Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-18 / 136. szám

2. oldal (Trianon 23.) 1942 június 18. fijt^Ü^^OM >«H\JÉF 3. oldal. Pénteken^te Haluarcftra lesz a Korona Étterem kertbelyiségében Vasárnap zenés sördélelőtt és kitűnő zónák / Zsebtolvajláson érték Farkas Józsefeié szül. Balogh Ilo­na ismert zsebtolvajnőt tegnap dél­előtt a .nyíregyházi piacon tettenér­ték., amikor egy gazdaasszony pénzét ellopta. A nagv tolongásban Iván Józsefné Salamon-bokori 'akós .mellé furakodott lés etgy allkalmias pililanat­ban a gazdaasszony zsebkendőibe kö­tött pénziét ellopta. Ivóin Józsefné azonban észrevette, ihogy 'valaki a zsebébe kotorász, kiabálni kezdet:, .üldözőbe vették a mernek ü'mii próbá­ló zsebtolva, jnőt .és hosszas majsza után sikerült is áirtalmuaitilamná tenni Faiikas Józsefné, akiit a rendőrőr­szem előállított a kapitányságra. Ki­hal'gatása után átkísérik az ügyészség fogházába. Leventenap Nyirpazony­ban A Nyírpazony—Sóstóhegyi Leven­te Egyesület 'és Leventecsapat vasár­nap levente-napot rendez. A levente­napon avatják' fel a csapat új zászló­ját. — Az ünnepség délelőtt 10 óra­kor 'tláiboiri miséivel és istentisztelet­tel kezdődik,. Déliben. 1 ómkor a leventék közös ebéden veszne kiészt. Délután Sára­kor leven/te apród- és zászlóavató 'ün­nepség lesz. Az ünnepélyen az egyes 6.ziakaszok és örsök bemutatói, játé­kai, szavalatai lés nótái után kezdő­dik a zászlóawatás, majd ezt követi a fogadalomitétel, hitvallás. Az ünne­pélyt a felavatott új zászló előtt való elvonulás fejezi be. Betegbiztosítás szabad orvosválasztással A iMagyar Biztosítástudományi Társulat, mint /megíirtiuk imár, a gyógykezelési költségek biztosítáisa tárgyában, ankétot hivott össze, ame­lyet most tartott meg. Ezien .a törvé­nyes és szabad 1 társuláson alakuló érdekképviseletek kiküldöttei mellett megjelenítek a munkaadói és .miunka­ivá'llailói szervezetek képviselői és. — Értékes felszólalások alapján' az a intézményes megoldása közérdekű véleménye alakült ki, hoöv a kérdé­sek intézményes megoldása közér­dekű azok 'részére, akik az OTJ, MABI. OMlBI, OTBA szervezeté nek miem tagjai. Az új intézmény megvalósításának formáját illetően az ankéton hangsúlyozták, hogy a szociális biztosítási keretek kiterjesz­tése mem kívánatos, továbbá 'el kéli tekinteni a kérdésnek egyesületi állá­pon való kidolgozásától is és egye­düli megoldásnak a szabad orvosvá­lasztás lehetőségét ímegjvalüósátó ma­gánbiztosítást. minit az ország köz­gazdasági életének ibievállt és kiforrott intézményét kell tekinteni. A kérdést a kamarák és mialgánérdekképvisele­tek, tovább tanulmányozzák- az ered­ményeket pedig egv szeptemberi űjialbb ankét foglalja majd össze. 1000 pengő értékű ruhaneműt lopntt szállásadójától Egy nyíregyházi magánt isiit viselő­höz tegnapelőtt este oekopogott egy fiata'iomber és szállást kért éjsz'akára. Kiss Imrének mondotta magát és azt állította, hogy Szatmáirra való, apja jómódú kádármester. A tisztviselő gyanut'ianul szállást adott a fiatalem­bernek- aki a szívességét azzal há­lálta meg, hogy aiz éj leple alatt ki­fosztotta szállásadóját. Ezer pengő értékű ruhaneműt vitt el. • El'opott egy öltöny szürke férfi ru~ | hát, egy sötétkék ruhát, három da­rab inget, egy kalapot. Ihárom nyak­kendőt. egy ragláin felöltőt, egy' kézi táskát, egy szürke télikabátot, egy öltöny barna és egy ötlöny fekete •csíkos riihát, nyolc darab iférfii igét, ugyanannyi alsónadrágot. és más fe­hérneműt, több miint ezer pengő ér­tékben. A to'vafj 30—32 év körüli. 1 <6 cm .magas, vékiony, hiegyesóülú, kjskeny­areú. beesettszemű, 'barna, hátrafelé fésült hajú fiatalember volt- aki több .nyeltven beszélt. A lopás ügyében a rendőrséjg széleskörű .nyomozást in­dított. Nem jó aí ablakba tenoi a lakáskulcsot Ravasz módon kifosztották egy berettyóújfalui hentes lakását Kecskeméti István beretyóűj falui hentes és mészáros a múlt map fele­ségével együtt eltávozott hazulról és a lakást bezárta, a kulcsot azon­ban a szloba ablakába tették, mert úgy számították, hogy távollétük alatt egyik családtag haza fog ér­kezni is szüksége lesz a kulcsra. Ami­kor Kecskeméti István és felesége hazaiéértek, a kullcsot nem találták az ablakban, ahova tették- s azt hitték, hogy a várt család csakugyan haza­érkezett. A kulcs benne is volt az ajtóban, benn a lakásban azonban, ekkor már senki sem volt. ellenben minden ifel volt idúlva, a szekrények ajtajai táirva-nyitva voltak, a ruhame­műek mind ki voltak szórva a szoba közepére. Nyomban tisztán lehetett látni, hogy a lakásukban távollétük aíatt isrmíbeiretlen tolvaj járt, aki el­vitte a szekrényben egy borítékban őrzött mintegy kétezer pengőt is, de kiürítette az ékszerdobozt is, mely­ben egy női arány karkötő óra, egy női nyaklánc- pecsétgyűrű és több értékevS airainymemű volt. A csendő'nség nyomban megtartot­ta a helyszíni szemlét, s ezalkalom­mal több ujjlenyomatot is találtak a szekrény alján és a bútorokon., is most enek alapján keresi a vakmerő betörőt, aki kihasználta a család tá­vollétét, behatolt az ablakba tett Használt középiskolai tankönyvekre előjegyzéseket elfogad a Tanügyi Könyvesbolt NYIRVIZPALOTA. kulccsal, két és félezer pengő értékű pénzt, meg ékszert ellopott. A .csa­ládtag, akinek a kedvéért tulajdon­képpeni az ablakiba tették a kulcsot, csak a betörés felfedezése után érke­zett haza s már ő is csak a kárt kcanstatálllhabtia. A nyomozás szálai — hír szerint, — túl terjednek Be­rettyóújfalu határán. Megjelent a Táplál­kozzunk helyesen" második kiadása Február hóban jelent meg a (Közel­látásügyi! Minisztérium kiadásában ..Táplálkozzunk helyesen" című há­ziasszonyi útmutató a burgonya és káposzta különböző és praktikus el­készítési ,módijainak' ismertetéjséiőli. Ez a kiadmánv sok hasznos tanácsai és .leírásai révéin rövid ládlő allatt olyan kitűnő népszerűségre- tett szert, ihogy kívánatosnak mutatkozott egy újabb füzet kiadása. iA ,,Táplálkozzunk helyesen" má­sodik kiadása mintegy 24 ifále leves, 70 ifélle főzelék, 28 [féle saláta elkészí­tési módiját, továbbá több hasznos tanácsot ismertet. Ennék a 'füzetnek. a> kiadása szervesen kapcsolódik a Közeliátálsiüövi Minisztérium viitamtín­kert-akciójához és azt a célt szolgál­ja, hogy a konyhakerti növények ter­meszt csérnek fokozásával 1 egyidejűleg a termelt molvén vek változatos elké­szítési módját is élősegítse. A 'Közellátásügyi Minisztérium, — hogy minél iinklátob segítségére legyen a (háziasszonyiaknak, a füzeteket nyomdai előállítási áron, 20 fiiéiért bocsátja rendelkezésre. r Az új füzetek a nyíregyházi m. fair. Közellátási Felügyelőségre már megr­érkieztek és a' felügyelőség az alábbi kereskedők között osztja szét, akik­miéJI 20 filléres áron da rabomként be­szerezhetők: Mlajgyar Köztisztviselők Szövetke­zete, Bessienyei-tér. v. Tornay István fűszerkereskedő, Zriinyi Ilona-utca. Kiss Klálroly fűszerkereskedő, Kos­suth Lajos-tér. Kovács Zoli tán fűszerkereskedő, Luther-uitlca 4. Port Meresby bombázása Ausztráliai éfemtés szeriint Ujzéland kikötője Port-Moreslby ellen' a japá­nok igen súlyos légitámadást intéztek. A kikötő valósá gos bomba zápor alatt áll. (MTI.) APOLLO Jnius 19-20-21. Péntek-szombat és vasárnap Budapesttel egyidőben! Nyíregyházán először ! Karády Katalin legnjabb énekes filmé Filmszínház Telefon 25-24 TÁBORI LEVELEZŐLAP Ezenkívül: Stukák A filmben előforduló légicsaták az eredeti dünkircheni felvételek. Előadások 5 7 és 9 órai kezdettel. Ma utolsó nap: Szebasztopol páncélos

Next

/
Oldalképek
Tartalom