kormány rendeleti úton megtette a romlandó közszükségleti cikkek tartósí­tásának biztosítására szükságes intézke­déseket. A rendelet kimondja, hogy Hólapát ródli, korósolya, disznóöléshez szurókés, hilsgépké9, tárcsa Dienes István Városháza épület. Telefon. 28-64. j minden olyan hűtőházat amely leg­Í alább 100 q hús, szalonna, zsír, tej­termék, gyümölcs vagy zöldség, íl­Í letve legalább 10.003 darEb tojás tartósítása céljából való elhelyezé­sére alkalmas, I január hó 31-ig — az ezután épülő hű- I 'tőházak pedig használható állapotba» I helyeztetésétől számított 15 nap alatt — * be kell jelenteni. A bejelentésben fel kell tüntetni a hűtőházban elhelyezett termékek nemét és mennyiségét, vala­mint a tárolás időtartamát. A bejelen­tést minden hónap 1—15-ig terjedő időre vonatkozóan a hónap 20-ig, a hónap má­sodik felére terjedő időre vonatkozóan I a következő hónap 5-ig kell megtenni. I A közelláíásügyí miniszter kötelez­< heti ez idegen áruk tartósítására I iparszerűen használt hűtőház tulajd donosát^ illetve bérlőjét, hogy hűtőházát meghatá­rozott közszükségleti cikkek szakszerű tartósítására használja fel. Az e célra egyáltalán nem használt hűtőházakat, va­lamint azt^ amelyet tulajdonosa a közel­hatás érdekeit súlyosan veszélyeztető módon használ a közellátási miniszteri, közelátásl biztosítása érdekében ideig­lenes használatra igénybe veheti. Töltőtoll Állandó öröm. Jóbánál natfv váladék. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom