Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 146-196. szám)

1942-08-28 / 194. szám

fe,. oldat SZÄsoIcsTHmLÄP (Trianon 23.) 1942 augusztus 28. ■3®» SÓSTÓI STRA-ND NYITVA ! Gőz- és kádfürdő f Sóstói kádfürdő uj jegyárai a m. kir. Közellátás- ügyi Miniszter S3.292/X.-8,-b—1942 számú rendelete alapján: I. o. kád jegy 1*10 P köztisztviselőknek —'82 P pótjegy —"60 P I. oszt. gőzfürdőjegy 1*20 P köztisztviselőknek —'92 P II. o gőzjegy —'84 P Gőzjegy diákok részére —'72 P leventék részére —’36 P MÁV. alkalmazottaknak —'92 P intézmények részére (csoportos fürdés) —'36 P kulturjegy —'*60 P katonaság részére (csoportos fürdés) —'34 P lepedőjegy (csak kádfür­dőnél) —'24 P törülközőjegy (csak kád­fürdőnél) —’14 P pedicure —'50 P félfürdő, massage —'50 P pakolás —'50 P Nyíregyháza, 1942. augusztus 25 Szobor Pál s. k. polgármester. Sóstói strandfürdő uj jegvárai a m. kir. Közellátási Miniszter 83 292/X.-8. b. 1942, sz. rendelete alapján : Strandjegy felnőtteknek —'56 P diákoknak —'44 P gyermek 1 m.-nél mag. —'24 P sportjegy —'30 P Strandjeggyel kombinált kisvasúti menettérti jegy : Bessenyei téri állomásló] 1— P átrakó állomástól 110 P Bérletjegy 1 hónapra felnőtteknek 5— P diákoknak» 3-60 P gyermekeknek 3 - P Bérletjegy félhónapra felnőtteknek 3 — P diákoknak 210 P gyermekeknek 1 *70 P Kabinjegy hétköznap —'56 P ünnepnap —'70 P Kabinjegy egész idényre 19'20 P Látogatói egy hétköznap —'20 P ünnepnap —*30 P Nyugágy —'30 P Fonottszékjegy —'30 P Strandkosáriegy-'40 P Táboriszékjegy­—‘14 P Értékboritékjegy — 10 P Uszóiecke felnőtteknek —'60 P gyermekeknek, diákoknak —*40 P A kedvezmények eddigi értéke továbbra is érvényben tartandó­Sóstói csónakpark Csónakjegy (ladik) —'40 P köztisztviselőknek —'30 P Csónakjegy görgőüléses —'60 P köztisztviselőknek —'50 P Csónakbérlet 1 hónapra 5'— P Csónakörzés és tóhasználatí dij 1 évre 1-2 tulajdonos részére 25’— P Csónakörzés és tóhasználati dij 1 évre 3-4 tulajdonos részére 36 ‘— P Nyíregyháza, 1942. augusztus 25 Szohor Pál s. k. polgármester. uj jegyárai a m. kir. Közellátás- ügyi Miniszter 83 292/X--8- b— 1942. számú rendelete alapján. I. o. kádjegy — 96 P köztisztviselőknek —'70 P filléres napon —'50 P pót jegy —.48 P füzetjegy (10 darab) 7'20 P II. o. kádjegy —'84 P köztisztviselőknek — 56 P pótjegy — 42 P lepedőjegy —'30 P törülközőjegy —‘20 P tyukszemvágás és masszí­rozás —‘50 F Sóstói fedett uszoda Fedett uszoda jegy —'52 P köztisztviselőknek —'40 P bérletjegy 1 hónapra 4 80 P bérletjegy fél hónapra 3'— P Nyíregyháza, 1942. augusztus 25 Szohor Pál s. k. polgármester. Nyíregyháza m. város polgármes­teri hivatalától. K. 14,398-1942. lirdetméiy Értesítem a város lakosságát, hogy a julius hónapi 2-es és 3-as számú főzőliszt szelvényeket au­gusztus 31. napjáig fizőlisztre be= válthatják. A kereskedők szeptember hó 1. napján tartoznak az így beváltott júliusi szelvényekkel a közellátási hivatalban elszámolni. Nyíregyháza, 1942. aug 25. Szohor Pál s. k. polgármester. I A oyxrsgyiházá kir. járásbíróság, minit | öeiekkömysri hatósigtöi. jj 2054—1942. Iksz. Árverési hirdetmény. Dr. Nyerges Miklós végrehajtató- nak. Péter János végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi [hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881. LX. .te, 144, 146. és 147. §-a érteimében a végrehajtási árverést 442 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi november hé 7 napjából járé 8 százalék kamata, 113 P eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árvsrási kérvényért ezúttal megálla­pított 31 P-költség behajtása végett Nyirpfkzony községben fekvő s a nyirpazonyi 644. számú betétben A. f. 5. 7. sorszám, 194;2, l95j7. hrsz. alatt felvett 201 négyszögöl területű ház, udvar, szántó ingatlanokból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 31. alatti 34j20l-ed illetőségre 136 F kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirpazony községházánál megtartására 1942 évi szeptember hó 17. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. ic, 150, §-a alpján meg­állapítja. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlan il­letőséget a kikiáltási ár falénél ala­csonyabb áron eladni nern lehet. (1908. XLI, te. 26 § ) Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t. c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni .(1881. LX. te. 147., 150., 170. §, 1908. XLI. te. 21. §.) Nyíregyháza, 1942. január hó 30 Dr. FIKLY sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: SZEPESVÖLGY1 kiadó. Express hirdetései Szőrmés fcórfeesztyüt a katonáknak vegyünk KATONA KESZTYŰSNÉL Bethlen utca 4. á icgtöfceietesebb pstkánfirió8zer Kapható Sanassy ciánozóttai Kossuth, utca 9 Teieíonszám 29-55 KIADÓ LAKÁSOK Bútorozott szobi fürdőszoba haszcálat- tal a Luther házban kiadó. 6442-2 Bútorozott szoba kiadó szeptember 1- ére. Epreskert utca 45. 6501 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. és Társai kiadótulajdonos. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK §|Német lezelezőt. ki magyar könyvelést is végez felveszek. Batta Elek lőttvadex- port vállalata, Vay Ádám utca 2. 6382 5 Hosszú bh#nyitváanyál heted, ki a lo­vakhoz is ért, kerékpározni tu*L helyi is­meretekkel rendelkezik felvesz Fejes sü­töde Friedmann telep. *465 4 Fodrásznőt, jó munkaerőt keresek ál­landó alkalmazásra. Vécsei ut Fischer. 6445-2 Főzőmindenest keresek Budapestre jó fizetéssel. Jelentkezés Széchen>i utca U. 6470 KÉTSZEMÉLYES háztartáshoz főzemin- denes felvétetik. Jelentkezés reggel 7—Ét­ig. Krúdy utca 22. 6471-2 Ügyes leányt tanulónak felveszek. Szi­lágyi Barsa, Vay Ádám utca 2. 6504 Jó munkás borbélysegédet felveszek. — Godzsa, Jókéi utca 4. 6511 Egy jól főzé, minden tekintetben meg­bízható, tiszta, rendes bentlakó mindenest hosszú bizonyítvánnyal keresek azonnalra vagy 1-re. Cim a kiadóban. 6312-3 Megbizhaté bejárónőt keres bét tagú család. Vécsei köz 15. 6545 2 KÜLÖNFÉLÉK Bi il Egy jó állapotban lévő sötétszürke kosz­tüm közép termetre eladó. Cim Lutnerház B. II. emelet ), 6453-5 MALMOK FIGYELMESE! Elkészült az uj rendelet alapján vámcsere napló bárcakönyv kapható : Jóba papír üzlet ében Különbejáratú bútorozott szobát, tel­jes ellátással, lehetőleg a város központ­jában, szeptember i-re sürgősen kere­sek. Állandó lakó. Címeket a kiadóba kérem. Nagy fshér krakói cserépkályha eladó. Érdeklődni lehet délután a házmesternél, Zrínyi Ilona utca 6. 64$0-2 Füdparesilázás kjsebb-»agyobb parcellákban príma fekete búzaföld holdanként 750 P ért. Féldmínta az iroaaban megtekinthető. HAUBERGER IRODA Bencs László tér. Teléfou 29 35. &4S6-4 Egy modernizált biedefmayer vadonatúj dió hálószoba garnitúra intarzia berakás­sal és parkettázással azonnal eladó. — Megtekinthet# Honvéd utca 8. 6509 Körte uten 17/b. alatt első osztályú vá­lyog van eladó. §500 Két szoba, bonyhás lakást keresek 1-re vagy 15 éré. Cim Bethlen utca 40. 6503-2 Kiöregedés miatt, egy jó heiyen lévő borbélyüzlet berendezéssel együtt kiadó. Cim a kiadóban. 6505 22Üx!t0 méretű ajtótok belső üveg és külső teli ajtóval eladó. Sip utca 12. 6512 Eladó úri lakóház Adómentes, 3 utcai szoba, hall, parket- tesek, felszerelt fürdőszoba és minden meliékheiyiség, Központi fekvésű, szilárd tégla épület. Nádudvari Lajos m. kir. földmivelésügyi miniszter áltál^en- gedélyezett ingatlanforgalmi irodája, Nyír­egyháza Zrinyi Ilona u. 4. Telefon 29-15. 64*6 Vétel estté» beköltözhető Csillag utca 42b- lakosztály eladó. Érte­kezni lehet Debreceni utca 58. 6499 Kétsütős csempézett asztaitüzhely, be- főttes üvegek, nagy dísznövények, aszta­lok, székek, háló, ebédlőbutor, garderob- szekrény, ingaéra, fiuruha eladók. Szeat István at 11, bent az udvarban. §512 Egy mély gyermekkocsi, egy férfi sötét­kék szövet öltöny eladó. Pacsirta utca 9. 6520 2 Sárgásén eladó ház Nyirvizpalöta mellett 4 szobás parkettás masszív téglaház teljes komforttal, parkí­rozót» udvarral, stb. Hauberger iroda Nagykorona épület. Telefon 29 35. 6521-4 Napkoii gazdaság 50 m. hold szántá­sára traktorost keres, Kötött talaj. Jelent­kezést Kétaj postafiók 5 re kérem. 6523-2 Nyomatott a „Merkur“ nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szára. Felelősi Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom