Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-20 / 15. szám

Az ásítás egészséges — az unalom egészségtelen Hát már az ásítás mindennapi prózai éleijelensége is probléma? Nem elég a lexikon nyakatekert meghatározása: az ásitas nyitott szájial és orral, erősen felemelt inyvitorlával és a hangrések nagy­mértékű kitágításával történő ki- lélekzés, melyet néha lassú, más­kor pedig rövid és bizonyos zön- geszerü hangot adó belélekzés kö­vet ? Nos, ez a meghatározás va­lóságos német alapossággal írja le az ásítás külső tőneményét, okai­ról és lényegéről azonban semmit sem mond, a tunomány lehát nem érheti be vele. A kutatás a legkülönbözőbb formákban foglalkozott az ásitás- sal, azonban körültekintő vizsgá­latok után csak a legújabb időben sikerült az erlangen! egyetem élet­tani intézetének nemcsak az ásítás mibenlétét és okait megállapítani, hanem egyúttal azt is, hogy ez az annyit tilalmazott életjelenség egészséges. Tehát bármit mondjon is az illemkönyv, nemcsak jóéjsza­kát, jó étvágyat és egészséges emésztést, hanem egészséges ásí­tást is kívánhatunk, bár a magunk részéről talán mégis jobban tesz- szük, ha nem társaságban végez­zük ezt az egészségügyi gyakor­latot, Az erlangeni élettani intézet az ásításnak három válfaját külön­bözteti meg. Ásíthatunk fáradság­ból, éhségből és unalomból. Az ási<ásnál a lélekzőmozgások inten­zitása kezdetben csökken, mintha a mellkas erőt gyűjtene, aztán a tüdő a szokásnál több levegőt vesz fel, végül pedig még erősebb ki- lélekzést végez, úgyhogy a folya­mat lezárultával kevesebb levegő marad benne, mint előtte. Az ásí­tás ilyenformán alaposan kiszelőz- te+i a tüdőt és ez a legfőbb ma­gyarázata égészségességének. A tüdő kiszellőztetése a fárad­ságra visszavezethető ásítás esetén a legalaposabb, azonban a reg­geli ásításnál is nagv egészségügyi előnyei vannak. Azzal, hogy a belső szervek izmainak feszültsé- | gét emeli, a májból vért, az epe- íj hólyagból epét szőrit ki, a gvomor I és szájmirigyeket erőteljesebb ki- | választásra sarkalja, beleket moz- | gásba hozza, úgyhogy a vérkerin­gésen és emésztésen keresztül az egész szervezetre élénkítő hatást gyakorol. Legérdekesebb azonban, hogy az unalomból történő ásitás a tu­domány megállapításai szerint rém fejt ki ilyen egészségfokozó hatást, nyilván azért, mert nem a test szükségleteire, hanem lelki okok­ra vezethető vissza. Annak, aki una'omből ásít, vérkeringése nem élénkül meg Iélekzése általában ellapossodik és nyomában a testi fáradság érzése lép fel. Az una­lom tehát — és következésképpen * a rossz cikk is — egészségtelen. SZERDA^ január 20, Budapest I. 15.20: Horváth Jancsi cí- gányzsaekara muzsikál. 15.55: Hangfel­vétel. 17.00: Az Országos Közegészség- igyi Intézet közleménye. 17.10: Wald- bauer vonósnégyes. 18.00: Honvédműsor. 19.05: Rádiózenekar. 19.50: Csevegés. — 26.10: Hlaszny Béla harmónikaszámai. 20,30: „Állatkert“. Felolvasás. 21,00: Népszíranűrészletek. (Hangfelvétel.) — 22,10: Bura Sándor és cigányzenekara muzsikál. 22,50: , Ki mit szeret?" Budapest II, 17,00 18.00: Kassa mű­sor«, 18.00: Olasz nyelvoktatás. 18.30 2Ö.30: A Nemzeti Zenede Kodály-hang- v*ersenyének közvetítése. CSÜTÖRTÖK, január 21, Budapest I. 15.20: Rádiózenekar. 16.00: Közművelődési előadássorozat. 17.00: Magyar nóták. 17.50: A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 18.20: Folyamerők szalonzenekara. 19.05: A Magyar Revü Tánczenekar játszik. — 19.50: „Elfelejjtetjt magyar hadvezérek". (Előadás.) 20.10: Rácz Aladár cimbalmo- zik. 20,30: Hangképek. 20.50: Milánói szimfonikus zenekar. 21.00: , Színes szö­kőkút , (Előadás.) 21.20: A német rádió műsorából. Szórakoztató zene. 22.10: A Székesfővárosi zenekar. 23.30: Csárdá­sok Budapest II. 17,00: Francia nyelvokta­tás. 17.30: Az Operaház előadásának is­mertetése. 17.35: Az Operaház előadásá­nak közvetítése. ..Tannhäuser“. Dalmű 3 felvonásban. Kassa. 5,40—9.00: Budapest I. 9.00: Honvédalakulatok indulói. 10,0C—11.40; Bpest I, 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12.00: Déli ha­rangszó. Rákóczi fohásza. Himnusz. — Í 12,10—15.20: Bpest I. 15,20: Cigányzene, 15.45: Rosita Serrano és Tine Rossi mű­sorából. 16.20—17.03: Hírek Budapest I. 17.00: Ruszin hallgatóinknak. 17.40: Ber- I lini filharmonikusok zenekara. 17,50: j Előadás. Í8.Í0: A Szimfonietía szalon- | hatos műsora. 18.50—végig: Budapest I, Szabolcsvármegye Hegyközségi Tanácsának Elnöke. HT, 1—943. Pályázati hirdetmény Szabol cs vármegye Hegy k özségi Tanácsának titkári állására pályá­zatot hirdetek. A pályázók közül az arra legalkalmasabbat a nagy­iéit. Földmivelésügyi Miniszter ur jelölése alapján a Hegyközségi Tanács Közgyűlése választja meg, A pályázni száadékozók pályá­zati kérelmüket a Hegyközségi Tanács elnökségéhez címezve leg­később 1943. február hó 20 ának déli 12 órájáig kötelesek beadni D^ák Ferenc utca 7. alatti irodám postacímén. Titkárrá csak olyan egyén vá­lasztható meg. akinek gazdasági főiskolai vagy m. kir. kertészeti Megnyílt! Megnyílt! az „Ezüst kalász“ borozó Kossuth utca 10. (volt Papolczi vendéglő) Minden este Müller Lajos énekes prímás a nyíregyháziak ked­vence hangversenyez kombinált zenekarával. Elsőrendű fajborok. Figyelmes kiszolgálás. Szives pártfogást kér az ui tulajdonos r. k. c. Grünstein Miklós Családi házat, bárházat, földet ás mindennemű jrMl€M*tl€¥MÍ­Arató Mária ingatlanirodája Széchenyi ut 1. — Nyírvíz palota. Telefon: 29-12. tanintézeti oklevele van, de eze­ken felüi a felsőbb szőlő- és bor- gazdasági tanfolyamon, mint rendes hallgató, oklevelet nyert és 3 évi folytatólagos gyakorlattal rendel­kezik. A gazdasági főiskolát vég­zetteknek a gyümölcstérmelésben is megfelelő jártesságot kell iga- zolniok. Csatolni kell továbbá: saját születési anyakönyvi kivo­natát, nősök a feleség születési anya­könyvi kivonatát és házassági anyakönyvi kivonatot, szülei és felesége szüleinek születése és há­zassági anyakönyvi kivonatát, annak igazolására vonatkozó okmányokat, hogy a kérvényező nem esik az 1939- évi IV. te. kor­látozásai alá magyar állampolgársági vagy községi illetőségi bizonyítványát uj keletű erkölcsi bizonyít­ványt, testi alkalmatosságot igazoló tisz­ti orvosi bizonyítványt, iskolai és működési bizonyít­ványait, A titkár illetménye az állami rendszerű X. fiz. o. 3. fokozatá­nak megfelelő illetménynél kisebb nem lehet. Egyébként az idevo­natkozó rendelet az irányadó. Nyíregyháza, 1943. ián, 7. Bertalan Kálmán orszgy. képv. a Hegyközségi Tanács elnöke. sawnaMaBOHMBBianHMBWMA! Express hirdetések Aísgtökétetesebb piíiénfiítésnif k&pható Iébbss; eiíBSióBál Bíca 9. Tclefonssáns 29-8- a "i“ rm—mwiiii m— mii u—inum i Apróhirdetések KIADÓ LAKÁSOK Kiadó bútorozott szoba béspa)otáb?n szerényebb urnák Cím a kiadóban. 421 4 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Egy ügyes megbízható fiú azonnal fe vétetik Soliész István szállítási vállalat Széchenyi utca 17. 419 3 Gazdasági ispánt és fees v*gv kom merciós keríészi keresek szonra!ra hoa.z szsbh szolgálati bizonyitványokkai. Crna kiadóban. 40! 3 Dé'ulánra bejárónőt keresek, érdeklődni lehet Károlyi tér 19 sz. alatt. 441 2 Gyermek* zerető minder ek leányt meg bi/hatét felveszek Szsbadk u 4 446 2 Kisiolgslzsban jártas kisasszonyt felve szék gyakorlattal rendelkezők eőnyben Csaba József füszeiüzlet Szent István utca 2. 445 KÜLÖNFÉLÉK Gdza-ágba vagy malomba moter és GÓZGEPÉs* állást keres, SZESZGYÁRI nagy g\akoria»tal ápr. 1 re. Törő gépész Felsősima 6. Baiika tanya 388-4 Alkalmi házvétel Deák Ferenc-uteában 2X2 szobás tek, »agy telekkel 18,000 pengőért. Központban 4 üzlettel, három lakás*?­50.000 pengőért. Masszív építkezésű. emeletes 116.000 pengőéért. Lakóház üzlettel, mely biztos megélhe­tést nyújt, 13.600 pengőért, öt hold szőlő 11.000 pengőért. Továbbá többszáz ház, telelj szőlő, föld stí»­Hsuberger iroda, Bencs László-tér 1. Telefon szám 2935 Egyben értestem ügyletfeleimet hogy mint katona leszereltem és így ismét szíves rendelkezésükre állok. 329-5 Németül tanítok dé elölt dé után Míkióft Etelka Selyem u. 20 39: 3 F Átvennék egy jól jövedelmező üzletei, Levéibeli ártesi'ést, , Nagyobb tőke * jeli­gére a kiadóba kérem. 422 10r Megv-leire hazat keresek belterületeit Váczy Hatzel tér 3 423 10 A város központjához közel fekvő f>zá* ráz helyen épült három szoba, előszoba, fürdőszobás kér es lakást KERESEK MEG­VÉTELBE Közvetítőt nem díjazok, Meg- bäzott Körmendi Árp d C* Hág u 7. 40 -3 Höigyfocrász üzletemet hadbavor ulás> miatt eladnám. Perec.i Sándor neifotírász 439-5 Egy j bb neveiésü árva lány gyermek mellé elmenne, esetleg vidékre is. Cim a kiadóban. 44Í Hasznait 42 es tiszti csizmái kereseti megvételre. Cm a kiadóban - 43^1 FIGYELEM ! Költözködés áthelyezés. íakásfeloszfatás esetén a felts!ete>sé vá t bútorait, sző­nyeget zongorát, pianiaót, fi ggőnyöíc, dísztárgyak, porcehán evökészlet, fes»mé- meket a legmagasabb napi aion készpén­zért megveszem Erdélyi jano< bizományi íerskata Vav Ádám utca 5. Te efon 27—88, 1 E adó hálószoba berendezés világos be- I tétes jókarbín 5>z3rvas u. 14. 433 | Üzemképtelen hálózati vagy telepe* * rádiót fejhallgatót veszek. Rákóczi-u. 9„ 1 Bu orozott szobát keresek azonsaira 2 fűtéssel Címet a kiadóba kerek. 45.1 Két szoba, előszoba és fürdőszobás la­kásomat megán udvar 30 gyümölcsfával elcserélném 3 szobás lakással. Érdeklődni Luther u 6. fes ék üzlet. 4il 2 Egy ősKereszlény családból származó fiala ember állást keres rémi i odai tya* korlattal, gépirasaan jártas. Cim a kiadó­ban. 450 Eladó Ingatlanok Adómentes tégképület, van benne 4 sz ba felszerelt lürdöszóba, cselédszoba és minden me léwhe yi ég, — Két lakosz­tály u, legnagyobb komforttal ellátott köz­pont fcíKvésü adómentes tégla < púiét. —• Haromszobas, £d mentes kisebo tégla epűiet, felszerel fuidőszohával és min­den meliékelyiséggeh — Különféle kisebb- nagyobb családi házak és a vátos köz­pontjában lekvö jövede'mező bérházak. Villák, telkek, szőlők, és egyt-b ingatlanok. NÁDUDVARI LAJOS ingatlaniroda. Nyíregyháza. Zriayi Ilona utca 4 Telefon 29 15. sz. 438 A »»rkesBttsfrrt i«í«ió>s Jós»« £>$K A kiadátéri felclán A Ssttak«! i*pki*dé tél) iárs»cá& SS Tártai fci«dót«la|d»8*s, NYOMATOTT OROSZ KÁROK? NYOMDAÜZEMÉBEN, NYlREGYKAlA BERCSÉNYI-UTCA f. SZÁM. I FELELŐS* OROSZ KÁROLY Hé dió

Next

/
Oldalképek
Tartalom