Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-12 / 107. szám

(Trianon 22.) 1942 május 12. Krndy Gynla halálának évfordnlója Ma van 9 éve annak, hogy Krúdy Gyula 55 éves korában elhunyt. Tra­gikus halálának évforduló jár barátai és tiszttelői ma délben a Kerepesi­úti temetőben megjeglerrtek a sírjá­nál és koszorút helyeztek sírjára. Ér­tesülésünk szerint 'Nyíregyházán mozgalom indult meg abból a célból, hogy szülőházát emléktáblával jelöl­jék meg. Eltűnt és megkerült 21 darab 20 pengős Venér Vilmos Kántorjáinosiban burgonyát ment vásárolni. Egy szat­mári cégnek az alkalmazottja és az­zal az utasítással érkezett teherautó­val a községbe, hogy o.tit 1 átvegyen 100 mázsa burgonyát. Az átvételhez egy irattáskáhan magával vitit 4000 pengőt. Az esti elszámolásnál észre­vette, hogy a áskábóls amelyben a pénz kötegelve volt, 21 darab 20 pengőse hiányzik. Az „eltűnt" .pénz ügyében a csendőrség megindította a nyomozást, másnap azonban ki­tant, hogy a hiányzó pénzt nem lop­ták el, (hanem a 420 pengő hiáíniy el­számolási különbözetből állit elő. A nyomozást beszüntették. Rámutatott arra, hogy ez a kedves szórakozási és nevelési eszköz már Hazánkban majdnem feledésbe me­rül s csak az Egyesült iNői Tábor ál­dozatos munkája révén hódít 'tért is­mét. (Kifejezte wt a reményét, hogy ezentúl nem fognak idegenkedni a bábszínháztól. A népi-bábjátéktól, amelynek az is a célja, hogy a drága magyar hagyományokat felújítsa és a niaigyw népköltészet .remekeit így is nyilvánosság elé hozza. Ezután Oláh Lászlló háromfeüvoná­sos kis — népi vonatkozású — báb­játékszindarabja került előadásra. A nagy érdeklődéssel várt bemuta­tót a közönség hálás tapssal jutal­mazta. Aa általános derültség és taps miatt, ign gyakran, meg kellett a szereplőknek állni játék közben. Kiülönösani jó mozgása volt a darab­ban szereplő .Mihály bá-nak és iki­vánosi Petinek, akikneek alakját La­katos Árpád mozgatta. Ez a siker ismét .megerősítette, minit már előző két esetben — ebben a városban, — (hogy a bábszínház­nak nagy értéke és jövője van, amelyért érdemes küzdeni, fáradni! K. Vadászat közben véletlenül megsérült egy 70 éves asszony Különös baleset törtéint Tiszatar­dos községben. Vadászat közben vé­letlenül egy öreg, 70 'éves asszony sérült meg', akit lőtt sebbel szállítot­tak Nyíregyházára az Erzsébet kór­házba. özv. Alaxa.i l9tvánné tiszatardosi lakos a sérült, aki kórházi kihallga­tása során elmondotta, hogy egy is­meretlen vadászember véletlenül rá­lőtt. A vadászterület mellett haladt el, amikor hirtelen egy lövés dördült el s a követ­kező pillanatban az öregasszony véresen összeesett. Sikoltására a közelben dolgozók siettek a segítségére, s elsősegélyben részesítették, majd hozzátartozói Nyíregyházára az Erzsébet kórtház­ba szállították. Állapota súlyos. Az ismeretlen vadász, kilétének megálla­pítására az nyomozás megindulit. Ismét sikert aratott a bábszínház Vasárnap délután az iparostanonc­iskola nagytermében a „Baross Gá­bor" cserkészcsapat „Liszt Ferenc' zeneraja jólsikerült műsoros előadást tartott. Az igen jól összeállított műsor Csertő Endre óraadó-tanár, csapat­tisztet dicséri. Azi édes, kacagó hu­morba bele volt szőve a komoly nemzeti, szociális kérdés és még ezek. a szellemiben elütő számok ,is — a szereplők áldozatos munkája útján — egy boldog „emlékórába" folytak. Szép volt Gyuncsáni János „Mun­káskezek" című stzavalat, mely a imagyar ifjak összetartozását, testvéri kézifogását hirdette a cserkész-moz­galomban és átvitt érteJembeen a le­vente-életben. Gyurcsán F„ Valent J., Vízi I. és Salamon M. .vidám párosjefcnetek­kJ szórakoztatták a közönséget. Egyik legszebb és legértékesebb szám volt a szavaiókiőrus által elő­adott mű: Mécs -László: A Minden­ség balladája^ A komoly és gyönyörű alkotás, mely a Teremtő mindenekre kiter­jedő kegyelmét hirdeti finom képek­ben, nagy sikert aratott. Úgyszintén azok a dalok, amelyeket a regőscso­port énekéit boldog nótás-kedwel. — Ugy éreztem, ihogy ott már egy meg­újult, miagyrahivajtott nemzet fiai énekelnek. Többször szerepelt a zenekar Fé­két® András cs. tiszt vezetésével. A műsor 'befejezéséül' a tanító­képző-intézet két meghívott növen­déke: Lakatos A. IV. é. és Oláh L. IV. é. bábjátékot mutatott be. 'Oláh László rövid bevezető beszé­dében ismertette a bábjáték múltját. Feltűnően alacsony volt áprilisban Szabolcsvármegye természetes lélebszámszaporodása Dr. Jesztrebényi Ernő vármegyei tiszti főorvos a vármegye közigazga­tási bizottsága előtt jelentést tett az április havi népmozgalmi 'és köz­egészségügyi adaitokról. A jelentés­nek a népmozgalmi adatokra vonat­kozó része meglepetésszerűen ha­tott. Emlékezetünk szerint még nem volt ilyen alacsony a vármegye hava lólekszámgyarapodása, mint április hónapban. Kettős tényező volt ennek az oka, a születések számának csök­kenése és a halálozások számának emelkedése. Az április haivi adatokat öszeha­sonlítva a március és az elmúlt év áprilisi adatokkal, a következő szem­betűnő eredményeket .találjuk: Születés: áprilisban 791, március­ban 904, tavaly áprilisban 892. Halálozás: áprilisban 592, már­ciusban 346, tavaly 415. Az egy éven alul elhalt gyermekek száma áprilisban 129, márciusban 99, tavaly áprilisban 121. A bejelentett fertőző megbetege­dések között legtöbb a kanyaró volt 196 esettel, utána a malária követke­zett 124 s a nyílt gümőkór 105 eset­tel. Járvány nem volt a vármegyében. Rendőri ihullaszemle 11, törvény­széki boncolás 3 esetben, volt, öngyil­kosság 7 esetben) történt. Hét évnél fiatalabb korú gyermek gyógyítását 11 esetben -mulasztották el a sziilők. Velük szemben az eljárás folyamatban van. Veszettségre gyanús állat által tör­tént marási sérülés 3 esetben történt. A megmartak az illetékes községi Telefon: 20-11 sz. Uránia Filmszínház Telefon 20-11 sz. Május 12 és 13. Kedden és szerdán Fő a boldogság A főszerepekben: HEINZ RÜHMAN, THEO LINGEN, IDA WÜST Előadások kezdete 7*6, 7*8 és 7*10 órakor. orvos által védőoltásban részesültek. Trachomában 2 megbetegedés tör­tént. Dr. Bielek Tibor közsgészségügyi főfelügyelő megvizsgálta a vasme­gyeri, kemecsei s nyíregyházi zöldike­resztes egészségvédelmi szolgálat működését, ugyanakkor a vármegyei Itiszti orvos megvizsgálta Kállósem­jén, Gáva, Kisvárda és Nyírbátor egészségügyi intézményeit, A belügyminiszter dr Dernjén Jó­zsef tiszti orvosnak június 26-ig ter­jedő időre betegsziabádíságot engedé­lyezett s a tiszti orvosi teendők ellá­tásával dr. Valent Mihály városi orvost bízta meg. A vármegye egész területén foly­nak a himlő, tífusz és diftéria elleni oltások. Áprilisban a vármegye te­rületén 7.114 embert oltottak be. Tet­vetiemtés 1124 esetben történt. Tbc. szűrővizsgálatok száma 800 volt. A feelügyimkiiszter a kemecsei Itü­dőbeteggondoz'ó intézet működésé­nek megindítását lehetővé tetté 4000 pengő államsegély. kiutalásával. A kemecsei tüdőbeteggondozó intézet működési területe a nyírbogdányi já­rás területe lesz. Ellopták a kerékpárját Torma János villanyszerelő, Ná­dor-utca 41 szám alatti lakos feljelen­tést tett a nyíregyházi kapitányság bűnügyi oszitiállyán, hogy ismeretlen tettes ellopta a kerékpárját. Pana­szában azt is elmondotta., hogy este 10 és 11 óra között a Kossuth-oitca 10 számú ház előtt hagyta kerékpár­ját s amig a házban dolgát végezte, .felügyelelt nélkül hagyta igépét. — Ezaiaitt az idő alatt a tolvaj elvitte feketevázas, kékcsíkozott, .félballo­nos kerékpárját, amely teljesen jó állapotban volt, kitűnő gumikkal, dytnamóvial és Bosch-lámpával fel­szerelve. A kerékpáriopás ügyében a vizsgá­lat megindít 3. oldal. SokTaj hamis fűszerára A Fűszerkereskedők Országos Egyesülete ifellhivást intézett a keres­kedőkhöz, amelyben figyelmezteti őkelt, hogy mind az őrölt, minid az egyéb fűszerárukat csak komoly és a piacon általánosan ismert cégektől szerezzék be. Az Országos Oiémiai Intézet és Budaipest székesfőváros vegyészeti intézete ugyanis megálla­pít ötta, hogv országszerte rendkívüli mértékben elszaporodtak a hamisí­tott őrölt fűszeráruk. A hátóságok csak azokról a kereskedőkről véMI­meziik a jóhiszeműséget a forgalom­bahozott áru ítekinitetéheni, akik ko­molyan megalapozott, ismert cégek­nél vásároltalak, olyanoknál, akik az eladott árukért felelősséget is vállal­nak. Naponta hét lopás történt Nyíregyházán április hónapban Nyáregyháza megyei város terüle­téi április hónapban 209 bűncselek­mény történt, . átlag naponta 7 eset, A bűncselekmények száma .a már­ciusiivial szemben 4 százalék emelke­désit mutat. A felmerült bűncselekmények nyo­mozásálból folyamatban van 74, be­fejeztetett 135, eredménnyel 99, ered­mény nélkül 36. Mennyiségileg leg­több volt a lopás 62 esete, az előző havi 44 esettel szemben, a súlyos testi sértés 10 esete, és a csalás 7 esette. A kinyomozott bűncselekmények által okozott kár 9124 P. Ebből a nyomozás soián 6823 P kár megté­rült. Közbiztonsági szempontból meg­említi a jelentés a Bogár-házaspár meggyilkolását és azt, hogy a sósMM esandőrőrs két heti kitartó nyomozás után a tettest Rusznyák Ferenc ro­vottmiultú volt kórházi szolga szemé­lyében elfogta. A ballesetek száma 19, öngyilkos­ság 1 .volt áprilisban. Elütötte az antó Takács Gyula 20 éves, nyíregyhá­zi lakost gázolás okozta sérüléssel' szállították az Erzsébet kórházba. A' sérült állítása szerint Kökényesi Jó­zsef nyíregyházi, Géza-utca 3 szám alatti Hakos U. A 086 rendszámú autója gázolta el. A baleset ügyében a vizsgálat megindult. Írógép szalag mindenrendszerü géphez állandóan friss minőségben kapható: Jóba fapirüzletében Bethlen utca 1. szám KERESKEDELMI NYOMTATVA* NYOK legszebben, legizlésesebbea készülnek az OROSZ-nyomdábaa, Bercsényi utca 3. Telefon: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom