Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-10 / 229. szám

(Trianon 23.) 1942 október 10. ti. oUl»$ f=HlREE A világsajtó hosszú és lelkes cikkekben méltatja Kállay Miklósnak a magyar ifjúsághoz intézett beszédét. Még nem volt ma­gyar államiért!, aki így az ifjúság szí­véhez szólt volna. A testvéri, a baj­társi, az apai szív dobbanása eleven erői adott minden szónak és szárnyat minden gondolatnak. Ez a beszéd iíjú- ságszerű, nem kioktató. Nem felülről néző,, hanem egyik nemzedéknek a má­sikhoz intézett testvéri szavai hang­zottak el sokak gyászában, de a fel­támadás erőforrásait feltáró ifjúsági ünnepségen. Ez a beszéd messze hang­zott, messze távoli nemzedékeknek vi­lágába is ható harangzúgással és mesz- sze hangzóit térben is. hadd hallja a világ, hogy itt egybeicrrt a nemzet, itt olyan vezetői vannak az országnak, akik együtt mennek a fiatalsággal. Sok beszédet mondott már Kállay Miklós. Itt, Szabolcsban is sokszor fogta meg a lelkeket, amikor a jövő sejtelme su­gárzott a szivünkbe szuggesztiv és in­tuitiv mondataiból, de sohasem fejező­dött ki olyan mélyen az ő szabolcsi lelke, a hcníoglaláskori magyarság szel­leme, mint ebben a beszédben. Hitler és Mussolini kemény feladatvállalásá­ra neveit ifjúságát állította oda. a ma­gyar ifjúság azonban érezte szavaiból, hogy az erőnek, halálraszánt életfel­ajánlásnak német és olasz dinamikája nálunk magyar formákban, magyar lel­kiséget sugárzón fog kialakulni. Kállay Miklós mínísztei elnök most nemzet- nevelő volt. szavait meghallotta az egész nemzet ifjúsága és pezsdülő szívvel, szent elszár.ással válaszolt reá, mint Petőfi esküjére a negyvennyolcas ifjúság. Az a forró taps, amellyel az ifjúság a miniszterelnök szavait fogad­ta amikor a strómanok a ieketeáru- sok, a suttogó romboló lelkek, az új pénzimádók ellen való harcra tüzelt, mutatja, hogy Kállay Miklósnak hatal­mas honvédserege van itt bent az or­szágban is. meri zászlaja alatt menetel ezután roég inkább, az egész magyar ifjúság. Á P I ß E ül) Róm. kát. Piacidia, Gör. kai. Fü'öp, Prot Brigitta. A nap kél 6 óra 12 perc­kor nyugszik 17 óra 21 perckor, A hold kél 7 óra 22 perckor, te nyugszik 18 óra 25 perckor Október 12. Hétfő. Róm. kát. Miksa. öör. kát. Tarák. Prot. Miksa. A nap kél 6 óra 13 perckor, nyug­szik 17 óra 30 perckor. A hold kél 8 óra 35 perckor nyug - sík 19 óra 1 perckor. MAGYAR NAPIREND: Búcsúzik a nyiregyházi gyalogezred. Nyíregyházi fiuk, nyírségi fiuk indul­nak harcba az emberiség és benne a keresziyénség legádázabb ellenségével szemben. Amikor majd aggódó, féltő remegéssel búcsút vesznek az anyák és hitvesek fiaiktól és férjüktől, olyan jó volna, ha azokat a könnyes szeme kei meglátnák mindazok, akik itthon maradnak. Olyan jó volna, ha bele tudna kapcsolódni a bucsuzás érzé­sébe minden ember és értékelni tudná azt az áldozatot, amelyet a harctérre vonu!ók és az itthon msradottjaik hoz­nak mindenkinek a nyugalmáért, min­Olcsön és jól vásárol Férfi, női és gyermek divatcikkekben nagy választék. — Telefon 27-35 szám Vay Ádám utca 1. szám. tt*«* 5ZAfeoiest h3P!JÜr denkinek az életéért. Jó volna, ha meg­értenék, hogy ezekben az emberekben nagy szeretet van minden itthon ma radt magyar* ember iránt, mert ezek kiteszik életüket a feláldozásnak is, Már pedig az írás is azt mondia, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő felebarátaiért. És jo volna, ha ennek felismerését az itthonmaradottak saját életükben is | tettekre váltanák hasonló szerétéiben. GYÓGYSZERTÁRAK : Szombat estig a következő gyógyszer- -árak tartanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni József (Bessenyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) Szombat estétől egész héten a követ­kező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Szopkó, Török és Haissinger. Október hónapban a közgyógyszerel­látás Tüdöbetegszanatőríum Gyermek- menhely. Stefánia Szövetség vényeire Osgyáni József gyógyszertára (Bessenvei- tér) szolgáltatja ki a gyógyszereket. A Sóstói kád- és strandfürdő: zárva A Városi gőz- és kádfürdő: nyitva. Csokonai Ásványvíz Szénsavas, üdítő es gyógyhatású ásványvíz. I It III II ÍJ IHIIMIll—IIHOHIIL ——BWaBBWtHWBBBHBaMMMBB — Eljegyzési hír. Böttykös Aranka (Demecser) és Lakatos József m. kir. főhadnagy (Szeged) jegyesek. — Eljegyzési hír. Németh Boriska (Kiskunhalas) és Zachár László telek könyvvezető (Nyíregyháza) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — Drágán adta a tengerit. Kovács Zsigmond visi lakos a szemestengerit li- terenkini 24 fillér helyett 30 fillérért árusította. 100 pengő pénzbüntetésre ítélték. — A hagymát zárolták. A Hivatalos Lap mai száma közli a közellátásügyi miniszter rendeletét a hagymafélék- be­jelentéséről. zár alá helyezéséről és igénvbevételéről. flprő hirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további 82$ 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6Q fillér, minden további szó 6 fillér. — Cím a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK Németh József url Mat és egyenruha szabii. LUTHER HÁZ. — SZÖVETRAKTÁR — TELEFON: 28-99. — Díákössziát-.c holnap vasárnap d. u. 4-től 8-ig Maresch Lilly tánciskolájában a Korona nagytermében. Diákkurzu^ra beiratkozni még lehet. — Kettős halálos ítélet Máramaros- szígeten. A máramarosszigeti törvény­szék rögtönítélő bírósága Czofej Fedor alsóvisói és Hápka György welsővisói földműveseket az elsötétítés ideje alatt elkövetett betöréses lapás miatt halálra ítélte. Katona- levente- diák- sport mindennemű és minőségű sapkák legol­csóbban és legszebb kivitelben Papp Dénesnél Nyíregyháza Luther ufea 6. — Térzene. A m. kir. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred zenekarinak ,,Térzene‘‘-műsora folyó hó 11-én 11.30- tól 12,30 óráig a Károlyi-kertben: 1. Manilova, induló. Potuzsnik. — 2. Leány­vásár. keringő. Lehár F. — 3. Cirkusz­hercegnő. egyveleg. Kálmán I. — 4. Magyar népdal, egyveleg. Bachó J. — 5. Mindig vígan induló. Pongrácz G. —- Adomány a Vöröskeresztnek. Ku- luncsics János 10 pengőt, özv. Kupecz Mihály né' 5 pengőt adott a Vöröskereszt részére Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. — Drágán adta a vajat —- 50 pengőre ítélték. Frank Miklósné buji lakost, mert a vajat a piacon a megengedett árnál drágábban árusította a nyíregyházi tör­vényszék 5. pengő pénzbüntetésre ítélte.-A ,,Baross Gábor“ fiú- és leány- íparostanonciskcla tanárikara és ifjúsága folyó hú 11-én, vasárnap délelőtt 11 óra­kor kezdődő ünnepség keretében emlé­kezik meg a szabadságharc hős tábor­nokairól, az aradi vértanukról. Az íin- neség — az iparostanonciskola katonai beszállásolása miatt — az Ipárosszékház nagytermében lesz. Az ipartestület veze­tőségét, a tanonctartó mester urakat és hölgyeket, szülőket és minden érdeklő­dőt hív és vár az Igazgatóság.- Ipartestületi közlemény. Felkérjük az ipartesliilet elnökségének,. elöljárósá­gának és vezetőségének tagjait. hogy folyó évi október hó 13-én kedden d. e. 11 órakor az ipartestülel székházában pontosan és teljes számban megjelenni szíveskedjenek, ahonnan zászló alatt vonulunk ki a helyi 1 gyalogezred .harc­iérre vonuló alakulatainak búcsúztatá­sára. — Elnökség. cigarettatárcák nagy választéka bőröndösné! Etey Takerékp Elcserélném Debrecen Csapó u*ca 40b számú ügyvédi irodának vagy orvosi ren delőnek is alkalmas 5 szobás bérelt laká­somat, Nyíregyházán hasonló lakással. 7296 9 Szép üzlethelyiség kiadó Hatzel tér 3. 7800-3 Bútorozott szoba konyha használattal kiadó. Liliom u. 4 7863 Különbejáratu csinosan bútorozott szóba kiadó. Kossuth utca 42. 7862 Egy szoba konyha fürdőszobahaszná- ; lattal kiadó. Cim a kiadóban 7855 Két utcai szoba bútorral, vagy anélkül l nov. í re kiadó. Deák Ferenc utca 27. ■ 7875 Kiadó kettő egymásbanyiló bútorozott szoba fürdőszobával. Luther-u. 55. 7876 Kulönbejáratu szépen bútorozott szoba 2 szeméire kiadó. Toldi utca 55 Ugyan­ott egy ringatható gyermek ágy eladó. 7872 Egy esetleg 2 szépen bútorozott kü- íönfcejáratu szoba okt. 15-re kiadó Selyem utca 22, Raktárhelyiség kiadó ßujios-u. 1 789 1 N yíretí yíháiza megyieá .város polgá r- miested ihnviita.lláitöl. K 28.761-1942. sz. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy a Kótaj községben fellépett száj- és köröm­fájás miatt hasított kőrmü állato­kat további intézkedésig Nyíregy­háza megyei város vásáraira fel­hajtani tilos. Nyíregyháza, 1942. okt. 8. SZOHOR s. k., polgármester. Emberek és halandók vagyunk és kit előbb, i kit később elragad a halál. Gondoskodjunk tehát még életünkben arról, hogy halálunk után családunk legalább az anyagi gondoktól mentesül­jön!. Biztosítsunk részekre valamilyen tőkeösszeget .hogy ennek segítségével megélhetési alapot tudjanak maguknak létesíteni. Ennek elérése céljából kös­sünk életbiztosítást hazánk legrégibb biztosító intézeténél, az 1857-ben alapi tolt Első Magyar Általános 3iziosító Társaságnál, mely készséggel ad tanácsot minden biztosítási ügyben. Helybeli fő- ügynöksége: Széchenyi-íií 2. szám. A Szabolcsvármegyci Méhész Egy let felhívja tagjait, hogy az igényelt cu- •korigazolványaikat . a Városházán a gaz­dasági intézőnél átvehetik. Töltőtoll ilíandó öröm. Jóbénái aagy választék. — A báloiliget aporházi bekötőút építése 980.000 pengőbe kerül. A bátor­liget—aporházi bekötőút kiépítésére vo­natkozó műveletei a nyíregyházi m. kir. államépítészeti hivatal elkészítette és a kereskedelem és közlekedésügyi minisz­terhez további intézkedésig felterjesztet­te. A 7 és fél kilométeres útszakasz épí­tési költsége 980.000 pengő. Szépen bútorozott szoba fürdőszoba használattal kiadó Tavasz utca 3. 1 em„ 7825 Utcai bútorozott szoba ktilönbejárattaí kiadó Selyem utca 17 7824 2 szobás lakás Rákóci u. 34. alatt kia­dó azonnal elfoglalható 7939 Csinosan bútorozott uccai szoba azon­saira vagy 15 re úriembernek kiadó. Szín­ház utca 20. 7827 Kiedó kisebb bútorozott szoba (ágyne­mű nélkül) magános úri embernek köz­ponton 15 tői. Cim a kiadóban. 7896 Szépen butorozotl különbejáratu szoba fürdőszobával kiadó. Bujtós utca 24. •» 7934 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK i jiwiui—mm—■—————mir1—" ­Gyakorlott vasesztergályosokat keres a Májerszky gépgyár, 7794-3 Tömegfözésben jártas, megbízható sza­kácsnőt és konyhalányokat keres a Mára­marosszigeti Rei. Gimnázium Diákotthona Érdeklődök küldjék el okmányaikat az in­tézet igazgatóságához, ahonnan részletes felvilágosítást kapnak. 7730-2 Irodai teendökbeu jártas gép és gyors­írót (nő!) felveszek. Cim a kiadóban. 7736-3 Ügyes kereslted ösegédet felveszünk. Cim á kiadóban._____________________ 7737-3 UJságkézbesitő asszonyt 15-re felvesz a kiadóhivatal 5* Kereskedelmi tanfolyamot vagy négy polgárit végzett irodai kisasszonyt kere­sünk azonnali belépésre. Lehet kezdő is. Kézzel irt ajánlatokat végzettség és kor megjelölésével „Megbízható" jelige alatt kiadóhivatal továbbit. 7805 2 Mindenest felveszek 15-re vagy azon- nalra. Petőfi utca 18/b 7834-2 Feleskertészt 6—10 holdra felvesz Ná- nássy gazdaság Nyirpazony. 7816-3 Megbízható kifutó fiút Október 15-re felveszek Faragó úri divat üzlet. 7817-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom