Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-16 / 110. szám

ft. oldal (Trianon 22.) 1942 május 16. Művészi esemény! A gyönyörű hangú énekes-primadonna ELEK ICA énekel májns elsejétől a népszerű Gyupeskó Étteremben EGÉSZ NAP NYITVA I Hideg és meleg ételek! — Kitűnő italok! Meglopta a bejárónő (Németi Tibor gazdálkodó Bethlen­xrtcca 2. szám alatti lakos panasztfoett hogy a bejáró asszony Polyák An­talné meglopta. A szekrényében 300 pengőt tartott 20 pengős bankje­gyekben, ebből loipitak el 25 darabot. A rendőri nyomozás során, a tolvaj asszony beismerte tettét. Elmondot­ta, hogy takarítás közben tette, hogy a szekrény nyitva maradt, nem volt cipője, azért belemarkolt a bankje­gyekbe és elvitt onnan 35 d>arab" 20 pengőst. Másnap 2ó pengőért Iviásá­rolt magának egy ócska cipőt, a meg­maradt pénzt meg elküldötte gyer­meke ellátási költségeire. Volt gaz­dája azzal is .vádolja Pólyáik Antal­nét, hogy elvitte feleségének (két pár cipőjét. A cipőlopást azonban ta­gadja Polyákné. A llopás ügyében a vizsgálat tovább folyik. 3130 esztendőbél csak 227 békés éve volt a világnak Milyen államok hábornskodtak legtöbbet Ha végigtekintünk a régmúlt idők történelmi eseményeinek Kos&zú so­rozatán, arra a megalapításra ju­tunk, hogy, Kr. e. 1496-tÖO', mostani időszámításunk szerint 1861-ig, mely időtartam 3357 esztendőnek felel meg, a történetírás csak 227 béke­évet isimer 3130 háborús évvel szem­ben. Vagyis: minden egyes békeévre 13 háborús esztendő esik. Az utóbbi 140 i esztendőben hálború háborút kö­vetett A 19 száza'd első 16-ik évében egyetlen 'békeév sem volt. A napo­•leoni európai háborúk után követ­keztek a sipanyol Amerika fölkelései, melyek Argentína, CHe és Colíuimr bia függetlenségének kimíondsásával értek véget. A roult században bir zony kevés 'békeév volt! Az 1878iki iberiikii kongresszius óta csak az 1888. és 1889-iiki éveikben nem volt hálború. De még ekkor sem volt tölkéietes bé J ke, mert háborús előkészületek foly­tak. DIVATCIKKEK selyemujdonaágok, gyapjúszö­vetek, kötött árak, fehérneműi nagy választékban Mayer Ágoston divatflzietében, Zrínyi Ilona utca ­Az európai nemzetek közt az el­múlt századok során, leggyakrabban háborúskodott: Franciaország, Anglia, Ausztria, Oroszország és Spanyol­ország. 'Az 1450-iki ,esztendőtől kezd­ve 1850-ig, tehát 400 év leforgása alatt, Spanyolország 271, Oroszország 250, Ausztria 234, Anglia 198 és Fran­ciaország 192 évet tölt háborúban. elsőnapján délután lesi a nyíregyházi „Csokor 1 1 leányainak nagy sport-próbatétele Pünkösd elsőnapján délután fél 4 órakor o bujtosd sporttelepein a liaíb­darúgómérkőzések előtt tartják a Magyar Dolgozónők Sportszerveze­tébe tömörült „Csokrok" kézilabda és atlétikai aportménkőzésüket. Az laMg féléves múltra ekiintő nyír­egyházi „Csokor" 'tagjlaü az első nyil­vános szereplésük alkímiával igen ko­moly megpróbáltatás elé kerülitek a kőbányai 4—5 éves s eredményekben igen gazdag múltú „Csokor" tagjai 15-en jönnek le Nydiegyházára, hogy orsz. válogatott női kézilabda és atléta csapatukkal bemutató és pro­paganda jellegű (barátságos erőpróbát tartsanak a nyiiiregyháizi „Csokor" fiatal kézilabdázó és atléta-eányaiwial. A bemutató számai ezek lennének: 60 m-es síkfutás, 80 m-es női gátfu­tás, 8x50 m-es váltófutás, súlylökés, diszkoszvetés és llabdahajítás, majd rohammal magasugrás és távolugrás. Ezt követően két félidős kézilabda­mérkőzés. A kőbányai invunkásleányok között jeles csúcsteljesítményű atlétanőket láthattunk rnlajd; Tolnay ,Margit I. o. atüétanő távolugrásban 5.45 m-es eredményével tartja az orsz. csúcsot, Balogh Erzsébet magasugrásban 140 cm-es eredményt ért el, Klarálcsonyi Margit ge,relyhajífásbara 30 m-ies do­básaival az élen van. — Kézilabda­csapatunk is a legtöbb válogatottat adja a „Csokor" németek dUen kiálló orsz. válogatott kézilabda csapatába. A nyíregyházi „Csokor" erősen kezdőnek számító kézilabdázói és atlétalányainál sem lesz széigyenke­zésr-e ok, ha a féléves sport multat vesszük majd figyelembe az eredmé­nyek megítélésénél, miniden számban találunk több tehetséges tagot. Áprilisban több iskolában megtartották a vizsgát A kir. • tanfelügyelő jelentése szerint április hónapban több olyan iskolában, ahol a .tanév folyamán szünet nem volt és a tanítóhiány miatti zsúfoltság is indokolttá tette, a felsőbb tagozatokban április 15-e után megtartották a záróvizsgákat. Katonai bevonulások miatt egyéb­ként több iskoláiban teljesen szüne­telt a tanítás. Ezek az iskolák a kö­vetkezők voltak: iszabezidéd rk.» Nyírpazony gk., Nyírpilis gk„ Cso­baj rk., Timár—vadászszállás áll. nyaiváéndor, Tiszaibereel—prépost­sági áll. vándor, Nyíregyházai—par­lagpusztai áll. vándor, Bűdszentmi­hály—takarostanyai áll. vándor, anarcsi gk., Bűdszentmihály—Ilona­tanyai közs., Érpatak—Zsindelyes köz®, gyulaházi rk. tuzséri rk„ nyír­acsád—asszonyrészi érdekeltségi, gö­rögszállási közs. A tanfelügyelő jelenti, hogy f. évi január elsejei hatállyal a Vkm. a pró­baszolgálaítos segélydíjas tanító mi­nőséget 1 megszüntette és ezek a taní­tók helyettes tanítókká léptek elő. Ezután az első tanítói kinevezés, il­Épület lakatos, vasszerkezet, vízvezetékszerelésí­============ javítási munkálatokat és auto­génhegesztést megbízhatóan és olcsón vállai lakatosüzeme Vay Adim-u. 45 TELEFON: 28-72 Kiss Gyula letve választás helyettesi minőség­ben történik. A népmüvelésügyi bizottság tevékenysége áprilisban Április hónapban a népművelés­ügyi bizottság által rendezett analfa­béta', aliapismeretterjes'ztő, nőneivie­lési és gazdasági irányú tanfolyamok­legnagyobb része befejeződött, a zá­róvizsgákon, az ügyvezető elnök és a inépművelésügiyi titkár győződött meg a tanulmányi eredményről. A imiult hónapiban a mépművelés­ügyi bizottság a vállalkozó nőegye­sületeken keresztül megszervezte a keleti fronton elesett hőseink hadi-ár­váinak gondozását. 53 hadiár.vát tar­tunk szátaon-, ezekre személy sz,érint megbízott egyén ügy,el fel (lelkészné, tanítónő, birtokosné, jegyiző'né). A felügyeletre a honvédelmi miniszté­rium szóbeli megbízatását a kijelölt nő egyesületek, illetve személyek már megkapták. Ugyanakkor a nőegyesü­léreken keresztül honvédeink részére vért gyűjtünk. Eddigi Nyíregyházán 30 nő ajánlotta fel vérét. A bizottság április folyamán a nyári napközi otthonok vezetőinek összegyűjtését és kiválogatását vé­gezte. Igen sok tanítónő'vállalkozott nyári napközi otthon .vezetésére, így a szakszerű vezetés biztosítva leszi. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ , ., •!• • • •»!.. lí ll l .11.1. — I Nagyösszegü jutalmakat töztek ki a levente seiyemtenyészték számára Hóman Bálint kultuszminiszter rendeletére és a Levente iGazidasálgi Szövetkezések Központjának kezde­ményezésére a miagyar ifjúság példás módon veszi ki részét >aiz elsőrangú hadianyag termelést jelentő selyemr­tenyésztésből. Az elemi- és középis­kolákban, ahol csak eperfailomlb áll rendelkezésre, sok-sók tízezer tanuló működik közire a selyem tenyésztés­ben. Az Országos selyemeray észtési Felügyelőség a Hungária Jiacquard Szövőgyár Rt. és az Adria- Selyem­forógyár Rt. 1000—1000 pengős ado­mányából a legjobb eredményű isko­la, illetve ileveniteegyesült 250 p.engős, első, 150 pengős második és 100 pen­gős harmadik dijat kapnak. Az egyéni selyemcsata versenyben a legügyesebbek 100—50—25—15 és 10 pengős jutalomban részesülnék. Az eperfák lombfejilődése most már mindenütt -megindult, így néhány nap múlva a hernyókat -kiosztják. —• Rendkívül nagiy az érdeklődiés, mert igen jók a gubó-árak. A leventék pe­tét igényelhetnek a (Leventék Glazdla­ságii Központjánál. (A Levete Gaz­dasági Egyesület -címe: Rákóczii-út 42. száim.) Ez ia miunka d® elősegíti hogy honvédeiniknék az ejtőernyőhöz szükséges selyemainyag rendelkezésre álljon. . Szebb Jövőt! Kerékpárok rádiók és alkatrészei, csillárok villanyszerelési cikkek, legújabb gramofonlemezek Garay Zoltán miiszaki üzletében Luther utca 8. Telefon 27-10. —• Kerékpár és rádió javitás — - IRATRENDEZŐK, LEVÉL; RENDEZŐK Jóba-pepirfteietbwu Az uriközönség kedvenc találkozóhelye a Bácsik cukrászda Lnther palota. — Telefonszám: 2611.

Next

/
Oldalképek
Tartalom