Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-02 / 1. szám

Ara ÍO íillér fegyháza, 1942 január 2. Pétitek (Trianon 22.) rx. évfolyam 1 {2597.) ssán* YÍRVIDEK OLCSXH maMRtdbBrtki *UM. m*t&n*rt'. • POLITIKAI NAPILAP* Elvetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.6i E Tizenhatmillió téli rehaáarab A Nőmet Távirata Irodai je entcae szerint a keleti frontra eddig 16 mil­lió túli ruhadarab érkezett. Már ez a részleges eredmény is mutatja, hogy a cuáraet társadalom mi.yan fele. ős­séggel gondol a harcoló katoná.vra s minden á'ldlozlathozata.ira kész vég­ső győzeieim érdiekében. A küldött ruhaneműek között többszázezer prém is vam. (MTI.) Az angolod éizakafrikai támadása Az olasz sajtó iaz angol csapa tóik észak aárii/cati támadásaival fogteko­sük s megéli .lapítja, hogy a támadás a szövetséges csiapaitci.t leküzdhetetlen e-iLetaóliáisába üWüzott. Az aatgo.ioik­naik. nagy erőket keli összevctnnii az észak afriac harctéren, ha ei akairjálk kerü.ni a bekerítés veszedelmét. A sajtó ezután fögüaüiozálk a tá« •olkelieti hdyzettel is és megállapít­ja, Jiogy Kuam Tang efoflkláisa nagy jelentőségű a Skugaiporie elleni to­iráfbbi hadműveletire. (MTI.) Kaliforniában íelíüggesztették a nők munkaidejét Az Exlhiamge Tedlegiraph jelentése •zerinit Kaliforniáiban fe függesztették * nők éjszakai munkaszolgálatáról szóló tiaímat, ezenkívül azt a rende­itet-et is, ame.y meditált ja azt, hogy a nők 48 óráinál! többet dolgozhassanak hetenként. Erre a két intézkedésre aaért volt szükség, mert a rerpói őgyá­ra.kbaj.1 nagy a munkáishiány. Ezt d azÜKsédbetyzetet aiz amerikai kapita­lizmus most kedvezően haszraá ja ki »záiital is, hogy a nőknek jóval keve­sebb munkabért fizet), mámt a férfiak­nak. (MTI.) Ausztrália iözvetlen támadastól tart Ausztráliáiban a papáin hadsereg­nek minden vonalén -vailó előretörése niagy izgalmat keltett s ar.ra követ­keztetnek a sikerekből, hogy most niáir köz. vet leniül (küszöbön áil az Auszfinái'ia ellen irányú tó támadás is. Ausztrália miniszterelnöke kiije'en­tette, hogy számolni ikejl a táimiadás veszélyével, ezért máris megtették a szükséűes (intézkedéseiket. (MTI.) Az iráni törvényhozás nem fogadta ei az angol követeléseket Teheráni jelentés szerint az ináínij törvényhozás most foglliilko'zo'tt azzal « szerződéstervezettel, amelyet az amigiocik és a szovjet terjesztett 'elő. A törvéinyhozás a követelés több pontját nem fogadta el (MTI.) Sarawak japán kézre került Meíiburi jelentés szerint az aingokGc « jajpán nyomás elől visszavonták csapataikat Észak-Borineóból és Sa­rawakiból. Az angolok Holland-Bor­neóiba menekültek. Sanawaikniatk ja­pán kézre kerülése nagyjelentőségű, menti Sarawakon van a világ egyik leggazdagabb kőokjfoirrás vidék e. (MTL) üjévi tisztelgés a Kormányzónál Üjiév első napján a 'politikai és dip­'lamáiciai élet kiválóságai tisztelgő lá­togatáson jelentek meg a Kormány­zó úr előtt. Elsőnek József kiirá yi herceg iker este fel a Kormányzót, majd sonra jöttek a miniszterelnök, a felsőház ülnöke, a kép vise'öiház el­noxe, a főpolgármester. A diplomáciai testület jókívánsá­gait Amgeilo Rótta pápai niincius froi­mácsci'Jta. Délbem Ravasz László pücpök, Taanády Nag|y Andírás egy­házmegyei főgondnok a református cgytiáz jóikjvánsájglait fejezték tó. (MTL) A japánok megadásra szólít totiák fel a manillai csapatokat A sebesülteiknek a Fülöp-szigetiek* •ről va.ó elszálilításáivail kapcsolatosam semmi iközeebibá jelentést sem adtak ki Mamiiba sorsáról. Az Egyesült Al­ii amok haidügvinMnisztériíuiTiáinak k'g­utóbbi hivata os je.e'ntése sem tesz említést Maiailláxóí. A Német Távir/ató Iirok jeíonitése szerint Senectadv rádióállomása cső­törtödön he.smerte, hojgy sűmimi jó hír sem éc ke/e ti a Fü öp-szigetekről'. Manilk nagy veszélyben van. — Az ágyúzás máir jól hal.Iható a városban. A Poipcío Di Roma jelentése sze­rint a japáin ifőpiairaincsnalvság, épúgy, minit Hcuglkomg ostroma eőtt tette, felszólította a mamibai amerikai erők főpairancsinokát, hogy adja fel a vá­rost. A jiaipánok ezaeJ el akarjálk ke­rülni a fees eges véirontáist. A Messai^ero külön tudósítója be« azélgetést folytatott egy magasraimgü japán tiszttel, laiki most tért vissza a Fülöp-szlgeteikrőJ. Ez a tiszt k :jeen­tette, Ihogy naig^xxn megkönnyítette a japáin haderöu pairtraszá úását az a körülmény, hogy az amerikaiaknak (mindössze csak tíz tengeralattjiáirój'ulk tartózkodott a Fülop-szigetok körüili •viizeKen. így minden (hajókaraván né küil sikerült ia több miinit száz ha­ijóból á.ló csaip,atszállító hajókát úí-i naiv indítaná a veszély ilegkisclbb koc­kázata nélkül. Az tonyomulá'S most már gyors ütemfoer folyiiik. Eddig csak napi 5—6 ibi omé'teires utat tadtak megtenni j)a­pán csapatok a,z őserdőkben, most mái,- iz áiilerkaiak által epitett szé­les aszifat uüaiKcn folyik az előnyom múlás. A Fülöp-szigeteiken álilomúsozó amiorikai haid'eirő ilétszámát mintegy 50.000 főre lehet 'becsülni. (MTI.) A Fülöp-szigetek főváirosának, Ma­mil'Lánatk eleste minden órában várha­tó. A váiros már a papáin ágyúk tüze alatt álil. (MTI.) A F&iöpszigetek kormánya elmenekült WaShánigtoni jel'entés szerint a Füs lap-szigetek ibormánya az ausztráliai Po rt Darwiniba menekült. (MTI.) Síngapur helyzete fokozatosan romlik A Stafarai Iroda katonai szakértője a íaipániollv malaklkaö előnyomuilásá'val if'Oi;|la.koziik s megáí,apitja, hogy Kuau, Taing elfoglalása még súilyo­salbbát tette Singapur. helyzeitét. M'ost már « japán jobb szárny is nagyob^ erővei íhaiadhat előre. ÉszaikaBorneónalk és Sarawak talr­tománynak elfoglalása a délkínai ten­ger feletti teljes ellenőrzés biztosítá­sát jelenti s alapul szolgád toválblbi h/adiműivaletalsihaz.. Mia'iaikka, Banr.ieó, a Fülöp-szigetek és Celelbes azeik a pontok, ameilyek rövidesen fceljesien a jainán uralom alá kerüinek, ennek pedig nemcsak hadászati, hanem po­étikai szempontból is niagy jelentő' sége lesz. Eaves helveken. még fejthetnek ki némi ellenállást Anglia és az Egysüilt Államok, azonban a j-ipáinak air.ir.yira elilonőrzéis alatt tartják a hadiútvo­•nalakat, hogy utánpótlásiról és ko­moly hadműveletekről az angolszá­szoknak sehol sincs elegendő erejük arra, ho^y a japáinckkai a siker res mányiílben felvehessék a haircot. Ja­-pán viszont mindenütt a legalkalma­saibb helyen hatailmias hladerőt tud harcba vetnii. Másllk naigy hibája az angolszász­haderőnek az is, hogy nagyrészt •nemzetiségi csapatokból á'Hanaik. Már pedig a mozaik sdhasem olyan erős, mint a tiszta téglaépület. (MTI.) Petain rádióüzenete a francia népbez Petaiin marsai francia á'ilamfő az újév estéijén rádliószózatot intéizett a francia népihez. Bevezetőben rámu­tatott arra, hogy a háború már az öt váligréazre kiiterjedt. Annak a <ne­ményiéínék adott kifejezést, hogy a némeUframcia közeledés jelentős lé­péssé 1 halad e!ő-e ebben az évben is. Szökevény mindenki, — imondotta a marsa.k — aki bent, vagy & külföl­dön a francia sajtóban, .Vagy a rá­dióban. a kettász&ikadás Eizolgúilatáiban áll. A rájgaLm'azólK iés a ibesúgók >aa ország ellenségei. A nemzeti fonm­dalüm ejviei még nem 'Lépték át « gyakorlati télire. Ez ad sok oúöt miégi a nyugtalknsá.gra. Magja mindeinit meg tesz a nemzet rrámti kötelességeik tea-én. Az ország igazi nagyságát a fran­cia .mezőgfei'zdaiság adja meg> Mil.mderjlvítől fegyelmet követelt s feíszó.íitott mindenkit arra, hogy szo.gáiJják híven a nemzet egysé­gét. (MTI.) Anglia nem küld segít­ségét Oroszországba Am'űa elhatározta, hogy a táivoilkie­ieti fenyegető helyzetire való figye­lemmel nem küld csapatokat a szov­jet megsegítésére, mint ahogyan az* e.einte ttuvibe vették. Az angci csa­patokat résziben a maiakkai félszi* >íetre, rés,zba-r más távoJkeeti 'helyre irányítják. (MTI.) Megbuktatják az angol szász vilagnralmi törekvéseket A Popolo Di Roima hasábjain Ma­irio Appaiius, az ismert ciasz közíró foglalkiozik Chmrehill ottawai beszé­dével. Ezzel a beszéddel acz ainged­szászok fe.fedték az angol—amerikai koalioiió céljait, álilapítctfca meg Appe­lius. Céljuk az volt. hogy a viüágha­ta om iközitippontjálba az angol-szár szokat súillitsáik s minden más nem­zetét rábsizolgasorsba taszítsanak. — Németország, Japáia 'és OJaszcrszág megértette ezt a fenyegetést s el/fo­gadta a rcákényszerített harcot, me­lyet végiig fog harcolni, de •amely harc niem az aingoli-szász á'hnoktet fogija megvia'ósítann. Ez a harc az angol-szász világú railom bukását fog­ja meghozná. (MTI.) Japán áttörés A japán csapatok Mailakka félszi­igeten áttörték a Peralk folyónál ki­épített védelmi vonalat és bevanaul'tafc Seüanger tartamányiba. (MTI.) Az erdélyi nyoreménykölcsön első hozása A pénzügyminisztérium épü'etönek alagsorébain ma dálelőtt történt meg laz erdiéilyi nyoreiményköfcvények eső Ihűzása. A 750.000 pengős főnyere­ményt a 325 sorozat 950. számú köti vénye nyerte. < 50.000 pengőt nyertek: 228 sorozat 851 sz. kötvény. 214 sorozat 937 sz. kötvény. 10.000 pengőt nyertek: 229 sorozat 940 sz. kötvény. 245 sorozat 878 sz. kötvény. 21 sorozat 574 sz. kötvény. 360 sorozat 562 sa. kötvény. 489 sorozat 272 sz. kötvény. 51 sorozat 961 sz. kötvény. 49 soroziat 323 sz. kötvény. 210 sorozait 519 sz kötvény. 287 sorozat 42 sz. kötvény. 262 soroztát 508 sz. kötvény. (Felelősség nélkül.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom