Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-23 / 240. szám

J. old«! St *** <M> •**•,. ;, l !. &<tw>,&pjr :iMt (Trianon 23.) 1942 október 23. ként az ő községe, faluja. így: meglát­Egy vőlegény két menyasszonnyal - és az anyakönyvező nem tiltakozik (MN) A házasságkötések történetében . eddig valószínűleg példa nélkül álló eset történt a dunamenti Neuburgban. A vő- j legény egyszerre két menyasszonnyal je- j lent meg az anyakönyvvezető előtt — és jj ez habozás nélkül esketéshez látott. A | magyarázat nagyon egyszerű: a háborús i házasságkötési törvények szerint minden a legjobb rendben volt. A két menyasz- szony nővér yo.lt és a vőlegény egyúttal a harctéren lévő testvérét is helyettesí­tette, aki távházasságot kötött. Egysze­rűség kedvéért a kettős házasságkötést egyszerre tartották meg és így történt, hogy a vőlegény egymásután kétszer mondott igent. Ismét aranykalászos gazdaavatás volt Kisvárdán Ahogy az idő halad úgy halad az em­beriség is a kultúrával. A kultúra utáni vágy és a hazaszeretet vezérelte a kis- várdai m. kir. vitéz Liptay László téli gazdasági iskola 1942. október 11-én „aranykalászos“ gazdává avatott 33 fel­ső évfolyamos tanulóját, amikor két év­vel ezelőtt, mint „újoncok“ beiratkoztak a gazdaifjúság nevelését és tanítását szolgáló intézetbe. Két évi kemény, fá­radtságot nem ismerő munka meg is hoz­ta nemes gyümölcsét, akkor, amikor bá­ró Horváth Gedeon papi földbirtokos, vizsgabiztos „aranykalászos gazdává" avatta őket. Az avatásra kerülő gazdaifjak vizsgá­jára megjelentek többek között: özv. vi­téz Liptaoy Lászióné, dr. Délczegh Imre főszolgabíró, Dr. Csernyánszky Imre fő- jegyző, Dr. Szabó Károly igazgató- főorvos, Mikecz Tamás orsz. gyűl. kép­viselő, Dr. Tóth József gimn. igazgató, tanügyi főtanácsos, Mike János a kisvár- dai járási katonai leventeparancsnok, gazdák és szülők. Az ünnepség lefolyásáról a követke­zőkben számolunk be: Már zsúfolásig megtelt az iskola egyik terme, amikor pont 10 órakor Pálvölgyi Lajos a téli gazd. iskola igazgatója üdvö­zölte a földmívelésügyi miniszter úr kép­viseletében megjelent báró Horváth Ge­deon . vizsgabiztost. Az igazgató üdvözlő szavai után a vizsgabiztos a vizsgát meg­nyitotta. Ezt követöleg az Ifjúsági Gaz­dakör díszülése került sorra. A Gazda­kör díszülésének számaiból a legkiemel­kedőbbek voltak: 1. Batári Endre f. év. tanuló: „Milyen eredménnyel használtam a műtrágyát az ez évi elmaradt vetéseimnél“ 2. Szaniszló István: ,,Az olajos növé­nyek termesztése“ című előadások. To­vábbá a két szavalat, melyet Szalay Barnabás és Szabó Bertalan adott elő igen hatásosan. Majd Daku Bertalan aisó évfolyamos tanuló mondott búcsúzó beszédet az „öreg", távozó barátaihoz, mire Szabó Zoltán f, é. t. az Ifj. Gazdakör elnöke válaszolt. A díszülés után következett az ered­mény kihirdetése. Albert Antal m. kir. tanító lépett a megjelentek elé és kihir­dette az előző napon megtartott terme­lési verseny-kiállítás eredményét és a jutalmakat. Majd megemlékezett meg­kapó szavakkal az iskola ez évben el- húnyt nagy nevű pártfogójáról: néhai vitéz Liptay László felsőházi tag, jékeí földbirtokosról. Hangsúlyozta, hogy míg az iskola állni, létezni fog, addig mindig hálás szeretettel fogja megőrizni nagy alapítójának nevét. De ezentúl is élni fog vitéz Liptay László lelke nemes szíve a szabolcsi gazdaifjak szívében. A díszülés és az eredmények kihirde­tése után a megjelentek megtekintették az iskola munkatermében elrendezett termelési verseny-kiállítást, ahol 33 gazdaifjú ezévi termésének legjavából rendezett ízléses és minden követel­ménynek megfelelő szép kiállítást. 19 községből kerültek össze a kiállítási anyagok. Minden egyes tanuló kiállításán meglátszott, hog> mivel foglalkozik fő­vitéz Koltay János kőmüvesm. 5.— P Kovács Dezső 10 — P Márföldy Endre 10.— P ogyan Mihály ács 4.— P Bárány Sándor 1 — P vitéz Kajtor Pál 2.— P Németh Ernő 5 — P özv. Molnár Gyuláné 10 — P Kuzaila Péter 5.— P Sasváry Gyuláné 5.— P Nagy Tóth Endre 10.— P Várallyay István 15.— P Maurer Károly 20.— P Evangélikus Nőegylet 50.— P Torma Imréné 1 — P Mikler Sándorné 5.— P Evangélikus Leányegylet 10 — P özv. Petrikovics Pálné 5.— P Margócsy Emil 10.— P Irsay Rezső 50 — P Irsay Gusztáv 25.— P Májerszky Gépgyár 30 — P Felsőszabolcsi Árment. Társ. 100.— P Bolgár László 20 — P Kálnay András 15.— P Mókos Sándor 15 — P Tárczy Árpád 10.— P Balázs Jenő 10.— P Dr. Horváth Zsigmond 5.— P Erdélyi Albert 5.— P Feige Sándor 2.— P Rakovits Zoltán 1 — P Török Klára 2.— P Doní arcvonal, szeptember hó. A délutáni nap bágyadtan tűz alá. Di­dergőnk. Hosszú gyalogút után érkez­tünk ide fáradtan, kiizzadva. Alig múlt egy óra. A naptár szerint még itt a nyár, de a naptár nem számít. Annál in­kább a szél. Hogy suhog! A rozs zizeg... Itt állandó harcok dúltak hetek óta, a rozs még lábon áll. Az ember nem ért rá kaszálni. Más kaszált... Alig két' kilométernyire dúl a harc. Hozzánk hallatszik a fegyverek ropogása, A szomszéd község házai lángokban égnek. A községet imént bombázták re­pülőink. Körülöttünk egyelőre egyhangú az élet. A lövészek jóízűen horkolnak a rozsban. S egy páncélvadászszázad áll készenlétben a domb éle mögött. A páncélvadászok, harckocsijukban ülnek, 'kékesszürke munkaruháikban. A „nya- kiglábasban", ahogy ők nevezik. Az egyik Nimródon. páncélvadász harckocsinkon, amelynek 40 milliméteres gépágyú a félelmetes fegyvere, hárman üldögélünk: Kápolnás Ödön százados, századparancsnok, Magyar Lajos had- apródőrmester, meg e sorok írója. Fent a nyitott pán cél toronyban öt magyar ül­szott. hol fektetik a fősúilyt a gyü­mölcstermelésre. hol a magtermesztésre, hol mind a kettőre. A kiállítás első három díjnyertese a következő volt: I. díj: Batta Kálmán (Gyulaháza). II. díj: Csépke Mihály (Ajak), III. díj: Kulcsár László (Tiszabezcléd), Aki ezen az ünnepségen részt vett, az láthatta, tapasztalta, hogy mire képes a magyar gazdaifjú. ha tanul! Tapasztal­hatta továbbá, hogy milyen eredmé­nyekre képes a téli gazdasági iskola ta­nári kara. Nagyon kívánatos volna, ha a többi gazdaifjú is minél előbb elvégezné ezt a nagyra hivatott nemzetnevelő is­Pócsik Jenő 1— P Jókai Polgári Fiúiskola tanári kara és növendékei 171.45 P Iparos Tanonciskola tanári kara és ifjúsága 55— P Adorján Ferencné 50.— P Zerinváry Kornélia 10.— P Szomolányi Jánosné 10 — P Imecsfalvy Jenőné 10.— P Dániel Lajosné 5.— P Takáts Karola 5.- P Szentiványi Ilona 5.— P Straky Henrik 10.— P Vajda Emilné 10.— P Apponyi Albert Polg. Leányisk. növendékei 67.54 P Gr. Széchenyi Keresk. Isk. növ. 115.10 P Tarnay Kálmán igazgató 25.— P Marssó József 10— P Tarján Béláné 5.— P Margitay István 5.— P Ludess Ágost 10.— P Garamvölgyi György 5 — P Kádár Tihamér 5,- P M. I. olvashatatlan 5 - P Takáts Júlia 5.- P Dr. Merényi I, 10.— P Orsz. Társad. Bizt. Int. Nyháza tisztviselői 50.60 P Tiszántúli Kamara Mentaellen­őrzési Iroda 50 — P vitéz Soltész Gyula 2.— P Dohánybeváltó Hiv. tisztikara 57.08 P dögél: Az oldal és a magassági irányzó, a célgömb kezelője, a lőszeres, aki lövés közben a gépágyút eteti, meg a Nimród vezetője. Az idő lassan telik. Vájjon mikor ad­ják vissza bombázóink látogatását a szovjetoroszokz Nem sokáig tépelődhetíink a kérdésen. A Donon túlról, fent a magasban egész sereg' szovjetgép közeledik. Számolni kezdjük őket. — HtJ. az áldóját, — kiáltja Magyar hadapród — tizennégyen jönnek! Valóban tizennégy szovjet gép közele­dik szeszélyes összevisszaságban, kü­lönböző magasságban. Már fölénk is ér­tek. Most hirtelen alábuknak. Halljuk a géppuskáik kattogását. A rozsban alvók fölhorkannak. Min­denki a földhöz lapui. Legjobb ilyenkor a vakondnak... Mindenki lapul, csak a páncélvadászok nem. Ez az ő pillanatuk. Most rajtuk a sor. Már fordul is a légvédelmi gépágyuk csöve. A kocsi-parancsnokok ott ülnek a páncéltornyokban. Arra már nimes idő, hogy a szabályzat szerint adják ki tűz- parancsaikat. Itt csak a gyors' munka segít. Az irányzók célbaveszik a szovjet gé-» pékét, Mindegyik azt, amelyik legköze­{ lebb esik hozzá. És megszólalnak a gép­ágyuk. Süvöltve szállnak a magasba a nyomjelző lövedékek... Ki ssé eléje lőttek anak a szovjet gép­nek, amely a legszemtelenebb módon csapott alá. De már hangzik is a he­lyesbítő parancs: — Egy vonással balra féléi allája... Újabb sorozat tűz zudul föl a levegőbe. Hej, csak sikerüljön! A gép már ötszáz méternyibe sincs tő­lünk. A Nimród remeg. Szakadatlanul tüzel. Körülöttünk bombák robbannak. Nem tréfál a szovjet... Tüzelünk, szünet nélkül, veszettül. De most, hirtelen ... Hurrá! Fönn a magasban villan egyik lövedé­künk. Éppen a nagy vörös csillagba ta­lált bele! A szovjet gép megbillen. Átfordul a tengelye körül. Aztán hirtelen siklani kezd. Valami külön repül mögötte. Va­lamelyik levált része. Ki tudná azt meg­állapítani a pillanat lázában?! A zuhanó gép egyre közelebb hull a föld felé. Már lenn is van. Nem messze tőlünk ér földet. Hatalmasat siklik, de annyi ideje sem volt a pilótának hogy a gép kerekeit kieressze a szárnyak alól. Már ot fekszik a gép tehetetlenül a földön. Se ki nem gyulladt, se bombái föl nem robbantak. Néhány pillanat múlva ott állunk a szovjet rombolónál. Egyíiléses gép. A pilótát kihúzzuk belőle. Már nem él. Át­kutatjuk zsebeit, a gépet. Értékes térké­pek kerülnek elő. A pilóta tárcájában nehány vázlat. Piros ceruzával készül­tek. Nehány fénykép is. Vad, kommu­nista arcok. Úgy látszik a pilóta ro­konsága vagy barátai. A többi szovjet gép már messze jár. Magyar hadparódőrmester egyik em­bere kis festékesdobozt vesz elő. A dobozban fehér festék. A honvéd fel­mászik a Nimród tetejére és a többi fe­hér csíkhoz újabbat pingál a cső végére. így jelzik a páncélvadászok is a légi­győzelmet. Elől még mindig folyik a harc. Az órák lasan múlnak. Már alkonyodik. Magyar hadapródőrmester Nimródja mellett áll Sajó Lajos tartalékos zászlós páncélva­dász kocsija. Öt óra negyven perckor megint támadnak a szovjet gépek. Az előbb Magyar hadapród Nimródja győ­zött, most a szerencse Sajó zászlósnak kedvez. Éppen fölötte csap le egy szov­jet repülőgép. Géppuskázik veszettül. Sajó zászlós harckocsija tüzel, tüzel, tü­zel. Egyszerre csak megbillen a szovjet gép. Fekete pamacs csap ki a törzséből. —- Telitalálat! — üvöltünk fel. De a gép még mindig száll. Enyhén siklik. S közben még mindig szórja bom­báit. Géppuskázik is kegyetlenül. Váj­jon észrevette-e már a szovjet pilóta, hogy találat érte? Sajó zászlós Nimródja tovább tüzel. Tiizével követi a szovjet gépet. És most!... Újabb találat éri a szovjet rombolót. Zuhan a gép. A pilóta észrevehette a bajt. Kiugrik a gépből. Vagy háromszáz métert zuhan, aztán kinyílik az ejtőernyő és már him­bálózva száll lefelé. S most egész váratlan dolog történik. A magasban keringő szovjet gépek alácsapnak és már nem minket lőnek géppuskáikkal, hanem az ejtőernyőjével lleerszkedő repülőbajtársukat. Eltalálták az ejtőernyőjét. Az orosz pilóta most már egyre sebesebben zuhan alá. Földet is ér... Honvédeink közrefog­ják. Az egész ember csupa seb. Bajtár­sai alaposan összelövöldözték.,. Ilyen a szovjet bajtársiasság. Lelövik tulajdon bajtársukat, nehogy valamit elárulhasson. Gépkocsira teszik a súlyosan sebesült szovjet pilótát. Elviszik. Csend borul a tájra. Csak a községben kattognak a géppuskák. Sajó zászlós boldog. Az ő gépágyus tö- vegének csövére is új fehér karika kerül. Kápolnás százados úr gratulál neki. Sajó irul-pirul. Szerény ember. Civilben or­vostanhallgató. Tudja, hogy haditudósító is van a közelben. Elbúvik a harckocsija mögé .. . kólát! A. Antal Béla. Kik adtak, mennyit adtak Nyíregyházán a Vörös Kereszt áldásos munkájának támogatására Vörös csillagok J&ullása (Honvéd haditudósító század. | Tombor Tibor hadnagy.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom