Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-20 / 15. szám

2« oldal (Triunoa 23J 1943 január £•. Nyíregyházán is megkezdődik a gyűjtés a Főméltóság« Asszony akciójára Holnapra értekezletet hívóit össze Szobor Pál polgármester A Főméi tóságú Asszony felhívására megmozdult az egész ország, hogy a belső front is teítrekészen álljon a n£g ygyözelmí cé lszolgálatára. Mindenki érzi hogy amint a nehéz har­cokat vívó magyar honvédbaj társak nap- ról-napra, óráról-órára a legkegyellenebb hóviharban is acélos erővel küzd a magyar keresztény Európáért és Magyar- országért, akként íít sem lebet megállás az áldozatos­ságban. Teljes eröíeszifésre van itthon is szük­ség, jóval tekintélyesebb adakozásra, mint eddig A gyűjtés országszerte megindult január hó 17-én és Nyíregyházán is megszervezik a gyü’- tő erőket. Szohor Pád polgármester hol­nap, csütörtök délelőtt 11 órára értekez­letet hívott össze a városháza kistermé­be a gyűjtés részletes megszervezése ér­dekében. Féihoitra verlek gazdát Éjjel bárom órakor „felköszöntem“ mentek Különös éjjeli , köszöntés" ügyében in­dult szigorú vizsgálat. Egy nyregyházi gazdát haragosai éjszaka három órakor ,,felköszönteni‘‘ mentek, közben karókkal félholtra verték. Kósa Alfonz Ferenc nyíregyházi, ürö- kcsíöld 41 szám alatti lakos az éjjeli órákban nagy kutyáiig?ásra ébredt, Hall- gaíózva ült fel az ágyában és m gdöbben- ve tapasztalta hegy udvarán emberek járnak. Kiugrott az ágyából és éjjeli öl­tözékben kirohant és az udvarán két ré­gi haragosával találta magát szembe. — Makara András és Takács János alsó- pázsíti lakosok, kérdésére, hogy mit keresnek udvarán, karókkal válaszoltak és leütötték Kósa Alfonz Ferencet. j A fiatal, alig 40 éves gazdát a földön I fekve félholtra verték. Szerencsére az asszony is meghallotta a dulakodás zaját és segítségért sietett, mire a támadók a helyszínről elmenekültek, A súlyosan, sérült Kosát kórházba szál­lították, állapota életveszélyes. A táma­dók ellen megindult a vizsgálat. Kihall­gatásuk során azt vallották hogy egész éjjel ittak és hajnali három órakor elha­tározták hogy elmennek ,.felköszönte- ni" Kósa Alfonzt. A gazda azonban ba­rátságtalanul fogadta az éjjeli látogató­kat, ezért karókkal leütötték, A barát­ságtalan látogatás ügyében folyik a vizs­gálat. Tnrőczy Zoltán, Korompay: Károly dr. előadásának tárgyát fejti tovább csütörtökön Faddy Otmár ferences házfőnök Turóczy Zoltán püspök nagyhatású elő­adását, amelyen azt fejtegette, ki győz és rámutatott arra, hogy az győz, aki igaz ügyért, igaz úton küzd, Korompay Károly dr, fejtegette tovább és rámuta­tott arra, miként kell átalakulnunk és társadalmunkat is átszerveznünk, hogy a fronton igaz ügyért, igaz úton harco­lókhoz méltóak lehessünk. Most az igaz ügy és igaz út problé­máját az igaz emberről szóló fejte­getéssel szövi tovább Faddy Otmár atyai a ferencesek házfőnöke. A lelki front erősítését szolgáló előadó* iránt általános érdeklődés mutatkozik * legszélesebb rétegekben. Az előadás hol­nap, csütörtökön, január 21-én délutá* • 6 órakor lesz a városháza nagytermében, j a népművelési bizottság által rendezett ? iiceális előadások sorozatában. •lamiar 24-011 kéthetes evangé­liumi leánynéfifőiskolai tanfolyam nyílik meg Nyíregyházán A tavalyi leánynépfőiskoíai tanfolyam iránt mutatkozott nagy érdeklődés és a tanfolyam eredményének hatása alatt a nyíregyházi evangélikus egyházközség ebben az évben is megrendezi az evan­géliumi leánynépfőiskoíai taníclyamoí Nyíregyházán. A tanfolyam január 24-én nyílik meg s két héten át tart, A tanfo­lyam bezárása február 7-én lesz. A tanfolyam célja evangéliumi lelküle­tű magyar leányok nevelése. A tanfo­lyamnak 20 rendes hallgatója lesz, akik együtt laknak, bejáró hallgatói, akik azonban kötelesek az egész napot a iöb- biekel együtt eltölteni .többen is lesznek, A tanfolyamon olyan 15—22 éves sza- bclcsvármegyei gazdaleányík vesznek részt, akik legalább 4 elemi osztályt vé­geztek. A tanfolyam összefogó kérdései: Mit ér az ember, ha magyar. A keresztyé* leány Isten mérlegén. Az én ot honom. A keresztyén leány magatartása. Minden nap az előadásokat reggel íél 9 órakor áhitat vezeti be. Délelőtt lí órától naponta egy egy előadás lesz meg­beszéléssel. Fél 12 órától különféle intéz­mények megtekintésére fordítanak más­fél órát. Délután 4 órától folytatják a* előadásokat és 5 órakor gyakorlati taní­tásban lesz részük. Ebben nagy szerepe lesz az ’éneknek, dalnak, házi gazdasági munkának. Este 8 órakor áhítat fejezi be a napot, A tanfolyammal kapcsolatosan Weiszer Gyula leánygimnáziumi igazgató, vagy Balczó András ev. lelkész nyújtanak fel­világosítást. Tiltott műtét miatt letartóztattak egy orvost és egy ápolónőt A tételes adóztatás kedvezményé­ben részesülő njabb iparágak Mint ismeretes, az 1940. évi XXII, t.-c, 21. szakasza illetve a 160.000—1940. P. M. számit rendelet értelmében a termelő iparágakban működő kézműves-iparosok bizonyos csoportjai az úgynevezett téte­les adóztatás kedvezményében részesül­nek. Ezt a kedvezményt az egyes iparo­soknak nem kell kérelmezniük, hanem akik a feltételeknek megfelelnek, azo­kat az illetékes ipnrtes'.ületek veszik fel a tételesen adózók névjegyzékébe. Eredetileg tételesen adóznak a követ­kező iparágak: asztalos, ács, bádogos, szerelő, fémnyomó, brorizmüves, cipész, épületburkoló, fehérnemükészítő, fémmű­ves férfiszabó, járműgyártó, kalapos, ká­dár, esztergályos, kosárfonó, kárpitos, paszományos könyvkötő szíjgyártó, kö­tőszövő, kőműves, kőfaragó, lakatos, mű- aranyhimzö és azsúrozó, női divatkalap készítő, női szabó, szobafestő, címfestő, mázoló szűcs, tetőfedő, kályhás, üveges, villanyfelszerelő, műszerész, látszerész. A budapestvidéki m. kir. pénzügyígaz- gatóság a közölt szakmákon kívül még az alábbi iparágakra nézve is megállapí­totta a tételes adózásra való jogosultsá­got: allványkészítő, bakancsszíjkészítő, bog­nár, bőrfestő, cipőfelsőrészkészítő, csip­keverő ernyőkészítő, fazekas, gombkö­tő, fűzőkészítő, gyertyakészítő, gyékény- fonó, hajóács, harangöntő. harisnyakötö, kaptafakészítő, kefekészítő, kemenceépí­tő kovács, kötélverő, szappanfőző, mű­virágkészítő, nyakkendőkészítő, papucs­készítő, sapkakészítő, seprőkészítő, seemfedökészítő. székfenó, szitakesjdtő, tímár, viaszöntő, képkeretező, zsindely­készítő. A Budapesti Kereskedelmi és Iparka­mara felhívta a kötelékébe tartozó ipar- testületeket, hogy a tételesen adózó ipa­rosok jegyzékének összeállításánál az utóbb felsorolt iparágakat is vegyék fi­gyelembe. Tekintettel arra, hogy a szó- banforgó jegyzéket január 15-éig kell az ipartestülcteknek elkészíteniük de meg­van adva a törvényes lehetőség a jegy­zék későbbi öszeállítására is, kívánatos, hogy indokolt ese'ben, illetve az összes érdekeltek jegyzékbefoglalása céljából a január 15-i határidő meghosszabbítását kérjék a testületek az illetékes m. kir. adóhivataltól. A kisvárdai kórház igazgatójának fel- j jelentésére a nyíregyházi királyi ügyész- ! ség vizsgálatot indított egy kisvárdai or­vos és egy ápolónő ellen, akik a feljelen­tés szerint tiltott műtétet hajtottak vég­re. A feljelentés alapján dr. Márföldy József kir, ügyész kiszállt a helyszínre és a lefolytatott vizsgálat alapján elrendel­te az orvos és az ápolónő őrizetbevéte­lét. akiket a csendőrök még tegnap Nyír­egyházma kísértek. A vizsgálat megállapította, hogy egy kisvárdai leány szabadulni akart szé­gyenétől, ezért Bakajsza Imréné ápoló­nőt kérte meg, hogy -ajánljon neki egy orvost, aki vállalkozna tiltott műtét el­végzésére. Az ápolónő megígérte, hogy este felkeresi lakásán. így is történt. — | - KIFESTÖKÖNYVEK. színes írón ( készletek különféle nagyságban, Változa­tos mintákkal nagy választékban JÓBA- papírüzletben. Fényképalbumok, emlékkönyvek, töltőtollak nagy választékban NYIRV1ZPALOTA. Bakajsza Imréné a kora esti órákban dr. Moskovits István kisvárdai orvos kísére­tében megjelent a leány lakásán és a műtétet azonnal végre is hajtották. A titok azonban sohasem marad titok, egy orvoskolléga megtudta az esetet és je­lentést tett a kórház igazgatójának, aki a vizsgálat megindítását kérte Moskovit* István orvos ellen. A nyíregyházi vizsgálóbíró tegnap hall gáttá ki a vádlottakat, akik beismerték teltüket. Azzal védekeztek, hogy a leány könyörgésére hajtották végre p tiltott | műtétet. I A vizsgálóbíró a beismerő vallomás i után dr. Moskovits Itsván és Bakajsza 5 Imréné további fogvatartását rendelte el. özv, S'akohi \ndrásné sz. Kiár Hinna úgy a maga, mint gyermekei S iri és É/a neveben fád donnái megtört szívvel, da Istea akaratában m3gnvuívá<sal tudniuk, hogy forrón sze­retett férj, legjobb api. szererő gyermík és testvér iZAKOLTI ANDRÁS földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, tartalékos hu'zírhada1gv,^ tűz­harcos, Károly csapat kereszt, kis ezüst és broaz vitézségi érmek tulaidonossa, Nvdrpazony község volt főbírája, életének 45 ik, boldog házasságának 16-ik évében hirtelen elhuayt és lóságos nemes lelkét visszaadta a Mindenhatónak. A meíbo'do'ult fildi miradbányait fsíyirpazonyban f- hó 2l-én, csütörtökön délután 3 órakor fogjuk a róm kát. egyház -zertarása szerint a nyirpazonyi családi sírboltba örök nyuga­lomra helyezni. Az engesztelő szentmise áldozat drága ha’ottünkért f. hó 22 én d e 9 órakor fogtuk benutatni az Egek Urának az orosi plébániai temp’omban. Nyirpazony, 1943 január hó 19. E alékét soha él nem múló ksgyelettel őrizzük ( ö±y. Szskobi Ferencné Kiár József édesan ja dr, Klar LsjjS Sz k >lyi Z .Itán ... sógorai Szakoyi István Kl*r Józzcfná test /éréi Szakai . 1 •stvahhé Sógornői

Next

/
Oldalképek
Tartalom