Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-14 / 36. szám

li. oldal (Trianon 22.) 1942 február 14. Express hirdetések 10 szóig 1 P E0 fillér, minden további szó 10 fillér. Mi)furatu kutak készítésit elromlott kutak csöveinek kihúzását és lefurását, kutmosást és szürözéM Jutányos áron, szakszerűen véges Kiss Gábor kútfúró vállalata Nyíregyháza, Pszonyi tér 8. Piám A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Nánássy ciánozónál Kossuth utca 9 Telefonszám : 93? Magas árat fizetek magyar és külföldi midern irók íotozatns és egyes könyveiéit B.ehm sorozatért, R?vai és Patlas lexikon­ért. A tudomány és szépirodalom minden ágából vesz könyveket Könyvantiquárium Kossu'h utca 34a. apróhirdetései 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számitunk. KIADÓ LAKASOK Különbejáratu bútorozott szoba 1—2 személynek február 15 ére kiadó. Deák Ferenc utca 40. 826 2 Buiorozott szoba a város központjában fürdőszoba használattal magános urnák azönnalra kiadó, Cim a kiadóban, 756 2 Bútorozott utcai szoba azonnal kiadó. Kossuth u'ca 56. 885 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó 15-ére Géza utca 20. 886 Két egymásba nyíló különbejáratu utcai bútorozott szoba március l étől kiadó. — Deák Ferenc utca 27. 921 Különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba 15-ére kiadó. Ér utca 5. 892 Különb? jrratu utcai bútorozott szoba kiadó Lutber utca 23. 929 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Céza utca 16. 896 Bútorozott szooa a város központjában fürdőszoba használattal maganos urnák azönnalra kiadó Cim a kiadóban. 756 2 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK H ztartási leány mindenes szolgálatra felvétetik március 1-tel. Jelentkezet lehet bomokjavitó kiserleti gazdagágban a Kó-ajt nt végén. 816 3 Mindenes főzőnőt keresek március l-re Nyirvizpalota. I. emelet 3, 832 3 Önálló autószerelő segédet á landó műn kára felvesz a IV. gk, von atosztály műhely Debrecen. 639 2 In dába izr. nőt kejesek. Aj&niatokat „Komoly, szerény" jeligére a kiadóhíva taiba kére'<. 8Í7 Április 1 ére esetleg azönnalra közép­korú, gyakorlott, nős ga/daságí ispánt vagy »azdát keres Kovách Ödön, Nyírtass. 828 2 Megbiznató takarító bejironőt délelőtti órákra felveszek. Szarvas utca 7. Vtdekre keres ref. leiké-zcsaiad közép­korú főzé hez értő mindenest — Közel Nvtregvházahoz. Cinét a kí«déba kérem 870 Vendéglőbe kimérőt keresünk óvadék­kal Kossuth utca 10 888 Mindenes szakácsnőt és fiatal fiút he­tesnek azonnal felveszek. Kossuth u, 22. 889 Szakácsné mellé szobalány jelentkezzék 15 re Szarvas utca 71 alatt. 8*8 Rendes gyermekszeretó leányt azonnali belépésre felveszek. Kiss Ernő utca 40 893 Ügyes, megbízható bentlakó vagy bejáró mindenes.t azonnal felveszek. Nyírfa u. 16 966 Jól főző mindenes szakácsnőt felveszek elsejére. Stern Sándorné Város bázépű et. 933 Fiatal bejáró takarítónőt a délelőtti órákra felveszek. Nyírvizpalota I. 5. 925 Bejárónőt azönnalra a délelőtti órádra keresek. Dr. Fuchs Bencs László tér 13. 920 Felveszek 15 tői rerdes bejárónőt dél­előtti órákra Cim a kiadóban 894 Bejáró takarítónőt oélelőttre felveszek. Szarvas utca 30a. Gácsi. 928 Főznitudó minderest hosszú bizonyít­vánnyal március 1 re keresek. Cim a ki­adóhivatclbsn. 968 Gyakorlott mindenes bejárónőt felveszek Buza tér 6 jobb oldalt. 930 15—16 éves fiu hetesnek felvétetik. — Fajcsik fűszeres, Jósa András u. 16. 936 Déle ött 4 órai munkára keresem mo­sáshoz is értő bejárónőt Buza tér 21. 937 Mindenes szakácsnőt zonnali belepésre keresek. Dr. Tóth Lászlóné Vármegye háza. 972 2 Intelligens fiatal lányt gyermek mellé felveszek. Zrínyi Ilona utca 3. 940 KÜLÖNFÉLÉK Központban 4-5 szobás helyiséget ke restink azönnalra vagy május l ére- Cim kiadóban, 754 6 Fehér gyermek vaságy olcsón eladó. — Ugy anott dohánypajta, veres tarka tehenek es jarmos ökrök eladók. Cim a kiadóban. 876 2 NAGYOTTHALLÁS és fülzúgás prakti kus gyógvitásáről prospektust küld Németi Mór, Nagyvárad, Bercsényi Mikló» utca 7 46 0 5 Egy komplett furdőkésztlet e adó. Morgó utca 3. 811 í Eladó Demecserben 13 magyar hold föld községhez, állomáshoz közel, ebből 5 hold akácos a többi mind termó. Erte kezni főiegvző, Nyirpazony. 854-3 Több évi gyauoriattal rendelkező gazda ki a szőlőkezelést is vállalja állást keres 6 tagu családdal. Galambos Péter, Nyir paz^ny 866 2 Hü óglicerin kapható. Földes drogéria rt. Nyíregyháza, Varosháza. Telefon 148 847 8 Nyugdíjas házaspár korr.forfoB 3 vagy 4 szobás lakást keres Közvetítőt díjazok — Cim a ki dóban. 813 2 Egy használt 2 lámpás telepes rádió eladó. Cim a kiadóban 885 Eladó híz, 1958 ig adómentes, 2 lak­részes Rigó utca 11. 877 Fűszer és vegyeskereskedés teljes kifogástalan állapotban lévő beren dezés átalakítás nélkül 10x8 méteres he­lyiségbe alkalmas, ki-zolgáló asztalokkal eladó. Hitelszövetkezet, Mándok 831 St^JSSZl KATLANT kazvetit áraié ingatlaniroda Széchenyi ut 1. szám. Nyirvizpalota. —- Telefonszám: 601. — Egy nyilas szőlő cserepes épülettel, jó vizű kúttal 100 gyümölcsfával eladó. Er^ tekezni Incédy sor 8 872 Vennék gyümölcsöst szólóvel 10 ho!dig Simon Elek Arany János utca 5. 874 Angóra nyul van eladó. Belső körút 12 873 Keresek megvételre 2 szobás lakást. ­Ajánlatokat incédi sor 8. 871 Gazdasági ispán, képesített kertész 45 éves őskeresztény 27 évi nagyhelyeken szerzett kiforrt tapas2tBlattal április 1 ére áilásom változtatnám. Karócz Géza Apagv Hangyaszövetkezet. 860 Egy sötétkék csikós férfiöltöny és egy zsák kenyérhaj eladó. Honvéd utca 67, 878 ANGORAFONAL boleróra, turbánra és sálra különféle minőségben a termelőnél leszállított árban kapnató. Jósa András utca !. 880 A régi vezetés alatt ismét megDyilt a városi eihelyező. Kiss tér 3. 881 Elsórerdli nói és térfi fehérneműket és ágynemű varrást válla.ok. Zombor utca 9 883 2 p us 1 modern Standard rádió olcsón fcchwartz Béla, Bocska utca 4 884 Jó állapotban lévő asztali tűzhely eladó Viz utca 39 881 Elveszett két hónapos puiikölyök, fekete him, mellén kis folt. Megtaláló jutalmat nap. Nyirfa utca .8 887 Bizomanyba eladásra átveszek hálói, ebédlőt, irodai bendezést, zongorát, pianinót, kelet, gépi szőnyeget, porcel á­nokat, amik bútorokat legmagasabb árban, Ktámer Jenő bizományi lerakata, Zrínyi Ilona utca 9 udvar. Márkás zongora Antik bútorok háromajtós könyvszekrény komót, szekreter, sarokvitrin, íróasztal, asztalok, festmények. Jx4 keleti sz< nyeg, ováltükör. — Krámer Jenő bizományi lerakata Zrínyi lloná utca 9. udvar. Buzaszalma nagyobb mennyiségben el­adó Cim Bethlen utca 60. 879 Mint az O M. G E. ingatlan osztályá­nak jogi képviselője és tiszántúli kizáró­lagos megbízottja ügyfelem részére közép és nagybirtokokat, erdóbirtokot, ipartele peket keresek megvételre. — Dr Bányai Ügyvéd 845 Sóstóhegyi állomástol 10 percre 2 hold letráuyázoit, jó karban tartott szőlő alma­fáknal eladó. Megkeresés: — Postafonök Szerencs 895 Két szoba, előszoba, konyha, mellék* helyiségekből álló lakás eladó vagy kiadó Szegfű utca 63. 924 Egy jó karoan lévő varrógép eladó. Ér u'ca 39 9^7 Hóvirág 1 Írtam Magának levelet, irjon mie óbb választ megadott postaresia te citnre. 8 9 Rekamié, 2 fotel, 2 ruhaszekrény, kél ágv, ebédlő, sza ongarnitura, ebédlőkre­denc, falióra, asztal, székek, hangulatiám pa, íróasztal, 2 fehér üvegezett szekrény. Krámer Jenő Mzomáuyi lerakata zrínyi Ilona utca 9 udvar. Alkalmi házvétel Főuicán 4 szobás előszobás, külön motoros fürdőszoba szátaz piDce, garage nagv telek, keleti fekvésű 3^000 pengőért. Májusra elfoglalható. — 2x2 szobás adóm. főutcán 17.(00 peDgőért. 3 szobás mooern adóm I4tb( pengőért 2 szobás modern adómentes 8.500 pei gőért. — Bézházak 60OC0, 99.' 00, 160X00, 230C60 pengőért. ­FÖLDPARCELLAZÁSBÓL búzaföld ho'danként 1C00 pengőért, fele vételár 10 éves törlesztéssel Szőlő, gyümölcsös 13 hold 32 000 pe/ gőért 1 holda a Sóstós 2.800 pengőért. Továbbá 7, 5, 4, 3 hold, stb. — Több tanyásbirtok strgőien eladó. Hauberger ingatlaniroda hirdetései Bencs László tér 1. Korona épület. Telefon 845. (postai tel. könyv) ANTIK ÉS M6DERN BÚTOROK Szalongarniíurák, komplett uriszoba be­rendezés, könyvszekrénvek, Íróasztal, re­kamié, vitrin komót, sz'ekreter, gmizefefe, egy 2 50x3 50 méretű keleti perzsssnőnyeg és egy 3x4 méretű magvar perzsaszőnyeg Olcsó árak. — Erdélyi János bizományi 'erakat, Vay Ádá m utca 5 Telefon 888. Mindenféle ző dségféléket sárgarépát, petrezselymet, zellert karalá­bét mázsás tételekben vesz Árdita zöii Bégszáriló üzem, Bácska utca 843-2 Szép kivitelben kés?itek gyapjú [fona ból és angórából bábi garnitúrát, gyermek kapucnit és kesztyűi, nói és férfi kucsmái divatsálíit. turbánt, boterőt, stb. igen ol­csón Reich Gyuláné, Egyház utca 18. Zongorát veszek hangolok, mindennemű hangszerek, alkat részek eladása, javítása. KVANDUK haee­szerszaküzlet, Bethlen utca 3. Eladók 6 és 12 személyes cérna da­maszt asztalnemüek. Cim 3 kiadóban. 967 Eladó adómentes családi ház gyümöl­csössel Jó víz az udvarban. Bártfa utca 5. Friedmanntelep. 92 j ALKALMI VÉTELEK Egy világos márkás háló és egy S2 drb­boi álló komoly finom ebédló, egy 8 drb­bóí álló alig használt kombinált szoba, kűlőnbözö beosztásos kombinált szekré nyek, klub garnitúra legyezős fazon könyv­szekrény, íróasztal, stb. olcsó áraS — Erdélyi János műkereskedő bizományi le­rakat, Vay Ádám utca 5. sz. Telefon 888. Biztos alapokon álló, polgári hasznot hozó vállalathoz, üzlethez 5—6 ezerre! és munkával társulnék, Cim a kiadóban 970 Varos belterületén 146 négyszögöl telek egyszoba konyhás adómentes ház eladó. Érdeklődői Nandrási Lajosnál, Sziiház a, 24 szám 936 Rekamié, 2 fotel, egy angol garnitúra olcsón eladó. Bencs László tér 2. kárpitos üzlet 96® használt jó karban lévő hordozható irö­képet ke-esek megvételre. Címeket Gittks­mann Izidorné rőfös üzletébe kérem Bencs László tér 20. Jó állapotban ié/ő ferfiö'tönyök. vasutas ruhák fekete Hangám nadrágok, cipőn ju­tányos átban eladón. Holc er Róka u'ca 23 szám. 934 . Nyiregytiaza határában 10 hold földet kerteszet céljára bérbe ke. esek. Cim a í kiadóban. 93S ; ZONGORÁT vagy PIANINÓT keresek megvételre. Fizetem a legmaga­sabb napi árat f-rdélyi János bizományi lerakat. Vay Ádám utca 5. sz. Tel 888. Veszek egy sport vagy süiyesztös gyer­mekkocsit. Cimet a kiadóba. 973 Központi kétszobás összkomfortos laká­som átcserélném ugyanolyan hárccnszo­básra Lutner ház II 1. 976 !J2 darab angol török eredetű törzs­könyvezett füjt szta angóranyul ketrecek­kel jutányosán eladó. Cim a kiadóoan. 975 1 komplett ebédlő eladó, ulca 41 Cím Géza 938 Kukoricaszar eadó Eszék űica 4. 977 Műhelynek vagy ga;áz nak m gk leié helyiség azonnat kiadó. Árpád utca 43. S41 — Mezőgazdaságban szüksége* nyomtatványok, bérlevélkönyv, nap. számkönyv, munkanapló kaphatdj JÓBA papírüzletében. A szerkesztésért? felelős: Jóba Elek. A kiadásért fel-eilős: A Szabolcs] Híft. lap lapkiadó betéti társaság. KovéeÁ B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a „Merkúr" nyomdában, Nyíregyháza. Bercsényi-utca 3. ez. Felelős; Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom