Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-18 / 39. szám

(Trianon 22.) 1942 február 18. i. oldal 450 éves a földgömb 450 évvel ezelőtt, éppen Ame­rika felfedezésének évében készí­tette el a nürnbergi Martin Behaim a világ első földgömbjét. A föld­rajztudomány két fontos dátumá­nak összeesése nem egészen vé­le'len. A nagy felfedezőt és a nagy feltalálót ugyanazon cél vezérelte, mindketten az Indiába vezető utat akarták megtalálni. — Kolumbus nyugati irányban indult neki a végtelen ismeretlennek, Behaim 4frika megkerülésével gondolta célját megvalósíthatónak. Célját egyik sem érte ugyan el, munká­juk azonban nem volt hiábavaló. Kolumbus felfedezte Amerikát, Behaim pedig nem fedezett fel ugyan uj földrészt, azonban ő volt az, aki a 15. század nyolcvanas éveiben a lisszaboni „Junta dos mathematicos" előtt bemutatta azo­kat az eszközöket és számitásokat, melyek elsőizben tették levetővé, hogy a hajók a partoktól függet­lenül, csupán a napra támaszkod­va pontostosan megállapíthassák tartózkodási helyüket és ilyenfor­mán nekivághassanak a nyilt ten­gernek. Ezeknek a műszereknek köszönheti a fö'drajztudomány az összes későbbi felfedezéseket is. 1492-ben Behaim uj munkához fogott és megszerkesztette a világ legelső földgömbjét, amelyre az akkori ismeretek állásának meg­felelően felrajzolta a föld összes országait és tengereit. Ez az első, természetesen még nagyon primitív glóbusz, melynek átmérője 45 cen­timéter, ma a nürnbergi Germán Muzeum egyik legféltettebb kincse. Meghívó A Büdszentmihályi Gazdasági Szövetkezet folyó évi március hó 8-án, délelőtt 11 órakor közvetle­nül templomozás után Büdszent­mihályon a községháza tanácster­mében tartja meg az évi rendes közgyűlését melyre a szövetkezet tagjait tiszte­lettel meghívja az igazgatóság. Amennyiben ezen közgyűlés netalán határozatképtelenség miatt megtartható nem volna, ugy ennek időpontját ugyanezen helyre és órára 1942, március hó 22 re tűzi ki, mely közgyűlés ezután tekintet nélkül a tagok számára határozni fog. Tárgysorozat: 1. Az 1941. évi üzleti eredmény kimutatása, a mérleg és eredmény számlák ismertetése. 2. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentése, a felmentvények feletti határozat hozatal. 3. Hat igazgatósági tag válasz­tása. 4. Nyolc felügyelőbizottsági tag választása. 5. A lapszabály szerű indítványok tárgyalása. Az 1941. évi üzleteredmény el­számolása, a mérleg és eredmény­számla ugy a [szövetkezet üzlet­helyiségében, mint Büdszentmihály községházánál a hirdetőtáblán meg­tekinthető. Szabolcsvármegye alispánja­4233-1942. K. sz. 'Pályázati hirdetmény irodasegédtiszti állásra. Szabolcsvármegyénél nyugdíja­zás folytán megüresedett egy vár­megyei irodasegédtisztí állásra és ennek betöltése folytán esetleg megüresedő vm. dijnoki állásra a vármegyei Ügyviteli Szabályzat 2. §-a alapján pályázatot hirdetek Az irodasegédtiszti állás az 1929 évi XXX. tc. 69. § ának (13) be­kezdése értelmében az állami rend­szerű XI. fizetési osztány 3. foko­zatában megállapított fizetéssel és az állomáshelynek megfelelő lak­bérosztály szerinti lakáspénzzel van egybekötve. Ezen állásra az 1931. évi III. tc, illetve az 1938 évi I. tc- értelmé­ben egyenlő feltételek melleit el­sőbbségi igényük van az igazolvá­nyos altiszteknek, hadirokkantak­nak, a vitézi rend tagjainak és a tűzharcosoknak. A pályázati kérvényhez eredet­ben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányokat kell csa­tolni : I születési, esetleg házassági anvakönyví kivonatot. 2. Egy évnél nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely a családi állapotot, politikai megbi?hatóságot, nemzethüséget és a tanácsköztársaság ideje alatti magatartást is tanusitja. 3 Magyar honosságot igazoló okmányt. 4. Legalább a középiskola IV. osztályanak kikeres elvégzését iga­zoló bizonyítványt. 5. Az állás betöltéséhez megkí­vánt testi és szellemi alkalmassá­got igazoló hatósági orvosi bizo­nyítványt. 6. Az esetleges előző szolgála­tot igazoló okmányokat. 7. Igazolványosoknál az 1931. III. tc végrehajtása tárgyában ki­adott Utasítás I. II. részében elő­írtak szerint kiállított igazolványt. 8. A vitézi rend tagjainál a vi­tézi rend főszéktartósága állal ki­állított igazolványt. 9. Tűzharcosoknál a Károly csa­patkereszt viselésére való jogosult­ságot tanúsító okmányt. 10. Hadirokkanttá vált, nem hi­vatásos katonai egyéneknél a ha­dirokkant járadék élvezétet, ille­tőleg az ellátásra való igény nél­kül hadirokkanttá történt nyilván­tartását tanusitó lapot. II A hivatásos katonai állo­mányból származó hadirokkantak­nál igazolványt arról, hogy a vi­lágháborúban szerzett sérülésekből kifolyólag váltak rokkanttá és sé­rülési pótlék élvezetében állanak. 12. Arra vonatkozó okmányokat, hogy a folyamodó nem esik az HOOJIP 1939. IV. tc. 5. § ában foglalt ti­lalom hatálya alá. 13. A gép- és gvorsirásban kellő jártasságot igazoló bizonyítványt. A pályázóktól megkívánom, hogy a gép és gyorsirásban teljes jár­tassággal bírjanak. Ezért a pályá­zókat ebből a szempontból az ál­lás betöltése előtt elnökletem alatt működő bizottság által külön vizs­gálat alá fogom venni. Szabolcsvármegye Törvényhafó ságánál szolgálatot teljesitők ok­mányokat mellékelni nem köte­lesek. Felhivom mindazokat, akik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogv a fent említett okmányokkal szabály­szerűen felszerelt és sajátéezüleg irt kérelmüket a vármegye Főispán Urához címezve, hivatalom utján legkésőbb 1942 év március hó 5. napjának déli 12 órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert az elké­setten. vagy kellően fel nem sze­relt kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Az a pályázó, aki már valamely Törvényhatóság szolgálatában áll, az illető Törvényhatóság első tiszt­viselője, más közhivatali állásban lévő egyén hivatalfőnöke, közszol­gálatban nem álló egyén állandó lakhelye Törvényhatóságának első tisztviselője és végül hivatásszerű katonai szolgálatban állók pedig katonai parancsnoksága utián kö­teles pályázati kérvényét hozzám eljuttatni. Nyíregyháza, 1942. február 13 Dr. Borbély Sándor 8k. alispán. Árverés Ügyfelem dr. Sarkadi István nyíregyházi ügyvéd, mint a Grósz és Döme nyíregyházi zálogtartó cég meghatalmazottja megbízásából közzéteszem, hogy nevezett íügy­felem 1942 február 20 án délután 15 órakor Demecserben, a Bor­zsova tanyán a fizetéssel késedel­mes zálogos adós költségére és veszélyére 53 drb anyakocát és 86 drb választott malacot közbenjöt­tömmel nyilvános árverésen el fog adni. Bánatpénzként 1000 pengőt kell letenni, vevő tartozik az egész árumennyiséget javára történt le­ütés után azonnal átvenni és el­szállítani, a vételárat pedig hiány­talanul, készpénzben kifizetni Az árverés egyéb feltételeit az árvereltető ügyvéd úrtól vagy tő­lem lehet megtudni. Nyíregyháza, 1942. február 14. Dr Hor hy I»tván kir. közjegyző. A tegtOkéle<esebb patkányirtószer kspható Nánássy ciánozónál Kossuth utca 9 Telefonszám : 935 Eivfii a kaszarnyán... és egyéb hanglemez njdonságofe nagy választékban kaphatók Garay Zoltán műszaki üzletében Luther utca & Javító mühe'y. Apróhirdetések 10 szóig 80 filiér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetésed­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Megbízható mindeneit azonnalra felvc­S7iink. Szent István utca 2íi 981-3 Megbízható, udvarló nélküli fiátal lányt keresek azonnalra mindenesnek vagy be járónönek. Sósfó: ut 33 956 2 Jol fózó mindenes szakácsnő ! ere fel­vétetik. — Jelentkezni Wirtschafter Ármin vaskere kedésében. Nviregyháza. 980-2 Bejárónőt azonnalra kerekek. Széchenyi utca 26. 962 KÜLÖNFÉLÉK Sóstóhegyen 9 hold részben szőlő, rész­ben szántóföld, 2 szoba, konyha, vincellér lakassa), borház felszereléstel eladó. Cin a kiadóban. 639-2 DEBRECENBEN a város fzivében ér­tékes üzletes emeletes ház felerészben, e-etleg ei észben is eladó. - Érdeklődni Debreceni Hírlapnál, Csapó utca 10. sze­mélyesen vagy levében 985-3 Két lovas nagy stráfszekér elaló jó ál­lapotban Kiss Mihálynál. Buza tér 1. 82. £89 § Eladó Demecserben 13 magyar hold föld községhez, á'lomáshoz közel, ebből 5 hold akácos a többi nrnd termő. Érte­kezni föiegvző Nyirpazony. 854-3 Két SZ' ba, előszoba konyhás lakást ke­resek ápriii« vagy május l-re az állomái közelében Cim a kiadóban. 9o0 2 Nói varrógépet alig használtat ktcesek Szilígyi, Vay Ádám utca 16. 965 2 Eladó ház Adómentes 4 parkettes szoba, hall, fel­szerelt fürdőszoba, vízvezeték motorral, száraz pince és minden mellékhelyiség 800 négyszögöl telekkel. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nviregyháza Zrínyi 5 Ilona utca 4. Telefon 6—18 963-2 Thonett székek, ebédlőasztal, márvány mosdó eladó. Szent István utca 2 1013 Eladó egy pej deres tenyész apa mén. Cim SztrehCciki András, Vadas, Nagykálló határában 1014 Adómentes 2 szoba, konyha, speiz pin­ce nagy telekkel, jó forgalmú kocsma he­lyiséggel Kállai, u. 117 számú ház jutá­nyosa i elad >. Értekezni lehet Bujtos*utc£ 35 Telefon 181. 1015-2 A szénívasztésórti felelős: Jóba Elek A kiadásért felelős: A Szabolcsi HOL lap lapkiadó betéti társaság. Kovám B. és Társai kiadótulajdonos MOST JSLENT MEG! Dr. Baltay János és Dr. Gyulay Dezső szerkesztésében Cégjogi útmutató nélkülözhetetlen kézikönyv ke reskedelmi vállalatok, részvény­társaságok, jogászok részére. — Ára 12 m— pengő Kapható : lóba papir és írószer üzletében, Bethlen n. 1. \ ! : / Mindennemű vasáruk Wlrtschafter Ármin vaskereskedésétien Nyíregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonsaim: 90. —EZE Kerékpárok nagy választékban, HZ Nyomatott a Merkúr" nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. fiz. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom