Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-13 / 231. szám

8. oldal. OJLCSI (Trianon 23.) 1942 október IX Több, mint ötmillió pengőt fizettek ki az idén a biztosítók a jégkárt szenvedett gazdáknak A Magyar Vidéki Sajlótudósító buda­pesti jelentése szerint a Biztosító Intéze­tek Országos Szövetsége most adta ki tájékoztatóját az 1942. évi jégbiztosítási idényről. A tájékoztatóból kiderül, hogy a tavalyi 60.200 darab biztosítással szem­ben ezidén 63.600 biztosítás volt ér­vényben. A terményárak emelkedése erősen éreztette hatását a biztosított összegek tekintetében, mert az 1941-es 234 miliő pengővel szemben a biztosított összeg ezidén megközelítette a 300 millió pengőt. A jégbiztosítás ezidei tiszta dija 7.480.000 pengőre rúg. Az idei jégverést szezon lényegesen kedvezőtlenebb volt az előző évinél. Különösen súlyos jégve­Farkas Mihályné staiáriális bűnügyét a rendes bíróság elé utalták Ma délelőtt statáriáiis tárgyalást tar­tott a nyíregyházi törvényszék. Farkas Károlyné szül. Sebők Lujza bűnügyét tár­gyalták. Farkasné az elsötétítés ideje alatt a váróteremben elopta a mellette alvó utas leje alól a tarisznyáját, ruha- nemüekkel. Farkas Károlyné öt ízben volt már el­ítélve lopásért. Súlyos szívbajban és ideggyengeségben szenved. A statáriáiis tárgyalás ügyésze dr. Máríöldy József volt, a védelmet dr. Budaházy Menyhért látta el. A statáriáiis bíróság Farkas Károlyné bűnügyét a rerídes bírósághoz tette át. 1943. évi uj tipusu ORIOH-STANDARD SIEMENS Rádiók KUHAREKNáL Zrínyi Ilona-u. 8. Telefon: 24-84. Rádió KEDD, október 13. Budapest L 15.20: Puky Judit zongorá­zik. 15.45: Gyermekdélután. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. Í7.05: Magyar nó­ták. 17.50; .Flelolvasás hanglemezekkel. 18.50: Hírek. 19.05: Előadás. 19.35: Tánc­zene. 20.40: A horvát rádió műsorából. (Népdalfeldolgozások.) 21.05: A m. kir. Honvéd Haditudósító század helyszíni közvetítése. (Hangfelvétel.) 21.25: Szim­fonikus zenekar.21.40: Hírek. 22.10: Mursi Elek cigányzenekara muzsikál. 23.00: Szórakoztató zene. 24.00; Hírek. Budapest II. 17.00: Az Operaház elő­adásának közvetítése. Tonnhäuser". Müller Mária. Dalmű három feív. 20.35: A földművelésügyi minisztérium mezőgaz- dsági félórája. SZERDA, október 14. Budapest II. 15.20: Szórakoztató zene. 15.50: Diákfélóra. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.05: Magyar Revü Tánczenekar játszik. 17.40: Hangfelvétel. 18.00: Honvédműsor a Vitézi Rend Zrí­nyi csoportjának közreműködésével. — 18.50: Hírek. 19.05: Magyar nóték, 19.40: Sárga Rózsa. (Előadás.) 20.00: Magyar est. 21.10: Wagner—Liszt: Bolygó hol­landi, fonódal. 21.20: Elbeszélés. 21.40: Hírek. 22.10: Magyar n.ták. 23.00: Köny- nyű zene, 24.00: Hírek. Budapest El. 17.00: A két barát. (Pe­tőfi és Arany versei, levelei, tréfái. — 17.35: Kapi-Králik Jenő orgonái a kelen­földi ev. templomból. 18.00: Olasz nyelv­rési károkat okoztak a május 22,-í, június 13.-iki és a július 11.-ikí jégverési na­pok, amelyek közül az első főként Hajdú, Bihar- és Szolnok-megyében okozott 100 százalékos károkat a borsóban és igen súlyos kárt egyéb terményekben, míg a második és harmadik országos kiterje­désű volt és különösen a Dunántúlon je­lentkezett katasztrofális hatása. A társa­ságokhoz 13.300 jégkárt jelentettek be, tehát minden ötödik biztosítottat érte károsodás. A társaságok által kifizetésre kerülő károk összege 5.220.000 pengő, ami kb. 1.600.000 pengővel haladja túl az előző évi károk összegét. oktatás. 18.30: Az Operaház zenekara. 19.20: Elbeszélés. 19.40: Magyar női vo- vonóshármas. 20,25: Megemlékezés. Kassa. 5.40—9.00: Budapest 1. 9.00: Francia szerzők műveiből. Magyar nóiák. 10.00—11.40: Bpest I. 11.40: Hírek ma­gyar és szlovák nyelven, műsorismerte­tés. 12.00: Déli harangszó a kassai Dóm­ból. 12.10—13.20: Bpest I. 13.20: A Bohém tánczenekar játszik. 14.00—14.45: Bp. 1. 14.45: Magyar nóták. 15.40: Szlovák hall­gatóinknak. 16.20—17.00: Bpest I. 17.00 - 21,00: Budapest II. 21.00—24.00: Bp. I. MwawMMWsac»*»*'*»!»-« Egyiptomban feszült a helyzet A Stefání iroda jelentése sze­rint Egyiptomban egyre gyakori' abbakká válnak a véres zavargá­sok a polgári lakosság és a fegy­veres erő között. A rendőrség gyakran kénytelen fegyverét hasz­nálni. Egyiptomban a városok ki­vételével minden községben elren­delték a szeszfogyasztási tilalmat. /V yn egy tiCLZa megye 1 váró* polgármesteri hivatalától. K. 29160 —194?. szám Hirdetmény Nyíregyháza megyei város hely­hatósága közhírré teszi, hogy ok­tóber hó 1^ én, hétfőn, országos vásárt fog tartani, melyre a szom­szédos községben fellépett ragadós száj- és körömfájás miatt csak egy patás állatok hajthatók fel. Nyíregyháza, 1942, okt. 12-én. Szohor Pál s. k. polgármester. 71 BESSENYEI“ vászon tömblevOlpapir dobozban 50/50 drfe. szép színekben A R A P. 2-70 kapható: Jóba papirttzletében Bethlen utca 1. szám pitva és hogy adása, vagy Nyíregyháza megyei város adóhivatalától adó 12848 -1942. szám Hirdetmény. A 139,600—1940 P. M. számú rendeletben foglaltak alapján az. idényvállalkozók (bércséplők, nyá­ri vendéglősök, fagylaltkészitők és árusok, stb ek) az idény végén, de legkésőbb október hó 31-ig az idényben elért keresetükről - álta­lános kereseti adóbevallást tartoz­nak adni. Felhívom az érdekelt adózókat, hogy adóbevallásukat a kitűzött határidőig a városi adóhivatal 34. számú szobájába az előállítási költ­ség megtérítése ellenében ugyanott beszerezhető nyomtatványon ad­ják be. Figyelmeztetem, hogy aki adó­bevallást nem ad, annak terhére a hivatal rendelkezésére álló ada­tok alapján lesz az adó megálla- a vallomás be nem a határidő be nem tartása esetén az adón felül birság lesz kivetve. Nyíregyháza, 1942. okt 13-án. RAJTIK sk. tanácsnok. mmnmatammmmmmmamamnmmsmmmmmmmmmBami' Nyíregyháza m. város polgármestere. K. 20644 - 1^42 Fi. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a nagy- méltóságú M kir Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter ur a visszatért területeken mintegy 260 utőrí állás betöltésére nyitott al­kalmat. Ezen állásokat sokgyer­mekes jó magyar családoknak, a visszatért területekre való áttele­pítésével óhajtja betölteni. A pályázók egyelőre mint nap­számos utőrök lesznek felvéve, akik megfelelő utőri gyakorlat megszerzése után idővel és a le­hetőségekhez képest ‘ utőrökké lesznek kinevezve­Hatgyermekes és katonaviselt napszámos utőr napidija 6 80 pen­gő Kinevezés esetén ugyanezen utőr fizetése, lakáspénze, családi és hadipótléka együttesen mintegy havi 305' pengőt tesz ki Kilátásban van helyezve, hogy az Országom N^p és Családvé­delmi A*ap (0 N Cs. A) révén a lehetőséghez képest házhoz és földhöz jut az elhelyezett pályázó. A pályázat feltétele, hogy a pá­lyázó legfeljebb 40 év körüli, nős és legalább 5 (öt) 16 (tizenhat) éven aluli háztartásban élő gyermek apja legyen. A pályázók sorsolásánál főleg a gyermekek száma és a pályázó életkora lesz figyelem bevéve. Az öt gyermeknél kevesebb gyermek­kel rendelkező, valamint a 42 év­nél idősebb pályázók nyilatkoza­tait a hivatal nem is továbbíthatja. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy a szükséges nyilatkozat ki­töltése véget a polgármesteri hiva­talnál (Városháza em. 4. számú szoba) mielőbb jelenjenek meg. Nyíregyháza 1942. okt. 6 Szobor P£> s. k. po&góroneetar. Express hirdetések 10 szóig I P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer sanass? cíánozúnái Kossuth utca 9, Telefonszám 29-55. flpró hirdetései« BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Megbízható mindenes kerestetik Szt. István utca <38 7‘e5\ i Szabó tanulót felveszik azonnali belé­pésre. Kecskés Jó<sef Luther utca 6 7927 3 Bejárónői keresek Betűien utca 26. 7952: Bejárónőt azonnali Szarvas utca 62 felvételre keresek* 7959 Keresek október ib re bejáró nőt Szent István ut 13. takarító • 79562 Üíletvezetöiaót keres 200 -4C0 pengő kaucióval azonnali belépésre. Szőke Jó­zsef Deák F. ires 96. 7S6o 2 Btjarö takarítónő felvétetik bzent István utca 8 7972 KÜLÖNFÉLÉK Családiházaí, bérházat, főidet, gyümöl­csöst és mindennemű ingatlant közvelit Arató Mária ingatlan irodája N\ir vizpaiota. • 7566 Sóstói ut 7 számú ház elutazás miatt eladó. Értekezni házigazdánál hátul az udvarban 7940 2 A város környékén bérletet keresek la­kóházzal kerlészet részére 6-8 holdig. Varga L-jjos Nyirpazony. 7955 Perfest szakácsnő elmenne uriházhoz, vágy magános nrhoz. Uj utca 17. Máténé 7954 Szakácsnő ajánlkozik helyben vagy vi­dékre. Matolcsi Jul:ánn3 Epreskert u. 54. 7961 Egy 103 as Singer varrógép eladó. Cim a kiadóban. 7953 Bérlakást keresek 14 szobáig egy évre eiőrefizetek Hauberger iroda, Nagrkorona épület, Teleim 29 35, 77766 Kiszolgálásban jártas fiatal asszony megfelelő állást keres azontialra, Cim a kiadóban. 7957 Gyakorlattal rendelkező keresztény köny­velőmé elhelyezkedne azonnal. Cim a hia dóban. 7958 41., 42. férfi csizmák és egy cár 38. női bőr cipó eladó, Vay Ádárn u 67. 7165 Jó meneteld füszerüzlet sürgősen átadó Cim a kiadóban. 7962 2 vagy 3 szobás lakást fürdőszobával és mellékhelyiségekkel ke­resek lehetőleg novemberré. Ajánlatokat 24-64 telefonnak kérem leadni. 7973-3 Kávéházi vagy vendéglői márványasztal, vaskályha csővel, antik ruhásszekrényei* dó. Szent Jstván-u. 2. Varga Mátyásné. __________________________________ 7964 Eg y a ig használt kitűnő hangú gramofon uj sláger lemezekkel sürgősen eladó. Érdeklődni lehet 2-3 óra és este 7—8 óra között Ószölö-u. 32 7974-3 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Bbkap lapkiadó betéti társaság, Korán B 6» Társai kiadótalajdooo* Nynaitotl i „Merkur“ ayoaadábaa, Nyír agy kása, Bareeéertiric» 3. «ám. Felelő* i Orot» Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom