Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-16 / 134. szám

6. oldal. ^ JW'il t f llP H L ^ JIABOLCII HIKIAP SZABOLCSI HÍRLAP (Tianon 23.) 1942 június 1 7 SÓSTÓI FEDETT USZODA NYITVA! Mennyibe kerülhet az idei csirke A közellátási miniszter rendele­tileg megállapította az új kelte tésü csirke legmagasabb termelői, nagy­kereskedői és fogyasztói árát. A 80 dekánál kisebb sulyu, rántani­való csirke legmagasabb termelői ára az egész ország területén jú­niusban 4'20, juliusban 3'50 pengő lesz kilogrammonként. A termelői árhoz a piaci kereskedők vidéken kilogrammonként 20, a kereskedők üzleteikben pedig 40 fillér hasznot számithatnak hozzá. A vágott, kopasztott csirke ter­melői piaci árához vidéken kilón­ként a termelő a fogyasztó terhére kilogrammonként 1'40 P hasznot számithat fel, mig a nyílt árusítási üzletekben a maximális haszon 1*60 pengő. A belezett baromfiak árához 7 százalékos haszontőbblet számítható­Wyiregyhóza m. város polgármes­tere. K. 16.555—1942. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a 3-ik számú zsirszelveny junius hó 17-től 30. napjáig kerül a város területén beváltásra. A husiparosok erre a szelvényre 30 dkg. zsírnak való szalonnát vagy 21 dkg. zsírt kötelesek kiszolgál­tatni. Felhívom a husiparosokat, hogy a beváltott zsirszelvényekkel a város közellátási hivatalában julius 1—2 napján számoljanak el. A lakosság figyelmét felhívom arra, hogy a husiparosok a zsír­szelvények beváltásához szükséges készlettel rendelkeznek igy saját érdekében a lakosság szelvényének az adott határidő között történő beváltásáról gondoskodjék. Nyíregyháza, 1942' junius 15. Szobor Pál s. k. polgármester. - JATÉKKARTYA ELADAS A JÓBA-PAPÍRÜZLETBEN. Nyíregyháza m. város polgármes­teri hivatalától. K: 16.064-1942: Hirdetmény Felhívom a város lakosságának figyelmét arra, hogy nyári és téli rizskészletét igyekezzen a junius és julius hónapokban beszerezni, mivel nem valószínű, hogy a tél elején az ország lakosságának ren­delkezésébe számottevő rizskészlet fog állni. Az őstermelők liszt beszolgálta­tása ellenében juthatnak hozzá rizshez. Az Alispán Ur hozzájá­rult ahhoz, hogy a miniszteri ren­deletben megszabott 0-ás liszt két­szeres mennyiségének megfelelő E. B. liszt beszolgáltatása ellené­ben is lehet rizst beszerezni Nyíregyháza, 1942. junius 10. Szohor Pál s. k. polgármester. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi halósagfól. 1600—1942. tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Dr. Középesy Emii ügyvéd által képviselt Ferenc József, kisk. Papp János é? Mária Jvégrehajtatónak, Krajcsovics Islván és neje Ferenc Juliánná végrehajtást szenvedők el­len (indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a (végrehajtató kérelme .következtében a végrehaj­tási árverést 218 P 74 fillér tőkekö­vetelés és járulékai behajtása védett a Geszteréd községben fekvő és a geszterédi 47. számú tkvi betétben A. kereszt 1. sors*ám, 295. hrszám alatt felvett, végrehajtást szenvedők nevén álló belteki szántóra 1122 P 40 fillér, az A. kereszt 2. sorszám, 296. hrszám aiatt felvett ugyanazok nevén álló belteleki szántóra 262 P, az ugyanottani 438 számú tkvi betétben A. 1,1—3. sorsz. 275|10-11 és 276J5. hrszám alatt felvett ugyan­azon nevén álló belteleki szántóra és árokra 1013 P kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az átverés­nek Geszteréd ^községházánál meg­tartására 1942. évi juáus hó 4. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150 §-a alapján megállapítja Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Nagy u. 1, szám. I, em. 9. ajtó) és Geszteréd község elöljáróságánál te­kinthetők meg. (1881. LX. tc. 147. § g. pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a geszterédi 47. és 438 sz. tkvi betétben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdet­mény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési fel­tételek megtekinthetése végett Gesz­leréd község elöljáróságának, továb­bá egy-egy példányát szabályszerű körözés végett Nagykálló, Érpatak, Bököny és Balkány községek elöl­járóságainak megküldi, végül az ár­verési hirdetmény törvényszerű ki­vonatát a Szabolcsi Hírlap c. lapban egyszeri közzététel végett a végre­hajtató képviselőjének kiadja. (1881 LX. tc. 152 § 1908. LXI. tc. 23. §.) Az árverési feltélelek a követ­kezők : 1. Az árverés alá kerölő ingatla­nok közül: az A. kereszt 1. sorsz. alattit 940 P 21 fillér, A. kereszt 2. sorszám alattit 843 P 96 fillér és az A. I. 1—3. sorszám alattit 1603 P 92 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610—1931 M. E. sz. rendelet 21, §-d.) Ha azonban az A kereszt !• sor­szám alatti ingatlanokra sikeres az árveiés, ugy az A. kereszt 1. sorsz. alattit 763 P, mig az A. kereszt 2. alattit 177 P 66 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t. c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadéikképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni .(1881. LX. tc. 147., 150., 170. §, 1908. XLI. tc. 21. §.) lAz aki ast iníJatía-nért & kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyom­ban a kikiáltása ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni (1908: XLI. t.0c. 25. §.) Nagykáiíó, 1942. március hó 19. Dr. GÖRI ak, kir. járásbiró, A kiadmány hiteléül: NAGY irodaigazgató. 3380—1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A budapesti központi kir. járás­bíróságnak 421736/1941. számú vég­zése folytán Fonciére Általános Biz­tosító Intézet javára 762 P 50 fillér töke és járulékaira 1942. évi február hó 18. napján foganatosított végre­hajtás alkalmával le és felülfoglalt és 1300 P-re becsült ingóságokat u. m. 1 kanca lovat és csikót a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 16112—1942. sz. végzése következ­tében Nyirpazony határában adós tanyáján 1942. évi junius hó 24. napján délután 3 és fel órakor nyil­vános birói árverésen a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1942. március 24. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Sáeássy ciánozónái Kossuth utca 9. Telefonszám 29-55. Hoffher—Sachrantx—.QaytoB—Sfeulíeworth Rt. mezégazdasági gépeinek körzeti képviselete. Mindenféle gépek eredeti gyári árakon. j Sipos Testvére* vasieresheJés i | nyíregyháza, Vay ádám ntca 2. szám.,Telefonszám: 31-52 f Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további %v& 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6G fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezeiéi költséget számítunk. BETÖLTENDŐ ÁLLASOM P.15—16 éves kerékpározni tudó munkás fiút felveszek havi 60— pengd fizetéssel ecetgyárba. Rákóczi uíca 45 " Egy borbély segédet, egy leány és fiu tanulót felvesz Hégzey fodrász Nagyborona 468S KÜLÖNFtl-M i Egy kitűnő állapotban lévő bSriiléses gumikerekes kocsi és egy pár kocsi szer­szám eíadó. Kain József Kisvárda. 4668-2 Tizenöt magyar hold príma íolid a nagykállófl vasóta állomás mellett 30.000 pengőért eldó. Cím a kiadó­hivatalban. 4662-3 öt magyair hold föld eladó Naigy­kállóban ai vágóhíddal szembein; 17.000 pengőért. Cím a kiadóban. 4663-3 Széohenyi-utcán eladó egy fél háiz 35.000 pengőért. Cím a kiadóhivatal­ban. 4664—3 10 éves gyermeknek női kerékpárt ke­rékpárt keresek megvételre. — Nagy Jenő Városháza. 4657-2 Hét magyar ihold föld eladó Üjfe­hiértö határában 21.000 pengőéit. Cím a kiadóhivatalban. 4665-3 7nnnnrát hangolok, javítok, eladok és Í.UII|jUlQl veszek. Mindennemű haig­szer és alkatrész eladás. Kvanduk haag­szerüzlet, Bethlen utca 3. Egy kis Wertheimkasszót kere­sünk megvételre. Cím a kiadóban. 4682-3 (Kétszobás udvaírd lakás és egy (üzlethelyiség azonnalra! kiadó, Vé­csey-utca 24. 4658 ELADÓ SÜRGŐSEN: Nyirgelsén 1*0 hold föld tanyával, 2 hold szóló és tíz hold akác erdővel. Nyíregyházán Liliom utca 56 számú ház. Tárgyal Dr. Bodnár Jenő ügyvéd, Bocskai utca 11. 4670-3 Péderes 4 kerekű kis kézi stráfkocsit sürgősen vennék, hasináltat is. Értekezni lehet a Színháznál Gyöpös Gitta titkár­nőnél. 4672 Kétsütós asztali tüzhelv eladó, utca 68. Rákóczi 4683-2 Alig használ női ruhák olcsón eladók. Bencs László tér 15. 5673.3 Egy világos szürke kalapot találtam az erdőben, monogrammal. Tulajdonosa át­veheti Szarvas utca 77 alatt 4674 Elveszett egy barna aktatáska. Becsüle­tes megtaláló jutasombari részesül. Jósa András utca 7. 4688 Eladó fehér szekrény, éjjeli szekrény, ruhanemüek, zárható lóca, kerti dísznövé­nyek, 56 os férfi gallérok, leány kalapok, paplan é3 egyéb apróságok. Jósa András utca 7. 4687 Egy férfi kerékpár eladó. Szentmihályi ut 10. 4689 — IRÓGÉP-szalag minden rend­szerű géphez állandóan friss mínA­ségbne kapható JÓBA papír-írószer­üzletben, Bethlen-*. 1. Telefon 20-77. A szerkesztésért felel ős: J4b« A kiadásért felelős: A Szabolcsi Ht& lap lapkiadé betéti társasa*. Kwrfesg B. éc Társai ki*dótulajdefiOf. Nyomatott a .-Mcrkar" nyomdába* Nylrtgyháw, BcrcafemHltce 9. M. FcfaUto Orow Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom