Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-09-01 / 197. szám

§Mf kcaztőség és kiadóhivatal: Bethlen-atca 1. sz. ®f«gytftkaréki csekkszámla: 47.139. Teleién: 20—77. POLITIKAI NAPILAP * Eiőfketéa: egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E ■HannnBHBnHnaHHHHMnnnH^ Német felderítő tevé­kenység A Német Távirat? Iroda jelenti. Köny- nyű német harcigépeik az elmúlt éjszaka felderítést végeztek a brit tenger és a tengerpart felett. A felderítés végrehaj­tása után valamennyi gép épségben tért vissza támaszpontjára. Tegnap délután egy brit bombázó Hol­landia partjainál támadást kísérelt meg iajócélpontok ellen. Mielőtt azonban a gép bombáit kioldhatta volna, a hajó lég­védelmi tüzérsége célbavette és lelőtte a támadó gépet. (MTI.) Támadás az alexandriai repülőtér ellen A Német Távirati Iroda az el-alameini szakaszról érkezett jelentése szerint né­met zuhanóbombázók az elmúlt éjszaka támadást intéztek Alexandria repülőtere ellen. A felderítés megállapította, hegy a támadás súlyos károkat okozott a bri­teknek a földön veszteglő repülőgépek­ben és berendezésekben. A támadás nyomán hatalmas tüzek keletkeztek. (MTI.) Anglia veszteségei A Messagero Stockholmon át érkezett angol jelentéseket közöl a háború har­madik évfordulója alkalmából. A Daily Herald megállapítja, hogy az elmúlt három év hatalmas területi nye­reségeket hozott Németországnak és szövetségeseinek. Ezekben a napokban félre kell tenni minden hiú ábrándot, Ei kell ismerni, hogy eddigi veszteségeink Óriásiak. (MTI.) Churchill és Sztálin között teljes az egyet­értés Bemből jelentik. Londoni jelentés sze­rint Churchill a Moszkvában lefolytatott tárgyalásairól visszatérve egy héten át megbeszéléseket folytatott kormányának tagjaival és a vezető katonai körökkel. A svájci lapok szerint az általános be­nyomás az, hogy Moszkvában Churchill és Sztálin között teljes megegyezés jött létre. (MTI.) Kínában óriási árvíz pusztít Csunkingból érkező jelentés szerint Kínában óriási árvíz pusztít. Már <záz esztendő óta nem volt ilyen nagy áradás Kínában, Milliók váltak már eddig is haj­léktalanokká. Az egyik kerületben 30.000 ház omlott össze. A halottak száma igen nagy. (MTI.) F éltékenységében agyonverte az urát Szentesről jelentik. Rúzs Imre gazdál­kodót a felesége baltával agyonverte, majd önmagát felakasztotta. A vizsgálat megállapítása szerint az asszony félté­keny volt az urára, aki egy fiatal leány­nak udvarolt, ezért követte el tetté'7. fcMTí.) A svájci Bund cikke a kor­mányzóhelyettes feladatköréről A svájci sajtóban érdekes cikk jelent meg a kormányzóhelyettes feladatköré­ről. A Bund budapesti tudósítója meg­emlékezik arról a mély és őszinte gyász­ról. amely a magyar nemzetet érte a Kormányzóhelyettes hősi halálával. A továbbiakban a következőket írja a lap: — Mindenki Horthy Istvánban látta azt a férfiút, aki Horthy Miklós után ki­jelölt kormányzója lesz a magyar nem­zetnek. Ebben senki sem látott lehetet­lent, A kormányzóhelyettes méltó is akart lenni erre a bizalomra s a harcté­ren való hősi küzdelmét a bizalom pró­batételének tekintette. Hősi halála nagy űrt jelent. Rámutat a cikkíró arra, hogy a Kormányzó kezé- j ben van a Szent Korona által kijelöli al­kotmányosság és ebben a kormányzati ténykedésben, amely minden politikai párt felett állott, méltó segítőtárs volt Hcrthv István. Sokan csak most, Horthy István hősi halála után eszméinek r arra, hogy mit veszített benne a nem­zet. (MTI.) i Sztálingrád körül súlyos harc tombol § A Német Távirati Iroda jelenti, Né­j met vadászgépek Sztálingrád fölött leg- \ nap súlyos harcot vívtak a szovjet légi- í erővel. A harc során 31 ellenséges gé­pet lelőttek. A német gépek szakadatlanul bombáz­zák a Sztálingrádba irányuló utánpótlási vonalakat és ellenséges állásokat. Egy jelentős elosztó pályaudvaron a ledobott ♦ bombák tüzeket idéztek elő. Több he­lyen megszakították a vasúti töltése­ket is. , Berlini katonai körök szerint Sztálin­grád körül a szovjet óriási mennyiségű kiserődöt létesített. Igen sok helyen a páncélkocsikat beásták a földbe, hogy így tartóztassák fel a német előnyom- lást. Ennek ellenére a német csapatok a kiserődvonalat áttörték s lépésről- lépésre haladnak előre. A város belső területén még nyilvánvalóan nehéz harc­ra kell számítani. (MTI.) A német csapatok szorosan Sztálingrád előtt állanak Berlin. (TP.) Amint illetékes berlini helyen kijelentik, a Sztálingrád előtti ne­met hadműveletek tervszerűen folytatóéi­nak. A hétfői nap folyamán a német csa­patoknak a várostól való távolsága, —. amely a reggeli órákban mintegy 30 ki­lométert tett ki. az előnyomulás folya­mán jelentős mértékben csökkent. A már áttört belső védelmi gyűrű az utolsó, amely mcst már magát a várost övezi. A Novorossijsk megerősítésére vonat­kozólag feltett kérdésre kijelentették, hogy ennek a kikötőnek mindig jól ki­épített védelmi berendezése volt, amit azonban nem szabad összehasonlítani a Szebasrtopoléval, amely kétségtelent! a legjobban kiépített és legjobban megerő­sített erőd volt. Azt a tényt, hogy most a L.iduga- íaven olasz gyorsnaszádok szálltak harc­ba, Berlinben azzal indokolják hogy az clasz gyersnaszádok mindenütt igen ki­válóan beváltak ahol harcba vetették őket. A Kreml konkrét teljesítménye« két követel Angliától Berlin. (TP.) A londoni szovjet nagy­követ újból kifejezésre juttatta azt az elégedetlenséget, amely Moszkvában uralkodik, a szövetségesek kudarcai fe­lett. A Kremlben úgy látszik, nem haj­landók az angol—amerikai partraszállás kudarcát olyaténképpen felfogni, mintha a szövetségesek ezzel hozzájárultak vol­na a háborúhoz és éppen ezért konkrét teljesítményeket köyetel az angolszá­szoktól, ,.Az elmúlt 14 hónap folyamán — mondotta Maisky — hazám viselte a szövetségesek közül a legnagyobb ter­het a közös ellenség ellen follyó háború­ban. A szovjet elvárja, hogy ezt a terhet hamarosan arányosabban osszák meg a szövetségesek között." Nincs kizárva, hogy ez a kívánság hamarosan teljesül; ebben azonban nem a szövetségesek aka­rata lesz a mértékadó, hanem a német hadvezetőség akar at a. Köz tudomás sze­rint a szovjet .sem önként vállalta a há­ború főterhét, hanem a német hadveze- 'tőség határozta el, hogy mindenekelőtt erre az ellenfélre méri csapásait, amig csak harcképes. Ha azonban a szovjet harcképtelenné válik, akkor késedelem nálkül következnek a többiek. A teher tehát adott időben alkalmasan oszlik majd meg, ebben Maisky úr biztos lehet. Különben, említésre méltó, hogy a szovjet nagykövet az idézett nyila tko- . zatot nem a kormánnyal szemben tette, /amelynél akreditálva van, hanem Nagy- brifannia minden részéből összegyűlt zsi­dó képviselők egyik konferenciáján. Ez a konferencia, amely természetesen ha­tározatot is hozott, amelyben kifejezésre juttatta a szovjet iránti szolidaritását s pénzügyi támogatását is megígérte, min­denesetre igen alkalmas összekötő ka­pocs a szovjet kormány és az angolszász j államok kormányai között. Ez a konfe­rencia egyben az a magasabb fórum is, amely az egyes kormányok panaszait tu­domásul veszi és dönt a szövetséges had. vezetőség felett. Ez semmi esetre sem az antiszemita propaganda puszta állítása, hiszen Maisky nagykövet is megerősíti, amennyiben ehhez a fórumhoz fordul, hogy végül is érvényt szerezzen oly gyak ran élőadott követeléseinek. Murai herceg is meg- I sérült az angol I bombatámadás során Í Párísbói jelentik. A páris—bordeauxi vasútvonal ellen Bloise állomáson elkö- 1 vetett angol légitámadás során, mint T.i- ( derült megsérült Murat herceg is. A herceg nyoic gyermekével utazott a vo­naton. A herceget egy bembasziiánk sértette meg. Két gyermeke kisebb sé­rülést szenvedett, a többi gyermeknek 'nem történt baja. (MTI.) Repülőgépeken szállítják a német sebesülteket Berlinből jelenti a NST. Németország­ba eddig már több mint százezer sebe­sültet szállítottak repülőgépen a szovjet arcvonalról. A szállítást a kitünően be­vált 3 motoros JU 52-es gépeg végzik, A Wilhelmstrasse szerint mind érdekesebbé kezd válni a Közép-Kelet Berlin. A Wilhelmstrasse mai sajtó­konferenciáján egyik hírlapíró ama kén désére, hogy Ghailani iraki minis ;í:rel- nök a közeljövőben kilép-e a nyilvános­ság elé, amint azt Bőse indiai naciona­lista vezér tette bizonyos idővel ezelőtt, a Wilhelmstrasse illetékes szóvivőre ki­jelentette, hogy 'e tekintetben nem szol­gálhat felvilágosítással, mind-nic-e tre igaz az. hogy a Közel- és Közép-Kelet problémái lassan újból érdekesebbek lesznek. Miközben a Reuter Bombayból azt jelenti ,,hogy az angol rendőrség megnyitotta a tüzet az indiai csőcselék­re". Teheránban Kihirdették az ostromál­lapotot. Az angolszász sajtó ezzel kapcso latban természetesen megállapította, hogy ezt az intézkedést nem a belső helyzet tette szükségessé, csupán elővigyázatos­sági rendszabályról van szó, hogy a szö­vetségesek Iránban kedvező körülmé­nyek között folytathassák a katonai megszervezést, továbbá, hegy az esetle­ges tengelybarát felkelés kísérletét ide­jekorán meghiúsíthassák és az utolsó tűzfészkei kifüstöljék. A Wilhelmstrassen ezzel kapcsolatban utaltak arra, hogy ebből az indokolásból teljes valósággal kitűnik, miszerint a brit —szovjet terror olyan helyzetet terem­tett Iránban, amelyben már csak az ost­romállapot kihirdetése akadályozhatja meg a felkelést és a nemzeti erőkibonta- kozást a mindég több betolakodó ide­genekkel szemben. — Számolni lehet azonban azzal, hogy a nemzeti körök türelmesen bevárják azt az órát, amely már nincsen messze, azt az órát, amely­ben a jelenleg szovjet és brit terror alatt álló terültetekéin újból a szabadság zászló­ja lobog.

Next

/
Oldalképek
Tartalom