Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-11 / 81. szám

(Trianon 22.) 1942 április 11 7. oldal. Vitéz Jékey Ferenc dr. főispán üdvözölte a közigazgatási bizottságban megjelent Erdőhegyi Lajos dr.-t Szabolcs vármegye (közigazgatási bizottsága csütörtökön délelőtt fél 11 óraikor tartotta rendes havi ülé­sét, amelyen vitéz dr. Jékiey Ferenc főispán elnökölt. íAz, elnöklő főis­pán aiz ülés megnyitása a'kalmával üdvözölte a közigazgatási biz. taggá megválasztott Erdőhegyi Lajos dr. ny. főispán, felsőházi tagot, &ki most jelent meg elsőízben mintújom­nan Választott bizottsági tag az ülé­sen. A tiszti jelentésekhez Olchváry Pál dr. kir. kormányfő tanácsos szólt hozzá, örömmel állapította meg. hogy * végre lehetővé vált a zsidókor* (ház megszerzése. Azt javasolta, hogy a kórház 'felszerelésének költségeire a közigazgatási bizottság kérjen tá­mogatást a belügyi kormányzattól. Borbély Sándor dr. alispán, majd vitéz dr. Jékey Ferenc főispán .is­mertette ia kérdés előzményeit és a közigazgatási bizottság az elhang­zott adatok ismeretében elhatároz* ta, hogy ha mód és alkalom' lesz a segítésre, .akkor él a felterjesztés le­hetőségével. Pesti posta Hajdanáiban .-a vádékre tévedt pes­tiek „egy uteás" .városoknak nevez­ték el enyhe maliici.ával a vidéki vá­rosokat. Csakugyan legtöbb 'vidéki városnak van egy- igen rendes, muta­tós, nagyvárosias főutcája s abba tor­kolnak a többi, •kisigényű, girbegur­ba mellékutcák. Ezért van az, hogy a pesti utas vidéken jóformán ki sem mozdul a főutcából, ott rendre meg­talál mindent, ami érdekli és azt hi­szi, ha háromszor végigsétálja a fő­utcát, máris ismeri az egész várost. Valahogy így vainnak a vidékiek •is a fővárossá':. Néhány körút, né­hány utca, néhány tér: szinte ennyi az egész, amennyit Pestből látnak és ismernék. A pályaudvarok környéke egy tuoat kávéház, színház, üzletház, s a tetejébe legfeljebb egy-két sport­telep, vagy a lóversenypálya. Isme­rek vidékieket, akik havonként utaz­nak Pestre, sok pénzt költenek, sok időt töltenek itt, de a Margitsziget, a királyi vár, a Keleti pályaudvar és ;a ferencvárosi futballipál-a négyszö­gén. kívül annyit sem kapnak székes­fővárosunkból 1, mint az ujjam hegye. Nem lenne érdektelen és haszon­talan, ha egyszer egy egykori vidéki, •aki imár 'teljesen meghonosodott Pes­ten: a vidékiek szemszögéiből inéz)ve írna egy könnyed stílusú idegenfor­galmi kalauzt a főváros igazi ^rejtel­meiről". Mert minden világváros egy óriási dzsungel, irdatlan és átiatolha­tait'atn őserdő s la betévedő idegen előtt leglfelijeblb véletlenül fedi fél egy-egy titkát. Pedig aki csak szalz lépésyniire merészkedik be, az való­jában még nem is jár benne, hi­szen a peremvidék csak hóküi ízelí­tőt ad a,z egészből, de ez 'tűlkevés iaiz üdvösséghez annak, alji legalább nagyjából a teljességre kíváncsi. iNéha egy egész élet is kevés arra, hogy agy metropolis falfedje maigát — még a bennszülötteknek is. Égy •nagyváros mindig változik: .épül, szé­pül; romliik, esúnyul. Uitcák, ahol tavalyelőtt ócska vast elepek szaglot­tak: mára hvpermodern bérpaloták­kal vannak beépítve s más utcák, amelyekben rövid tíz évg előkelő iés divatos népség élt: mára harmadren­dű környékké -zápultak, szürke kispol gárok érdektelen negyede lett. A tá­jékozatlan .vidéki az ilyen környék régi hírneve alapján indul el gyö­Őskeresztény fiatal tisztviselőt keres biztosítás osztálya részére a Nyíregyházi Termény hraktár rt. Jelentkezés levélben referenciák megjelölésével. nyörködni és sehogy sem érti, miért „előkelő" ez az ütött-kopott, unal­mas városrész? De így jár, Illetve póruiljár a vidék gyermeke az egész pesti vonalon. — Annyit hallott harangozni a ragyo­gó Ihírű étteremből, hogy nagy elszá­•niáscik után egyszer bemerészkedik becses mejével. Izgatottan forognak •jobbra-balra, keresik a divatos film­sztárokat, politikusokat. ,sportbajmo­kokat. írókat, diplomatákat, bank/ve^ zérékét sa többi hasonló nevezetessé­geket s egyszerre rádöbbennek, hogy a pincérek kopottak, a konyha rossz, 'a berendezés avítt, a cigányzenekar tagjai -nyáron nyilván vályogod vet­nek és a publikum legfeljebb a kül­ső Józsefváros őslakosságából rekru­tálódik. Igen, mert tipikusan pesti dolog, hogy — egy-két üzem kivé­telével — a szórakozóhelyek érték­állandósága folyvást .változik. iKávé= ház, ahová tegnap még a ilegele.gán­sáihb közönség tódult, máira kopott -ügynökhad tanyája lett. Színház.hol egy szezonnal előbb közelharc folyt minden darab premier-jegyért, az idén potyajegyesekkel is alig tudja •a bemutató-estén a nézőteret meg­tölteni. A szeszély s nem egyszer a hóbort uralkodik Pest eme régiói­ban s nincs rá hatalom, amely a ívi­dékit •kirántsa laz általa megszokott s unalomig ismert, — -de rosszul is­mert, félreismert — néhány utca bűvköréből. Amiit ma Budapest nyujc tani tud poézsben, romantikában, itájképbein:. architekuirában: mindeb­ből legfeljebb egy-egy csipnyi jut a vidéki utasnak s az is legtöbbször — .véletlenül. Kissé sajnálkozva .mosolyogtunk valamikor a jó külföldieken, mikor autócarokon robogtak végiig Buda­pesten, mert a prospektus -azt ígérte, hogy hat pengőért négy óra alatt be­mutatják nekik a magyar fővárost. Pedig annyi pénzért és ennyi idő alatt aligha jutottak többhöz belőle, mintha agy .marék anzikszot vásárol­tak v-oina. színes utcarészleteket áb­rázoló képeslapokat. A vidéki is ilyen anzikszot lát Pestből s még csak nem is a legszebb részeket. S így lesz >ez mindaddig, amiig nem akadnak bátor és szíves amatőr ide* gépvezetők, akik karomfoglják a mesz szi'íőü jött utast, gondot viselnek rá és sok türelemmel, sok szeretettel le nem hántják Pest' szépséges .arcáról a 'tájékozatlanság sűrű lepleit. Vidékv Lajos. — Papírszalvéta, tortapapír, fog­piszkáló, szekrénycsík, poh£rjel*$ kaphatók: JÓBA papír- é« írószer, faletében. n Baross Szövetség tagjainál vásároljunk! Bizalommal vásárolhat rádiót és herékpárt KÜHAREK FERENC műszaki üzletében, Zrinyí Ilona utca 8. szám. Telefon : 24-84. Művészi frizurákat készít KELEMEN ISTVÁN modernül berendezett és felszerelt hölgyfodrászata, Horthy tér 6 Naponta friss kitűnő kenyér kapható Bodnár Lajos modern gépekkel berendezett hygenikus péküzemeiben Kossuth u. 17. Telefon 25—88. Bethlen u. 45. Telefon 25-30. Festéket zománcot, kefe­árut, piperecikkeket bizalommal vehet: IFI. BGRUZS ÉS ERDŐS Luther utca 6. Telefon 26-75 Irodai felszerelések iratrendezők dossierek és aktatartók papin Bethlen utca 1. Telefon 20-77 Az oktatás folytonosságának biztosítása továbbra is nagy nehézségekbe ütközik Szabolcsvármegyében G.allay Rezső dr. kiír. tanügyi ta­nácsos. Szabolcs vármegye kir. tan­fe'ügyelője jelentést tett .a (várme­gye közigazgatási bizottság ülésén Vánmcigyénk oktatásügyi eredmé^ nyeiről é:s iskoliánikívülíi népműve­lési adatairól. A jelentésből -a kö­vetkező á'talánós érdekű részeket ragadjuk ki: Az oktatás • folytonosságának biz­tosításia továbbra is nagy nehézsé­gekbe ütközik. " Katon-aii bevonulások, tanít óh'iáiny miatt iöbb iskolában szünetelt a taní­tás, sok iskolában pedig a ta« nítóhiánv miatti osztályössze­nás miatt igen nagy a túlzsúfolt­ság. A folyó évi- március havában ka­omai bevonulások, résziben tanító­hiány miatt a következő iskoláik­ban- szűrnetelt a tanítás: Nyírpilis gk., Szabolcs nef., Tisza* bezdéd rk., Nyírpazony gk., Csobt&j rk., Tímár-VaclászszáH'ás áll. ván­dor, Tiszaiberoel-P'répostsá'gi tanya áll. Vándor, N yí regyhá za-Parlag­puszta iáiM. vándor, Bűdxzentmihályt* Taikairostanya áll. váindor, Ana-rce? gk., Rétközbaramcs rk., Bűdszanit­iinilhiály-IIlori'atainyia községi, Érpattaik­Zsiindelyes^anya községi, 'Gyula­háza rk., Tuzsér rk., NváracsiádaAsz­szonyrész érd., Görögszálilás közs. iskola. Németh Érdeklődést keltenek a bolsevista ellenes propagandaelőadások Igen értékes népművelési mun­ka folyik Bűdszentmihályon, űhol 'háziipari és gazdasági tanfolya­mok, iKótajon pediig) általános isme­retterjesztő tanfolyamok .bővítették az ifjúság iés ifalnőtí lakosság hiá« nyos ismereteit. K. 8776—1942. I. Aj. Hirdetmény Értesítem a fakitermelőket, hogy a m. kir, Földmivelésügyi Minisz­ter ur 20.586/1. B-2. szám alatt kelt rendelete szerint a vármegye tűzifa ellátásának biztosítása cél­jából a vármegye területén kiter­melt friss akác tűzifának helyi fo­gyasztás utján történő értékesítését a termelő külön kérelme alapján a m. kir. Földmivelésügyi Minisz­ter ur fogja engedélyezni. Felhívom ennélfogva a faterme­lőket arra, hogy friss termelésű akáctüzifájuknak helyi fogyasztás utján történő értékesítésére kérel­müket a m. kir. Földmivelésügyi Miniszter úrhoz terjesszék fel. Nyíregyháza, 1942. április hó L Szobor ak,, poligármes'ter. Az Iskoláin kívüli Népművelési Bi­zottság március hóban számos an­alfabéta. .alapismeretterjesztő, gaz­dasági, nőneveíési tanfolyamát fe­jezte he. A záróvizsgán a 'kir. tan­felügyelő vagy a népművelési 'titkár kérte számon a tanultakat. Egyes népművelési előadáson különösen a bolsevizmus elleni propaganda-eladások s a hírszol* gálát váltott ki nagy érdeklő­dést. A népművelési munka terén külön ki kell emelni Nyírábrány községet, hol Adorján István! állami igazgató­tanító a bal- és külterületen 16 gya­korlati és eímé'eti 'tanfolyamot szer­vezett • s a bizottság több mint 400 halb gatót vizsgáztatótt le alapisme­retekből. nőneveíési kérdésekbői, gazdaságii tételekből- s egyéb gyakorlati irá­nyú tanulmányokból, kiváló ered­ménnvel. egyenruha és uridivat szabóüzem Luther-ház. Telefon: 28-99.

Next

/
Oldalképek
Tartalom