Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-09 / 228. szám

8, oldal. (Trianon 23.) 1942 október 9. NYILT-TÉR*) * Feleségem Molnár Julianna „Bizalom" könyvecskére történt vásárlásaiért felelősséget nem vál­lalok • Szentpétery Mihály *) E rovat alatt közlöttekért sem a szer­kesztőség. sem a kiadóhivatal felelőséget nem vállal. Rádió SZOMBAT, október 10. Budapest I. 15.20: Vidák Sándor ci­gányzenekara muzsikál. 16 00: Előadás. 17,00: Tánczene. 17.25: Csevegés, 17.45: indulók és dalok. 18.10: Előadás. 18.25: Hangképek innen-onnan. 19.05: Akiket mindig szívesen hallgatunk. (Csevegés. — 19.15: A szeptember 27-iki kolozsvári kívánsághangverseny megismétlése. — (Hangfelvétel.) 22.15: Tánczene. 23.00: Szórakoztató zene. (Hangfelvétel.) Budapest II. 17.00: Felolvasás. 17.30: Uorváth Jancsi eigámyzenekara muzsi­kál. 18,00—19.00: Operarészletek. 19.15 — 21.40: Budapest 1. Kassa. 5.30—9,00: Budapest I. 9.00: Olasz ég alatt . . • Tánclemezek. 10.00— 11.40: Bpest I. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12.00: Déli harangszó a kassai Dómból. 12.10— 17.00: Bpest I. 17,00—21.00: Bpest (I. — 21.00—24.00: Budapest 1. !■■■ u imiiiinnii hum r TTimrr* Mándok nagyközség elöljáró­ságától. 5563-1942. K. Hirdetmény. Mándok községben azonnal al­kalmazást kaphat, érettségizett férfi vagy nő szociális titkári minőség­ben,, és ezen kívül egy férfi köz- élelmezési kisegítői minőségben. Bármelyikük fizetése havonta 135 pengő, aki a gép és gyorsírásban kifogástalanul jártas az havi 30 pengő pótdijat kap, és ezen felül ad a község egy községi épület­ben butorozatlan szobát lakás cél­jára díjmentesen, Uj keletű erköl­csi bizonyítvánnyal felszerelt leve­lek az eddigi működést, igazoló iratokkal a község főjegyzőjéhez küldendők. Mándokon, 1942. okt. 6. ELÖLJÁRÓSÁG. *.aa«wgw«nrwwffiTiiwniBgaaiiiiii iiimii ^l^lll^l■lln — —» 1942. Ei. XX. A. 82-2. szám. Hirdetmény. A debreceni kir Közjegyzői Ka­mara 1942. évi szeptember hó 22, napján 608—1942. kjk. szám alatt kelt végzésével dr. Horváth Jenő kir. közjegyzőhelyettest dr. Horthy István nyíregyházi kir. közjegyző helyetteséül elfogadta és felruházta őt azzal a jogosultsággal, hogy főnökét annak akadályoztatása ese­tében mindennemű közjegyzői teendőire nézve, előzetes bejelen­tés kötelezettség mellett helyette* sithesse. Nevezett kir. közjegyzőhelyettes az előirt esküt már korábban le­tette. A 608—1942. kjk. számú végzés szerint ezen helyettesi mű­ködését 1942. évi szeptember hó 22. napján kezdte meg. Nyíregyháza, 1942. szept. 30. Dr. HOLÉNYI SÁNDOR JSfWRflDÉK Ä 3ZÄBOLCS! hsrlAP Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 26-578 -1942. szám. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város és a hozzátartozó tanyabokrok területén a megtartandó lóosztályozás határ­idejének közlése és a lóosztáíyo- zásról elmaradt lovak marhaleve­leinek kezelésére vonatkozó eljá­rás tárgyában közhírré teszem a következőket : 1. Az 1942 — 43 évi loósztályo- zások a város, illetve a hozzátar­tozó tanyabokrok területén folyó évi október 6, napjától október 23 napjáig, valamint folyó évi decem­ber hó 1. napján fognak megtar­tatni Aki ezen idő alatt 3 évnél nem idősebb lovát a meghirdetett lő- osztályozásra v gy az azt követő pótosztáiyozására nem vezeti elő, az a következő évi tehát 1943 — 44. évi lóosztályozásig lovát nem fogja eladhatni, mert évközben pótosztályozás nem lesz tartva. 2. A lovakat vásárolni szándé­kozók olyan lovat, melynek jár- laílevelén nincs feltüntetve a ka­tonai osztályozás, nem vásárolhat­nak meg és ilyeneket a járlatle- vélkez.előség nevökre, semmilyen esetben át nem írhat. Nyíregyháza, 1942. szept. 29. Szohór Pál s. k Dolgárm ester NySregiyfhiátza megyei város polgár- mesteri hivütatártól. K. 28.761-1942. sz. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy a Kóíaj községben fellépett száj- és köröm­fájás miatt hasított kőrmü állato­kat további intézkedésig Nyíregy­háza megyei város vásáraira fel­hajtani tilos. Nyíregyháza, 1942. okt. 8- SZOHOR s. k., polgármester. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 21.769-1942. szám. Hirdetmény A m. kir. Honvédelmi Miniszter Ur 60.000 —1939. sz4mu rendelete, valamint 8250- 1939. M- E. ren­delet alapján a folyó évi lóoszta- lyozást és vizsgálatokat Nyíregy­háza megyei város belterületére 1942. évi október hó 23. napján a Buza-téren tűzöm k5. Az áílaítulajdonosok, akiknek lova, vagv öszvére 1942, évi ok­tóber hó 1- napján a. három évet betöltötte, kötelesek azokat a fent jelzett időben a Búza téren ki­szálló osztályozó bizottságnak be­mutatni. ' Az egy lóval bíró tulajdonosok kötelesek ezen lovakat kocsiba, szekérbe vagv talyigába fogva, — a több lóval bíró tulajdonosok pedig 2-2 lovanként egy-egy sze­Töltőtoll állandó öröm. J ó bénái nagy választék. ­j kérbe, személykocsiba, vagy lapos tárkocsiba fogatolva — előállítani. Az állattulajdonosok tartoznak továbbá magukkal hozni az álla­taikról kiáltott pirosuyomásu jár- latleveleket. Azok az állattulajdo­nosok, akiknek lova vagy jármüve a szemle idején honvédségi szol­gálatban van, szintén tartoznak a bizottság előtt megjelenni és az igénybevételi jegyüket felmutatni kötelesek. | Azok az egyének, akik a lóke­reskedéssel iparszerüleg foglalkoz­nak, a szemle napján birtokukban lévő állatokat szintén előállítani kötelesek. Aki fenti kötelezettségének ele­get nem tesz, kihágást követ el és 600 pengőig terjedhető pénzbír­sággal sújtható. Ebben az esetben a bizottság a mulasztó költségére fog újból ki- szállaní. A szemléről igazoltan távolma­radó állatok pótszemléje 1942. de­cember hó 1. napján ugyancsak a Búza téren lesz megtartva. Nyíregyháza, 1942 szept. 10. Szohor Pál s. k. polgármester. I M-viregyteá»» m. város polgármesteri faivá rtiaMrtói. K. 28 602—1942. Hirdetmény. Értesítem a város lakosságát, hogv a nyíregyházi fűszer és ve­gyeskereskedők utján hagymát ho­zok forgalomba, A hagymát a fűszer és vegyes kereskedőknél csak vásárlási könyvbe történő bejegyzés mellett és családtagonként legfeljebb 50 dkg-os mennyiségben lehet vásá­rolni. Nyíregyháza, 1942- okt, 8 Szohor Pál s. k. polgármester. Express hirdetések 10 szóig í F 50 fillér, minden további szó 10 fillér A iagtökéleteseofc paíkánylrtószer kapható Mm\m öláQosoaal Kossuth arca S. Telsfonszám 29-55 flprő hirdetései 10 szóig 80 fillér, minden további 32$ 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 30 fillér, minden további szó 8 fillér, — Cím a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK Ssép üzlethelyiség kiadó Hatzel tér 3. 7800-3 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Bejárónőt keresek reggeli elfoglaltságra. Ugyanott jóállapotban levő zománcozott salgótarjáni „Perpeturrd1 kályha eladó. Zrinyi Ilona utca 4. Szilágvi fogtechnikus 7818 Megbízható kifutó fiút október 15 re felveszek. Faragó úri divat üzlet. 7817-2 ! Géphimző és endliző nőRc-t Kerekek, j „Szép munka “ jeligére a kiadóban. 7852-2 Két éves kisfiúhoz lehetőleg németül beszélő kisasszony azoncalra felvétetik. Cim a kiadóban. 7848 Feleskenészt 6—10 holdra felvesz Ná- nássy gazdaság Nyirpazony. 7818-3 Egy jómunkás férfi fodrász segéd azon- nna! felvétetik, Brezina Nagyállomás. 7798-2 Jó bizonyítvánnyal rendelkező minde­nest azonnal felveszek. Körte utca 9. 7735 2 Irodai teendőkben jártas gép és gyors­írót (nó!) felveszek. Cim a kiadóban. 7736-3 Ügyes kereskedősegédet felveszünk. Cim á kiadóban. 7737-3 S UJságkézbesitó asszonyt 15 re felvesz a kiadóhivatal 5x — Í3páni állást keresek több évi gyakor­lattal nov i re. Nyíregyháza, Up Hesszu- oáí. 7792 2 Tőmegíózésben jártás, megbízható sza­kácsnői és konyhalányokat keres a Mára- rnarosszigeti Rd. Gimnázium Diákotthona. Érdeklődök küldjék el okmányaikat az in­tézet igazgatóságához, ahonnan részletes felvilágosítást kapnak. 7730 2 Gránit kőfaragó segéd és grániícriszőlő jó munkást keresek. Cim a kiadóban. 7839 Mindenest felveszek 15 re vagy azon- nalra. Petőfi utca 18 b 7834-2 KÜLÖNFÉLÉK Mindenféle uj és használt hordót veszek Csermák Péter Morgó utca 4. 7627-7 Sladó tanyásbirtok 8, 15, 28, 34, i60 stb továbbá parcel­lázásból feseteföld 750 P ért sürgősen eladó ‘ Hauberger iroda, Nagykorona épület. Telefon 29 35. 7774-5 Jómeneteiü füszerüzíet italméréssel ela­dó, Cím a kiadóban 7833 2 A város központjában üzlethelyiséget keresek ügynököt d jazok. „Jófizetö“ jeli­gére a kiadóba. * 7838 2 * Bérlakást keresek 1-4 szobáig egy évre elörefizetek Hauberger iroda, Nag.^ korona épület. Telefon 29 35. 7776-6 Hamis házőrző kutyát veszek. Ugyanott egy fekete bőrfedeles hintő eladó. Lőcse utca 10 7799-3 Bogaram ! Híradásai mind későn érkez­tek ! Könyörüljön és Írjon. 77c4-3 Viktória kerékpár kitűnő állapotban levő gumikkal, Waffenrád kerékpár eladó. Molnár Rákóczi u. 60 7733 Jó karban levő segédmotoros kerékpárt veszek. Molnár Rákóczi-u, 60 7810-3 Egy mandolin eladó Ó-zölő utca 78. 7811-3 Eladó ingatlanok Adómentes 4 parkettes szoba fürdő­szoba és minden mellékhelyiség. Vétel esetén elfoglalható. Nyíregyházától 3 kin-re 4 m. hold termő gyümölcsös. Különféle lakóházak és jövedelmező bérházak. Sző­lői, villák, telkek, fö dek és egyéb ingat­lanok Nádudvari Lajos ingatlan iroda, Zrinyi Ilona utca 4. szám. Telefon 29—15. 7806 Építkezésből felmaradt 3 ezer príma vályog eladó. Cim a volt tokaji vám ház. 7814 Két jókárban levő szőlőprés olcsón eladó. Cim Goldstein Jenó Ujfehértó. 7840 2 A szerkesztésért ielelös: Jóba Elek, — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovács B ét Társai kiadótulajdonos. Nyoasetott a „Merkur“ ayowdéban, Nyíregyháza, Bercsáayf-utca 3. szám. Felelősi Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom