Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-28 / 292. szám

I. oldal. rfHH (Trianon 23,) 1942 december 26» *-• 1 mmmmmamtot Meg jelent a zsidók had kötelezett' ségének végrehajtására vonatkozó rendelet A Hivatalos Lap december 24-i száma közli a Honvédelmi minisz­ternek a zsidók hadkötelezettsé­gének végrehajtására vonatkozó rendeletét, A rendelet mindenekelőtt meg­állapítja azt, hogy kik tekintendők zsidónak s kimondja, hogy a zsi­dó hadkötelesek szolgálati kötele­zettségüknek a honvédség kötelé­kében kisegítő szolgálat teljesité- sévet tesznek eleget. Ezt a szol­gálatot békében és háborúban rendszerint munkásalakulatoknál teljesítik. A kisegitőmunkaszolgá- latra kötelezettek karjukon szala­got viselnek. Akik ma is az izra­elita vallás kötelékébe tartoznak, azok citromsárga szalagot, akik zsidó származásúak, de'már kitér­tek, azok fehér szalagot visellek. Azok a zsidók, akik sorozásuk alkalmával katonai szolgálatra al­kalmas, vagy katonai segédszolgá­latra alkalmas osztályozást nyertek rendes tényleges, illetőleg póttar­taléki szolgálatra, azok pedig akik munkaszolgálatra alkalmas könnyű vagy nehéz munkára fogható osz­tályozást nyertek, egyszeri 3 havi kisegítő munkaszolgálatra kötele­sek. Zsidók tartalékos tiszti kiképzést nem kaphatnak. A rendelet felsorolja azokat a feltételeket, amelyek mellett a zsi­dók nem kötelezhetők kisegítő munkaszolgálatra. Ilyenek azok, akik az elmúlt világháborúban át­lagon felüli mértékben teljesitették kötelességüket s kardos vaskor©- narenddel, tiszti arany vagy ezüst vitézségi éremmel, legénységi arany vitézségi éremmel, vagy három­kardos kitüntetéssel, illetőleg vi­tézségi érem mellett, egy illetve két sebesülési jelvénnyel varnak kitüntetve. Az ilyen kivételezett karpaszományos lehet, de’tartalé­kos tisz'i, vagy tisztesi kiképzésre tekintetbe nem jöhet ■I IIHII ■— Hl mi MyircjfytóiZ» m. város poäßärmesfterJ hiv*'ia!átö). K. 35 044-1942. Hirdetmény. dányban kell megtenni s csaholni kell hozzá szintén két példánzban a bejelentett vagyontárgyak pontos leltárát. A leltárba felvett vagyon­tárgyakat zár alá vetteknek kell tekinteni. Nyíregyháza, 1942. december 24 Családi házat, bérházat, földet és Biadennemü ÍntJGti(Mtl Arató Mária ingatlanirodája Széchenyi ut 1. — Nyírvíz palota. Telefon: 29-12. 3635—1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A budapesti központi kir. járás- bíróságnak 428736 — 1942 számú végzése folytán For c ere Á talános Biztosító Intézet kudapesti cég javá­ra 762 P 50 fillér töke és járu­lékaira 1942. évi február 18 napjan foganatosított végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 1300 Pen­gőre becsült igóságokat u. m. 1 kanca lovat és Csikót a nyíregyházi kir járásbíróságnak Pk. 16112— 1942. sz. végzése következtében Nyirpazony határában adós tanyáján 1942 évi január hó 13. napján délután fél 3 órakor nyilvános birői árverésen a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1942. dec. 14, LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Express Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, mindea további ssa 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig fg fiilér, mindea további szó 6 fillér, — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések aé! beiktatásonként 20 fillér kezelés költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK Csinosan b.-torozott Ktilönbejáratu szoba kiadó. Cim a k>adr ban S85C Kiilönbejáraíú bútorozott szoba ke­resztény úrnak január 1 -töl kiadó. Kölcsey-u. 31. szám. 9662-2 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK iir-Tnrnrinun— irtrnn-«im— nwm«^i—iif— Önállóan /ózó mindenes magános úrhoz felvetetik. Érdeklődni Blumberg cégoél. 9855 Kertészt keresek 9 ezer négyszögöl gyü­mölcsösbe, lakást helyben adok. Raka- maz Steiber Péter 9856 Jól fözó mindenest keresek jó bizonyít­vánnyal jan. 1 re. Cim a kiadóban 9802 5 Jobb csa ádból való leány gyermekek mellé felvétetik. Széchenvi utca 26 9857 Az 550 000—1942. F. M. számú rendelet 1. § a szerint az a zsidó (1942 XV. te. 1. § )akiaz 5300 — 1942. M. E. számú rendelet 2. §-a értelmében átruházható ingatlanát, nevezetesen a város határában fek­vő, 5 kát. holdat meg nem haladó mezőgazdasági ingatlanát, az ezzel gazdaságilag összefügg© lakóházát s gazdasági épületeit, továbbá az ingatlan nagyságára tekintet nélkül a város belterületén fekvő olyan mezőgazdasági ingatlanát, melyen rendszeresen mezőgazdasági tevé­kenységet folytatnak, folvó hó 9-ig nem adta el, köteles volt az ilyen ingatlanát a telekkönyvi adatok­nak és az ingatlan területének megjelölésével folyó hó 15 nap­jáig a polgármesternek bejelenteni Ha az ingatlan többeknek osztat­lan közös tulajdonában van, terü­lethatár szempontjából valamennyi zsidó tulajdonostárs ingatlan részét együttvéve kell számítani. Mimthogy ezen rendelkezésnek csak igen kevesen tettek eleget, felhívom a bejelentésre kötelezet­teket, hogy írásbeli bejelentésüket 24 óráo belül okvetlenül tegyék meg. mert ellenkező esetben in­gatlanaikat — költségükön — hi­vatalból fogom a földmivelésügyi minisztériumba felterjesztendő ki­mutatásba felvenni és ellenük* a kihagási eljárás megindítása végett feljelentést teszek. Itt hívom fel az érdekeltek fi­gyelmét az 5300 — 1942. M. E. sz. rendelet 15. §-ára, melyszerint a zsidó haszonbérlőknek az 1250 — 1942. M. E. számú rendelet 3 4. és 5. § ának rendelkezései szerint a haszonbérelt gazdasághoz tartozó élő-, és holt gazdasági felszerelé­sét, ü/emeit, üzemi berendezéseit és készleteit be kell jelenteni te­kintet nélkül arra, hogy a haszon­bérelt ingatlan tulajdonosa, vagy az a más személy, akitől az ingat­lant haszonbérbe vette zsidó vagy nem zsidó. A bejelentést két pél­Szohor Pál a. k. polgármester. Nyíregyháza megyei város adóhivatalától Adó 16302—1942. Hirdetmény a kereskedelmi és iparkamarai illeték kivetési kulcsának felemeléséről. Értesítem az érdekelt iparosokat és a kereskedőket, hogy a nagym. m. kir. pénzügyminisztérium 214038—1942. VIII. sz. rendeleté­vel az iparkamarai illeték kivetési kulcsát 7 5 százalékban állapította meg véglegeson. A kamarai illeték 7 százalékkal volt az adóívben előirva. A fel százalékos emelésre tekintettel fel­hívom az érdekelt iparosokat és a kereskedőket, hogy .ezt a többlet előirást is fizessék be folyo évi december hó 31-ig mert ellenesei­ben a 2 százalékos kamattérítéstől elesnek. Nyíregyháza, 1942. december 28 RAJTIK, tanácsnok. — EMLÉKKÖNYVEK, NAPLÓK kul­csos zárral, zsebfényképalbumok igen szép kivitelben nagy választékban kap­hatók JÓBA-papíriizletben. 10 szóig 1 P 50 fillér, minden tovább: «zó 10 fillér A egtökéieissebh kapható ifánassy clánosönái Kossuth álca 9. Teiefonszám 29-5? Vécsey utca 14 számú ház eladó. Értekezni ugyanott. BESSENYEI“ vászon tömbleveipapir dobozban 50/50 drb. szép színekben A R A P. 2-70 kapható: Jóba papirüzletében Bethlen utca 1. szám Háromrózsa l’AtíY SZENZÁCIÓJA! Sikerült hazahozatni a Nyiregx házán elismert legjobb prímást Pulu Káté Lajost és a közkedvelt Müller Lajos énekest. — Figvelmébe ajánlom Nyíregyháza mulatni vágyó közönségének, Szives pártfogást kér: Hegedűs vendéglős, Debreceni utca 7. sz. Fiatal jómeg jelenéh ü főző mindenest felveszel!. Cim a kiadóban. 986C KÜLÖNFÉLÉK Eladó egy'ö 6' gyanszamu Hotter csep lő 8» 0 mm es i4 es Ganz motorral ele­vátorral primá gumi szíjakkal Szabónál Njirfurán 9 78 4 Alkalmi házvétel 3 szobás előszobás adómentes uriház száraz he!yen pincével és minden mellék- ke'yiseggel 24 000 P ért eladó. 3 szobás, fürdőszobás adómentes és 3 szobás nem adómentes utói ház a be területen, a kettő együtt 42 0C0 P 2x2 szobás kedvelt helyen 14.í 00 P ért stb. 5 szobás masszív téglaépület teljes komforttal a központban 44.000 P ért e-adó/, Haubergef iroda, Nagyborona épüet. Leltfou >9 35 98~8 3 Egy j karban lévő hosszú zongora eladó. Pazt nyi tér 5. 9842 Fűszer üzlet, 32 év óta fenálló, beteg ség miatt azonnal átadó. Bujtos utca 2K Érdeklődni lehet ugyanott £852 Egv kis családi ház sürgősen e<adő Agyag utca 30. S800 pengővel átvehető és beköltözne1 ő. 9851 Leválasztott angol malacok Kaphatók. Ó'zőlő utca 193. szám alatt. 9801 Elveszett egy feher drotszőrü kölyök kutva megtaláló jutalom ellenében adja le Dessewtfy tér 3. 9853 Rezorva húzást vállalok. Címet a kiadó­ba kéreti, 9861 Mindenfajta nyomtatványt Ízléses kivitelben készít: Orosz Károly nyomdaüzeme NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u 3* tzerk••»télért felelői! Jéba KI«© * A kiadieért felelőn A Saabokét l<st»| apkladö betéti tiraaaif. Káváé* R fe Táráét kladötalaldeaoe NYOMATOTT OROSZ KAROL!? NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGYHÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. FELELŐSI OROSZ KAROLT. v í

Next

/
Oldalképek
Tartalom