Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-23 / 240. szám

(Trianon 23.) 1942 október 23­c é. oldaL 52 JüB®fc©öít -mMMOP Kiadták az országos mezőgazdasági kamara termés-jelentését Az Országos Mezőgazaasági Ka­mara jelentése szerint a kukorica beérése a szokottnál korábban in­dult meg. A termésmennyiség azonban alatta maradt a várako­zásoknak. A burgonya betakarí­tása folyamatban van. A répák ugyancsak megsíny­lették a szárazságot, A naprafor­gó jólérett és a ricinus érettsége is kedvezően alakult. A szőlő is megsinylette a szárazságot, ami a kivételesen jó terméskilátást némi- mileg csökkentette. Minősége na­gyon jónak ígérkezik. A többi gyümölcsök érése is korábban kö­vetkezett be: A minőség itt is igen jó, inkább azonban molykártétel tapasztalható. A gabonák után veteti takarmányok a szárazság miatt nem sikerültek. Az állat- egészségügy kielégitó volt. (MTI.) sHHHHnBaanHHan „Névmagyarosítás“ az italoknál A régi idők külföldet utánzó szokásai közül mai napig is ér­vényben vannak az egyes italok idegen elnevezései. Hosszú időbe telt, amig például Champagne fram- cia tartomány különleges borát magyar névtn kezdte emlegetni a közöaség s kimondta azt a szót, hogy ,,pezsgő“. Addig bizony champagner volt a szénsavas foj­tott bor neve. Az édes pálinkák azonban ide­gen nevüek. A családnevük ma is „likőr“, az egyes készítmények elnevezését azonban meglehet vál­toztatni, minden különösebb ne­hézség nélkül. Csupán ötlet és bátorság kell hozzá. így történt ea legutóbb, amikor a Triple Tec, a Cherry Brandy, a Curacaó és a Kümmel ,,megmagyarositotta“ a nevét. A Triple Sec ezután Anda­lító, a Cherry Brandy Kontyalá- való, a Curacaó Csabatüze és a Kümmel Rabonbán Köményes névre hallgat. Az ügynöki arcképes igazolványLkiálIitó ható­ság os minden szolgálati viszonyt jelentenek az értelmiségi kormány­biztosnak A kereskedelmi miniszter leira­tot intézett a II. fokú iparhatóság­hoz, hogy utasítsák az alárendelt iparhatóságokat: az ügynöki arc­képes igazolókönyv tárgyában ki­adott rendelet végrehajtása során a szolgálati jogviszony adatait (a munkaadó nevét, cégét telephe­lyét,, foglalkozását, a vállalat tár­gyát, a munkaadó nevét, lakóhe lyét és a szolgálati viszony kez­detét) minden esetben az értelmi­ségi munkanélküliség ügyének kor­mánybiztosával haladéktalanul kö­zöljék. A már kiadott arcképes igazolókönyvekre vonatkozó ada­tokat kimutatásba foglalva, pótló­lag kell az értelmiségi kormány- biztoshoz megküldeni. Ha az értel­miségi kormánybiztos megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt ada­tok a valóságnak nem föleinek meg, az arcképes igazolókönyv bevonása és további eljárás végett az iparhatóságot érfesiti. Az ér­telmiségi kormáavbiztosság e mel­lett természetesen gondoskodik arról is, hogy ilyen eseteen a Esidótörvény megszegése miatt is bőntető eljárár tétessék folyamat­ba. Az alkalmazott ügynököket is figyelembe kell venni a zsidótör­vény alapján meghatározott arány megállapításánál és az esetleges visszaélések meggátlása végett szükséges, hogy a kiadott ügynöki igazolásokról az értelmiségi kor­mánybiztos is tudomást szerezzen. Fládió PÉNTEK, október 23. Budapest I. 15.20: Veress Károly és fia cigányzenekara. 15.50: Elöaidás. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45; Időjelzés, hírek. 17.05í Tánczene. 17.35: Sportközlemények. — 17.45: Német hallgatóinknak. 18.05: Ma­gyar ének — magyar lélek. (Népdalfél­óra.) 18.35: Versek. 18.50: Hírek. 17.05: Rádiózenekar. 20.00: Magyar szüret. (Hangfelvétel.) 21.40: Hírek. 22.10: Tánc­zene. 23,00: Népszerű operanyitányok. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.05: Gyorsírótanfolyam. 17.30: Operarészletek. 19.05: Előadás. 19.40: Odeon szimfonikus zenekar. 20.00 —21,00: Szórakoztató zene. Kassa. 5.40—9.00: Budapest I. 9.00: Keringők. Magyar nóták. 10.00—11.40: Bpest I. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12,00: Déli ha­rangszó. Rákóczi fohásza. Himnusz. — 12.10—13.20: Bpest I. 13.20: Csak néked dalolok. .. 14.00: Bpest I. 14.45: Szallon- zenekar. 15.30: Versek. 15,50: Vonósze­nekari szerenád. 16.20—17.00: Bpest I. 17.00— 21.00: Bpest II. 21.00—végig: Bp.I. SZOMBAT, október 24. Budapest I. 15.20: Szalontöts. 16.00: Előadás. 16.20: Hírek német, román, szlo­vák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, '' hírek. 17.05: Halló, itt rádió, Budapest. | (Hangfelvétel.) 18,20: Hangképek innen- | onnan, 18.50; Hírek., lóversenyeredmé- | nyék. 22.15: Lovászi Ferenc cigányzene- | kara muzsikál. 23.00: Tánczene. 23.45: | Hírek. Budapest II. Í6.30: A Földmíveiésügyi 1 Minisztérium mezőgazdasági félórája. —- j 17.00: Az Operaház előadásának közve- | títése. ,,Lohengrin“. Dalmű három felv. | Kassa. 5.40—9.00: Budapest I. 9.00: | Operagyöngyök. Tánczene. 10.00—11.40; I Bpest I. 11.40: Hírek magyar és szlovák | nyelven, műsorismertetés. 12.00: Déli ha- j rangszó. Rákóczi fohásza. Himnusz. — § 12.00— 17.00: Budaest I. 17.05—21.00: | Budapest II. 21,00—végig: Budapest I. ? Nyíregyház* megyei város polgármesteri hivatalától. K. 29.3*1-1942 Hirdetmény Értesítem a város lakosságát hogy a 8-as szájnu zskszelvények folyó évi október hó 22. napjától 31. napjáig válthatók be a hnsipa- rosoknál. Egy drb. szelvényre kiosztható 21 dkg. zsir, vagy 27 dkg. sózott szalonna, vagy 3* dkg. friss zsír- szalonna. A husiparosok november hó 3-ik napján tartoznak a levágott szelvényekkel a közellátási hiva­talban elszámolni. Nyíregyháza, 1942. okt. 20. Szohor Pál s. k polgárin ester 317—1£42, vsz. Árverési hirdetmény kivonat. A nyírbátori kir. járásbíróságnak ■ 5162 — 1933 sz. alatt kelt kielégítési jj végrehajtást rendelő végzése folt táti I Weinstock Farkas javára 1425 pentiő 1 töke 8 járulékai erejéig 1942 évi I ju'ius hó 30. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1268 P-re be- ingóságok u. m. ió és buiorok a nyirbáíori kir. járásbíróságnak Pk. 3015—1942 szánt alatt keit árverést rendeiő végzése következtében Ro- í hodon adós lakásán 1942 évi november hó 6 napján délelőtt fél 12 órakor nyilvános bírói árverésen el­fognak adatni. Nyirbátor, 1942, október 17. VASS BÉLA kir. jb végrehajtó. 3334—1942. vszcim. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1059—1942 számú végzése folytán Ujfaiussy György nyíregyházi lakos javára 510 P tőke és járulékaira 1942. évi május hó 16. napján foga­natosított végrehajtás alkalmával lé­ét* feitilfogtaft éá 3130 Pengőre becsült ingóságokat u, m. 2 ló, | 2 csikó sertések, a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 17620 —1942 sz. végzése következtében Nyirpazony határiban adós tanyáján 1942. évi október hó 26, napján délután 3 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron aiul is ei fogom adni. Nyíregyháza, 1942. *zeptember 26 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó Nyíregyháza, Bercsényí-u. 3. TELEFON: 25-77. 1 KAROLY nyomda^ízeme Elsőrendű kivitelben készít: báli és esküvői meghívókat, el­jegyzési értesítéseket, reklám- kártyákat, plakátokat, egyházi ? és iskolai nyomtatványokat.___________ üt untot! • »Macfcnr“ iwéáfcw. N|fct>káw, Baraaéajt-alaa 3. mkm. A szovjet kenyérgondjaí Kalinin üzenetet intézett a szov­jet lakossághoz. Rámulatott arra, hogy a tengelyhatalmak haderői megszálták a szovjetnek csaknem egész búzatermő földjét. A ke- nyérkérdés ezért súlyos goodokat okoz a szovjet kormánynak Ezen csak azáltal lehel segíteni, ha a szovjetunió keleti részén levő te­rületet minden számottevő földjét megművelik- A iakosságot ereje teljes megfeszitésével való kenyér- magtermeiésre hívta fel. Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minder; további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Mnmycíánozona! tSossntta mca 9. Telefönszánt 29-55 Apró hirdetések Í0 szóig 80 fillér, mindé« további sxd 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig &.< fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések aél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK TRAK! OR KEZELŐ, gépészkovács azonsaira felvétetik, konvenci ra, vagy megegyezés szerint N\ irturai gazdaságba. Posta Nyirtura. 8149-3 November 1 tél egész napra megbízható bejárónőt keresek Jelentkezés d. u. 4—5 óra közéit Bocskai utca 4. baloldali utcai lakás. 8158 3 Lányokat könnyű munkára, fiút cipész- tanulónak, fiatal cipészsegédet, háztar ási bejárónőt felveszek. Jelentkezni Stibi cipő­gyár Zrínyi Ilona utca 2. udvarban d a. 6-7 órá között 8182-2 Bejáronót felveszek Bocskai utca 25. sz„ alatt. Jelentkezés délután 8190 2 November 1 re Tüzo íó utca 5. sz. alatt nrndenest keresnek. 8*72-2 KÜLÖNFÉLÉK Korcsma házzal e*adó a Bessenyei tér közelében. ARATÓ ingatlaniroda, Nyirvizpaiota. 8077-6 Mindenes jói fözönö hosszabb bizonyít­vánnyal elmenne azonnaira. Deák Józsefué Ujfehértó. 8157 3 Bérbeadó 16 holdas fajg\tímöicsös és szóiő 5 -zoöás lakánál Bocskaykertben Cim Szarvas utca 7. 7161 3 Elveszett egy nyolc hónapos barna koca. Becsületes megtaláló értesítsen jutalom ellenében. Kiss Mihály rum és likőrgyá­ros Buzá tér 1 8185-2 Idősebb asszony délelőtti bej író helyet vállalna Cimet a kiadóba kér. 2x Női és férfi téli kabát eladó. Szt. István utca 6. házmesternél. 8203 14 soros kanalas vetógép, 2 lyukas ten­geri morzsoló sürgősen eladó. Szent Mihály u. 10. Vennék használt jékarban lévő portable Írógépet. Váy Adám utca lő. 8185-3 A szwk.srtéaért felalfa: Jóba Elak, —- A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hfcrlaf lapkiadó betéti Mriaaá*. Karfa. •„ fa Társai ttadótalajdoaat. Falalfa« Oroai Uralj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom