Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-11-25 / 267. szám

(Trianon 23.) 1942 november 25. L oldal tnmmP Tolvajok felelt ítélkezett a nyíregyházi törvényszék S'ücs Gusztáv nagyecsedi lakos be'ört Baranyai Kálmán laká­sába és nagyobb értékű ruhane­műt vitt el. A nyiregyházj tör­vényszék hat hónapi börtönre ítélte. Tripó Eszter 20 éves, föMesi lakos, mint szobalány elszegődött Fehérgyarmaton Turbucz László­hoz, Rövid ideig volt a földbirto­kos szolgálatában, mert egy alkalmas pillanatban ellopott 250 E engöt és megszökött. Turbucz ászló feljelentésére megindult nyomozás alapján a csendőrök el­fogták a tolvaj szobalányt, akinek ügyében a napokban tartott főtár­gyalást. Tripó Eszter beismerte, hogy el­lopta gazdája pénzét, szerette a szép ruhát, amikor megtalálta a szekrényben lévő 250 pengőt, ma­gához vette, összecsomagolta hol­Nem létező fát adott el és előlegeket vett fel egy szélhámos Az általános fahiányt egy szél­hámos arra használta fel, hogy nem létező faszállitmányokra na­gyobb előlegeket vett fel és a pénzt saját céljaira fordította­Szabó Sándor király daróci la­kos Szabolcsba jött s a községe­ket végigjárta, mindenütt fát kí­nált eladásra. Leib György nyír­bátori lakosnak is nagyobb meny- nyiségü fát adott el és előleget is kért a fára. melyet azonban nem szállított le. A nyomozás során kitűnt, hogy fája nem is volt soha. így károsította meg Nagy György, Majtényi Gyula, Vizi Bdintné, Vasvári István, Fekete György. Fodor Zsigmond és Jakab Gyula nyírbátori lakosokat is­Szabó Sándor bűnügyében a nyíregyházi törvényszéken dr. Aradványi Endre büntető egyes biró tartott főtárgyalást. A vádlott többszörösen bünte­tett szélhámos, akit a törvényszék jogerősen egy évi börtönre ítélt. Rádió SZERDA, november 25. Budapest l 15.20: Horváth Jancsi ci­gányzenekara muzsikál. 15.50: Előadás. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Honvédműsor a Vitézi Rend Zrínyi-csoportjának közreműködésével. 17.50: A Nemzeti Munkaközpont bemu­tatója. 18.50: Hírek. 19.05: Gitár-est, — 20.10: „Nem gondolhat az ember min­denre“. Hangjáték egy felv. 20.55: Rádió­zenekar. 21.25: Előadás. 21.40: Hírek. 22.10: Folyamerők szalonzenekara. 22.50: Farkas Márta hegedül. 23.15: Magyar nóták. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00: Azonos Kassa mű­sorával. 18.40: Ulbrich Hermin gordon­káik. 19.05: Olasz nyelvoktatás. 19.35: Rácz Berci cigányzenekara muzsikál. — 20.20: Csevegés. 20,40: Ifj. Jahn harmo­nika-négyese játszik. CSÜTÖRTÖK, november 26. Budapest I. 15.20: A Szent István 3. honvéd gyalogezred zenekara. 16.00: Köz­miját és elutazott Fehérgyar­matról. Dr. Aradványi Endre büntető egyes biró a tolvaj szobalányt jo geiősen négy hónapi fogházra Ítélte. Hasonló bűncselekményért ke­rült a vádlottak padjára Haller István nyirmártonfalvai lakos is, aki meglopa gazdáját Felföldi Gusztávot. 210 pengő készpénzt vitt el, Pócspetri községbe szökött, ott fogták el a csendőrök. A nyíregyházi törvényszék Hal­ler Istvánt 8 hónapi börtönre ítélte. Farkas Mihály piricsei la^os Dombrádon Csáki Ferenc és ősz Antal lakásaba tört be és mind­két helyről ruhaneműt vitt el. A nyíregyházi törvényszék 8 hónapi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős. művelődési előadássorozat. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyel­ven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Berlini Filharmonikus Zenekar. 17.15: A földmű­velésügyi minisztérium rádióelőadássoro­zata. 17,40: Vécsey Ernő jazz-számokat zongorázik. 17.55: Előadás. 18.10: Művéíz est. (A Harmónia november 25-i hangver­senyének hanfelvétele.) 18.50; Hírek. •—• 20.10: Előadás. 20.35: Hangfelvétlel'. 21,20 Sorozatban épülnek a motornálküli re­pülőgépek. (Hangfelv.) 21.40: Hírek. — 22.10: A Rádiózenekar műsorából. 23.00: Tánczene. 23.45: Hírek, Budapest II. 17.00: Azonos Kassa mű­sorával. 18.40: Kedvelt szalonzenekarok sorából. 19.05: Francia nyelvoktatás.' 19.35: Timkó Margit magyar nótákat zongorázik. 19.55: Előadás. 20.10: Végh- vonósnégyes. Kassa, 5.40—9.00: Budapest I. 9.00: Reggeli zene. 10.00—11.40: Budápest I. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12.00: Déli haransgzó. Rákóczi fohásza. Himnusz. 12.10—15.20: Bpest I. 15.20: A kassai szalonzenekar játszik. 15.45: A felvidéki nép növényi táplálékai. 16.20—17.00: Hírek Bpest I, 17.00: Ruszin haJllgatóinknak. 17.35: Fila- delfiai szimfonikus zenekar, 18.00: Cse- vegés. 18.15; Joachim: Változatok mély­hegedűre. 18.50—19.00: Hírek Bpest I. 19.00—21.00: Budapest II. 21.00—végig: Budapest I. Nylrqgytiátza megyei vómos polgár mostani hiiviftttától. K: 32392—1942- sz. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város elöl­járósága közhírré teszi, hogy a Szent István és Honvéd u'cák, valamint a Szent István u ca és Incédv sor sarkára eső 1120, il let ve 888 és igy összesen 2C08 négyszögöl terjedelmű helteikeit kertészeti bemüvelés céljára szó­beli nyilvános versenytárgyalás ut­ján bérbc>adja. Az árverést november 28. nap ján, szombaton délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében tart­juk meg. A feltételeket a város pénzügyi osztá yában lehet meg tudni. Nyíregyháza, 1942. nov. 21. Szobor Pál a, k. ...ki« podtgármeotieir. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 32 853-1942. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a 7 es és ennél magasabb számú finomlisztjegyek a város területén a jegyeken feltün'etett beváltási idő alatt 40 dkg. finom­liszt, illetve kenyérliszt helyett a kijelölt kereskedőnél 20 dkg. rizs­re válthatók be. Felhívom az érdekeit kereske­dők figyelmét arra, hogy a város közellátási hivatala a rizskioszlást megkezdette. A kereskedőknek a múlthoz, hason’óan a rizsre be­váltott finomliszt szelvényekre színes irónnal , R“ jelzést kell tenni és a lisztjegyekkel történő elszámolás alkalmával a bevál­tott rizsjegyekkel is el kell szá­molni. Az önellátottak 2 'kg. fehér­lisztnek Zelenyánszki András nagykereskedőköz történő beszol­gáltatása után a nagykereskedő átvételi elismervényével a város közellátási hivatalában jelentkez­zenek, ahol a beszolgáltatott 2 kg. fehérliszt ellenében egy kg. rizs vásárlására kapnak beszerzési engedélyt. Nyíregyháza, 1942. dov. 24, Szohor Pál a. k. polgármester. 3334—1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1056—1942 számú végzése foly­tán Ujfaussy György ryiregjházi lakos javára 510 tőke és járulékaira 1942. évi május hó ]6. napján fo­ganatosított végrehajtás alkalmával le- és fe ü foglalt és 3130 Pengö-e becsűit igóságokat u. m. 2 tó. 2 csikó, sertések stb. a nyiregyhá2i kir járásbíróságnak Pk. 17520-1942 sz. végzése következtében Nyirpa- zony határában a<Ls tanyáján 1942. évi november hó 27. napján dél- u án fd 3 órakor nyilvános birói árverésen a legtöbbet ígérőnek szűk ség ese én becsáron alul is el fo­gom adni. Nyíregyháza, 1942. ncv. 6. LABAY ANTAL kir. jbiró8ági végrehajtó. MOSZ szabvány­füzetek író- és rajz­szerek az árkormánybiztosság által megállapított olcsó árakon kaphatók lóba papirüzletében Bethlen u. 1. Telefon: 20 77 Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkánylrtószer kapható JVán&ssF ciánozónál . . * Kossuth utca 9. Telefonszám 29-ft£ Apróhirdetésed 10 szóig 80 fillér, minden további síé 8 fillér, éllést keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések, lél beiktatásonként 20 fillér kezeiét? költséget számítunk. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK 16 éven a'uii kifutófiut felveszünk azon- nalra heti 13 — pengő fizetéssel. Cim a kiadóban. Újságkihordó asszonyt vagy lányt fel- vesz a kiadóhivatal. 3* •Társát keresek déli gyümölcs és élel­miszer uríethe Crna kiadóban. 9C69 Gvermekszereiö bcjaroieányt felveszek Mezó utca 4 szám. 9066-2 Gyermektelen házasparrak takarításért laká t adok. Cim a kiad bm. 9079 Varrólány szűcs műhely ke felvétetik. Jó­kai utca 4. 1. em. 9054 KÜLÖNFÉLÉK Keresek megvétellé <IU 2 0 négyszög­öles házhelyet a város belterületén. Címe­ket a kiadóba kérem 8853 5 Szerénvigényü 33 éves keresztény nyug­díjas ál ami tisztviselő irodai muot-ákoan pe fekt német nyelvtudással állast keres. Cim a kiadóban. 9052 2 Nyíregyháza közelében, vagy a közelesö falvakban öt holdon aluli szántóföldeket veszek, Cím a kiadóban. 9o51 5 MARKÁS PIANINO. ZONGORA Kombinílt szekrény, rekamie. fotelok» háló, tezlon, ebédlőszékek, pólyaasztal, sarokgainituiá. sonrony, ágy, seziontaka- ró, festmények, antik bútorok. Krámer Jenő bizományi lerakata Zrínyi Lona utca 9. Írógépet keresek használatra azot nal. Liliom utca 72. 90b7 Elveszett kedden reggel fekete him 6 hónapos skiterier. Betyár névre hal'gat. Kérném értesíteni Népkert 15. Jutalmat adunk. 9063x Keresek megvételre kis vaskályhát vagy dobkáiyhat kevés csővel. Cirn a kiadi ban. 9077 Villamosban hagyott fekete retisülben lévő 5 drb. liszt és kény ér jegyemet az irataimmal együttt kü dje vissza a becsü­letes megtaláló Lipóczki László címre Bácska utca 27. A benne lévő pénzt meg­tarthat i 9U70- ILLETMÉNYJEGYZÉK alkalmazot­tak kereseti adójához áj minta kapható? JÓBA-papírüzletben. A szerkesztésért felelős: Jóba Kiok, — A kiadásért felelős: A Szabó Icai Ilrl>| lapkiadó botétl társaság. Kováoe ■- Jt Társai kladótnlajdoaoe. NYOMATOTT OROSZ KAROLT NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGYHÁZA^ BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. FELELŐS i OROSZ KAROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom