Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-20 / 237. szám

(Trianon 23.) 1942 október 20. p£H $€>uz%t HM] J. oídái. Ti-"--------- '• ....' ~ 'I • " ~ •" • •.........................—j....r -irtiJr—rrnriílTPMWft1" Kü zdeni kell a zsidó eszme­világ ellen, mert ez a keresztény szellem mételye - mondotta Péczely Imre érseki tanácsos a Credo gyűlésen Vasárnap délelőtt tartotta a Szabolcsi j Ezért már III. Ince pápa elkülönítette j Credo e havi ülését a róm. kát. központi iskola dísztermében.-.V. •t«\A -V Török Dezső apátkanonok megnyitójába^ hangoztatta, hogy a múzsa még sem ború fegyvere csörög, hallgat. Hiszen az Istentől való függésünkéi erőseb­ben érezzük, mint máskor. Van tehát élet. mert van vallás. Ezt érezte a 30. katolikus országos nagygyű­lésen. Majd méltatta a kultuszminiszter és Béídy Alajos bátor hitvallását. Ezek­nek lényege a keresztény világnézet dia­dalmas élniakarása volt. Ezután vázolta, hogy a világnézet az erről a világról és annak javairól való gondolkodást jelenti. A javak legyenek eszközök az örök cél elérésére. E cél az Isten dicsőítése. A keresz­tény világnézettel ellentétes minden eszmeáramlat magában hordja a bomlás csiráit. Nagyhatású bevezetőjét azzal zárta, hogy azért kell a lelkeket mindig a katolikus világnézet hatókörében meg­tartanunk. mert ez változatlanul örök. Majd Péczely Imre érseki tanácsos tartott gondolatokban gazdag előadást a katolikus férfiú és a háború címen. Ki­jelentette, hogy eligazítást szeretne nyújtani a mai időre. Történelmi példa­sorozaton élményesítette hogy az egy­ház a lényegben soha nem aikuvó tár­saság. A férfi vészes időkben is ilyen töretlen hűséggel tartson ki a krisztusi tan mel­lett. Külsőségekben az egyház mindig ru­galmas volt. Ezt tette most is a böjt vonalán. Ilyen lehet a férfi is. Rávilágított arra is, hogy belénk oltott csira a boldogság után való vágyódás. Korunk eretneksége, az ,,eivilágiaso- dás“. Ez abban nyilvánul meg, hogy e földön keressük a boldogulást, a végcélt. E szellem teszí a férfit kapzsivá, hiúvá, rangkórságossá, gerinctelenné és puhalelkűvé. A nyulak szaporodnak, az oroszlánok pusztulnak. Átéreztette a fajfentartó ösztön hatal­mas erejét és magasztos célját. Az e té­ren való bűnös tobzódás egyedüli féke a hit. % Kárhoztatta az olyan társadalmi be­rendezkedést, amely szinte lehetet­lenné teszi a család számára sok gyermek felnevelését. Ezt tartja korunk legnagyobb modern bűnének. A paphiány főokát abban látja, hogy a családok nem elég vallásosak. A légkör nem olyan, hogy a fiákkal megkedveltei­nek az oltárszolgálatot. Tehát itt is az elvilágíasodás a lányegvétek. , A kír. kát. gimn. ifjúsága által gondo­zott 16 szegény család képén szemléltet­te keresztül a mérhetetlen nyomort és ez állapotnak a krisztusi eszmevilággal való szöges ellentétét. Ezzel kapcsolatban is ráirányította a figyelmet a protestáns testvérekkel való együttműködésre lelki együttélésre. A zsidókérdés síkján kitért arra, hogy a katolikus férfi nem gyűlölhet senkit, nem helyeselhet atrocitást. De küzdenie kell a zsidó eszmevilág ellen, mert ez a keresztény szellem mételye. őket Rómában a keresztényektől. Ke­resztény férfi az elkülönítés híve. de' a komolyan belénkolvadókat nem utasíthatja vissza. A magyar sorsprobléroákkal kapcso­latban utalt arra. hogy vannak pártjaink és jelszavaink, de összefogó magyar gondolat nincs. Katolikus férfi nem mehet idegen csil­lag után annak csak Szt. István szelle­me lehet az eligazítója. Keresztény férfiember lássa a háború értelmét abban, amit Mölders írc gyón­tató prépostjához intézett utolsó levelé­ben. Ennek eszmemagja, hogy háború tisztté vihar, ar vallásos életet akar. ily új I Péczeli Imre végül a katolikus férfi je- í | len kötelességét abban látja, hogy az re- : | formálja, meg önmagát, imádkozzék so- ' kát. Sugározza ezt a szellemet a saját \ Í körében. így fog érvényesülni e hazában - a keresztény világnézet. — Élénk tet­szésnyilvánítás után az impozáns gyűlés • f a Himnusszal zárult. MÉP kitüntetéseket ad át vitéz Jékey Ferenc főispán 76 tisztségviselőnek A Magyar Élet örök céljainak szolgá­latában kifejtett kiválóan értékes mun­kájáért és áldozatkészségéért a minisz­terelnök, mint pártvezér vármegyénkből mintegy 76 tisztségviselőt díszoklevéllel tüntetett ki. E cüszaklevelet ünnepélyes keretek között Nyíregyházán folyó hó 24-én dél­előtt 11 érakor megtartandó díszértekez­leten vitéz dr. Jékey Ferenc főispán, a MÉP szabolcsi elnöke fogja átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h. elnök közreműködésével. Az értekezlet súlyát az adja meg és te­kintélyét az emeli, hogy azon részt vesz- \ figyelembe vette nek dr. Gcrgelyffy András belügyi ál­lamtitkár. az összes törvényhozók —- Szabolcsvármegye alispánja. Nyíregyháza polgármestere, dr. Erdőhegyi Lajos fő­rendiházi tag és a járások főszólgabírái. Fajta László polgári lakost a nyíregy­házi törvényszék egy évi börtönre ítélte, .mert egymásután három helyen tört be és mindhárom helyről ruhaneműt és élel­miszert vitt el. A tárgyaláson a vádlóit beismerte, hogy Országh József. Négyessy József, Cseh Ferenc és Lukács Balázs polgári Ia- j kosok házában járt és kísebb-nagyobb | értékű ruhaneműt, meg élemíszert vitt el. i Fajta László azzal védekezett, hogy l kényszerűségből folyamodott a lopások- ■ hoz, munkát nem talált, éhezett. « A törvényszék az ítélet kiszabásánál hogy a vádlott bün­tetve még nem volt. í Árdrágítást ítéletek Jakab Márton császiói lakos, rőfös és vegyeskereskedő a ruhára való anyagot métemkínt 1.50 pengő helyett 2.60 pen­gőért mérte. A nyíregyházi törvényszék árdrágításért 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. Böhm Sámuel mérki lakos a hordó­abroncsot adta el drágábban. A hatóság által megállapított 90 fillér kilogramon- kinti ár helyett a vádlott a hordóabron­csot 1.40 pengőért árusította. 100 pengő pénzbüntetésre ítélték. Csirkét drágító asszonyokat is elítélt a nyíregyházi törvényszék. Illés Istvánná és Szaníszló Ixnréné demecseri lakosok az élőcsirkét a hatóság által megállapí­tott kilogrammonként 3 pengős ár he­lyett 6 pengőért árusították a piacon. Fejenként 100—100 pengő pénzbüntetést kaptak és a csirkéket elkobozták. Ferenci Józseí orosi lakos a tejet mérte drágábban. A tejet literenkint 34 fillér helyeit 40 fillérért árusította. 60 pengő pénzbüntetésre ítélték. rés orvos­számára A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ,,Horthy Miklós“ ösztöndíj alapból az 1942—43. tanévre megüresedett évi 200 —400—800 pengős összegű Horthy Mik­lós ösztöndíjra pályázatot hirdet. A ta­Budai Gusztávné a tojást adta drátfáb- j nár és °rv°shiányra tekintettel az ösz­ban. Őt is 60 pengő pénzbüntetésre 5 töndíjak adományozásánál előnyben fog­ítélte a nyíregyházi törvényszék. 1 nak részesülni a bölcsészeti, matemati­c. - , . ,, „ ................’ I kai és természettudományi karok, a Mű­bz mtomics Miklosne témari és Soltész s Béláré dögéi lakosok - ^ «»*- í a gazdasági szaktanarkepzo m­és Soltész KI ft in fii- • . Miár - f.£zej. tanárjelölt hallgatói helyett 40 fillérért mertek. 60—60 pengő j továbbá iskolák t polgári iskolai tanárképző penzbuntetest kaptak ) L , . , | orvostudományi karok hallgatói. A pa­Tóth MLhályné rakamazi lakos a bú- J lyázati határidő ez évben november hó zalisztet kilogrammonkint 46 fillér he- s 3-ika. A pályázat az illetékes iskola in- lyett egy pengőért árulta. 50 pengő íj tézetcnél. egyetemi kari dékáni hivatal- pénzbiintetésre tíélték és a lefoglalt liszt | nál stb. váltható pályázati kérvényür­lapokkal történik és ezeknél a hatósá­goknál adandó be. A pályázati kérvé­elkobzását rendelte el a törvényszék. Irinyi Imréné balkánvi lakos az clö- sertést drágította. A sovány sertésért kilogrammonkint 2.76 pengő helyett 3 pengőt kért és fogadott el. 100 pengő pénzbüntetésre ítélték. Hungária Film színház. Ma utoljára I A szovjet ördögien ravasz bomlasztó politikájának és földalat i ravaszkodá * áriak művészi kiábrázo*ása G. P. V. Október 21, 22. Jön Willy Fritsch bájos, hangu’atos, filmje Tavaszi álom Jön, Jin. Jön, Halálos csók Blőadások hétköznap: fél 4, fél 6, fél 8 órai kezdettel. Jegyelővétel: HURAY Írószer szaküzlet Telefon: 23 18. Uránia Filmszínház. Október 20 án kedden. A legnsevobbsikertí film G. P. U. érdekfeszitő tartalom, művészi rende zés és nagyszerű zenei kiséret jellemzi ezt a mindenkit érdeklő filmet, mely ma megy utoljára Földöntúli muzsika a cime a legközelebbi filmünknek — Bach Sebestyén csodás melódáji csen dűlnek fel ebben a filmcsemegéken, me yet sr.erdán és csütörtökön muta tank be. Jön. Karádi Katalin különieges filmje. Halálos csók nyék bélyeg- és illetékmentesek. (MTI.) Csalásért két hónapi fogház Bálint László bíkszádi lakos faszállí­tásra felvett 300 pengő előleget Geller János cseAgeri lakostól. A fát nem szál­lította le, a pénzt meg elköltötte. Bá­lint Lászlót letartóztatták. — Ügyében szombaton tartott fötárgyalást a nyíregy­házi törvényszék. A vádlott beismerte bűnösségét. Két hónapi fogházra ítélték, Az ítélet jogerős. Előzetes engedély leli a nők és a 18 éven aluliak éjjeli foglalkoztatásához Éjjeli munka bevezetéséhez vagy foly­tatásához a fennálló törvényes rendelke­zések értelmében külön iparhatósági en­gedély nem szükséges. Ha azonban az üzem, vagy a vállalat nőket vagy 18 éven aluli munkavállalókat is kíván fog­lalkoztatni éjjeli munkával, az illetékes kerületi iparfelügyelö útján az iparügyi minisztertől kell előzetes engedélyt kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom