Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 275-298. szám)

1941-12-24 / 294. szám

2. oldal CCmoon 1941 tteoembw B4. Bikecz Tamás országgyűlési képviselő Legyünk végtelen fegyelmezettek, dolgozzunk tudatosan többet és jobban Véráldozat és Hösiiesséig (kiét olyain fogalom, .mélyet a vádágtöitémedem évszázadai mélyen 'beleégettek a magyar Mkiségbe. Vért állidozitunk gyakran magunkért, fant maradá­sunkért és sokszor küzdöttünk hősi Béliekkel magyar öncél nélkül;, — a keresztény -kultúráért, — Európa' megmaradásáért. iBőven adtunk iminidlig Vért, ha he­csiültieíink úgy kívánta s irirncs még egy nemzet, mely harcában bátrabb lett vtolna., mint a magyar. 'A haírei készségen és képességen leiül most­a nemzet érdeke és becsülete a fe­gyelmet kívánja meg tőlünk. — Fe­gyelmet, ha harcolnunk kell 'és men­det ahhoz, hogy erőnket a maxiimá? llisra if-tíkozivia termelijünik, ezt paran­csolja a magyar érdek. Egy új villágirenld, új emheri lélek vajúdók az összes földrészeikre kitor­jedő gigászi újj világháborúban.. Ülj •világrend, mely emberiesebb lesz, mint a volt régi. Gazdasági elrende­aődés, mely a tenmelési- tényezők he­lyes megszervezáséveV a viliág javai­nak -igazságosabb felosztásával egyen süfiyi helyzetet fog teremtem a nem­zetek közt. Mindenki érzá, hogy az elkövetke­ző év a kis lemondások lés talán inia­gydbb nélkülözések léjvie lesz, — A szürke hétköznapi munka hősiessé* ge keli majd ahhoz, hogy teljesíteni tudijuk feladatainkat. Nélkülöznünk, keli majd talán élemri szükségletedink egy részét, kényelmünket korlátoz­zák a körülmények, de mindez csak aZt szabad hogv kiváltsa, hogy job­ban fogjuk meg egymás segítő és tá­mogató kéziét, öntudlatosain elviselt lemondás és könnyű szívvel 'elviselt nélkülözés eggyé kovácsolja a nem­zébet. Éreznie klelll a tehetősnek, h-qgy minden lemondás a közösség' érdekét szoüigáljia. Legye® tisztáiban mindenki azzal, ihogy ez a háború mem ismer háborús vagyonszerzést, itt mem lesz úgynevezett íhladi kon­junktúra. Nem engedi meg az álam éis a tá'rsadailom olyan gazdasági helyzet kialakulását, mely háborús vagyonokat hozhiatoa létre. Az ál­lamhatalom megakadályozza a n ye« r.észkedést és 'büntető kezével le fog sújtani a ilegkisebb árdrágító kofá­tól kezdve ja legnagyobb válHláktig mindenkire, aki illegitim meggazda­godásra akarja az áruhiányt és nyo­mort felhasználni. Az út, melyen a szegedi lelki meg­újulás útján elindult törtelen. Esz­méinket elalkudni nem hagytak, cél­jaink nem változtak s ima. amikor Európa felébredt népei együtt me­netelnek honvédeiiinikkel, úgy érez* Friss nynl óz, szarvas hns kimérés állandóan kg-ként a hatósági husszékben. B&TTA TESTVÉREK lőttvad kereskedők. Nagykorona épület. ziiik. érdemes volt kiitantani és meg­kiüzd-emii egy idiegeni és ellenséges Mi­lág eszmeáraimllataiiival és fenyegeté­seivei Multunk és magatartásunk kötelez, büszkén, és öntudatosan kell meghozni minden esetleges áldoza­tot, ha az nem is -olyan egyszerű és hősi, minit amelyeneídhez a történie­tem szoktatott. Az szolgálja igazán, a közösség ér­dekeit, aki a maga munkahelyién minden fizikai és szefecná erejét ma­iradéktalaniuil latiba ivetve termel- és orgarbizál 1. Niem maradhat az országa ban, par iagon heverő föld és munká­ba mem állított munkás kéz. De wem lehet olyan .íróasztal somi, mély az önieéhi bürokráciát szolgálná. Kiváló tisztviselőkarunk mintían íróasztala őrihely kell hogy legyen, őrhely, ahonnan, a magyar termelésit szerve­zik és a magyar ellenálló erőt acéloz­zák. Ha vaitaha, hát most érezni kei: a mániáik dolgozunk, de a biztos jö­vőt építjük. A munka és termelés legfőbb fel­tétele a kiegyensúlyozott akarat és önként vállalt rend. Nem engedlhet­j-íLv, aogy akaratunkat kikezdje a kishitűség. Bárki, bármilyen csillogó jo szóval alkarja megbontani a r-en? det, nemzetének ellensége. Nem en»­gedlbetüink érvényesülni olyan polli­tikai ambíciót, mely a nélkülözése­ket ag'itáaióna használja fel. önként kii kel! vetnie a társadalominak ma­gából imimdim olyan kezdeményezést amely sZéthúzáist és bomlást -okoz. A legszükségesebb és legnaglyobb reformot mindenki magán hajtsa végire: legyünk végtelen, fegyelme­zettek, dolgozzunk tudatosan többet ós jobban. Három kabát az erdélyi menekült családjának Igja-ai karácsonyi hír, egy kicsit csodlai, egy kicsit könyezfcető embeni reveMlció. Egyik erdélyi menekült munkás három leányának inem volt téli kabátja. A társadallomhoz for­dultunk, nem sikerült megszerezni egyszerre ihárom leátnykabátot. De 'megértette a (helyzetet egyik igaz­szívű jótevő, akiinek közbenjárására a .Nép- és Családvédelem lehetőivé tette a három kabát megszerzését erdályi menekült magyar testivé­írünknek. Meghajtjuk az elismerés karácsonyi Iköszönetiet jelző lobogós ját. amelynek fehér selymére a Kis Jézus alakja van hímezve. Mieghaij't­jiuk ia Nép- és Családvédelem ne­mes célkitűzései előtt és a névtelen ben élő jóságion imagyatr testvér éle­tére Ihárom tiszta ílieányszív imádko­zásával (kérünk sok-sok áldást. Ezt az iimát meghalllgaibj'a a mindentlátó Jóisten. Entba ugrott egy gazda Nyírbogát községiben öngyilkos­ságot követett el Nagy Sándor 56 éves gazda. A délutáni órákban az udvarán leivő mély kútba ugrott és belefulladt. Az esi órákban, keresni kezdték a csaJiád tagjai s akkor akadtak rá a kútban holtan. A vizs­gálat megállapította, hogy Nagy Sánicknr öngyilkossági szándékból ölte magát a kútba. A temetésére az engedélyit a nyíregyházi kir. ügyész­ség megadta. Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete Budapest V. Vigadó utca 6. sz. Telefonok: 18-99-60 18-99-69 18—28—70 18-28-77 18-28-79 18-59-90 18-59—98 18-59-99 18—96—42 Mindenféle burgonyát ad és vess Az országban működő bizományosi és kirendeltségi körzetek székhelyei : Nyíregyháza, Kisvárda, Rakamaz, Mátészalka, Ungvár, Perbenyik, Nyir­mada, Szaniszló, Sepsziszentgyörgy, Soroksár, Balasagyarmat, Győr, Ga­lánta, Zirc, Kaposvár, Nagydorog, Barcs, Zenta, Csurog és Szabadka. Bizományosi és kirendeltségi körzetében közel 150 albizományos és bevásárló áll a termelő és fogyasztóközőnség rendelkezésére. Erdély karácsonyfája Erdély karácsOnyifálja az .idén nem maradt csupasz. Alaltta gyönyörű ajándék tornyosul: az erdélyi köl­csön százmillióját, ágain mesés csilla? gok ragyognák, vakító fények ég­nek: a testvéri szleretet csillagai, ia (hazafiúi érzés fényei. Nqgy rövid hléfcre szalbálk az erdé­lyi kölcsön jgyzjési .idejét s -a négy: bői három sem 'telt el, máris elkelt a félmillió kötvény. Ktk adták ösistzies, inehéz volna eilsorotoé őket. A legel­ső magyar embertől kezdve a legsze­rényebb viszonyok közt élő falusa kisemberig -szálziezreo és százezren Királlyá hercegek és főpapok, minisz­terek és képviselők, bankárok, nagy­iparosok és (nagykereskedők, egye­temi tanárok,, bírák, orvosok, mér* nökök és ügyvédek, vállalatok nyugdíjpénztárai, biztosító intézetek és 'társadalmi egyesületek, főképpen •azonban kisemberek. Vékony pénzű városi és falusi kisemberek. akik ta­lán utolsó megtakarított fillérjeik'et inaik táik Erdély karácsonyfája alá. Senkii sem kényszemtette a jegy­zőket, hogy jegyezzenek. Érett, okos értelemmel tette, aki tette és mele­gen érző szívvel. Mert ebiben a. köt­vény jegyzésiben épen az vloűt a nagy­szerű, hogy értelem és érzés egyként egyengette útját. A józan gazdasága megfointoíáls szaivia lés a felebaráti szeretet hangja egyaránt. Akárme­lyik irányból lendült ki a kötvényért kinyújtott kéz, qgy volt az ered­mény: .aki Erdélynek -akart adni, anaglániak szerzett és magának akart szerezni, Erdélynek adott. Mindlent egybevetve, az endé!iyi kölcsön piró­bája vioilt a magfar társa dalom lel­kületének. És ez a 'lélek most, hogy megjméreftett, .egészségesnek találta­tott. A kölcsön áldásait pödüg ez­-után fogjuk csak ^élvezni. A festöö 'hércek alján megiinidul a serény muinr ka ,ezrek és ezrek kezében megmoz­dul a szerszám, utak, vasutak, kór­házak, iskolák, könyvtáraik), műhe­lyek és boltok nőnek majd ki a föfdlből s a száizmiilllió nyomán izzó mozgásba jön- az egész Tündéror­szág. Ennéí! szebb karácsonnyal igás zán nem ajáándékozháttuk meg Er­dély,t de mlakurikat sem. Sikerült a tojásárakat leverni A nyíregyházi piacra került 'hűtő­házi tojásnlak .megvolt az erodimé? nye. A közönség örömmel fogadtia a in-agy tojáisszálllatmányt és nalTK»nta lítmányok érkezteik és így továbbra is hozáju-that a vásárló közönség -az 15.000 tojás fogyott el. Ujaiblb szál­olcsó tojáshoz. A tojás akeiónak máris megivan a kivánt hatása. — Megszűntek a 60 ifilléres tojásának. A piacom, meg az utcáikon is a tojás párját 40 fiillléres áriban kínálgatták az lasszionyok. Azonlban még így sem -vásárolták, mert darábonkáint 18 fil­liériórt tetszés szerinti mennyiségben vásáirolhatoitt a közönség az akeiős tojásból. Az ünnepek után a vaj lárát iis -letörilk a nyíregyházi piacon. Márklin szekrények fflárklin vonatok BABÁK és egyéb játékáruk Fábián könyvkereskedésében Bethlen utca. — Telefonszám: ÍM,

Next

/
Oldalképek
Tartalom