Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 275-298. szám)

1941-12-23 / 293. szám

é. oldal ^ Ntwwtü&K ^ Szabolcsi hihíAP fTrianom 22.) 1941 december 23 HSW MW M W W^watraM**^-^^^ Jól étkezhet! RflCSKÓ ANDRÁS vendéglőjében, Bessenyei tér 11. szára. Olcsó menfi és abonoma rendszer. — Fajborok. — Esténként GANDi a Bableves volt cigányprímása és zenekar játszik — Változatos étlap. Magyaros konyha. — ízletes ételek. M sMoihat! Frissen csapolt sör. „Minden alkotás feltétele az alázat" — mondott munkatársunknak Fiedler Ferenc festőművész Beszélgetés a kiváló, fővárosi művészkörökben nagyrabecsfiit fiatal festővel képeiről, a Nyírség géniuszáról Krúdy Gynláril és a fiatal nyíregyházi tehetségekről A százéves debreceni utcai ház halkj, alkonyattól bairmuló szioibáijá­ban szemben ülünk vele, csodálatos álmok és borzonigató titkok thordlo­aójával, a Művésszel, olka a karácso­nyi ünnepeket szüleiivei városunkban tölti. A képekkel zsufMt négy fal kö zötfc, m'közben tsfcvofli (szekérzöngé­sek mintha egy (váz alá süllyedt vá­rosból érkeznénk, e falak közlött misztikus révületeik és teremtő pilla­natok em'Jélkei lengik (körül a meg­éledt, ia i'eglelkügig ki/nyilt tárgyakat. Köztük képei, ecsetei, festékei, köny­vei és egyéb kellékei között úgy él 1 a Művész, csodálatosain mély és fe­kete szemelvéi, hosszú, külön életet élő ujjiariíval, keskeny, aszkéta-szálja körül 'a tudók fölényes mosolyával, mint egy titokzatos hajd'ami va­rázsiló. Sziívesen .viainre littthoai — tesszük fel az első kérdést. Csodálkozó, naiv gyermeki tekin­tettel néz ránk, ahogy csák ártatla­nok és alkotók tudnak mézná. — Hogy szívessen-e? Nincs az a vtakájciót váró kisdiák, :aki türélmlet­íenebibüi számdlnái a napokat, mint én. Sizámiöltam hazautazásom előtt Budapesten. Még három nap iés lát­ná foigoim a nyíregyházi tornyokat, még kétszer kei aludni, és beszélhe­tek a Tégii barátaúimmaíh — Annyira szereti Nyíregyházáit? — Nemcsak 'Nyíregyházát, hanem az egész Nyírséget is. Gyermekévei­met egy nyínslégi tanyám töltöttem, íbol apáim tanító volt. Diákkorunk­ban Tálkos Sándor -legjobb barátom és három éven keresztül ozstáüytár­sam liapot tervezett „Nyírségi Gorn­idtolat" oímimel Én esimálltam vollna Olcsón és jól vásárol ASZTALOS divatiizletében Férfi nöi és gyermek divatcikkebben nagy választék. Vay Ádám-u. 1. Telefon: 535 amíivészn' rovatot és az illiusztráoió­ka,t. A lap természetesen meglballt, imiélőtt megszülethetett volinai, de hi­tünk a Nyírségli Gonid'cllatbam, a Nyírség teremtő géniuszában meg­maradt. — Véleménye szerint ki képviselii a legteljesebben ezt a Nyírségi Gon­dolatot? — Krúdy Gyula, az író. Ez a fél­reismert, nyomorgó zseni úgy gyűj­tötte és tükrözte a Nyírséget, mint lenese a napot. Büszke vagyok rá, hogy Sanyiival együtt még akkor kezdtük Síziiinhád műveit olvasni, mi­kor nyoma sem vcll't a mai Krudy­dwatnaik. 'Egy elhallgatott, névtelen zserli műveit fölisimennii csaknem olyan tntíhéz, mint megírni azokat — teszii hozzá mosolyogva. •— Nem lát egyetemes magyar művészsorsot Krúdy életében? — De igen. Nálunk halála után kezdik értékelni a: tehetségeket. — Példa rá az liiro dalomban József At­tilái, Ady Endre, a festészetben Der­kovits, Szinyoi-Merse, Csiontváry IKosztika Tivadar. — Ha már a festészetnél tartunk, mik a legújabb eredményei? — Két képemet ismét megvette a főváros, ezzel összesen már hét ké­pem van a Fővárosi Képtár tulajdo­nában. Rajzadim szerepielllmek a Kép­zőművészéti Főiskola kiállításán. — -Milyen terveikkel Indul a jövő­nek? — Miln/dian alkotás fél tétele az alá­zat. Alázattal, önmegtagadással- és lemondással, remé.om, egyre becsü­Üetesébb és tökéilétesebb művek vi­lágálba érkezem. A tdhétség önmagá­ban még nem eilég, szorgalom és ki­tár, tás kell hoziziá. Különösen fiatal ember n®. — Apropos, fiatalsági Ismer Nyír­egyházán fiaitál tehetségeket? — Én már másfél éve elkerültem inmierr, a leglfiatalabbakat nem ismer ihébem. A dliákok közül két irodal­mamról és egy fesltőíöí tudok, mind­hárman nagyon komoly tehetségek. A húszévesek közül nem tudom meg nem említetni Rákos Sándort, bár az ő nievét szerettem vo,!ina kikerülni. Minit legjobb barátomról véleményt igazán mem mondhatok róla, hiszem kö "ínyein elfogul tságigal vádolhatná­nak­Ha ruhája piszkos vagy kopott ujjá varázsolja: Aranyossy kelmefestő és vegytisztitó Fel/ételi helye: Kossu h ter 6. szárn. (özv. Mészáros Jánosnénál. Fi hérnemü mosoda) Eddiig tartott a beszélgetés. E lbú­csúzunk és kilépünk az utcára. A sötétséget szinte vágini lehetne. Pár lépés után megállunk és -visszatíomdu iliunk. A szálzeszemdős háziból mánttlha fény sugározna a városra.. . HOS3ZU idő után az első orosz istentisztelei a front mögött, melyen az orosz lakosság áhítatos lélekkel hallgatja papját. Emiékezzünk 1914 DECEMBER 23. Hír György őrmester, a volt szé­kesfehérvári 69. küziös gyalogezred egyik legderekabb és legyitéz'elbb al­tisztjének nevéhez számos eredimé­nyes válllailíkoizáis és fényes hadlltiett fűződik. Az arany ivcltézs/égi énmiet alábbi ftgyvertényével érdemelte ki. Az oroszok állásirenidiszerénék és erejének felderítésére járőrt kelllett kilkiüdeuii. — Az ez>ned ilövé&zárkiaj mindössze mintegy 300 lépésnyire fekdtuk az ellenség állásától. Hít György önként vállaikozott a .fela­dat megoldására,. Jálrőrévell egész az ellenséges akadályokig kúszott elő­re, majd járőréit egy védettebb he­lyen visszahagyva, egyedül heves el­lenséges tűzben, végigkúszott adrót­akadállyok mentén és mindent ki­kémlelt, miként van az állás meg­szállvai, hol állanak a géppuskák. atb. Aziután jiáirőréfoiez .visszatér,ve, azt eily ügyesen vezette wissza, hagy a heves géppuska- és puskatűz ellte máne nem szenvedett veszteséget. — Hír ezt megelőzőleg már a nagy ezüst vitézségi érmet is kiérdemelte. iamaamamii miiiHHHnnaaav^i — •,Röntgenkocsik'' a német vasú tak szolgálatában. A Német Koleb Vasút, amely Európának és tolán az egléisz vi'álgnak eliső vasúltja, messize­m:nőcn ganidioskiodlik a 100.000 szie méilvlböl áliló ruélmiet és egyéb nem zietiségű alkálima.zioittairó'1, amennyi­ben, a hálboirú iköalapéns, salját műhe­|1>ébein| egy .-„TÖru'tgetnídocs-llt 1" i Igyátr* tótt. Erre a dérra egy D-<vont kotcsi 1­ját irönlbgiemiberandezéissei látták él. A kocsi iaat a célt szolgálj,a^ Ihojgiy rendszeres álllloimá,sózással a Keliettfi Vasút összes pályaudvarain, m,elyiek Ikb. 1000-re telhetők', az ,allk!a4mazott taik "éfe Ihioizáfíiairtozóiknak tüdejét megvizsgál'ják és a.z esetleges mag­betiagedésekmclk elejét vegyék. Van-?» nő s?ámára KSfl kedvesebb KARÁCSONYI és UJEVI ajándék mint egy Bessenyei tér 7. Tf lefonbeje'eníés: 7-32 számon Gnttmann-féle dauer Az uriközönség kedvenc találkozóhelye a Bácsik cukrászda Luther-paofa TELEFON: 311. szám. Karácsonyra cukorkák és süte­mények nagy választékban. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom