Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-03 / 26. szám

Ara ÍO íillér Nyurgybaíí ftbiufi 3 (Trianon 22) x *vtoiyan> 26 ,2622) Kedd VIDÉK hirlAP IZZ^SSSZ1 * POLITIKAI NAPILAP * o—*:.**^. » ^^ Részvételünk a döntésben Az 1942. esztendő egy .példátlaniul álló, sorsdöntő küzdlelem véres kcn­t túrjait rajzolja a égboltjára. A történe'emben nincs fflá .példa, —méá aiz e£mjulit világháborút véve scim —, högy ily^m óriási területre, kiható faálborais összeütközések vegyék Í igényibe nemzetek, de immár .a.z egész amiberásléig teljesítőképességét. A szó szoros értelmében vett viuálg­há'borii ez. Roppant nagy téteik fo» •jognak kockán, szinte a>zit mondhat­' ji'áinik: a keresztény kultúremberiség sorsa. A döntő küzdelemlben neküink is ' .részünk lesz. Bár e sósodban vé­delmi hájború ez a m.i részünkre, de egyben t álmád ó ö®, amikor táivol tant­ju>k országiunk batáirától .azt a szel­lemi pestist, amelyik t ömlőre akairija tenni nemzetünket, otthonunkat, tűz­helyeinkben családunkat, amelyik - csúfot <®k«r csinálni felszentelt templomainkból s oltárunkon kiolT ta­ni akarja a krisztusi szeretet örök tüzét. (A bolselvizimust, bár 1400 kiló­mé ternyire s imég enríái is nagyobb távolságra) szorítottuk vissza hatá­rainktól, a imaigy-air közvélemény mégse ringassa' maigát aibban a zsorn­gító érzésben, Ihogy immár semmi veszély, számunkra bevégződött a küzdellmek iláneolata. A szem elől tévesztett cél nagy .veszélyt Teijthe.t magában, éppen e.zért intő és figyná­mezető szóval kell közvéleményünk­höz fordlpilni, fel . kelti tárni a> való helyzetet előtte, Ihogy mi sem marad­hatunk ki a küzdelmekből, mert a közel jövőben a háborús helyzet bennünket is nagy elhatározások elé fog állítani Ne feledj ük: nagy és sorsdöntő küzdelemben él Európa ai bolsevizmussa.!. O.yan 'küzdelemben, amelynek eldötésén fordol meg egésiz Európa és az itt élő népek sorsa. Nagy (hainigsúlilyal hívta fel erre a gorudoeatra a imagyair köztvéjemény fiigyieumét Báirdossy László miniszter­elnök a Magyar Élet Pártja legiutóbbii értekezletén. Fdgyeltoeatette a mi­niszterelnök a iközvéllam'éinyt, hogy népünk minden egyes tagját kell héjgy átjárja ez a gondolat, írtért a bolsevizmus elleni • veszedelemmel sorompóiba kell állnia minden euró­pai népnek. Tehát miránk, magya­rokra is komoly feladat vár. Nem le­hetünk tétlen 'nézői Európa sorsa el­döntésének. A magyar közvélemény megértő nyugalommal, lélekben egy­ségesen s a cél ismeretében elszánt módon készült fel hivatásának betöl­tésére. Nincs itt pártkülönbség, nincs semmiféle részekre saakadozás. mert a nemzet miniden egyes tagja tudatá­ban van a győzelem által eléírt ered­mények jelentőségéinek, amely ered­mény ok, bár áldozatot kívánnak, de azokat meg kell 'hoznunk nemzetünk és jövőnk érdekéiben. Eddig ismeretlen módszert alkalmaznak Singapur nstrnmánál Siingapuir máris hasznavehetetlen aiz angolok számára, — írja a Stam­pa című olasz ilap. A japánok nem elégszenek meg azzal, ihogy a sziget­erődöt elfoglalják; hanem maguk akairják felihaszináni az Indiai és a Csendes Óceán közötti flottatámaszí ipon'tul. Japán 'résziről küjeilcintették, hogy a szigeterőd inem sokáig védheti ma­gát, mert nemcsak katonailag tartlha­tatpan Siingaipiur helyzete, hanem a lakosság egyre fokozódó élelmezési nehézségei miatt is. Japá.i; értesülés szerint 14.000 an­gol katona védi Súngaipurt. A japá­nok az erőd ostromában eddig isme­retiem 'és •eLenáUl.iaitatian módszert fognak, alkalmazni. A maláji félszigetről visszavonuló angolok a johiared töltéshidat ismét megircntgáCták. Japán, imegfigye.ők S'zer..m>t a szige'erődnek ezen a ré­széin 26 angol tengerjáró haijó tartóz­kodik a kikötődben. A japán repülők Singapurtól délre elaülilyesiziíiet'jek egy 3.000 tonnás ha­jót. Január 25—3l-e között Szumatra vizeim 14 ellenséges hajót süll.yesz* tettek el a japán bombázók. A nagy­résziben megsemmisült s résziben ímegroogáliódott hajótér 57.000 tonna. A japánok elzárták a Csnnking íelé vezető ntat A Dcmci Iroda, jelentése szerint a japán légierő terjesen.,megszerezte a ilé.gi föllényt .Burmai föőtt. Az eddigi haclmüveetek sarán kereken 100 re­.piijöyjpet lőttek le a japánok Bur­máiban. Ezek között a gépek között több Olyan is volt, amely csak a leg­utóbbi napokban érkezett oda Kö­•zelkeéfcőii. Mtulime.km.ak bevétele döntő je­'knéőséjgű a ihátborü továbbfolytatása sziempctaitjából. Ezzel a burmai út a iaipáiüo.v kezébe, került s a. Ll>iwi­ki.ni^)a vezető útivonail teljesen eil •vesztette gyakorlati je'..ent'őségét. Cstttörtőköo 27 felvidéki képviselőt taiv be a Ház (A képviselőíház csütörtökön dél­előtt Sffiesí tárt. Ezen az üésen "ter­jeszti .be a miniszterelnök a fei'ividékd kárpáta.ijai és erdéilyi képviselők Ibe­haivására vonatkozó javaslatot. Azo­kat a helyeket ugyanis, amelyek idő­köziben megüresedtek, behívás útján. •tölitik be. Ugyancsak ezen az ülésen terjesz­ti be a minisztereínök a délvidéki képviselők behívására vonatkozó törvényjavaslatot. A Délvidéket 27 képiviselő fogja kéipviselná a .parla­mentben. A kinai kfflőnbéke egyre jobban kiséri Stockholmból jelentik. A győzelmek ihatása nemcsak London­ban, hanem ujabban már Csunking­iban is mutatkozik. Az angol-szász szövetségesek inehéz helyzetének legijieGlemzőblb példájakán azt emlí­tik', hogy Anglia és Amerika újabb kölcsönt ajánlottak fel a csunkingi kiiirimánynak azért, hogy a szövets.ég­•ben megtarthassák. Az ígért segtiséigigei! szemben, a csun'kingi kormány főként repülő­gépeket kér szövetségeseitől « rámu­tafnaik airra, hogy ha nem kapja meg a kért segiítséigiet, egyire jobban olyan helyzeÖbe kerül, hogy kénytelen lesz , különlbékét kötini Japánnal. A különibéke lelhetőségfét még dn­. kább fokozza az élelmezési nehézség. Német össicfoglalö jelentés a harcterekről A szovjet tevékenysége a bolse­vista (jelenitésekkefl ellenitétlben már nem olyan éllénk, mint kezdetben volt, állapítja meg a Német Távirati Iroda. Ennek Oka a rendkívül erős •hűivazás, .amely lehetetlenné teszi .mindéin komoly hadművelet folyta­tását. A hó magassága inem egy he­lyen két méteir, a hófuvásos helyeken ken még ennél is nagyobb. A német csapatokat az időjárásra: tekintettel kedvezőbb állásokba vonr ták >vissza, ügy, hogy az utánpótlást is zavartalanul tudják biztosítani. A szovjet hadivezetőség eirre mem .vollt fiigyelemmel s egye9 helyeken lliehe­tetlenné vált számokra aiz utánpót­JáS. Az időjárás egyik fél részéire sem jelent előnyt,, vagy hátrányt* hanem mindkettőt csak akadáilyozza a h.adműveilietekbien. Csak a szovjet •volt az, amelyik reménységeit a télire alapította. Majd a tavasz fogja meg­mutatni, ihogy melyik hadvezetőség számított helyesen. Ami helyi sike­seket elértek a szovjet cs.apatók, má jellentőséglük sem volt. Rámutatnak illetékes helyen' arra :is, hogy ahol .a "szovjet támadást .in< téziett, a támadók 80 százalékba.ni nem tették ki egy zászlóa. jnyii erőt, sőt a íegtiölbbször esak egy századnyi erővel támadtak. így azután ezek w erők könnyem m.eg úis semmisültek.. . lkainak ezután arra, hogy ma már febnuáir 3-á.t írjuk s rövilesén meg" keztdődik az a nagy oiffenziva, .mely­hez 'nem le^sz á szo.vjet. eleigendö tartaléka. • A lifoáai hairctétrrej kapcsolatiosan azt áillaptíják meg iiíetékes heiyen, hogy most, kerüld clsőíziben . német zsákmányba w angolok új típusú harckocsija, amelyeket Rommel tá­bornok nagy figyelemmel viizsgáít meg^ . A tájvcflkeleti helyzettel kapcsok-, tosan azt .jelentették ki,,hogy Mcul­meiin bevteé és Singapur közvetlen ostroma nagy jelentőségű. N.'mcs messze az az idő, amikor teljesen elzárják Anglia előtt a távdllkeletí •vizekre vezető utakat A tecgelyhia­taknaik katonai ereje -már előreveti V mjjrtfarírr *oDssésáCB«k árnyékát. Drámai napok előtt áll Anflia Londonból jelentik. Singapuir ostros mával kapcáolaitosiaia hivatálos angol íhíi:imagy.a'rá'Z.ó helyen kiijéentették,' hegy ilehet, Ihogy eziziell o va.n drámád események felé halad Anglia, ami­lyen előtt még sohasem állott, Sin­gapur elivesztése felü mullná a Hong­kong elvesztésével elszenvedett esá-' •pást iis. 'Nemcsak Keletázsláíban ke-' rü'ine ezzel veszélybe Anglia teikinté--. Ilye, hanem veszé^be kerülne Aniglia hajózása is. Anglia segítséget ígér Csankingnak •Az angol kormány közölte a csőm­kingi kormáninyal, hogy hajlandó •részére 50 millió font sterling köl­csönt nyújtani hadianyagban. Francia minis: terek párisi ntja A francia kormány itöbb tagja. Pá­rislba érkezett fontos táirgyailások les ibonyoltíása céljából. A miniszterek között .van a beiügyi, pénzügyi, gaz­daságii, • igazságügyi, az álilamminisz" ter, tölbíb államtitkár. Reflk Saydam beszéde a nemzetgyűlésen Ankara. (TiP.) A tömök nemzetgyű­lés pénteki záróvitáján Refik Say­dam miniszterelnök a többi között kijelentette, hogy a koirimány töbibé nem engedi meg, hogy a nép még­egyszer átélje azokat a méltatlan ái­tapotokait, amiket .a«z első világhálbo­rúiban élt át. A milinis'Ziterelnök éle­sen támadta az árdrágítókat és az árurejteget őket és a legsúlyosabb 'büntetéssel, fenyegette meg őket. Az arany növekvő árára vonatkozóan faltett kérdésre a miniszterelnök .azt felelete, hogy anak sincs .semimi je­lentősége, ha az emberek egy arany fontért akár 1000 ipapír fontátt fizet­nének. .mert meg fogják azt bálnni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom