Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-30 / 294. szám

(Trianon 23,) 1*42 december 30. S JtdaL |j=HlREl. j I Decem. 31 Crütörtök Hívők serege száll táborba. Azok fognak kezei, akik fenntartás, hátsó gondolat, haszonle­sés, érdek nélkül hisznek a jóság dia­dalában, az eszmék győzelmében. Ke­rnén szírteí kell építeni a hányódó, sokszor szennyes hullámok feleli. A kiiiön íelszikrázódó, picike tüzeket össze kell fogni a hit, a bizakodás ha­talmas magyar pásztortüzében. Sokszor beszélgetünk egy-egy emberrel, hal­tunk egy-egy meggyőző erejű, lángoló érzésekről tanúskodó előadási, aztán az élei mindennapi elágazásai újra messze vetnek a testvéri érzésű nem­zettestvértől, A baljósla ínakat, az ide- oda kacsintó bizonytalanokat jobban összefűzi az ösztönös megérzés, mint azokat, akik fanatikus hittel vallják a tengely győzelmének bizonyosságai és jöhet bármi, ennek ■ a győzelemnek akaratát, követelését, parancsát hir­detik. Kállay Miklós dr. mondotta, amikor beszámolt a vezérí főhadiszál­láson tett látogatásáról, hogy a győze­lem felíéílen bizonyosságának lángoló érzését hozta magával. Ezt a hitvalíó bizonyosságot érzők, az ezért és a nyo­mában támadó új világért életüket is idejárfó fanatikusok fognak kezet po­litikamentesen a nemzetéit, a népért, a szebb jövő kivívásáért. ri-Mirvi Róm, kai. Szi'veszter, Qör. kai Szilveszter. Prof S/ilvesz er. A nap kél 7 óra 48 perckor nyugszik 16 óra 18 perckor, A nuío k-*f 0 óí it 15 pci£*ü< U­-^f ltszlk 12 óra 12 petekb-' *ÁG¥aS: ■ Vége egy évnek!" Hálál adhatunk az i Istennek, hogy úgy érhettük meg. aho­gyan megértük. Lehetett volna rosszabb ■As. Ne azt nézzük az esztendő végén /hogy mit vitt el tőlünk, hegy miféle sze­rmélyes vágyunk nem ment teljesedésbe, /hanem csak arra tekintsünk, ami jót radott nem az év, hanem az, aki min­iden élet felett áll, akinek mindent kő- lazönhetünk, még a legkisebb darab ke­nyeret is. És bízzunk, hegy nem Lesz 3**osszabb az .sem, ami utána jő. Vegyünk s;:?zép csendesen búcsút az elmúlt évtől Is köszönjük meg buzgó imádságban az ?.istennek, hogy nekünk adta ezt az évet As megtartott ebben az évben. titOliiSZfcÄl AÄAi » Szombat *stig * következő jjyőfr**«?' * árak tartanak ügyeleti szolgálatét: Osgyáni József (Bessenyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) December hónapban a közgyógyszer- Üiílátáí* Tüdóbetegszanatórium, gyermek- onenhely, Stefánia Szövetség vényeire öTörök Gyula gyógyszertára (Hatzeí-tér) szolgáltatja ki a gyógyszereket, A gvOgysiertarak reflet fl érátél «et« éráig, ax éjei! szolgálatot táljáéit# iyyógy szertárak eete 9 óráig vannak ryit*a. A 200.500—1934 BM, ssá.»# re* «elet értelmében *ete 9 it- '* reggel S uráig «énykéscllésnél 25 islt» «r klet »’ládáénál 50 tallér pótdft <kr V Városi gőz- 4« kádfürdői cárra Holdog és vidám Ssilvesster estét tölthet a népsszerü findras vendegloieben Bessenyei tér 11. Hideg-meleg ételek, legjobb italok. A közönségnek ajándékkal kedveskednek. — Értesítés. A pénteki református I bibliakör ezúton is szeretettel értesíti | tagjait, hogy a csütörtök és péntek clélu- | iáima megbeszélt összejövetelek a vezető I betegsége miatt elmaradnak. 2x A fodrászüzletek ünnepi zárórája, I A nyíregyházi f odra szüzlét ek december í 31-én. Szilveszter napján este 9 óráig | tartanak nyitva. Újévkor egész nap zár­va tartanak. 2x — Üzleti könyvek, levélrendezők, dós. sierek kaphatók JÓBA-papír üzletben. — Zártkörű Szilveszter-est Maresch Lilly tánciskolájában (a Korona nagy ter­mében} iél 10—i óráig. 2x — Elgázolta a nyíregyházi .-vonat. Deb­recenben a vámospércsi útnál levő so- rombónál a nyíregyházi vonat elgázolta özv. Kovács Béláné 64 éves asszonyt, A vonat kerekei az asszony két lábát el­metszették. A mentők a súlyosan sérült asszonyt a sebészeti klinikáraz szállítot­ták, ahol nyomban műtétet hajtottak vég­re rajta. A vizsgálat folyik. 2x s — Felsőruha-varrodámat j-anuár 1-én újból megnyitom. Kérem az ismerőseim szíves pártfogását. Kereszfcessy Erzsébet, Szent István-utca 32, szám. 2x — Megmérgezte magát, mert meg­szidták. Debrecenben egy fiatalkorú leány 60 darab aszpirinnal megmérgezte magát, mert az anyja megszidta. A mér­gezést ideekerán észrevették, a klím- ikám gyom ormosaid hajtottak végre, A leány már magához tért de még nem lehetett kihallgatni. i 1 £ if ffl jjj * '■ UHagytaharitáshoz J feste«áru, Ukk, háztartási pi- ,q pere és illatszerek o csóa be- s érezhetők liifj. Bonus és Erdós d festék kereskedésében. Nvireöv j í^biza Lu her u 6 Telefon 26 - T> Szénsavas* üdítő és gyógyhatású ásványait* — A Horthy-csúcs téli megmászása. Erről az izgalmasan érdekes, szép témá­ról ír ifj. dr. Varga Kálmán gyönyörű felvételekkel illusztrált -cikket a Turis­ták Lapjának most megjelent decemberi számába. A lapban közölt iüristacikkek képek hírek magasszímonatú turista- :sajtónak értékes dokumentumai. A Tu­risták Lapját Sújtó Béla szerkeszti és a Magyar Turista Egyesület adja ki{ Katonai felszerelési oifcKeK legelőnyösebb beszerzési fórása Papp Dénes egyenruházati felszerelések szaküzlete j — Megtámadtak egy debreceni rendőrt Debrecenben a Hatvan-utcán szolgálatot teljesítő rendőr. Oláh Márton rendre akart inteni egy 10 tagú ittas társaságot. A társaság tagjai megtámadták a rendőrt aki szorongatott helyzetében kénytelen volt fegyverét használni. A lövések egyike Illyés Sándor napszámost érte. akit beszállítottak a sebészeti klinikára. A rendőr erősen vérző sebét a mentők kötözték be. — EMLÉKKÖNYVEK, NAPLÓK kul­csos zárral. zsebiényképalbumok igen szép kivitelben nagy választékban kap­hatók JÓBA-papírüzletben. — A Tiszádul! Mezőgazdasági Kamara az 1943. évre ,,Tiszántúli Gazda Kalen­dárium’' címen maptárt adott ki, — A naptárban amely 368 oldal terjedelem­ben, több mint 200 képpel jelenít m g, — a Tiszántúl több kisgazdája saját életta­pasztalatai alapján számol be arról, hogy hogyan, ért el szép eredményeket az ál­lattenyésztés növénytermelés terén, — ezenkívül adóügyi, egészségügyi tanács­adás, érdekes ismertetés a háborúskodó nagha|almakróL asszonyoknak háztartá-' 3Í varrási tanácsadás, —• legnevesebb magyar íróink (Móricz Zsigmond, Erdélyi József, Oláh Gábor, József Attila Veres Péter, Sinka István Kodoláínyi János1, Sértő Kálmán. Illyés Gyula, Ziiahy La­jos) novellái versei teszik tartalmassá és élv zetessé a Tiszáifttul gazdáinak kalen­dáriumát, amely e őállítá i áron alul: IP 50 fillérért szerezhető be a Tiszántúli Meíőgaádaáági t Kamaránál, Debrecenben Hunyadi-ü. 5„ I. em. — Bank szünnap január 2.-án. — A TeBE kötelékébe^ tartozó pénzintézetek iánuár 2-án, szombaton pénztáraikat zárva tartják, mely intézkedésnek oka az. hogy január 1-e péntek és 3., vasár­nap közé eső hétköznappal együtt 3 na­pos szünethez jutnak az amúgy is túlter­helt tisztviselők, másrészt ezt az intéz­kedési a üzelűanyaggal való takarékos­kedést a tüzelőanyaggal való takarékos- a közönség figyelmét arra, hogy a pénzintézeteknél ügyeit . január 4-én, hétfőn intézze el. Január 2-án (termé­szetesen Újév napján is) tehát a bankok zárva lesznek és ugyanekkor a Magyar Nemzeti Bank sem tart hivatalos órát. — Gábrí G^-bí neve tévedésből kima­radt a Villamossági Rt. karácsonyi ün­nepélyéről szóló beszámolónkból, A kis művész egy tündén édes balett-számot lejrtett el annyi báljai és graciőzitássál, hogy a közönség lelkes ünneplésben ré­szesítette. Az nj fizieti évre! Levél rendezők Dossierek Gvors fűzök Üzleti könyvek Irodai felszerelések Jóba papirüzleíberu — bethien-u- 1. \ — Letartóztattak egy községi írnokot. | A debreceni törvényszék vizsgálóbírója • letartóztatta Szrecskó Demeter kalniki j községi írnokot aki 20 mázsa cukorról í i adott ki jogtalanul jegyet. Rádió SZERDA^ december 30. Budapest I. 15,20; Filmdalok. 16 Előadás. 16,20: Hírek német, román, szlo vák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek, 17.00: Mindenből mindenkinek. — 18.00: Honvédműsor. 18,50: Hírek, 19.05: Varga Tibor hegedül, 19.30: Versek a tündérvilágról. 19.45: Beszkárt-zenekar., 20.35: Előadás. 20.50: Tasnády László dr. magyar nótákat zongorázik. 21.10$ Ahol gyermek voltak. (Elbeszélés,) 21.25$ Géczy Barnabás szerenádokat játszik. ■— 21,40: Hírek, 22.10: A Szent István 3. honvéd gyalogezred zenekara. 22.45: Ze­nekari művek, 23.45: Hírek. Budapest II, 17.00: Kassa műsora, 18.40: Németh Anna zongorázik. 19.05: Olasz nyelvoktatás. 19.30: Sinkó János harmonikaszámai. 19.50: Előadás. 20.2O: Brahms: H-dur zongorahármas. CSÜTÖRTÖK december 3i. Budepest 3. 15.20: Helyszíni közvetítés a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület székházából. 15,40: Fritz Heitmann Bach- korabeli orgonán játszik. 15.55: A ta­karmánynövények magtermesztése. 16.20$ Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: ldőjelzés; hírek. 17.09? Felolvasás. 17.15: Honvéd-szilveszter. — 17.45: Szilveszteri elmélkedés. 18J)0s Hamgképek az 1942. év második felének eseményeiről. 18.50: Hírek. 19,05: Előadás 19.20: Elbeszélés. 19.40: Könnyű zene — könnyű percek. 20.25: % Péter és Pák“ Vígjáték egy felvonásban. 20.50: Köny- nyű zene — könnyű percek. II. r. 21.40: Hírek. 22.00: „A siker ABC-je. — 23.55: Gyula diák újévi köszöntője. 24.00: Éjfél­re szólnak a kenderes! harangok. Majd Himnusz. Utána Szózat Majd: Rákóczí- induló, 0.15: Csárdások. 0.30: Tótágas. — 1.30-tól 3 óráig: Szórakoztató és táncz'ene Budapest II, 17.39: Előadás. 18.09: Az Operaház előadásának ismertetése. 19.05$ Az Operaház előadásának közvetítése. „Denevér“. Operett 3 felvonásban. Kassa. 9,00: Könnyű zene. Magyar nó­ták. 11.40: Hírek. 12,00: Déli harangszó. 15.20: A 21. honvéd gyalogezred zene­kara. 17.00: Spanyol rapszódia. 17.15: Szilveszter estéjén. (Elmélkedés.) 17,35c Wanda Luzzato hegedül. családias SZILVESZTER estél tart szives pártfogást kér Jlné (lÁBOU vendéglős. Jó zene, jó konyha és jó italokról gondolkodva van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom