Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-16 / 110. szám

^Trianon 22.) 1942 májusié­11. oádaá. Eris és tiszta lelkeké a jövő, ezt' hirdetik a világot újjá­formáló hatalmas események, ezt a fiatal nemzetek lendülete, hősök áldozathozatala. Miért vállalkozik a japán az élő torpedóba v,aló be­letemetkezésre, miért megy moso­lyogva a biztos halálba? Ezekre a kérdésekre nem lehet a materializ­mus rabjainak felelni ez előtt az emberi nagyság előtt értelmet nem találva áll meg egy most haldokló világ. A fiatal nemzetek függetlení­tették magukat az eddig megtá­madhlatatlannak hitt és tanított elvektől, az aranytól, a pénz sátáni szenvedélyétől, a mamonimádás­tól. A munka és a közösségért való áldozat a világ értéke, az új emberideál, )amelv most megépiti az új világot. A magyar ifjúság lelke is friss tavasszal telt meg, alig van olyan középiskola, amely­nek diákjai ne jelentkeztek volna frontszolgálatra és a nyíregyházi diákok nagyrésze jelentkezett a le­venték körében kihirdetett repülő­szolgálatra. Ezek a fiúk fogják át­venni az új világ vezetését, ezek­nek a lelkét nem érte a métely, a szívok tele van idealizmussal és ugyanakkor a reális munka vágyá­val. Dolgos és tanult ifjak nőnek fel, akik a harctéren is kultúrembe­rek maradnak, ott is olvasnak, ott is hangversenyszámok kívánásáról írnjak, üzennek haza szeretteiknek. Nem sokára újra csodákról hall a vénhedt világ, nem sokára roppant erők bontnak szárnyat és a nagy világromlásban a magyarság színe­jave. a magyar honvédség is kive­szi részét. Ihletője a magyar mult, ihletője az első magyar ember, aki­ről most emlékezik meg a világ, mint a kötelességteljesítés rettent­hetetlen hőséről. A hősök nemze­déke nevelődik fel szemünk előtt és Isten teremtő ereje és sugalla­ta, szent kegyelme ezekkel a hősök­kel, ezeken át hozza meg a béke és igazság, a bátorság és jellem­szilárdság új világát, a diadalmas világnézet győzelmét, amelyről már a mult század sötét önzéseiben is álmodtak egyesek, a jövőbe látók, az akkor kinevetett ma győzelmes szellemek. — Korai jégverések. A jégverések már kona- tavasszal kezidődnek és vetésben súlyos károkat okoznak. — Minden gazdáinak salját érdéke, hogy a jégiveréisii károk ellem biztosítással védekezzék, mert a nagy nemzeti érdek mellef!t elsősorban saját vagyo­nának Védelméről van szó. Egy gaz­dálkodó se hlagyija biztosítatlanul a nemzet kincsét, a drága magylair (ter­mést. Jégbiztosítását minél dőbb je­lentse ibe, hogy mláír a korai jégká­rok ellen is fedezve legyen. — Értesítjük a t. utazóközönséget, hogy folyó h,ö 17-től kezdődőleg a 30 sz. hölyjivűnat, Bessenyei-tér állo­másról 1;4.25 óra (helyett 14.15 órakor ifog linidulni. Üzemvezetőség. — Orvosi hír. Dr. Kormos Pál oV •vos leszerelt, rendelését keddtől BetMen-u. 23. szám alatt ismét meg­kezdi. 2x Anyák napja. A nyíregyházi református népiskola május hó 17-én ívasáiimaip délután 4 órai kezdettel, szülői értekezüéttiel egybekötött anyák napját rendez az iskola dísztermé­ben. Egyházunk nagyérdemű elöljá­róit, a szülőket és támügybarátokait szeretettel meghívija a református ta­nítótestület. — A tuberkulózis elleni tanfolyam záróvizsgája. A nyíregyházi Benczór Gyula állámi eletmii iskola Ifjúsági Vöröskereszt csoportja tuberkulózis elleni tanifoil'yiauiOt réndezett. A tan­folyami záróvizsgáját május 21-én délután 4 órakor tartják. Katona- levente- diák- sport mindennemű és minőségű sapkák legol­csóbban és legszebb kivitelben Nyíregyháza Luther ufca 6. Rádió Csillár X* BETHLEN UTCA 2. Papp Déliesnél Tanulmányi segély a kereske­delmi középiskolába lépők részére. A kereskedeUemügyá miniszter a fce­reskedeílmi középiskola I. osztályálba lépő tanulók réseiéire 60 tanulmányi segélyt állapított meg. A segély ösz­szegie egyenként 120 pengő. A jeles vagy ÖegfeiljÖbb jó előmieuétellű tanu­lók, akik az élőnyelvben és a meny­nyi ségtánban a középiskola, .vagy a polgáni iskola IV. os:zitályiábam jeles, vaigy ilieigialálbb jó érdémjeigyet nyer­tek, pállyáziati kérelmlüket a minisz­térium segédhivatalába .II., Láochíd­'•U. 1-3.) nyújtsák be. — Dr. Gallav Rezső 3 felv oná sos színműve: „Az ősi föld" kapható a Tanügyi Könyvesboltban, Nvírviz­palota. Sefsfefc"* többnyire székrekedésben is szoktak szenvedni. Vigyázzunk ilyenkor a rendes emésztésre. Betegségben .V V'A>V\| szükséges a Csokonai ásványvíz Szénsavas, üdítő és gyógyhatású ásványvíz. Május 17 vasárnap — Idejekorán kell feladni a jégbiz­tosítást. A gazdáinak .mindig 1 szüksé­ge volt iatma, ihogy az elami csapások okozta károk ellem biztosítás útján védekezgzék, a imositanji súlyos idők ipedi egyienesen megkövetelik min­den gondos teirmielőtől, ihogy ezt a védelmiét igénybe is vegye és ne' bíz­za saját, valamint családja sorsát .vak véletlenre. Minél élőbb jelenítse be minden gazda termésének jégbiz­tosítását, mert a jégbiztosítás difjla ugyanaz marad, akár hamarább, akár később kerül a jégbiztosítás bejelen­tésre. Az Első Magyar Altalános Biztosító Társasaság főügynöksége : Széchenyi u. 3. 3038-1942. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 5181/1941, számú végzése foly­tán Kiss Károly nyíregyházi lakos javára 317 P tőke és járulékaira 1942, évi március hő 23. napján foganatosított végrehajtás alkalmá­val le és felülfoglalt és 2900 pen­gőre becsült ingóságokat u. m. két kanoa lovat és két kanca csikót a nyíregyházi kir, járásbíróságnak Pk. 15361—1942. sz. végzése következ­tében Nyirpazony határában 1942. évi május hó 18, napján délután 3 órakor nyilvános birói árverésen a legtöbbet ígérőnek szükség ese­tén becsáron alul is el fogom adni Nyíregyháza, 1942. április 21. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó, 8AFIREHB Hóm. kai. Exaudi. Qóu kat. Andronik. Prot Pas­kál A nap kél 4 ó»a 21 perckot, nyugszik 1§ ó:s ___________ 33 perckor. A hold kél 6 óra 7 perckor, le­nyugszik 21 éra 24 perckor. Májas 18. Hétfő. Róm. kat. Venanc Oör. kat. Péter és tsai. Prot. Erik. A nap kél 4 óra 20 perckor, nyug­szik 19 óra 33 perckor. A hold kél 6 óra 50 perckor nyug­szik 22 óra 13 perckor. Magj&t napig esd. Twsedik Sámuelre való emlékezé­sünk nemcsak azt juttatja az eszünkbe, hogy mennyit tett a magyar mezőgaz­daság oksiertt fejlesztéte érdekében, hanem sokkal inkább arra gondolunk, hogy a vezető állásba hivott emberek­nek hogyan kell szolgálniok a kőzt. Evangélikus lelkész volt Szarvason. Az Ige magvetője volt, de érezte, hogy magvetés nemcsak szépre és nemesre, Istenfélelemre, emberszeretetre nevelő beszédekkői áll, hanem tettekben kell megnyilatkoznia. És ez volt életének legszebb prédikációja, ót Is utóiérte a lelkes magyar újítók sorsa. Mindenki megértette, csak saját népe nem. Csak az utókor elismerése jutott számára jutalmul. De «z Is példát mutat. Ne azért dolgozzunk, "hogy balkezünket elismerésre nyujtsuk. Aki igazán dol­gozik nemzetéért, az cseadben is, zaj­talanul is tud dolgozni. Annak az em­bernek a legszebb jutalmát a lelkis­merete szabja meg. És ezzel is meg­elégszik.* QYOQYSZEKTAKAK . Szombat estig a MvetkaxS fyégyssvi­*rtk tartanak ügyeleti szolgálatot t JANCSÓ-RHPHMANN (Ltrtber-u.:.l) és "EJER (Rákóczi-utca) SmoúmU ••tétfii m Mim a kft**!­iucj jjyó^yírertárak tartanak 0*y«J«t<» MMfcdatafc OSOYÁNY JÓSZEF (Besseoyei-tér) és MLLÉS ZSÓFIA (Deák Ferenc nU*) Május hónapban a közgyógyszer­eltátás, Tüdőbeteg-Szanatórlam, Gyer­mekmenhely, Stefánia vényeire a gyógy­szereket a Gergelyffy György (Szent István ut) gyógyszertára szolgáltatja ki. — Jön a tejjegy-rendszer. A Hiivá- . taiSos Laip mali száma közli a kor­mány írenidiéleitét a tej és tejtermékek forgalmának szabályozásáról. A ren­delet értelmében Budapesten májjius hó 26-tól kezdve elsősoriban az igény­jogosultakat kel kielégíteni, akik a tejet jegy ellenében kapják. Azok­ban a városokban és községekben, lábol az ii|gjényjogosulitak napi tejszük­ségletét máskép nem látót biztosíta­ni, szintén bevezethetik a jegy­rendszert. — Az idei tojásgyüjtési és tárolási akció sikeres lebonyóilátláisa érdieké­ben három inaigy pénzintézet 20 mnil­iiö pengős lomJbairdhitelkieretet bo­csájtott a keresztény tojáskereske­dellem (tagjaiinak rendelkezésére. rA tojásexportőrök kötellezéttségeí vái­llialfeak arra, hogy 600 valgón tojálst fel­vásárolnak s azit részben konzervál­ják, résziben hűtőházaikban helyezők el. Amig a 'tárolási akció be nem fe-' jeződiik, a tojáski vitel szünetel. A jyó^í&zerMjak 8 érákéi emte 7 sjfe, az éjgeiá saoSgátetat Uí­jesttő ;gyó«yszetáRtr*k este 9 MSg vabank o^va. A 2ÖÖ .500—1934 BM sz. r«a»defet fcíefenSSben este 9 ánffiS re«0eá 7 énéiig ránykészííéstréi 25 f®á­mMk, kézíeSadlIsnál 50 f. pótdíj fáir. A városi g&B- és kádfürdő: nyitr* Retíkülök, pénztárcák cigarettatárcák Etey bőröndösiiel nagy választékban — Takarékpalota Olcsómés jól vásárol MiizletÉn Férfi, női és gyermek divatcikkekben nagy választék. Vay 'Ádám utca 1. szám, Express hirdetések 10 szölg 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Hánássy clánozönál Kossuth utca 9. Telefonszám 29-55. Eladó sürgősen, jutányos áron Szentmihályi-ut 11. sz. 8 helyiség­ből (benne szép üzlethelyiség) és minden mellékhelyiségből álló. ugy gyárnak, mint vendéelőnek vagy a fekvésénél fogva minden más célra kiválóan alkalmas nagy lakás. — Cím: Bethlen-u. 62. sz. Vendéglő. Elárverezek Nyírbátorban 1942- május 21-én délután 3 órakor 4070 pengőre becsült különböző ingóságokat szó­dásüvegek, berendezés, stb. Vass Béla bírósági végrehajtó. Vasáruk és háztartási cikkek ZOMÁNCEDÉNYEK és kerítés fonatok olcsó áron beszerezhetők Zombori Sodrás ^kereskedésében ••M^MMHHMHMBMBBi Bessenyei tér. 6. Tel. 31-42

Next

/
Oldalképek
Tartalom