Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-17 / 285. szám

& «w. (Trianon 23.) 1942 december Óf* in im in iw—iwmw'i wnm——i—. Családi házat, bérházat, földet és mindennemű ingatlant közvetít Arató Mária ingatlanirodája Széchenyi ut 1. — Nyírvíz palota. Telefon: 29-12. meghívó. A Nyíregyházi Kaszinó 1943. évi január hó 3 án (vasárnap) dél­után 6 órakor saját helyiségében évi rendes közgyűlést tart. Erre a közgyűlésre az egye­sület tagjait tisztelettel meghívom. Ha a tagtársak nem jelennének meg kellő számban az 1943 évi január 6-án (szerdán) ugyanazon a helyen és időbem megtartandó közgyűlés a megjelentek számára ▼aló tekintet nélkül határozatké­pes lesz. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Zárszámadás, költségvetés. 4. Felmentvények megadása. 5 Esetleges indítványok. Nyíregyháza, 1942. decnmber 16. ár. Borbély Sándor elnök Nyáregyháza m. város polgármestere. K: 33221-1942. Pályázati hirdetmény Nyíregyháza megyei városnál megüresedett kettő kezelői és öt dijnoki, valamint a kezelői állások betöltése folvtán megüresedő to­vábbi két dijnoki állasra pályáza­tot hirdetek. A meghirdetett állások a min­denkori jogszabályokkal megálla­pított illetményekkel járnak. Ezekre az állásokra az 1931. évi III. t. c. alapján elsősorban „B “ mintájú igazolvánnyal ellátott egyének és az 1938. évi IV, t. c, rendelkezéseihez képest a hadi­rokkantak, a Vitézi Rendhez tar­tozók, valamint tűzharcosok pá lyázhatnak, feltéve, hogy a közép­iskola Vili. osztályát elvégezték, a gyors és gépírásban való jár­tasságukat kellőképen igazolják és 45 ik életévüket még nem töltöt­ték be. Amennyiben a pályázaton előbb felsorolt igényjogosultak nem ven­nének részt, elsősorban a pályá­zat feltételeinek egyébként megfe­lelő, katonai szolgálatot teljesített egyének kérvényei fognak figye­lembe vétetni. A kezelői állások betöltésénél ezenfelül elsősorban olyan kérel­mezők pályázatai vehetők figye­lembe, akiknek legalább 3 évi megszakítás nélküli dijnoki szol­gálatuk van. A kezelők és dijnokok kineve­zése ideiglenes jellegű A kezelők 3 évi jószolgálat után véglegesitve lesznek, mig a dijnokok egy évi kifogástalan szolgálat után értesí­téssel látatnak el. A pályázatra jogosultak feltét­lenül sajátkezüleg irt kérvényüket pontos lakcím feltüntetésével 1943. évi junuár hó 15 napjáig, a már közszolgálatban (katonai szolgá­latban) állók, szolgálati utén köte­lesek Nyíregyháza megyei város polgármesteréhez előterjeszteni. A pályázati kérvényhez eredet­ben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányokat kell csa­tolni : 1. A magyar állampolgárságot igazoló bizonyítványt, esetleg a ma­gvar állampolgárságra való igénv szabályszerű bejelentését igazoló okmányt (optiót). 2. Újabb keletű hatósági erköl­csi bizonyítványt, mely a családi állapotot és az u n. tanácsköz­társaság alatti magatartást is iga­zolja. 3. Az állami szolgálatra alkal­mas szellemi és testi épséget iga­zoló újkeletű közhatósági tiszti orvosi bizonyítványt. 4 Születési és amennyiben nős, a feleség születési és házassági, valamint a szülök és nagyszülők születési és házassági anyakönyvi kivonatát. 5. Az iskolai végzettséget iga­zoló okmányt (iskolai bizonyít­ványt), 6. Az igényjogosultságot igazoló okmányokat, éspedig: a) az igazol vánvosoknál az 1931. évi III te. alapján kiállított iga­zolványt, b) a Vitézi Rend tagjainál a Vitézi rend Főszék tartósága által kiállított igazolványt, c) az 1914—18. évi világhábo­rúban arcvonalbeli szolgálatot tel­jesített egyéneknél, tűzharcosok­nál a Károly csapatkereszt viselé­sére vonatkozó igény jogosultságot tanúsító igazolványt. d) a világháború után teljesített K. 34883-1942. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a lt-es számú zsirszelvény a város területén 1942. évi decem bér hó 21. napjáig bezárólag vált­ható be. A szelvénv értéke 30 dkg. zsirszalonna, vagy 24 dkg. zsír. A husiparosok a beváltott zsir­szelvény ekkel december hó 22 és 23. napján kötelesek elszámolni. Nyiregyháza, 1942. dec. 14. Szohor Pál 8. h. polgármester. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 27961-1942. Hirdetmény Ismételten felhívom a kijelölt fakereskedők figyelmét arra, hogy fakiosztás alkalmával elsősorban a rendelkezésükre álló készletet kötelesek a Bajtársi szolgálat iga­zolványával ellátott, vagy a Hadi­gondozó Szövetség igazolványával ellátott hadbavonultak hozzátarto­zói között, valamint a sokgyerme­kes családok között kiosztani. Azt, hogy az igénylő sokgyer­mekes, a vásárlási könyvből tudja a fakereskedő megállapítani. Sok- gyermekes alatt a 4 gyermeknél többel rendelkező családot kell érteni. Amennviben valamelyik tűzifa kereskedő ellen beicazolt panasz merül fel, kijelölését visszavonom. Nyiregyháza, 1942. dec. 15. Szohor Pál 8. K. polfiÁrm«st«x. arcvonalbeli szolgálatból kitélyólag rokkanttá vált egyéneknél az ezt megállapító okmányt, e) esetleg a világháború uián teljesített katonai szolgálatot iga­zoló okmányt. 7. Az eddigi szolgálatot, illetve foglalkozást igazoló okmányt. Az igazolványosok, valamint az 1931. évi III. te. továbbá az 1938. évi IV. te. 6. § a szerint elsőbb­ségi igénnyel bírók folyamodvá­nyai illetékmentesek. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, kellőképen fel nem szerelt, vagy elkésve érkezett fo­lyamodványok nem vétetnek fi­gyelembe. Nyiregyháza, 1942. dec. 9, Hirdetmény A nyíregyházi kir. törvényszék köz­hírré teszi, hogy Oláh Károly nyírbátori lakos részéről az 19411: I, t,-c. .733, §-á- nak 1. pontja alapján előterjesztett kére­lem folytán az állítólag eltűnt Tömör Andorne sz. Oláh Lina volt nyírbátori lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljá­rást a inai napon megindította és az el­tűnt részére ügygondnokul dr. Leskó Mátyás ügyvéd nyíregyházi lakost ren­delte ki. Az eltűnt 1892. évben február hó 24. napján Nyírbátorban született, reformá­tus vallású, atyja: Oláh Károly, anyja: Bihari Juliánná, körülbelül 30 évvel ezelőtt vándorolt ki Amerikába és mintegy 10—45 éve nem adott magáról életjelt. Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és mindazokat, akiknek az eltűnt élet- benlétéről tudomásuk van, hogy a bírósá­got vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az el­tüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte után bí- róilag holtnak fogja nyilvánítani. Nyíregyháza, 1942. évi december hó 4. napján. Dr. Tóth Béla sk., tvszéki bíró, A kiadmány hiteléül: Aláírás, kiadó. A nzerkenzt énért felelős: JF6ba Klafe ~ A kiadásért felelős: A Szabolcs! lapkiadó kátét! társasát- Kavíoa R Sí Társai kladótalajdoaoa. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGYHÁZA BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. FELELŐS i OROSZ KÁROLY, Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további •zó 10 fillér. Alegfökéletssebb patkánylrtószer kapható láníssy clánozóníl Kossuth utca 9. Telefonszám 29-S&. Apró hirdetések BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Könyvelőt gép és gyors írásban jártas azonnali belépésre felveszünk. írásbeli ajánlatot fizetés megjelöléssel Boruzs és Erdős Luther utca 6 9585 3 jó bizonyítvánnyal mindenes lányt és szakácsnőt felveszek 1 re Szabolcs utca 6^ 9611 2 Felétien szakember kiscsaládu gyü- mö cskertészt keresek, aki szőllémivelés- hez és mezőgazdasághoz is ért. Liskáay László Nyíregyháza Terményraktárak IV-es számú épülete.______________ 6614 3 Ügyes kovácssegédet felveszek Róna sirkőgyár Nyiregyháza, Rákóczi u. 5. sz. 9638-3 KIADD LAKÁSOK Kétágyas butozozott szoba kiadó azon­nal Szarvas utca 32 96i® Elcserélném Damjanich laktanya mel­leti 3 szobás lakásomat, Dohán\ beváltó, vagy Vasút állomás közelében lévő 3 szo­bás lakással. Eszék u 4. 6633 Egy bútorozott szoba azonnalra vagy január 1 re kiadó Nádor u 18. 9637 „ KÜLÖNFÉLÉK harisnya talp alas Vitobnái! ;Kéfe pár ro8zból egy pár jó! Zrínyi Ilona u. 6. 9545 3 j Egy úri szánkót, egy féderes 1 lovas talyigát kérés Dr. Szotyori Nagy Sándor Kisvárda. 9464 2 Egy füszerüzlet sürgősen eladó Cím a kiadóDan. 9629 2 Feles kertészetet keresek. Varga Lajos Nyirpazony. 96:8 3 Megvételre keresek egy jókarban lévő varrógépet Cim a kiadóban. 9627 ’ Öskeresztény, könyvelésben jártas tiszt- f viselönö több évi irodai gyakorlattalálást keres, esetleg télnapra. Cim a kiadóban. 6626 Elveszett Mráz Istvánná Bihari Karolina cselédkönvve Becsületes megtaláló adja be a kii dóhivatalba. 6625 Egy használt sp»rhet, egy konyha asz­tal, egy magas gyermek szék eladók. — Szent István ut 7. 9636 Egy női bunda eladó Kert u. 37. 9634 Elveszett Ószólló ut 31. szám alól hó­fehér orosz spitz kölyök fiú kutya. Be­csületes megtaláló vagy nyomravezető 10 pengő jutalomban részesül, (urfi névre hallgat) 9635 Házak és egyéb ingatlanok adásvételével forduljon NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodájához, Nyíregyháza í Zrínyi llona-utca 4. Telefon szám 29-15 j Szohor Pál a. £. polgármester. Lőtt vadat a legmagasabb napi áron vásárol minden mennyiségben BAWA W Pl? lőtt vad export vállalata. Nyiregy- DA1IÍ& JDIóCam háza. - Telefon : 23 98. Nyíregyháza megyei város poügáor- mested Eivaítáláitől A nyíregyházi királyi törvényszéktől. B. 6936/1—1942 szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom