Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-03 / 2. szám

12. oldaL aaaflmaB^BtaK^í •Nyínegyfcázá Ipartestü'etlőíl 3738—1941. &z. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. A Nyíregyháza Ipartestület a le­mondás folytán miegüresediett péinz­beszedői állásra pályázatot hirdet. A meghirdetett ál ás jaivada rnvazá­Ba .a beszedett ipartestületi tagsági dia jak 15%-a Az írásiban benyújtott pályázathoz csatolni kell: 1. a magyar állam poligáirságot, 2. keresztény száinmazást és 3. 'büntet­len előéletet bizonyító okiratokat. A pályazatokat 1942. évi január hó 12-ének déli 12 órájáig kell az ipar­testület elöljáróságához címezve az Ipartestület hivatalálba benyújtani. A szoldálattétel megkezdéséinek ideje -1942. évi január hó 15. iMimden egyéb felvilágosítás az ipartestület hiivatalába,n szerezhe­tő be. Nyíregyháza, 1941. évi dec. hó 38. A nyíregyházi ipartestület nevében Elnökség. Express hirdetések üj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóvaí Sváb éi patkányirtófzer kapható.— Kotsuth titc* Q Telpfnn «» fcéijíiiraiu Kuiak keiziieséi elromlott kutak csöveinek kihúzását és Itfurásái, fcuiircsási és 82ürflzé»i jutányos áron, szakszetfien végez Kiss Bíbcr lutfiiró vállalata fjviree\há7a. Pázom i tér 8 szám. Magános kocsma átvételre társat keres. Jogipara van. Hunyadi utca 67. flpróhirdetesel< 10 aiőlg 80 filltr? minden további W a fillér, állást keresőknek 10 szölf « fillér, minden további szó 6 Hllé> K1ADO LAKASOK Kél szoba konyhás lakás azonnalra ki­adó. Nádor uica 45. 17 Uical butoiozoit szoba f< idoszoba használattal kiadó. Dohány utca 6 5t Bútorozott izoba fuidószot-ávai kiadó. Egyház utca 4 Kerekes híz házmesternél Kossuth ter )U szám a'a ti két nagy utcai parkettás szoba irodinak vagy ren­delne* kiadó 7405 Kq-sulh utca 26 szám alatti 3 szobás, Hirdi szobás adómentes ház olcsón eladó, azonnal elfoglaltató Ugyanott 26 szám a>aui hiz péki-éggel eladó vagy bei beadó Bővebbet dr O ra Sá ríor ügyvéduél. Kiadó cyy Sióba ko< yha (szuteiínj és meliékhelyíségekoól áiió lakát. Kossuth Vica 52. 1 i9 Arany János utca 15 szim alatt kiilőn­bejara'u bútorozott szoba kiadó. 123 Kiadó kü'ónbrjaratu bútorozott szota. Cím Hitelszftvttkezet luiher utca 5. 116 Ety s-obas l*kás azonnal kiadó. Várost kislakások. Htzeiház 4. 118 Butorozo t szoba eilatással kiadó. Cim a kiadóban. 97 2 utcai utc>i eg\má ba nyiiió bútorozott szoba február elsejétől kiadó. Deák Fe renc utca 27. Egy kiiiönbejáratu csinos bútorozott szoba központban kiadó. Kossuth u. 12 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Tanu'ót felvesz Ktupinszki autó karotz­szé'ia javító Seyem utca 19. 7589 2 bejáró mindenest keresek azonnalra — Vécsei köz 15. 78?5 Fusziahomoti gazdaságomba hosszú bi­zonyiivannyai rende kezö, a gazdaság minden ágáoan jártas öuailó gazdát kere sek április l-i belépésre. Ajanlatot at Tö­rök Oivér fö dbittok >s Puszta község, Sárospatak melleit címre. 7630 * Az Urania Filmszínház pénztárosáét ke­res azonnalra. Jelentkezés 10—12 óra kö­zött. 70 3 Ceobajt g»?dafág irodája részére férfi vagy nőt mi nkaerf t ketes Lakást és el láiaat is kap jelentkezés Májerszky gép gyár irodájában. 72 Foinnudó mindenest keresek, aki intel­ligensebb fcondul-odasu, gavallérja nincs é> hosszú bizonyítványa van Vagy azon na i belépésre, vagy 15 éie. Színház utca 21 fzám. 59 Megbízható rendes bejárónőt felveszek. VÍZ utca 14. 63 Q>ermek»zeretó, megbizh.to mindenes, ki a háztartás minden ágában Járta*, jó fi/eiéssei felvételik. — Jelentkezni hétfon Szabadka utca 4 69 Megbízható bejáiónút azonnalra keresek JÓ2sa rti dras uica 3 1Í0 Mindenes önn.llóan fozó szakácsnőt azonnalra keresünk. Megbízható házmes­terpár ugyanott felvétetik. — Jelentkezés délután 2- 4 között Szarvas uica 6 aiatt Fiatal bejár* takantonct keresek a del­elötii órákra 'Nyirvizpalota 1 emelet 5. Tiszta, m. gbizhato fózó mindenest ke resek ázonn.ira vagy 15 re Cim a kiad >• hivatalban. 79 Egy bee üietes fiu hetesnek felvételik. Turoczy szlkvizüzem, Vay Adám uUa Heies feivétetiH azonnal. Zrinyi Ilona utca 10 szabó üzlet 108 Fiatal teziiikeieskedö segéd alkalmazást nyeihet Cim a kiadeban IÜ2 Mi denes bejárónő felvetítik. Kiskorona Étteiem 104 Bejaiónot azonnaira felveszek. — Kiss Ernó u ca 29 első lakás. 107 GtOr és gepiras irodai gyakorlatának elsajátitásáia ajánlkozni lehet Nyírvíz pa­lota eisó emelet 2 s. ám a att Ugyanott kis lakás takarításáért rendszerető idotebo magano»nö központi fUtéses bútorozott szobát ingyen kapnat. 73 Jol foiö, parketthez értő bejárónőt 15 ére keresek Jelentkezés Széchenyi utca I dohánytőzsdeben. 110 KÜLÖNFÉLÉ K Táncpartnert keres ismcettség hiányá­ban fiatal erdélyi uri'ány. Fényképes vá laszt „Erdélyi boszorkány'* jeligere posta restant ker. 56 Hauberger ingatlaniroda hirdetései Bencs László tér 1. Korona épület. Telefon 845. (postai tel. könyv) rí a HA flöl • kedvelt helyen, massziv tégla, régi adóm. évi 2800 pengő IiUt UU UÚL . ne11 ó jövedelemmel 60.(00 P ért. Központban főutcán bér­••MHM ház felszerelt fürdőszobákkal 58.0(0 P ért. — 3-4 szobás modern felszerelt motoros füidőszobákkal, száraz, jó helyen 24- 30.000 P-érL Eladó földbirtok 800, 54U, 230, 200, 110, 53 holdas stb. Béi beadói510, 2fe0 holdas tanyáibiilok. EzenMvül többszáz ház, telek. Családiház, bérház föld, villa, telek, ssőllö és gyümölcsös vételérrel-eladásával forduljon Braté ingalfapforpafini irodához IllNMkiZf, Sziclilll ül L IflrdiMllti Illitll GOf. Egy a'iií használt kl flnő gyalog szánka eladó Cim a ki díban 55 Apolonö hossiu tóihizi gyakorlattal be­teghez ajánlkozik Turul utca 6. S0 Keres negy, esetleg háromszobás lakást fürdővel május ei^ejéie gyermektelen nyugdíjas házaspár. C m a kiadóban. 61 Eladó K< taji utca 3* szan.u haz. Érle­kezni lehet Debreceei utca 90. Nyíregy­háza. 6'2 Keskeny utca 21. rzamu ház eladó. Ér­deklődni Ugyanott. Ügynököt nem jutal­mazunk. 64 14 kötet Revay nagy ltxi-on, szótarok és gazdasági könyvek, I iciiliár, 1 feke e női tél|«abat és 1 szabályozható korcsolya e'adó. Gimnázium köz 3, 65 Egy asztal, konyhaszekrény, ruhaszek­rény, 4 szek eladó Fiume utca 22 (6 Nagy b&ránybéieses kocsi bunda el do. Mrgtekintlietó Fa avó u<idivai tlzletebcn. Magyar perm szőnyegek 3x4, 2 50x3 50, 2»3 és egy pár összékölő magyar perzsatzönvegek, alig használt ál­lapotban eladék. Megtekinthetők Erdéyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 6 Telefon 8>-8. Fiátal kereszteny kereskedósegéd fűszer fenék szakos állást keres Jó uúonyitva n>ai vannak — Cim Okolicsányi Síndor Kürt utca 14 68 Szíveskedjek az a kel ur jelentkezni, aki a péntek esti OH balc»etnel segédkezett. Cim a kiadóban 7<bt blcdó hasznát komplelt halószoba bú­tor uj matrac >kkal Betnien utca 78 93 ELAUÓ 7 holü fold a varos közeiéaen, Érdei-iódni Hook Kátman ládióniúszerész­néi, Zrinyi Ilona 8. Veszek, eladok és Cserélek bútorokat, modern, régi antikirozott sző­nyeget, perzsát, izmiinát, vagy gépi, zon ttoiát, pianinct, hegedűt, dísztárgyaiat, festményeKet, porcenanokat, — fizetem a legmagasabb napi arat. Megbivasra vi­dékre is elmegyek. Eidélyi janos bizo mányi lerakat, Vay Ád^m utca 5. szám. Telefon 888 Használt kiszoigáio pu tot veszek Lé­deczy joztef vaskereskedő Nvirfa ter 12. Jo karban lévő zo. gorat bérbe adok — Kossuth utca ^4 74 Oúb au'omata biliiáid asztal eladó. — Szent István uica 57 98 Őskeresztény fiatal kereskedő segéd el­helyezkedne. Zríuji lloaa uica 4 Kalap­szalon. 9J ALKALMI VÉ tLtK Nagy uri ebédló, klub garnitúra, kom­binált szekrények, irf-asztaiok Irógépasz­tal, fotelek, nagy tükör előszoba butír, magyar perzsa szőnyegek, jour asztilok, kártyaasztal, festmén»ek, csillárok, stb. — Oicsó arak rrdélyi János bizományi lera­kat Vay Adám u 5. Tel 888 ANTIK BUrOKOK Noe bárok és bidermaier garnitúrát, vit rin, k mót. tmizetek szekrények, asztalok íróasztalok, tö ÖK asztalkák, bidermajer álló tükör kovácsolt vas csillárok, stb. Olcsó á-ak E deiyi János bizományi eraka', Vay Adám u. 5. lelefon 888, />NüüKA hONAL 100 százalékos ler­melönel olcsón kapható. Jóta András u 1. szám. # 2 V<csey kőz 23 számú uj adómentes ház eladó. 2 2) éves ref né t étül és fianciáu be­szélő intelligens jó család ól való högy nevelőnőnek, házvezetőnőnek elhelyezked ne Irasbei -.jánlatot kér Z. A Cegléd, Rákóczi ut 66/a. 16 Alkalmazást keres 6 k f t7épísko'át vég­zett fiatalember irodai gyakorlattal. C'm a kiadiban. J05 Márkus bécsi zongora antik háromajtós könyvszekrény, iróasztaS szekreter, komót, sarok vitrin, márkás fast­ménvek, szobrok, porceliánok 3x4 keleS szőnyeg. Krámer Jenő bi/ományi lerakata Zrinyi l'oná utca 9. udvar. Eladó ház. Három stfyba, feilsz* relt fürdőszoba és tninden mellcikhö' iyiség. Egészen alápincézett, adót menites, téglaépület, főutcában. — Dr. Tóth László kiflatlan^iroda Nyüf egyháiza, Zniinyi Ilona-u. 4. szám Telefon: 6-15. Átveszek bizományba eladásról mindenfele lakberend;zé i tárgyakat, hálót ebédlőt, irodai bendezé't, zongorát, keleti gépi szőnyeget legmagasabb napi árban, twamer Jenó bizományi lerakata, Zriayt Ilona utca 9 udvar. Szép kivitelben kes ite* gyapjú fonal* bői és angórábót bábi garnitúrát, gyermek kapucnit és ke^zlyül, nii és feiti kucsmát divata?Itt. turbánt, boert, s b. igen ol­csón Rtich Gyuiáné, Egyház utca 18. I Gazda, a gatdjság mi d<-n agában jár­tas, hosszú bizonyítvánnyal állást keres. Cim a kiadóban 10Ö Villanymotor 220- 28) voltos, féllóerős go yóscs págyas e'ád i. vagy elcserélhető 110 voltosért. — BrUtoll autógarázs Kiss tér 10. 114 Zeph r kali ha alig használt 8 csöve® egy ruhaszekrény és egy c»ikospjr eladó Koscutu ter 6 asztalosmiihely 11$ sokévi gyakorlattal rendelkező ga/da, akt önállóan kepes gazdaságot vezetni,, április 1 ére állást keres, bztves megke­reséseket Dicső vasüzlctbe kerem. Szent Istváa uica lil ELJEGYZÉSI, esküvői meghívók 4* értesítések a legszebb kivitelben é» a legelőnyösebb árban készülne^ OROSZ KAROLY nyomdaüzem* ben Nyíregyháza, Berc*ényi-utc« % Egy finom S'övet öltöny, prémes bőr­kabát, premes sapka, motoros bőrsapka, kerékpár külső gumi eladó. Bethlen utca 62 vend'glö 100 Többéves gyakoilaitai rendelkező szőlő és gyümolcskezeló ga dlnak ápniis 1 ere elmenne b felnóttagu csa áddal. Galambos Péter Nyirpazony, Liszkai gazdaság. 101 Jr-zágut memén vggy a város központ­jában nagvméietU vízmentes pincét kere­sek „Keretté iv" je'igére a klad )ba. 117 Rekamie, 2 fotel i. eoedh^ztal, hat ebédlő s/ék eladó — ÉideklCdni a városi gőif rd'i pénztáránál. 121 Saiokiee* Géza uic< 6 számú ÍI2 négy­szögöl e adó. azóne Lajos Zrinyi Ilon® utca |l. 124 OLCSÓ ÁRAK Sza'ongarnilura, íróasztal, ebédlők, fe­hérszekrény, hangulatlánpa, székek két hordo fotel, asztaloK, madracok, asztalte­rítő, ehedlókr denc, kanapé, egyet bútor­darabok Krámer Jenó ' úományi lerakatv /rinyi Ilona utca 9 udvar — Mindenféle szabványfiixet ét írószer kapható JóbánáL (i) A a»erkeszté«ért fHdön: Jóba Ektft A kiadásért fol«lós: A Szabolcsi Hit* lap lapkiadó belét) lársaaáfi. Kovád fi. és Társai kl-d6tul« jdoooa. 3. ML. FalaUto: Or«aa Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom