Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-30 / 294. szám

4. tidal. JSÍYIWíDÉK _ SZÄBoicsi hi^LAF (Trianon 23.) 1942 decemeer 3C. lm sz veszter molatság A meglepetések csodája. Minden vendég ajándékot kap. az Abbázia Kávéház és Étteremben Meleg és hideg ételek, kitűnő italok. Jazz és cigányzene. Vidámság móka. Az Evangélikus Nőegylet karácsonyi szeretetmunkája Az Evangélikus Nőegylet- a/. idei kará­csonykor is a' háborús anyagbeszerzési é.-j egyéb nehézségek ellenére is a régi hagyomány okhoz méltó keretek kőzet1 végezte el a magára vállalt önkéntes s/.cv ret'efmmikájáí. A feltomyosiiló akadá­lyok miatt a . karácsonyi ajándék'ozás inak nem volt ugyan külsőképpen az a fényes s-ége, mérd a múltban, a lélek azonban ugyanaz volt s a gyülekezet kicsinyei és nagyjai megerezhették a nőegylet áldá­sos inunk újának értékeit. A karácsonyi ajándékozás december hó 19-én kezdődött, amikor a szegény vá­rosi és tanyai iskolás gyermekeket aján­dékozták -meg. Kiosztottak közöttük 34 pár bőrtalpú cipőt. 32 leányruhát és 8 íiúruhát. Emellett minden gyermek ka­pott még édességeket tartalmazó csoma­got is. December 21-én a Szert tét-Ott hon la­kóit ajándékozták meg a nőegylet és a Geduly Henrik-leánygimnázium növendé­keinek ajándékából. December 22-én a kórház betegeit lá­togatták meg, részesítették úrvacsorá­ban s-a betegek számára lehetséges élel­miszerrel. süteménnyel, befőttel letták el őket. Ugyancsak december 22-én látogatták meg a nő-egylet tagjai az Élűn ny: morék - gyermek-otthont s vitték e! a szeretet ajándékát, A gyülekezet szegényeinek karácsonyi ünnepélye december 23-án volt. Reggel a szegényházban istentiszteletet tartottak úrvacsorát osztottak. Délután a gyüleke­zet tanácstermében 120 szere t elcsomagol osztottak ki a szegények között. Minden csomagban kenyér, hús és burgonya volt. Külön szere tét csc-magot juttattak el délu­tán a szegényház evangélikus ápoltjai részére is. Karácsony első napján a fogház 6 evangélikus lakóhá.hoz vitték ei a kará- ■ csernyi örömhírt és a nőegylet szeretet­Bőrpuhító szerszám- olajok, bakkancszslr és mindenféle olajáru olcsón kapható Ifj- Bornzs és Erdős {estékkereskedésében. Nyíregy­háza, Luther u. 6 Telefon 26-75 csomagjait. És nem feledkezett meg a nő egy lei a harctéren -küzdő katonáinkról sem. Száz imádságom könyvei, száz újL-sLame-nUi- njcí, száz Harangszó-naptárt és 20 kará­csonyi csomagol küldtek ki a harctérre. Ha ossz ei es szűk a szerelte tmunkának ezt a sok, önmagában is jelentős érté­kéi a társadalom hálájával is állapíthat­juk meg, hogy az Evangélikus Nőegylyt a város többi hasonló célú jótékony in­tézményeivel karöltve felel meg nemes hivatásának s áldotta tudta tenni sokak számára a letűnt karácsonyt. Salgótarjáni kályhák, tűzhelyek, szénkanna, szén kanál, káíyhaellenzők és mindenféle vasáruk, előnycbea beszerezhetők Ztmbori ifldrás vastereskedőnél NYÍREGYHÁZA, Bessenyei tér 6- sz. — Teíefoaszám : 31 42. A JIAV éríesitése a vonathaszná< lati jeggyel kapcsolatosan A vonafchasználati jegyre vonakozö ren delettel kapcsolatosan a Máv, igazgató­sága a kövekezőket közli az érdekelt közönséggel. Az előre megváltott menetjegyek és vc-nal használati jegyek a jegy váltás nap­ját feltüntető keletbélyegzővel vannak <-l- látva. ez a bélyegzés azonban csak a jegyváltás igazolásául szolgál, mert mind a menetjegyen, mind a vonathasználati jegyen feltüntetett napén és vonaton ér­vényes ezen jegyekkel csatlakozó állo­másokon át az első vonattal köteles az utas útját folytatni. Az utazás félbe-szasítása nincs megen­gedve. A menetjegyek tehát függetlenül a keletbélyegzőtől az utazásnak a vonat­használati jegyen megjelölt napon és vo­nattal való megkezdésétől a célállomásra a legelső csatlakozási lehetőség szerint való megérkezésig érvényesek. Botor különlegességek nagy választékban SUH1NESZ bulorcsiriiokában VAY ADAM UTCA 4. A legszebb hálók, ebédlők és szaloatfarniturák olcsó árban. A nyíregyházi gör. kát. szer veze­tek 1250 gyermeket láttak el ruhával Impozáns szeretet, igazi keresztényi evangéliumi áldozatkészség tette széppé, értékessé, eredményessé ebben az év­ben te a nyíregyházi gör. kát. egyház a { Gör. Kát, Jótékony Nőegylet karácsonyi | jótékonyságát. December 23-án délelőtt ] 10 órakor a gör. kai. iskola nagytermé- | ben rendezték meg a gör. kai. szegény 5 gyermekek karácsonyát. í Dr. Mihalevích Sándor kanonok, pa- rochus nyitotta meg méiy ihletből fakadó beszéddel az ünnepséget a Gör. Kát. Jótékony Nőegylc-t. a tanítói kar jelenlé­tében. Százhúsz szegény gyermeket láttak I Fényképalbumok, emlékkönyvek, töltőtollak i j nagy választékban j ! H;ií luvesMlDi NYÍRVIZPaLOTA. el ezután meleg ruhával és szeretet- csomagokat osztottak ki, Dr. Mihalovich Sándor kanonok, pa- rochus meleg elismeréssel mondott kö­szönet et a nemesszí vő adakozóknak. elsősorban Dudás Miklós püspöknek, a káptalan tagjainak, pénzintézeteknek és a többi kegyes- szivű, fenkölt gondolkodású adakozók­nak, a nőegylet jóságos érzésű, áldozat­kész tagjainak. Az ünnepség végén egy VI. oszt. leányka meghatetten köszönte meg a ka­nonok, parochus fáradhatatlan jó­ságát, amellyel a mai nehéz viszonyok mellett is megtalálta a módját, hogy ennyi gyer­meket meleg ruhával lásson el. Ennek a kisleánynak őszinte szavaiból éreztük meg hogy valóban, a szeretet a leg­nagyobb erő. Óévesti és Újévi isten­tiszteletek az evang. templomban A nyíregyházi evangélikus templom­ban ó-év estéjén és újév napján a követ­kező rendben tartanak istentiszteletet: Szilveszterkor délután 4 órakor tót- nyelvű, 6 órakor pedig magyarnyelvű is­tentisztelet lesz. A magyarnyelvű isten­tiszteletet Turóczy Zoltán püspök végzi. Újév napján reggel 7 órakor magyar­nyelvű úrvacsoraosztás lesz, ezt követi 9 órakor iótnyelvű, fél 11 órakor ma­gyarnyelvű istentisztelet. FERENCJOZSEF KESERÜVIZ A Krúdy rajongók öröme A Bessenyei Társaság a Bessenyei- kultusz ápolása mellett figyelmet szentel. a város nagy írószülötte, Krúdy Gyula mendennevü újabb méltatásának is. így örömmel vették a Krudy-emlékek ébren- tartói Márai Krudy-.könyvét és most újra örömet keltő hírről vehetnek tudo­mást. Teljesül a Krudy-rajongók régi kí­vánsága, rövidesen újra megjelenik és kapható a könyvpiacon Krúdy műve, a Szinbad ifjúsága és Szinbad megtérése. Ezt a két művet egy kötetben adja ki a Franklin Társulat, A Szinbad-könyvek ma már nem kap­hatók, legfeljebb antiquariírnokban s így Nyíregyházán is nagy keletje lesz a Szinbad megérkezésének. OEnHnMHnMHBMHBMaMK Két súlyos baleset Hamuszik Erzsébet 10 éves, vencsellöi lakos játszás közben olyan szerencsétle­nül esett el, hogy a karja eltört. A nyír­egyházi Erzsébei-kórházban ápolják. Bodnár Istvánná 36 éves, nagyhalászi \ lakost saját tehene feldöfte. Életveszé- | lyes sérülésével a nyíregyházi Erzsébet- ? kórházba szállították. Kiss Kálmán bornagykereskedése Bessenyei tér 3. (Hősök szobra mögött.) Telefon : 26—08. Fajborok minden minőségben! Uibort nagvtételben vásárol. ÖfSltfÉj H | . . *

Next

/
Oldalképek
Tartalom