Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-11-25 / 267. szám

(Trianon 23.) 1942 november 25. 51 9. oldat. C IREE Kard és toll A magyar megújhodás erős lendüle- téré vall az a tanácskozás, amelyen Lillaíüreden a magyar irodalom repre­zentánsai vettek részt. Az írók össze­jövetelén dr. Kállay Miklós miniszter- eliiök Harsányi Zsolt üdvözlésére vála­szolva nagyhatású szavakban mutatott rá a mai magyar irodalom honvédelmi íeldatairr. A magyar írók — miként ez Makkai Sándor regényíró lelkes sza­vaiból is kitűnt, — magyarságtudattal vállalkoznak arra, hogy a magyar könyvet a magyar lélek kííf jezöjévé és erősítőjévé tegyék. Nincs ma Tart pour 1‘art irodalomnak létjogosultsága. A legnagyobb magyar írók döntő jelen­tősége éppen az volt, hogy kiléptek a magány szűk világából és a nemzeti közösség nagy céljait szolgálták. Le­het, hogy egy színtelen magyartalan korszakban az irődalom elvált a nem­zeti élettől, ez a világ azonban rég le­tűnt. Új kor jött el, teltben szapora, nemzetépítő szándékban tiszta, A Kál- lay-nemzetség minden kiváló képvise­lője értékelte a msgyar nemzeti iro­dalom építő erejének jelentőségét, — Olvassuk csak Vas Gereben könyveit. A nemzet napszámosaiban ott látjuk azt a Kállayt, aki mint Nagykálló fő- , szolgsbírája istápolója, lelkes életben- tartója a nemzeti színészetnek. Id. Kállay András főispán a keresztény nemzeti megújhodás első szabolcsi harcosa most is kiváló nemzeípolití- kai író volt. A Kállay-nemzetség tisz­tánlátásából fakadt a magyar nemzeti : irodalomnak lillafüredi táborozása, amelynek erőt sugárzó hatása b'zonyá- ra jelentkezni fog a magyar életben. Felcsillan a tiszta acélos erejű magyar toll, villan, mint honvédeink szuronya . és minden könyv nemzetvédelem lesz Magyarországon. I A P I B R S B Róm. kát. Jánoí. Gör. kát. Nikon. Prot. Milos. A nap kél 7 óra 20 perc­kor nyugszik 16 óra 14 perckor A hold kei 19 6ia 22 perckor, le- >?ugszib 10 óra 2 perckor — Véletlenül elsült az erdőőr puskája. | Gondatlanságból okozott súlyos testisér­tés vétségével vádolva került a sátoral­jaújhelyi kir. törvényszék elé Odrobina János bodrogszerdahelyi erdőőr. A vád szerint üldözőbe vett egy fatolvajláson éri asszonyt s bár tudta, hogy a fegyver biztonsági zárja nem jól működik, mégis nyitva tartotta. így történt meg aztán, hogy Odrobina üldözés közben elesett, a fegyver elsült és súlyos comblövést oko­zott az asszonyon. A bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte Odrobina Jánost. — „Sikere“ van az új húszpengősnek. Az új húszpengősök amelyek egy hete kerültek forgalomba, rögtön bevezeté­sükkor megnyerték a közönség tetszését. Az ízléses szép bankjegyet mindenki bi­zalommal fogadja. Megfelelő mennyiség­ben került forgalomba és napról-napra több látható. Csokonai Ásványvíz Szénsavas, üdítő és gyógyhatású ásványvíz. — Bulgária három millió liter bort szállít Németországnak. A bolgár külke­reskedelmi igazgatóságon befejeződtek a Németország felé irányuló bolgár bor­kivitel előkészületei. Eddig 3 millió liter bor kivitelében állapodtak meg. Illeté­kes tényezők megállapítása szerint az idei termés minősége nagyon jó. — ELSÖTÉTÍTÉSHEZ feketepapír kapható JÓBA-papírüzletben. Disznóölésre rizshez juttatják az őstermelőket Novem. 26 csütörtök MAGTAR NAPIREND. Az antikomintern egyezmény aláírá­sának évfoidalóján arra emékeztetnek >8 lapok, hogy mi yen széles kő re ter­jed ki az egyezmény az évek során, de emlékeztetnek arra ij, hogy mi lett volna a kuliurvilagból, ha nem sike- itilt volna megteremteni a komm niz- mus eLeni egységet. Nejünk magva- • roknak joggal 1 hét vezető terepünk ebben á küzdelemben, mert mi vonunk az elsők Európában, akik leráztuk a kommunizmus igáját. Mikor tehát mi is csatlakoztunk az egyezményhez, csak forrná isan jártunk el, mert lé- ’< nyegben má' előbb hívei és munkálói voliunk az egyezmény szellemének. GYÓGYSZERTÁRAE . Szombat estig a kővetkező gyógyszer­tárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Jancsó—Reichmann (Luther-u. 1) és Fejér (Rákóczi-utca) November hónapban a közgyógyszer­ellátás, Tüdőbetegszanatórium, gyermek- menhely, Stefánia Szövetség vényeire Gergelyffy György gyógyszertára (Szent István-utca) szolgáltatja ki a gyógysze­reket. A gyógyszertárak reggel I órától este 7 óráig, az ájelí szolgálatot taljaaitC gyógyszertárak ette 9 óráig vannak ayitva. A 200.500—1934. BM. számi ren­delet értelmében este 9 L. y reggel 9 óráig vénykészítésnél 25 száza «a. kásl- «tadásnál 50 fillér pótdíj jár. Városi gőz- óz kádfürdő: sárra. A közellátási miniszter körrendelet­ben értesítette a törvényhatóságok - ve­zetőit és a közellátási kormbánybizíoso- katt hogy4h vidéki őstermelő lakosság részére a küszöbönálló disznóölési sze­zonra megfellelő mennyiségű rizsről gon­doskodott. A rendelet szerint, az őster­melők, akik a disznóölési rizsre igényt tartanak, szükségletüket november és december havában hatósági kiutalás alapján szerezhetik be. A kiutalás ellenértékeképpen a rizsre igényt tartó őstermelőknek megállapított mennyiségű finomlisztet kell beszolgál- tatniok, mégpedig egy kilogramm rizs ölen ében két kilogramm fehérlisztet. A beszoígáltatás folyamán előálló ár­különbözetet a rizst kiszolgáló helybeli kereskedőkkel, illetve a. közellátási hiva­talokkal kell elintézni. A liszt kiszolgá­lására jogosult helyi kereskedőket a tör­vényhatóságok vezetői jelölik ki. Németh József ml AM es eoyenmlia szabó. LUTHER HÁZ. - SZÖVETRAKTÄR. — TELEFON: 28 99. — Szurkálás Nyírpazony községben. Jászai Sándor 23 éves, nyírpazonyi la­kost szúrt sebbel szállították a nyíregy­házi Erzsébet-kórházba. Állapota súlyos. Kihallgatása során azt állította, • hogy őt Hegyes János nyíradonyi lakos szúr­ta meg. Jászai Sándor sérülése ügyében a szokásos nyomozás megindult. Katona- levente- diák- sport mindennemű és minöáégfi sapkák legol­csóbban és legszebb kivitelben Papp Dénesnél Nyíregyháza Luther ufea 6. — A fekbért nem lehet áthárítani. A vasúti kocsik kirakásának gyorsítása ér­dekében a MÁV igazgatósága az áruk ki. rakásának és elhordásának idejét hat órára szálítotla le. Ha a címzett a ki­rakást a határidő kezdetétől számított öt óra alatt el nem kezdi, a vasút a címzett költségérekiraikathatja az árut. A kirakás gyorsításának célját szolgálja az is, hogy a vasút a fekbéreket jelentősen felemelte. Az ilyen módon előálló vasúti fekbér, kocsiálláspénz és kirakási díjtöbblet a. közellátási miniszter leg­újabb rendelete értelmében a legmaga­sabb árak kiszámításánál nem vehető fel az árubeszerzési költségek közé. tehát nem hárítható át a fogyasztóra. . — Megállapították a bivalyhús árát. A bivalyhús ára míndezideig még nem volt .megállapítva, meri kis mennyiségben került forgalomba. Most a közellátási miniszter országosan 3 pengő 4D fillérben állapította meg a bivalyhús árát a ben­ne levő csonttal minden nyomtaték hoz­záadása nélkül. Csontos bivalypecsenye ára 3 pengő 90 fillér, ugyancsak nyom­taték hozzáadása nélkül. A tisztított bi­valy vesepecsenye ára 6 pengő, szemben a marha vesepecsenyével, melynek ára kilogramonkint 8 pengő. A rendelet vál­tozást hozott a füstölt marhanyelvnél is, amely eddig kilogramonkint 5 pengő "volt, —• most 5 pengő 60 fillér. A füstölt főtt marhanyelv eddigi 7 pengős ára he­lyett 7 pengő 80 fillér, füstölt főtt máV- haszegy csont nélkül 6 pengő 20 filléres ára helyett ezután 7pengő 60 fillér. A kiadott rendelet november 19-én lépett életbe. — Szabványosítják az irodabútorokat. Sok országban már régen szabványosí­tották az irodai bútorokat, mép pedig nem csupán az észszerű anyagmegtaka­rítás és munkaracionalizálás érdekében, hanem azért is, hogy megteremtsék a hivatali működés számára legalkalma­sabb, jól átgondolt irodai berendezések típusát. Nálunk e téren mindeddig nem történt semmi, most azonban az anyag- és munkaerőhiány Magyarországon is időszervé tette a kérdést. A Szabvány- ügyi Hivatal keretében nemrégiben meg­alakult az irodai bútorok szabványosítá­sával foglalkozó szakbizottság, amelynek feladata a megfelelő bútorszabványok kidolgozása. (MVS) UMMMHHaailMHnMHHIIli Községek részére sertéshizlalási szerződés kapható Orosz Károly nyomda­üzemében. — Telefon : 25—77. — A cementigénylésnél igazolni kell az építkezés megkezdésének engedélye­zéséi. A cement forgalomban tapasztalt visszaélések új intézkedések megtételé­re késztették az ipari anyaghivatalt. A hivatal értesítette az IPOK-ot, valamint a cementelosztásban érdekelt ipartestü­letieket hagy a feketeforgalom meggát- lása céljából a jövőben cementigénylést csak abban az esetben vesz figyelembe, ha az építtető az építés, vagyis a munka megkezdését engedélyező hatósági iga­zolást az igényléshez csatolja. Ilyenfor­mán a kiutalt cementet csak a kért építkezési munkához lehet majd felhasz­nálni, aminek ellenőrzéséről az anyagin- vatal gondoskodik. Meghívó A Nyíregyházi Baptista Kápolnában folyó hó 26-án este 6 órai kezdettel (Rózsa-utca 7. sz.j tartandó EVANGÉLIZÁLÓ ESTÉRE. Előadást tart dr. Somogyi Imre, a Magyar Országos Baptista Szövetség elnöke és Szegedi Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke. Mindenkit szeretettel hív és vár a VEZETŐSÉG. — Új keményítőgyárak. Tudvalevő, hogy az iparügyi miniszter a keményítő­gyártás és export lebonyolítását a Me­zőgazdasági Termelők Egyesült Szövet­kezetére bízta. Ezen az alapon a Matesz irányításával az idén már több új ke­ményítőgyár .kezdi meg működését a zsidótörvény végrehajtásának keretében. A termelés kerete ugyanaz marad: a gyárak az idén a tavalyi kontingenseket kapták. Egy vállalat, melynek zsidótulaj­donosa volt megszüntette működését. A miniszter négy új keményítőgyár engedé­lyezését helyezte .kilátásba. Tengeri- és búzakeményítő gyárakról van szó. Kö­zülük kettő Erdélyben fog működni. Hátizsák kenyérzsák vízmentes anyagból a legolcsób­ban kapható bőröndősnél, Takarékp. Etey — Megállapították Svédországban a gyermekbénulás kórokozóját. — Mint Stockholmból jelentik, Svédországban elsőízben sikerült a gyermekbénulás kór­okozóját megállapítani. Érdekes, hogy a betegség csíráit nemcsak az emberi test váladékában, hanem néhány élelmiszer­ben is megtalálták. A leletet, amelyről remélik, hogy a gyermekbénulás leküzdé­se terén jelentős segítségére lesz az or­vostudománynak, a svéd állami bakteo- rológiai intézet vezetője, Kiing profesz- szor, az állami orvosi intézetekhez inté­zett értesítésében adta át a nyilvános­ságnak. Számos kísérlet és megfigyelés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a gyermekbénulást elsősorban köz­vetett úton kapják meg a betegek, éppen úgy, mint a tífuszt, vagy -kolerát. Főleg a tisztátalan víz, tej vaj s egyéb hasonló élelmiszer útján. Kiing tanár azonban nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy a gyermekbénulást beteg személyektől közvetlenül is meg lehet kapni, min­denesetre azonban szerinte is az ilyen eset.nagy ritkaság. Végül a svéd tudós közlésében annak a véleményének ad ki- jezést, hogy az új ismeretek alkalmasak­nak tűnnek arra, hogy biztos alapot szol­gáltathassanak a gyermekbénulás leküz­désére irányuló intézkedésekhez. Hozzá­teszi azonban, hogy még számos megol­datlan problémát kell ezen a téren ki­kutatni. Bútor különlegességek nagy választékban SUHANESZ bútorcsarnokában VAY ADAM UTCA 4. A legszebb hálók, ebádlők és szalongaraíturák olcsó árban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom