Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-11 / 57. szám

artos Lajosnál íerlinben rendkívüli jelentőséget [ajdonitanak Amery beszédének (Trianon 22.) 1942 március 11. " I « MWI ,W I I I—WMI <II IR» , <«* Nemzeti szinü zászló kapható: Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. sz. ZSEBD választék iáz ök-péntek-sj ta yszerü képs 10 órakor. rlin. (TP.) Amery indiai mi­az oxfordi unió előtt tar­beszédével kapcsolatban el­kérdésre, a Wilhelm­e illetékes szóvivőié kijelen­, hogv Berlinben rendkívüli tőséget tulajdonítanak en­a (beszédnek. — A beszédet ívüli komolyság és a mai lémák érett felistmerése i el­li, amelyhez hasonló eddig a hangzott el angol részről, ry megállapította, hogv Ang­a Laissez Fairé 19. századbeli elve szerint dolgozott tovább, őzben politikai és technikai adalom zailott le, míg ma fáradozik, hogv háborús szer­etet 'rögtönözzön. Angliában asem foglalkoztak annak lehe­gével, hogv Trafalgar-i csatá­vívott tengeri hatalom le­t. és a brit birodalom |inak esetleg egy hatal­llel szemben kell meg­dekeiket. Amery ideá­n akarja feltüntetni a ti politikát, — mon­bb a Wilhelmstrasse ózonban legyen elég lünk az ópiumháború­letindiai companyra és elismerjük ennek az fusérletnek helytelen­;ry India meghódítását feltüntetni, mintha az gytak volna a brit ura­meg lennének vele elé­az állítás mindenesetre " ^ggvőzőbb olvan pil­yy&oS*' rezen prokla­T< 11 ta^" V* [gban... ujdon­[tán US A-val vagv esetleg más demok­rata köztársaságokkal kötendő szövetségi unió javára. Nem hiszi, hogy végrehajtható lenne egy ilyen unió az angolszász hatalmak között, mivel tradícióik az elmúlt 160 év folyamán teljesen külön­bözőkiké váltak. Egy ilyen szö­vetségi unióba aligha lenne India bekapcsolható, mivel ez az unió faji alapokon épülne fel és esetle­ges faji konfliktusok csíráiát rej­tené magában. Ez azonban, jelen­tette ki végezetül Amery, az em­pire végrehajtását jelentené. A Wilhelmstrasse illetékes szó­vivője szerint a Churchill—Cripps féle kormány ellen Irányuló kon­zervatív lázadásra iellemző Mar­gesson hadügyminiszternek a Sundav Timesben megjelent cik­ke is. A hadügvminiszter megálla­pítja, hogv a közvélemény válto­zást követelt a hadikabinetben és hogy Churchill elegett tett ennek a követelésnek. Ezzel azonban a brit demokrácia Franciaország út­jára lépett, ami azt jelenti, hogy ezután szabályosan ismétlődő ér­telmetlen hatók. kabinetváltozááoik -'vár­Ezüstkalászos gazdákat avattak Tiszalökön kénvszer­xtosabbak •sai. Ezek r/chill— • irányuló ják ki­V ^ iielen­Vfe* °T C „^ ietet­l ^ ... . ^el. . ^am statultum akaria megoldani, lezetül szembeszáll lényével, akik a írják adni az A tiszalöki m. kir. téli gazda­sági iskola által Bdszentmihály községben rendezett 110. számú három hónapos m. kir. téli gaz­dasági tanfolyamnak e hó 1-én volt a záróvizsgája. A záróvizsgálat miniszteri vizs­gabiztosa dr. Sarkadi Kesztyűs Lajos gazd. akadémiai tanár, a debreceni kisüzem-számtartási központ vezetője volt. A ziáróvizsgálaton megjelent •báró Vay Miklós országgyűlési képviselő, Pöppel Sándor járási főszolgabíró, Persay György já­rási m. kir. gazdasági felügyelő, Gallay m. kir. tanfelügyelő, dr. Veréb János községi főpegvző és a község vezetőségéből még so­kan. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a gazdakör nagy­termét. Czajlik László tanfolyamvezető üdvözlő szavai és beszámolója után a miniszteri vizsgabiztos megnyitotta a vizsgát. A legnagyobbrészt iavakorbeli és idősebb gazdák a feladott kér­désekre igen értelmes feleleteket adtak. A vizsgát a tanfolyam hallga­tók önképzőköri díszgyűlése re­kesztette be, amelyen nagy siker­rel szerepeltek előadásaikkal, párbeszédeikkel: G. Balogh Sán­dor, a gazdakör elnöke, Pethe Sándor, K. Bodor Károly, Ke­nyeres Sándor és Róka Sándor. Saját költeményeikkel pedig Szép János és K. Bodor József tanfolyam hallgatók. Ugyancsak nagy tetszést ara­tott Szép János tanfolyam hall­gató gazdaindulója, amit Hankó László zenésített meg s vezénv­lete mellett a tanfolyam hallga­tók énekeltek el. A miniszteri vizsgabiztos 55 gazdát avatott ezüstkalászos gazdává, akik kö­zül a szorgalmasabbak értékes jutalmakat is kaptak. A miniszteri vizsgabiztoson kí­vül felszólaltak dr. Veréb János főjegyző, aki a tanfolyam vezető­nek eredményes munkájáért mondott köszönetet s kérte, hogy hasonló tanfolyamot a következő évben is rendezzen a községben. Bodzás Sándor a tiszalöki ezüst­kalászos gazdák elnöke buzdítot­ta az új ezüstkalászos gazdákat. Urbán Béla igazgató javasla­tára pedig a felavatott ezüstkalá­szos gazdák megfogadták, hogy a helyi gazdakör keretében további önképzésük céljából télen 2, nyá­ron 4 hetenkint önképzőköri gyű­léseket fognak tartani. Ezután a Himnusz eléneklésé­vel a szép ünnepség véget ért. Két felesége volt, 8 hónapi börtönt kapott egy iparművész Baracsy Gyula iparművész, mis­kolci lakos, bigámiával vádolva állott tegnap a nyíregyházi tör­vényszék előtt. A vád szerint Ba­racsy Gyula kétszer nősült, azon­ban elválni „elfelejtett" az első fe­leségétől. Az első felesége Sinka Teréz volt, a másik Tóth Irma. Mindkettőt szerelemből vette el. A törvényszék Baracsy Gyulát 8 hónapi börtönre ítélte. .. . Y rn'fir ti i un — Papírszalvéta, tortapapír, fel­piszkáló, szekrénycsík, pokárjelző kaphatók: JÓBA papír- és íróseer. üzletében. Figyelmeztetés! A nyíregyházi Közélelmeaési Hi­vatal ezúton figyelmezteti a közön­séget, hogy a cukor-, liszt- és más­jegyeknél történő összes váltoeáso. kat, akár lakás- vagy adagvéltofíás is volna az, — legkésőbb folyó hó 14-ikéig feltétlenül jelentse a Köe­élelmezési Hivatalnál, mert későbbi bejelentéseket a hivatal figyelembe nem vehet, csak a következő hé napban. A homokkisérleti gazdaság téli záró­vizsgája A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdasága ez évi téli gaz­dasági tanfolyamának záróvizsgá­ját március 14-én, szombaton dél­után 3 órakor tartja meg. Az ezévi vizsgálat tárgya a nö­vénytermesztés. Őrizetbe vettek egy tolvaj bejáróiét Még az elmúlt évben történt, hogy Weisz Béla nyíregyházi föld­birtokos feljelentést tett a rendőr­kapitányság bűnügyi osztályán, hogy lakásából elloptak egy érté­kes arany karkötőórát. A lopás­sal Breier Tiborné bejárónőt gya­núsították, akit a rendőrség teg­nap őrizetbe vett. A bejárónő ta­gadja, hogy ellopta a karkötőórát, a bizonyítékok azonban ellene szólanak. Alma kilója már 1.- pengőtől Leimsiedernél Bessenyei tér 6. Telefon : 24—95. BÁLI MEGHÍVÓK, alkalmi értasí­íésak, körievdMc. gyáulapok, rész­vétkártyák soronkivül ós a lefplé­ny»s«bb áros kékülnek OROSZ KAROLY ayomtWiMtnéb* Nyir­ejfcfeáM, BsrMéayi-n. 3. Tti.: 577. Vásároljunk I TISZA MIKLÓS uj rőfös és divatáru Üzletében. Rákóczi ítca 4. sz. (Nagytakarékkal szemben.) Firfl és Kii szövitek, selymek, vásznak, paplanok

Next

/
Oldalképek
Tartalom