Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-09-19 / 212. szám

(Trianon 23,) 1942 szeptember 19. lOKSt U. oidal ÍRBE Nincs fekeie piac Németországban, erről nyilatkoztak az illetékes német tényezők. És rámutat­nak arra is, miért nincs. Főoka ennek a boldog állapotnak az a komolyság, az a fegyelmezettség, amellyel a német nép a rendelkezéseket követi. Az egy­séges nemzeti lélek nagysága dombo­rodik ki ma a hatalmas szövetséges belső éleiében. De ha még ott is akad­nak önző számító, ha a pénz sátáni kísértése behálózná egyesek lelkét, ak­kor ott van a könyörtelen ítélet, a halálbüntetés, amely nem kímél senkit, bárhogyan is hívják, bárkivel is van összeköttetésben. Sokan megkísérelték a magyar társadalom határozott átfor­málását, az idegen materialista szel­lemtől való megtisztítását, de a veze­tőknek nem segítenek eléggé. Sokan vannak fajuk árulói, megfizethető, öntu­dat nélküli magyarok, akik úsznak a lehetőségek áradatával és a felieméit haszonért, kereseti többletért a ma­gyar közöség igazi kialakulásának gá- tolói. Hogy másként is lehetne min­den, arra éppen a szomszédos német birodalom ad példát és akárhogyan beszélünk is az idegen példa ellen, mégiscsak szemünk előtt van egy bol­dogabb nép, egy egészségesebb köz­szellem és az a mód is, amivel ezt biztosították. Nagy erőitszítések van­nak, a kormány súlyos megtorlásokról gondoskodik, a. megoldás azonban mégiscsak az új magyar közösségi gon­dolat kialakításában van. Aki ezt mel­lőzi és egyenesen gátolja, az az oka a feketepiac féktelen rombolásának és lesz olyan idő, amikor a magyar ke­resztény megújhodás elgáncsolóit, a megalkuvókat és pénzért a nagy ma­gyar érdekek ügyét is feláldozókat úgy mérlegelik, mint a görögök egy­kor Efialtészí, aki elárulta Leonidász hősi csapatát és hazája hátába vezette az ellenséget. IAF1BEHB Róni* kát Euszták. Gör. kát. Euszták. Prot Fride­rika. A nap kél 5 óra 43 perckor nyugszik 18 óra 3 perckor. A hold kél 15 óra 52 perckor, le- ayugszik 0 óra 36 perckor. Szeptember 21. Hétfő. Róm. kai. Máté. Oör. kát. Jónás. Prot Máté. A nap kél 5 óra 44 perckor, nyug­szik 18 óra 1 perckor. A hold kél 16 óra 31 perckor nyug- sik 1 óra 44 perckor. MAGYAR NAPIREND: A magyar szabadságharc és a füg­getlenségi gondolat lánglelkü aposto­lának születésnapján elgondolkodhat a magyar ember, hogy egy nemzet életében mennví megpróbáltatásnak, mennyi szenvedésnek kell végbemen­nie, mig egy egy nagy gondolat testet ölthet. És elgondolkodhat afelett is, hogy mennyi visszaélés történik nagy emberek nagy és tiszta gondolataival. Nincs a magyar történelemben ismer­tebb név Kossuth nevénél és kevés név van. amelyik világviszonylatban is ismertté tette volna a nevét, mint aho­gyan Kossuth nevéről ezt elmondhat­juk. S mégis, nincs eszme, amelyet jobban kiforgattak volna igazi értel­méből, mint ahogyan a szabadság és a függetlenség kossuthi eszméjével tet­ték. Az eszméket azért forgatják ki ideális értelmükből, mert az emberek, a törpe utódok szeretik az eszméket aprópénzre felváltani. CSYOCSTIZ SRYÄUAS, < Siómbas esüt a |K§*«tk«s$ gyégysw 'ink tartanak ügyeleti «seígáíato! t Szopkó, Török és Haisinger Siombat tatétól agéas héten » kére?» kenő gyógyaaertárak tartanak ftfyclatai «ttoígálatot; JANCSÓ-REICHMANN (Luther-n. 1) és WEJÉR (Rákócii-otca) Szeptember hónapban a közgyőgy- szer «itátás, Tüdőbeteg-Szanatórium, Gyér mekmenhely, Stefánia vényeire a gyógyszereket a Haissinger Károly (Bethlen utca) gyógyszertára szolgái tatja ki A Sóstói kád- és strandfürdő: zárva. A Városi gőz- és kádfürdő: nyitva. Csokonai ásványvíz Szénsavas, üdítő és gyógyhatású ásványvíz. — Éljegyzés, nemes Kócsy Vica (Deb­recen) és nagyidai Berzsenyi Miklós (Nyíregyháza) jegyesek.-— Értesítés. Pazonyi /András nyug. m. kir. főállatorvas állatkereskedelmi iro­dáját a gróf Károlyi-tér 17 szám alatt megnyitotta. 3x — Nemzetvédtlmí Kereszttel kitünte­tettek. Bernolák Máté napkori róm. kát. plébánost, Jakab József nyíregyházi róm. kát. egyházi karnagyot a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki. NEMETH JÓZSEF az elegáns urak szabója. LUTHER HÁZ. - SZÖVETRAKTÁR. - TELEFON: 28-99. —- Eljegyzés. Reményi Ilona és Nagy Sándor jegyesek. — A Református Nőegylet munkaévét folyó hó 22-én, kedden délután 5 óra­ikor kezdi meg, melyre asszonytestvéreit 'szeretettel hívja és várja az Elnökség. — Kössünk életbiztosítást: forduljunk hazánk legrégibb, 1857-bén alapított biz­tosító intézetéhez, az Első Magyar Álta­lános Biztosító Társasághoz, amely az életbiztosítás minden ágával (elérési-, haláleseti-, gyermek-, járadék-biztosítás, stb.) foglalkozik és .minden biztosítási igényét a legelőnyösebben kielégíti. —- Helybeli föügynöksége: Széchenyi-úí 2. Ha rossz viselhotetlen a kalapja KALAPOS megjavítja. Luther utca 6. szám — A Magyar Sajtó szeptember 15-iki száma kegyelettel emlékezik meg a Kor­mányzóhelyettes haláláról. A lap többi cikkei sorában dr. Egyed István folytat­ja a Sajtószabadság és sajtócenzura cí­mű cikkének közlését, a sajt*'t érintő rendeleteket és kamarai híreket közöl, — Áramszünet. Értesítjük t. fogyasz­tóinkat. hogy folyó hó 20-án, vasárnap reggel 6 órától cirka déli 11.30 óráig fontos 'hálózati munkálatok elvégzése miatt áramszünetet tartunk a követke­ző városrészekben: Bethlen-utcán és mel­lék utcákban, a Kossuth-, Kótaji-, Sóstói út, Bessenyei-tér, Bencs László-tér, va­lamint a Bujtoson. Tisztelettel: Üzletve­zetőség. Gajsttó Károly kisvárdai gőzfűrésze és ládagyára szállít minden mérető ládát Telefon: Kisvárba 62­CSÉPLŐGÉPHEZ * dobsin, gépzsir, száj viasz, tizedesmérle­■■mtBHHHü gek, zománcos asztaltüzhelyek, zománc­edény, horgonyzott áru és mindenfajta vasáru olcsón beszerezhető Zombori András vaskereskedíiél Nyíregyháza, Bessenyei tér 6, — Telefonszám : 31-42. | — Képkiállítás. Hámossy Gizella mis­j kolci képszalonjának bemutatóját, — te­kintettel a nagy érdeklődésre — egy pár nappal meghosszabbította. A legszebb festményeket részletfizetés mellett is meg lehet vásárolni Erdélyi János mű­kereskedő üzletében, Vay Ádám-utca 5. szám alatt, A Sóstófürdő zárva, a városi gőz- és kádfürdő nyitva. A Müncheni Német Akadémia véd­nöksége alatt működő német nyelvtan- folyamok Nyíregyházán október hó í-én kezdik meg V, félévüket külön a kezdők, külön a haladók és külön a német ke­reskedelmi levelezést tanulók részére. Tandíj nincs, Beiratási díj a 4 hónapos kurzusra 6 pengő. Jelentkezés és beirat­kozás szeptember 29,, 30. és október hó 1-én este 7—8-ig a községi polgári leány­iskolában (Luther-utca 9) földszinti tan­teremben. Szorgalmas tanulók könyvju­talomban és külföldi ösztöndíjban része­sülnek. Azok, akik az iskolaév végen vizsgát tesznek, német akadémiai ^Diplo­mául kapnak. Felvilágosítást ad dr. Merényi Oszkár egyetemi magántanár a kereskedelmi fiúiskolában, vagy Lamping Fülöp tanár a polg, fiúiskolánál. — Sóstói villamos új menetrendje. A Nyíregyházavidéki Kisvasutak Üzemveze­tősége értesíti a t. utazóközönséget, hogy folyó hó 21-től kezdödőleg Besse­nyei-tér—Sóstógyógyfürdő között közle­kedő helyivonatok közül csak az aláb­biak fognak özlekední: BESSENYEI-TÉR—SÓSToGYÓGY FÜRDŐ KÖZÖTT: Odamenet: Indul Bessenyei-iérröl: 6.00, 6.45, 8.05. 8.55. 10.35, 13.15, 14.25. 15.15, 17.10, 19.15. Vísszajövet: Indul Sóstógyógyfürdő­ről: 6.24, 7.15, 8.32, 9.28 11.15, 13.40. 14.45, 15.52. 17.35. I9.4O. BESSENYEI-TÉR—ÉRDÉI KITÉRŐ KÖZÖTT: Indul Bessenyei-térről: 9.49. 10.10. 11.50. 12.15, 12.45. I4.OI. 16.15. 16.49, 18.06. 18.28. 18.50, 20.06. 20.54, 21.15, 23,05. Indul Erdei-kítéroből: 9.59, 10.20. 1203. 12.26. 12.56. 14,15. 16.26, 17.00. 18.17, 18.38. 19.00, 20,17. 21.05. 21.26. 23.17. AZ ÜZEMVEZETŐSÉG. j Express hirdetések A legtökéletesebb patkáaylrtószer kapható Sánassy oliméiil l Kossuth utca 9. Telsfonszám 29-55. Temetésnél legolcsóbb beszerzés Szakácsi temetkezési vállalat vasárnap egész nap nyitva.) Szent István ulca 17. szám. Gimnázium mellett. flprő hirdetések KIADÓ LAKÁSOK KIADÓ LAKÁSOK 2 szobás teljes komforíu, 2 szobajkony- ha speizos, 4 szobás teljes komforttá' a közpoDtbau. Hauberger iroda. Nagykorona épület. Telefon 29 35. 7100 2 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal elfoglalható. Rózsa utca 10 7113-2 &Egy szoba, előszoba, konyha, speiz, ka­tonái bevonulás miatt bútorra' azonnal kiadó. Selyem utca 56. Érdeklődni lehet Holló utca 27. 7174 Összkomfortos kétszobás fürdőszobás lakás Hadikfalván novemberre kiadó. Cím a kiadóban. 7180 Üzlethelyiség, ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. Hatzel tér 3. 7176 7 Különbejáratu csinosan bútorozott szoba teljes ellátással kiadó és jó házi koszt is kapható. Kossuth utca 33, udvari épület. 7185 Egy szép nagy szoba október elsejére kiadó, Rákóczi utca 33. 7241 3324 -1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A nyíregyházi bir. járásbíróságnak 1059—1942, számú végzése [folytán Ujfalussy György ^nyíregyházi lakos javára 510 P tőke és járulékaira 1942. évi május hó 16. napján foga­natosított végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 3130 P-re becsült ingóságokat u. m. 2 ló, 2 "csikó, sertések, stb. a nyíregyházi kir, já­rásbíróságnak Pk. 17620-1942 sz. végzése következtében Nyirpazony határában adós tanyáján 1942. évi szeptember hó 21. napján délután 3 és fél órakor nyilvános bírói ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek szük­ség esetén becsáron alul is el fo­gom adni. Nyíregyháza, 1942. augusztus 22. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Valódi irattáskák, iskolai táskák, kézi kazetták, iskolai hátizsák még mindig a legolcsóbban ETEY bőráru készítőnél Bessenyei tér. Takarékpaiota.

Next

/
Oldalképek
Tartalom