Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-07 / 103. szám

(Trianon 22. ) 1942 május 7. A Baross Szövetség felhívása Tudomásunk van arról, hogy a na­pokban két különböző kozmetikai cégtől is ügynökök járnak üzletről­ii.ztetre, megrendelések gyűjtése vé­gett. Elsősorban pipere szappant ajánlanak s ezzel nyerik meg a ke­reskedőt vevőnek. Majd a pipere­szappan 'leszéHítihatáisa végett silány kozmetikai cikkeket, kenőcsöket, ba­zárárút ajánlanak. Sőt a pipereszap­pan leszállítását éppen ezeknek a fö­lösleges és silány cikkeknek a meg­rendelés éhez kötik. Sok kereskedő még így is lépre megy a szappan 'kedvéért, — bár ez már magában véve is tisztességtelen üzletszerzés. Ám mi sem természetesebb, a pipere szappan kimaradt a küldeményből, a silány minőségű 'vásári kenőcsök, pi­rosítok pedig megérkeznek után­véttel, felemelő mennyiségben. Felhívjuk tagjaink figyelmét, arra. ine álljanak szóba .ismeretlen, idegen ügynökökkel. Különös figyelemmel legyenek az ilymódon fciiszessógitiefen ajánlatot tevőkkel szemben és ne ugorjanak be a most hiányzó áruk kecsegtetésérnek, merít ez szándékos félrevezetés, súlyos kárált vallhatják. Esetleg már meglevő panaszaikat pe­dig közöljék velünk, hagy jogorvos­lást keressünk, a további szélhámos­kodásnak pedig elejét vegyük kair­társaimk jól felfogott érdekében. Nyíregyházi Csoport Elnöksége. Összeégette a forró tej Különös baleset ért egy egyéves kisfiút. Amiko édesanyja tejjel akarta megetetni, — egy tányér forró tej felborult és a csecsemő alá folyt. A szerencsétlenül járt gyerme­ket Csikós Gusztávnak hívják, mindössze egy éves. Édesanyja, Csikós Gusztávné pátrohai lakos három liter tejet forralt fel s ab­ból akarta megetetni kisfiacskáját. Egy tányér tejet az ágy szélére helyezett a gyermeke mellé s egy pillanatra otthagyta, hogy pohárt hoz. Ez az egy pillanat elég volt ahoz, hogy megtörténjen a szeren­csétlenség, A gyermek a tányért feldöntötte s a forró tej a cse­csemő alá folyt. A gyermeket su­Szoléköiözö és egyéb zsinegek, prima kender­és textilit zsákok. Gyapjuta­karók, matraczsávoly, rolettavász­nak, stb- vásznak, gazgasági kötél­áruk legelőnyösebben beszerezhető Heringb Andor cégnél, Bercsényi ntca 4. alatt a gőr, kat. templommal szemben. 3. oldal. lyos égési sebével azonnal kór­házba szállították. A szerencsét­lenség ügyében megindult a vizs­gálat, mert gondatlanság esete lát­szik fennforogni. HirteSea halál Miterli Jánosné szül. Sitku Er­zsébet 29 éves pócspetrii lakos tegnap reggel 7 és 8 óra között hirtelen rosszul lett és meghalt. A fiatal asszony hirtelen halála ügyé­ben megindult a vizsgálat. Az or­vosi véleméy szerint bűncselek­mény ne n történt, Miterlí Jánosné halálát szívszélhűdés okozta, Kül­sérelmi nyomok sincsennek rajta, így a temetésére az engedélyt a nyíregyházi ügyészség meg dta. Bessenyei emlékeket kar a Bessenyei Társasig irodalmi szakosztály a Bessenyei Muzeum részére A Bessenyei Társasás irodalmi szakosztálya hétfőn délután ülést tar­tott Perzsolt István elnökletével. A szakosztály új elnöke efeőízlben hívta össze a tisztújítás óta a szakosztályt s mindenkit mélyen érintő megnyitót mondott, amelyben .vázolta felfogá­sát a szakosztály működéséről, mun­kaprogramjáról. A lokális irodalmi erők felkarolásán kívül messzebb­tekintő szempontok vezetik az új el­nököt így tenvbaveszá a felszabadult területiek íróinak meghívását és be­mutatását Nyíregyházán. Azokra a felvidéki, erdélyi, délividéki írókra gondol, akik még nem jártak a Nyír­ségben és akiket személyesen még nem volt alkalma a nyíregyházi iro­daJaimtbairát-köröknek látni, haliam. A Bessenyei-kultusz többi szolgála­tát is jelentős feladatinak tekinti Por­zsolt István dir. elnök, örömmel ér­tesült arról, hogy Szohor Pál polgármester, a Bes­senyei Társaság elnöke, a város­házán Bessenvei-szobát kíván berendezni. Hozzá kel látnunk annak a célnak meg valósításaihoz, amelyet már Be­lohorsziky Ferenc dr. és Szikla y László dr. is maga elé tűzött, a Bes­senyei-művek és a Bessenyeire .vo­natkozó írások összegyűjtéséhez. Teljes Bessenyei-repertpriiunn ösz­szeállítására, illetve beszerzésére gon­dol. Kérte a tagok lelkes támogatósát. Az ülésen többian; foglalkoztak a (fel­vetett gondolatokkal 'és ezek után a szakosztály elhatározta, hogy kére­lemmel fordul Szabolcs régi esaládai­•hoz, hogy a Bessenyei-családdal kapcsolatos emlékeket adjanak át megőrzés céljából a Bessenyei-múzeumnak. Ez a múzeum így (kiállítva, a tulajdo­nos nevének feltüntetésével tenné közszemlére a beérkezett lététeket. M.i azt hisszük, hogy helyes ez a felhívás, mert tudomásunk ivan ar­ról, hogy sokaiknak vannak Besse­nye-emléked, iratai, könyvei, hiszen a Bessenyei-családnak rokonai is él­nek Szabolcsban. • A Bessenyey-probléima megbeszé­lése után Porzsolt István dr. szak­mmmm Hungária FI i msziirfiáz Teiefo» 25-03 w. Május 8-9-10 és 11. Péntek-szombat-vasárnap és hétfő Fráter Lóránd Főszereplők: Páger, Szilassy, Ajtay Andor, Goll Bea és Tőkés Anna Előadások: hétköznapokon «/*3, Vi5, *U7 és »/«9 órakor, - Vasárnap 2-4-6 8és 10 órakor. — A délutáni első előadások kedvezményesek. — osztáiyi elnök 'bemutatta a Bessenyei Társaság irodalmi szakosztályának Vaja község főjegyzőjét, Molnár Jó­zsefet. aki nagy érdeklődéssel foga­dott regén,'yével, a Megbűnhődve" című társadalmai regénnyel tűnt? fel. Molnár József értékes cikkei az „Üt" című s imiás lapokban arról tesznek tanúságot, hogy lelke mélyével érzi át a mai ma­gyar társadalom átformálódásá­nak kérdéseit és ezeknek megoldását a felebaráti szeretetben- az evangélium szelem győzelmiébein látja. Molnár József főjegyző: Miért foglalkoztat a re­gényírás? .cdmem értékes előadást tar­tott, amely megmutatta egy-egy ké­szülő könyv lelki hátterét. A vajai főjegyző forradalmi élményeinek megrendítő sorozata vomul fel előt­tünk. ' 1 í' i Az átélés elevenségével és lük­tető erejével beszélt a csőcselék lék elvadult szenvedélyességéről, aljas ösztöneinek rombolásáról és hangoztatta, hogy az osztályok közötti szociális feszültség megoldá­sa csak krisztusi szellemiben történ­het. Ennek a megoldásnak szolgála­tába állítja regényeit is és így most készülő 'regényében is a magyar tár­sadalom kérdéseit ériinti. A'z előadás élénk visszhangot keltett. Aradivári Béla tanár hangoztatta, hogy Molnár regényében a társadalmi problémák­ra vonotkozó részt, az író állásfogla­lását látta értékesnek. Ne vonuljon v.issza a,z író, nem kellenek ma széip­letlkű individualistáik, minden műitől a forrongó élet nagy kérdésében való 'állásfoglalást keressük. Porzsolt István dr. az előadásnak auft a részét emelte- ki, hogy az író a megoldást valláserkölcsi síkon kere­si. Irodalmunk sokszor mellőzi ezt a .vonatkozást és nem látjuk az evan­géliumi erők motívumként valiÖ beál­lítását erős hangsúlyozással, örven­detes, hogy a közigazgatással elfog­lalt író (vallásos elmélyüléssel keresi a nagy. kérdések megoldását. Az elnök ezután meleghangú kö­szöneteit mondott -Molnár Józsefnek, akit beiktattak a szakosztályi tagok közé. It: említjük .meg, hogy azők az írói törekvésű erők, kiknek már köl­teményei, illetve novellái jelenteik mag nyomtatásban, Krúdy Gyük Társaság címen óhajtanak tömörül­ni. Az a felfogásuk, hogy kell egy olyan alkalomnak adód­ni, amikor az írással valóban fog­lalkozó szépírók, a kezdők is. a haladóbbak is, más érdeklődé­sektől elvonatkoztatva, a maguk külön világában beszélhetnék meg problémáikat. Ilyen tisztán szépirodalmi összefogá­sok minden nagyobb városban van­nak. Az íróember akármiként is ér­tékeli a.z esztétikai érdeklődésűek, tehát a tudományos irodalommal fog­lalkozók ifelígoásáinak megismerését, mégis néha feszélyezve, érzik magu­kat, ha nem tisztán irodalmat műve­lők között kell mesinyillakozniök, azaz fontos számukra a nyilvánosság de az is kelll, hogy egymás között eszmecseréket folytassanak és ezt intim köriben, írói táborban tehessék meg. Nem akarnak egységbontást, kü­lön egyesületet, azt szeretnék, hogy a Bessenyei Társaság iro­dalmi szakosztályának Krúdy Gyula írói alosztályként működ­hetnének. Sokak tömörülésére gondolnak, akik­nek tisztán keresztény magyar kap­csolataik vannak, helyesebben más féle, nem írói kapcsolatik nincsenek. A szándékot megbízott útján közöl­ték Porzsolt István dr. elnökkel, aki szíves megértéssel fogadta a poéták tömörülésének, mint egy alosztály működésének gondolatát és meg­ígérte, hogy ezzel a tervvel foglál­kozind ifog. — Képesítővizsgálati elnökök és kormányképviselők az idei képesítő­vizsgálatokon. A vallás- és közokta­tásügyi im. kir. miniszter a ínyiregy­'házi áll. tainítóképző^ntézet idei ké­pesStőlvázsgáiktámaik elnökéül Molnár Oszkár c. főigazgatót, a nyíregyházi Kálvineum ref. tanítónőképző-intézie­téneik képesítővizsgálatára kormány­képviselőül Vekerdi Béla dr. igazga­tót küldte ki. A kisivárdai orsolyia­rendi r. kat. tanítónőképző intézetbe elnökül Bury Alajost, kormánykép­viselőül Oríay József kir. főigazgató-, sági szakelőadót küldte ki a minisz­ter. A vallás-, és közoktatásügyi im. kir. miniszter Dohanics Jánost, a nyíregyházi kár. állami líoeurn és ta­nítóképző-intézet igazgatóját 1 az. ung­vári igiör. kat. tanítóképző intézetbe; Aradvári Béla tanár, tanulmányi felü­gyelőt a szatmári róm. kat. tanítónő­képző-intézetbe küldte ki kormány­képviselőül a kép esi tő vizsgálatokra. Telefon: 20-11 sz. Filmszínház 20-11 sz. Május 8-9-10 és 11. Péntek-szombat-vasárnap és hétfő Fráter Lóránd Főszereplők: Páger, Szilassy, Ajtay Andor, Goll Bea és Mály Gerő Előadások: hétköznapokon »/«4, V»6, '/<8, V«10. — Vasárnap 3-5-7 és 9 vasárnap délelőtt 11 órakor matiné kedvezményes helyárakkat —

Next

/
Oldalképek
Tartalom