Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-20 / 237. szám

(Trianon 23.) 1942 október 20. Küzdeni kell a zsidó eszme­világ ellen, mert ez a keresztény I szellem mételye- mondotta Péczely Imre érseki tanácsos \ a Credo gyűlésen I Vasárnap délelőtt tartotta a Szabolcsi Credo e havi ülését a róm. kát. központi iskola dísztermében. Törők Dezső apátkar.onok megnyitójába^ hangoztatta, hogy a há­ború fegyvere csörög, a múzsa még sem hallgat. Hiszen az Istentől való függésünket erőseb­ben érezzük, mint máskor. Van tehát élet, mert van vallás. Ezt érezte a 30. katolikus országos nagygyű­lésen. Majd méltatta a kultuszminiszter és Béldy Alajos bátor hitvallását. Ezek­nek lényege a keresztény világnézet dia­dalmas élniakarása volt. Ezután vázolta, hogy a világnézet az erről a világról és annak javairól való gondolkodást jelenti. A javak legyenek eszközök az örök | cél elérésére. E cél az Isten dicsőítése. A kérész- f tény világnézettel ellentétes minden eszmeáramlat magában hordja a bomlás csiráit. Nagyhatású bevezetőjét azzal zárta, hogy azért kell a lelkeket mindig a katolikus világnézet hatókörében meg­tartanunk. mert ez változatlanul örök. Majd Péczely Imre érseki tanácsos tartott gondolatokban gazdag előadást a katolikus férfiú és a háború címen. Ki­jelentette, hogy eligazítást szeretne nyújtani a mai időre. Történelmi példa- sorozaton élményesítette, hogy az egy­ház a lényegben soha nem aikuvó tár­saság. A férfi vészes időkben is ilyen töretlen hűséggel tartson ki a krisztusi tan mel­lett. Külsőségekben az egyház mindig ru­galmas volt. Ezt tette most is a böjt vonalán. Ilyen lehet a férfi is. Rávilágított arra is, hogy belénk oltott csira a boldogság után való vágyódás. Korunk eretneksége, az ,,eivilágiaso- dás". Ez abban nyilvánul meg, hogy e földön keressük a boldogulást, a végcélt. E szellem teszi a férfit kapzsivá, hiúvá, rangkórságossá, gerinctelenné és puhalelkűvé. A nyulak szaporodnak, az oroszlánok pusztulnak. Átéreztette a fajfentartó ösztön hatal­mas erejét és magasztos célját. Az e té­ren való bűnös tobzódás egyedüli féke a hit. % Kárhoztatta az olyan társadalmi be­rendezkedést, amely szinte lehetet­lenné teszi a család számára sok gyermek felnevelését. Ezt tartja korunk legnagyobb modern bűnének. A paphiány főckát abban látja, hogy a családok nem elég vallásosak, A légkör nem olyan, hogy a fiákkal megkedveltei­nek az oltárszolgálatot. Tehát itt is az elvilágíasodás a lányegvétek. , A kir. kát. gimn. ifjúsága által gondo­zott 16 szegény család képén szemléltet­te keresztül a mérhetetlen nyomort és ez állapotnak a krisztusi eszmevilággal való szöges ellentétét. Ezzel kapcsolatban is ráirányította a figyelmet a protestáns testvérekkel való együttműködésre lelki együttélésre. A zsidókérdés síkján kitért arra, hogy a katolikus férfi nem gyűlölhet senkit, nem helyeselhet atrocitást. De küzdenie kell a zsidó eszmevilág ellen, mert ez a keresztény szellem mételye. Ezért már Ili. Ince pápa elkülönítette őket Rómában a keresztényektől. Ke­resztény férfi az elkülönítés híve. de' a komolyan belénkoivadókat nem utasíthatja vissza. A magyar sorsprobléroákkal kapcso­latban utalt arra, hogy vannak pártjaink és jelszavaink, de összefogó magyar gondolat nincs. Katolikus férfi nem mehet idegen csil­lag után annak csak Szt. István szelle­me lehet az eligazítója. Keresztény férfiember lássa a háború értelmét abban, amit Mölders írt gyón­tató prépostjához intézett utolsó levelé­ben. Ennek eszmemagja, hogy A Magyar Élet örök céljainak szolgá­latában kifejtett kiválóan értékes mun­kájáért és áldozatkészségéért a minisz­terelnök, mini pártvezér vármegyénkből mintegy 76 tisztségviselőt díszoklevéllel tüntetett ki, E cuszakievelet ünnepélyes keretek között Nyíregyházán folyó hó 24-én dél­előtt 11 órakor megtartandó díszértekez­leten vitéz dr. Jékey Ferenc főispán, a Ardírágitási ítéletek Jakab Márton császiói lakos, röfös és vegyeskereskedő a ruhára való anyagot roéternkint 1.50 pengő helyett 2.60 pen­gőért mérte. A nyíregyházi törvényszék árdrágításért 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. Böhm Sámuel mérkí lakos a hordó­abroncsot adta el drágábban. A hatóság által megállapított 90 fillér kílogramon- kinti ár helyett a vádlott a hordóabren- csot 1.40 pengőért árusította. ICO pengő pérxzbünietésre ítélték. Csirkét drágító asszonyokat is elítélt a nyíregyházi törvényszék. Illés Istvánná és Szaniszló Imréné demecseri lakosok az élőcsirkét a hatóság által megállapí­tott kilogrammonkint 3 pengős ár he­lyett 6 pengőért árusították a piacon. Fejenkint 100—400 pengő pénzbüntetést kaptak és a csirkéket elkobozták. Ferenci József orosí lakos a tejet Hniigana Filmszínház. Ma utoljára ! A szovjet ördögien ravasz bomlasztó politikájának és földafat i ravaszkodá • áriak művészi kiábrázo'ása G. P. U. Október 21, 22. Jön Willy Fritsch bájos, hangu'atos, filmje Tavaszi álom Jön. Jin. Jön. Halálos csók Blőadások hétköznap: fél 4, fél 6, fél 8 órai kezdettel. Jegyelővétel: HURAY Írószer szaküzlet Telefon: 23 18. Uránia Filmszínház. Október 20 án kedden. A legnasvobbsikeríi film G. P. U. érdekfeszitő tartalom, művészi rende zés és nagyszerű zenei kiséret jellemzi ezt a mindenkit érdekló filmet, mely ma megy utoljára Földöntúli muzsika a címe a legközelebbi filmünknek — Bach Sebestyén csodás melódáji csen dűlnek fel ebben a filmcsemegéken, me'yet sr.erdán és csütörtökön muta tank be. Jöo. Karádi Katalin különieges filmje. Halálos csók Csalásért két hónapi fogház Bálint László bíkszádi lakos faszállí­tásra felvett 300 pengő előleget Geller János cseAgeri lakostól. A fát nem szál­lította le, a pénzt meg elköltötte. Bá­lint Lászlót letartóztatták. — Ügyében szombaton tartott főtárgyalást a nyíregy­házi törvényszék. A vádlott beismerte bűnösségét. Két hónapi fogházra ítélték, Az ítélet jogerős. Előzetes engedély leli & nők és a 18 éven aluliak éjjeli foglalkoztatásához Éjjeli munka bevezetéséhez vagy foly­tatásához a fennálló törvényes rendelke­zések értelmében külön iparhatósági en­gedély nem szükséges. Ha azonban az üzem, vagy a vállalat nőket vagy 18 éven aluli munkavállalókat is kíván fog­lalkoztatni éjjeli munkával, az illetékes kerületi iparfelügyelő útján az iparügyi minisztertől kell előzetes engedélyt kérni. MÉP szabolcsi elnöke fogja átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h. elnök közreműködésével. Az értekezlet súlyát az adja meg és te­kintélyét az emeli, hogy azon részt vesz­nek c.r. Gcrgelyffy András belügyi ál­lamtitkár. az összes törvényhozók, —- Szabolcsvármegye alispánja. Nyíregyháza polgármestere, dr. Erdőhegyi Lajos fő­rendiházi tag és a járások főszölgabírái. MÉP kitüntetéseket ad át vitéz Jékey Ferenc főispán 76 tisztségviselőnek a háború tiszttó vihar, amely új vallásos életet akar. Péczeii Imre végül a katolikus férfi je­len kötelességét abban látja, hogy az re­formálja meg önmagát, imádkozzék so­kat. Sugározza ezt a szellemet a saját körében. így fog érvényesülni e hazában a keresztény világnézet. —- Élénk tet­szésnyilvánítás után az impozáns gyűlés a Himnusszal zárult. Lopásokért egy évi börtön Fajta László polgári lakost a nyíregy­házi törvényszék egy évi börtönre ítélte, .mert egymásután hárem helyen tört be és mindhárom helyről ruhaneműi és élel­miszert vitt el. A tárgyaláson a vádlott beismerte, hogy Országh József. Négyessy József, Cseh Ferenc és Lukács Balázs polgári la­kosok házában járt és kísebb-nagyobb értékű ruhaneműt, meg élemíszert vitt el. Fajta László azzal védekezett, hogy kényszerűségből folyamodott a lopások­hoz, munkái nem talált, éhezett. A törvényszék az ítélet kiszabásánál figyelembe vette hogy a vádlott bün­tetve még nem volt. Ösztöndíj tanar és orvos­jelöltek számára A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ,,Horthy Miklós“ ösztöndíj alapból az 1942—43. tanévre megüresedett évi 200 —400—800 pengős összegű Horthy Mik­lós ösztöndíjra pályázatot hirdet. A ta­nár és orvoshiányra tekintettel az ösz­töndíjak adományozásánál előnyben fog­nak részesülni a bölcsészeti, matemati­kai és természettudományi karok, a Mű­egyetem, a gazdasági szaktanárképző in­tézet tanárjelölt hallgatói, továbbá a polgári iskolai tanárképző iskolák és orvostudományi karok hallgatói. A pá­lyázati határidő ez évben november hó 3-ika. A pályázat az illetékes iskola in­tézeténél, egyetemi kari dékáni hivatal­nál stb. váltható pályázati kérvényür- lapokkal történik és ezeknél a hatósá­goknál adandó be. A pályázati kérvé­nyek bélyeg- és illetékmentesek. (MTI.) mérte drágábban. A tejet literenkint 34 fillér helyeit 40 fillérért árusította. 60 pengő pénzbüntetésre ítélték. Budai Gusztávné a tojást adta drágáb­ban. Őt is 60 pengő pénzbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék. Színtomics Miklósné timári és Soltész Béláré dögéi lakosok a tejet 34 fillér helyett 40 fillérért mérték. 60—60 pengő pénzbüntetést kaptak. Tóth Míhályné rakamazi lakos a bú­zalisztet kilogrammonkint 46 fillér he­lyett egy pengőért árulta. 50 pengő pénzbüntetésre tíélték és a lefoglalt liszt elkobzását rendelte el a törvényszék. Irinyi Imréné balkányi lakos az élő- sertést drágította. A sovány sertésért kilogrammonkint 2.76 pengő helyett 3 pengőt kért és fogadott el. 100 pengő I pénzbüntetésre ítélték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom