Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-01 / 98. szám

Ára ÍO fillér Nfiiegfüasa, 1942. május !. ' J. T. (Trianon 22.) x. évfolyam 98 2694 > «iám' Jl etlieK SWKktsztöség és kiadáfaávatal: Bethlen-utca 1 ^ DAnmiirit nimi in ­fc»tmtakaréki csekké: 47.139. Telefon 20-77 * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 H A hadikölcsönök felértékelése Régi erkölcsi és pénzbeli tartozást rótt ie a imaigyiaT törvényhozás, ami­kor meglszanra zta a badiikölesönök fel­értékeléséről szóló för-vényijavasktot. A kormánynak már regebibi keletű fenve volt az, hogy ezt a fájó kér­dést végre nyugvópontra hozza,azon­ban a pénzügyi helyzet csak most engedte meg a hadikölcsönjegyzők bizonyos mértékű kárpótlásának megvalósítását Kétségtelen, hogy megdöntlhetelenü"! jogos követelés az, amely az elmúlt világháború idejlén hozott áldozatok részbeni jóvátéte­lét) kívánja, de a másik oldalon telje­sen megöl dhatatl&n kérdések mere­dezitek a rendezés útijain. A valorizá­lásnak az a módja 'és mértéke azon­ban, amelyre mosft sor kerül, lénye­gesen kedvezőbb, mint a legtöbb külföldi országban törtónt, vagy még •csak előkészület alatt" álló rend'e­« ír zes. A hadik ölcsön-wlorizácjós javasla­tot annak benyújtása idején már irészieteiben is megismerte a magyar közönség. A képviselőházi általános vtita alkalmával azonban nagyjelentő­ségű pénzügyminiszteri felszólalás és történt, sebből kiderült, hogy né­hány módosításra még számítani le­het. így megkönnyítik a visszatért területeken a jegyzések és jegyzők igazolását s esetleg indokolt esetben az egészen kis jegyzők készpénzzel való kártalanításáról is szó lehet. A javaslat egyébként légióként szociá­lis szempontokat érvényesít s ágy ai rendelkezésre álló anyagi erőhöz mérten azokat igyekszik leginkább megseigíteni, akik arra legjobban rászorulnak. A képviselőházi vita során felme­rült atz a gondolat ie, hogy a hadi­kölcsönök valorizációját kössék egy­be valaminő új kölcsön jegyzésével. Erről természetesen szó sem lehet, hiszen az ilyen megoldás a vagyono­sabb embert juttatná jobb helyzetbe. De nem lelhet szó róla azért sem, mert óriási különbség van a huszon­öt év előtti 'Magyarország adósságai és a mai Magyarország adósságai kö­zött. A kettőt nem lehet egy kapta­fáira vonni és összekapcsolni, már csak azért sem, mert ma a magyar pénzügyi politika kizárólag magyar célokat követ és egészen más, sokkal biztonságosabb módszerekkel dolgo­zik, miniit a régi. A hadikölcsönök rendezésének mégis megvan .a naigy nemzeti jelentősége, mert fokozza a közbizalmat 'és igazolja a nemzet pénzügyi becsületét. á Führer és a Duce találkozása Salzburgban Salzburgból jelentik hivatalosan. A Führer és a Duce áprilsi 29—30 naipjain Salzburgban találkozott egy­mással. A két kormányférfiú kétna­pos tárgyalása megerősítette a két nemzéti között fennálló baráti 'és fegyiverbaráti szövetséget s a tárgya­lásokból megállapítható, hogy a két nemzet a szövetségesekkel együtt a győzelem biztos tudatával folytatja a háborút az ellenség végső megsem­misítéséig. A megbeszéléseken résztvett Rifeo bentrop és Ciano külügyminisz­ter is. A két külügyminiszter találkozása alkalmul szolgált arra is, hogy meg­beszéljék az időszerő külpolitikai kérdéseket. Részt .vett a tárgyalásokon Keüte! vezértábomok, a német véderő főpa­rancsnoka és Caivallero gróf vezér­ezredes, az" olasz (vezérkar főnöke. A politikai tanácskozásokon Teszt vett Mackensen roma.: német nagy­követ és Dino AWiieri berlini olasz nagykövet is. A tárgyalások Salzburg közelében a birodalmi kormány egvik vendégr házáiban folvtak le. A Duce április 29-én reggel érke­zett meg a tanácskozás helyére Cia<= no külügyminiszter, Caivallero vezér­kari főnök és több politikai és kató­nai munkatársa kíséretében. Az állomáson a Führer üdvözölte a Ducet Ribbentropoal, Keitellel és más magasrangú német előkelőség kís'ére'ében. Üdvözlés után a ven­dégházba hajtattak. ahol nyomban megkezdődött a tanácskozás. Ezen a tanácskozáson résztivett' Ribbentrop és Ciano is. Délután a Führer és a Diuce ta­nácskoztak. Este t szűkkörű vacsora volt. Csütörtökön Keltei elkísérte a 1 Du­cet a Führer szállására s megkezdőd­tek a katonai jellegű tanácskozások. Akét külügyminiszter ezalatt külön tanácskozott és a politikai helyzetet beszélte meg. (Délután foytattáik a tanácskozást s utána összefoglaló jelentésit adtak ki. Elbből a jelentésből megállapítha­tó a nézetek teljesen azonossága és a követendő eljárásban való együtt­működés. Vitéz Horthy István Kormányzó­belyettes Ur bevon olt ezredéhez harctért repülőszolgálatra Vitéz Horthy István. Kormányzó­helyettes úr őfőméltósága ma, május 1-én jelentkezett Szolnokon ezredé­nél repülő harctéri szolgálatra. M&, amikor megmozdult az ország és minden erejét az ellenség legyőzésé­re, az új Európában a magyarság méltó elismertetésének szent ügyére ajánlja fel, szívet hevítő és megnyug­tató érzés, hogy az országban a leg­első ifjú magyar erő példátadóan tel­jesíti a minden magyarra -váró köte­lességet és boldog családi otthonától búcsút véve a küzdelmek és áldoza­tok haircaaban fejti ki tudását a haza, a közösség üdvéért azzal a jelszó­val, amely ma minden maigvar küzdőt hőssé erősít: Előre. II képviselőház ülése A képviselőház mai ülését • Tors Tibor alelnök nyitotta meg. Az ülés megnyitása után kegyeletes szarvak* kai emlékezett meg Sztranyaivszky Sándor volt földművelésügyi minisz­ter és házelnök elhunytáról. Bejelen­tette, . hogy a kormány a ravatalára koszorút helyez és a Házat a temeté­sén Tasnády Nagy András elnök ifogja képviselni. Javaslatára a 'Ház Sztranyaivszky Sándor emlékét jegy­zőkönyvében örökítette meg. . Elnöki bejelentés után áttért a Ház a napirend tárgyalására. A Ház el­fogadta a közélet (törvényességéről és tisztaságáról szóló törvényjavas­lat egyes büntető rendelkezéseire vo­natkozó szakaszokat s ezzel a javas­latot általánosságban is elfogadta. Az , üzletek zárórájára vonatkozó javaslatot azal a módosítással fogads ta el a Ház, hogy a bizottság javas­latára hozzájárultak ahhoz., hogy a közlekedésügyi és kereskedelmi mi­niszter a belügyminiszter hozzájáru­lásával kivételt teher a törvény ren­delkezései alól. Elfogadták a mértékek hitelesíté­sére és ellenőrzésére vonatkozó ja­vaslatot is, majd áttértek a zsidó hitfelekezet joggállásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásá­ra. A javaslat legfontosabb ren­delkezése az, hogy a törvényes sen bevett felekezetekről a zsidó felekezetbe áttérni tilos. Kivé­telt csak azok képeznek, akik zsidó felekezetről tértek át tör­vényesen bevett felekezetbe és vissza akarnak térni A Ház ezután elfogadta a magyar— német kultuirálllis egyezmény becik­kelyezéséről szóló törvényjavaslatot s a letárgyalt javaslatokat áttette a felsőházihoz tárgyalás bégett. Az el­nök ezután az ülést bizonytalan idő­re elnapolta. Az angolok gépfegyver­.rel lőttek a burmai zavargókra Stockholmból jelentik. Az angol sajtó egyre nagyobb borúlátás­sal ítéli meg a. burmai helyzetet. A lapok Burma teljes elvesztésére kés­szítik elő a- közlvéleményt. Burmai jelentés szerint Mandalayt a japánok keletről és északkeletről körülzárták. Londoni katonai helyein 'kijelentették, hoigy Burma már elve­szett. A Daily Mail már arra készíti elő a közvéleményt, hogy Burma elvesze tésébe bele kell nyugodni. A Domiei Iroda szerint a burmai lakosság zavargásban tört ki. Az an­golok gépfegyvert űzzel válaszoltak a lakosság megmozdulására. A japéin hírszolgálati iroda megjegyzi ezzd kapcsolatosan, hogy az angolok ezzel az utolsó ajándékot adták a burmai népnek. Nagy robbanás történt Belgiumban A belgiumn Linubuirg tartomány­ban levő Tessenderloóiban az egyiiik vegyészeti gyárban borzalmas erejű robbanás történt A robbanás következtében több mint, 300 ember az életét veszítette, 1000 embernél több megsebesült, 300 ember állapota nagyon súlyos, eze­ket kórházba kellett szállítani. A .robbanás szerdán délelőtt 11 óra 30 perekor következett be. A robbanás ereje olyan hatalmas volt, hogy a gyártelep teljesen romba dőlt. Egy közelben levő szakiskola fala be­dőltek s több száz méter távolságiban is .megrongálódtak a házak. A robbanás után a német katonai parancsnok nyomban a helyszínen termett s részt vett a mentési' mun­kálatok irányításában. A .vegyészeti gyár műtrágyát gyár­tott Hogy mi lehetett a robbanás oka, eddig még nem sikerült megál­lapítani. Sztranyavszky Sándor íreghalt iSztranyaivszky (Sándor m. királyi titkös tanácsosi, nyugal!mazatt> föld­művelésügyi miinsiizter, a képviselő­ház volt elnöke, csütörtökön délután 3 órakor hosszas szenvedés után éle­tének 60. évében elhunyt. Temetése szombaton délután 4 órakor lesz 'Nógráídmarcaililban az ev.' .egyház szertartása szerint. A japánok elfoglalták a Fülöp szigetek fontos helyét, fflalabangot is A japán 'erők folytatták a Fülöp­sziget ellenséges csapatának felmor­zsolását. A Termo születésnapján a japánok bevonultak .Malabang váro­sába is.' A fontos forgalmi központ elfoglalása nagyjelentőségű eredmé­nye a SZÍVÓS és céltudatos japán elő­tör ésnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom