Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-01 / 122. szám

tivirefyháxa, 1942. június 1. (Trianon 22.) x. évfolyam 122 i27is.) s*á® fillér * nn * POLITIKAI NáPILáP * El*flz.tée: 1 hfoutpr. 2.50, negyedévre 7.50 ft ttHrifetakazékl c«*kik«záin: 47.136. Telefon 20-77 * » vimiaai uoiiuai * SJ Tetőpontjára érkezett a líbiai nagy páncélos csata Zürichből jelentik. A líbiai nagy páncélos csata tietőpootjáira _árkezeitt. Mind a két harcoló fél az összes szárazföldi és légi erő harcba vetésé­vel .igyekszik a döntő győzelmeit ki­•víwnii. Emellett a sivatagi bőség egyre, fo­kozódik s a .mindent elárasztó por­fellegek rendkívüli követelmények elé állítják a harcoló feleket. •A németek két irányban törnek előre. Az együk, támadás Tobruk el­len, a másik Bir Aheim ellen .irányul. Kairód jelentós szeriint a németek­nek Bix Aheim irányában sikerült (be­törni az lainigol állásokba s ezzel Tob­ruk elleni támadás útvonalát megrö­vidítették. A 'támadás rendikívül he­Káliay Miklós miniszterelnök Káilósemjénben egyik hűséges gazdasági munkásának temetésén vett részt írókat a fascista nagytanács termé­ben fogadta a Duce olasz tábornagyi egyen ruháiban. Mussoli ni r övi d be­szédben lelkes szavaikkal méltatta ia külföldi újságírók olaszországi tevé­kenységét és kijelentette, hogy mun.­kásságiukkial meg van elégedve. A Duce szavai utá.n a Német Tjuváralri Iroda kiküldötte moindatt köszönetet azért, hogy a Duce fogadta ia külföl­di újságírókat. Mussolinii a fogadá­som a Magyar Távirati Iirodia képvi­selőjétől a Magyar Távirati Iroda szervez éséről é rd ekilőd öt t. Meaaerheim tábornagyot dísz­doktorává avatja a szegedi tudományegyetem Német bombázok támadtak meg egy délangliai varost A Német Távirati Iroda közlése saeianit 'mám virradó éjjel inémet bombáizó kötelékek (hatásosan támad­tak meg egy délkeletangliai várost, melynek katonai és •hadifelszereilési •pontjaira gyújtó- és r óbban óbombá­ka.t dobtak le. A támadás igen ered­ményesnek bizonyult. Lavai párisi tárgyalásai Laval francia miniszterelnök Pá­r.Lsfoa érkezett, ahol fontos tárgyalá­sokat folytatott .vezető személyek­kel. Petain miairsaill nagyobb összeget ajánlott fel a párisi bombatámadás áldozafei hozzátartozói részére. Ezt ax összeget Lavai adja át most Pa­risban. Kommunista bojtogaiasra meg támadtak egy párisi élelmiszerüzletet Viehyből hivatalos jelentést adtak ki arról a támadásról, melyet kom­munista buj togatáisra követtek el egy pálrisi élelmiszer üziiet ellen. A jelen­tós beszámol arról, hogy ebben a támdásibao két rendőr meghalt, há­rom megisehesült. A támadók köziül keittűt letartóztattajk. A — vizsgálat IdétségltelénüD megállapította, hogy (kommunista' elemiek 'követték el az élelmiszerüzlet elletni támadást mely­nek szereplői felett a fraincia állaim­törvényszék fog ítéletet mondani. Ujabb merénylet történt német katonák ellen Viehyből jelentik. A megszállt .fmanicia területen merényletet követ­tek e! a német véderő tagjai ellen. Tíz olyan egyénit őrizetbe vettek, akik a merényiek, környezetéhez tar­'tozmaik. Ha 10 .napán belül nem ke­rülnek kézire a tetteseik, .a merénylők hozzátartozóit kivégzik s újabb egyé­neket tartóztatnak le. Négy amerikai es egy norvég hajó elsüllyedt Newyorki jelentések beszámolnak arról, hogy a;z amerikai partok köze­iéiben inégy amerikai kereskedelmi hajót ellenséges tenjgerailattj.árák •megtörjedózitaik 'és elsüllyesztettek. — Ugyanakkor elsüllyedt egy norvég kereskedelmi gőzös is. á tengeiycsapatok győzelme a marmaricai sivatagban A német és olasz csaip atoik a mar­nia rlcai sivatagban airatott újaibbgyő­zelme 2000 foglyot eredményezett. A foglyok között van Sár Cowan tengernagy és egy brigádpa ra.ncsnok is. A német és olasz, csapatok hadi­zsákmánya is számottevő. 345 harci­kocsi, 21 páncélgépkocsi, 53 ágyú, több minit 2000 gépjármű került a tengelycsapatok kezére. Ezenkívül tá­madásaikkal rengeteg hadianyagot is elpusztított aik. Kállay Miklós m .kár. miniszterei­nők szombaton gépkocsival Kálló­semjé'nlbe érkezett. Káilósemjénben ellhunyt .Kurta Gáspár viiniCeilér, aki a Kálllay-csa.íiád ikáUósemjémii szőlőbir­tokán huszonöt éven át teljesített hű­séges és értékes szolgálatot. A mi­imisztereinök, aki atyai jósággal fi­gyeli és értékeli a munkástársadalom minden érdemes tagját, most rész.t­ve.tt Kuna Gáspár vincellér, volt szőlőmunkás reimeté'sén és vasárnap délután a Léi motorossal utazott vissza Budapestre. A miniszterelnök ­Prágából jelentik. Az állam rendje és a közbiztonság ellen elkövetett bűncselekmények következtében a protektoráitus területéin. 32 ember el­len indítottak eljárást s közülök ti­zenkettőt halálra ítéltek. Az ítéletet nyomban, . végrehajtották. Prágáiban vasárnap újabb 18 em­bert ítéltek halálra s még tegnap ki is végezték őket. A cseh protektorátusban elköve­tett merénylettel kapcsolatosan il le ­Mussolini tegnap díszszemlét tar­tott a keléti harctérre induló olasz •csapatok felett. A felvonult fekete­ingesek csapatát óriási lelkesedéssel ünnepelte az olasz nép. A frontra in­duló csapatok között van három gépkocsizó zászlóalj is, melyek ne­ház ütegekkel vammlak felszerelve. A m.ek a huszonöt éve dolgozó Kuna Gáspár temetésén való megjelenése azt' a mély szociális érzést dokumenr tálja, amellyel ma minden igazi ma­gyar úrnak és munkaadónak viseltet­nie kell a magyar fold munkásai iránt. A magyar fajvédelem .ilyen, tet­tekben is kifejezésre jut és példát ad azoknak, akiknek kezébe a magyar munkások sorsa van letéve és aikilk felelősséget kell hogy érezzenek a magíyiar munkás társadalom testvéri me gbec sülése tékán it etében. tékes helyen kijelentették, hogy bár­mennyire fájlalják is az eseménye­ket. meg kell értetni, ha a német bi­rodalom, amely rendkívül súlyos idő­ket él áit, a legszigorúbb intézkedése­ket lépteti életbe biztonságának .meg­óvása érdekében. Azok, akik angol pénzért kiterve­zik és előkészítik a merényleteket, teljes .mértékben felelősiek teittükért. Ezek azonban semmi ádozatot sem hoznak a merényletben s másokat használnak k.i pénzért. feketeinges csapatok között Maminak azok a harcedzett, kitűnő fcaltoayíkbói álló robamoszagok is, melyek részt­vettek a görögországi harcokban is. Mussolini nagy beszéde után a ía­. kasság szűnni nem akaró lelkes él­jenzése között ia csapatok díszei vo nulíást rendeztek a Duce előtt." Mamneriheim tábornagy, a .finnek legendás hőse, a bolsevizmuist dia­dalmas harcokban megtörő vezér egyszersmiinit a, tudomány művelésé­ben is kitűnt. Most vam iManmerlheim tábornagynak 75. születésnapja ésez­alkalomből a szegedi egyetem dísz­doktorává avatja a hős finn .testvé­rek vezérét. Az avatási ünnepen a finn kormányt Finnország budapesti követe képviseli és az ünnepségen részitvesz a m. kir. kormány több tagja is. A díszdoktorrá avató ün­nepségről a magyar rádió június hó 8-án délelőtt 11 órai, kezdettel (hely­színi közvetítést ad. Délszerbiában sikeresen folyik a tisztogató munka Szerbia déli részében a kormány­csapatok sikeres tisztogató munkát folytatnak az egyéiniil • v)állalkazásokat végrehajtó kommunista bandákkal szemben. Ezek a harcok ma már be­fejezéshez közelednek. — A Novo Vineme szerint Valjevőban sikerült el­fogni Filipovics Stelau ismert kom­munista baridlaiv ezért, akit .a környék lakosságának jelenlétében akasztat­tak fel elretten/tő példaadásképpen. Az Obdva szerint- a kormáinycsa­patok rendkívül iheves harcokat vív­tak ezekkel a bandákkal!. A büntető különítmény tagjai közül ezekben a harcokban 37 ember vesztette életét. A megsemmisített kommunista bandák maradványai Dufoica irányá­ba menekültek el. Angol repülők nyugatnémet országi városok felett A Német Táivirati Iroda jelentése szerint az elmúlt éjjel angol bamlbá­zó gépek nyugatnémetországi váro­sok felé repültek. Arról még nem ér­kezett jelentés, hogy az angol gépek dobták-e le bombát. Spanyol nemzeti ünnep a vörösök kiverésének Ötéves évfordulóján iSegovia spanyol város tegnap lel­kes ünnepség keretében idézte fel iaz öt év előtti győzelmek emlékét. Most' van öt éve annak, hogy 5000 spanyol hazafi véres harcokban megsemmisí­tett 15000 vörös iklatonét és ezzel megmentette a várost a bolsevizmus rémuralmától. Mussolini kihallgatáson fogadta a Rómában tevékenykedő újságírókat Sorozatos kivégzések voltak a cseb protektorátusban Mussolini szemléje a keleti harc­térre induló feketeinges csapatok felett MusIsofSiiá ama ünoepélfye® kaiia!>­hatáson fogadta a fcülllföMd újságírók Römá'batn alakított egyesületének kép­viselőit. A kflhalgaitüson megjelentek te xuénDet, japán, spanyol, magyar új­ságírók. Az étkező külföldi újság-

Next

/
Oldalképek
Tartalom