Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 275-298. szám)

1941-12-01 / 275. szám

Ara lO íillér Nyáregyháza, 1941. december 1. (Trianon 22.) évfolyam 275 (2573.) szám Héttő YIRYIDEK RXAP OwfcoCTtfeég és kiadóhivatal: 0^hl«n-utc» 1. &»«tat«karéki csekkszámla: 47.139. T«l«fón: 77. •POLITIKAI NAPILAP* Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 R. ssa Pénzügyi kormányzat Szojciiálffls szellem világlik ki Rc­ményi-SdbneEier Lajjos pémzáigynri­cisziternek albbó! a költségvetési be­sziáciébőd, amellyel a képviselőházi vita során eih amigzol.t Ihozzátsaólások­ra véia&zio'.t. 'A pénzügyi tárca köít­ségtvsettéséniek niidé® számosai opailból •könnyen ímegáK'apítíható, IboaV pénz­ügyi korimányziaitonlk az adópolitiká­ban nem kizárólag pénzügyi érdeke­iket követ, halnlean a (méltányosság igazságosság és arányosság s«em előtt f.lartiáisálva! 1 történik az adótér* hek kirovása. Beszéde első (részében rámutatott: a mimiszlter arra, begy aiz adómorál lényeges megjavullása nagymérték­ben emniek tulajdoniítlható, vaíaimiiínlt •anmak, hogv .az adófizető közönség felémeHkedetH' arra a magasabb sizín-,, .vonalra' möllyről beliátfliattija, hogy a mtagyar inomzeitnek s így Öfiinöjjagiáinalk adózik éta mlom idegiem hatalomnak, vagy küliföflldi érdekcsoportnak. Az adómorálnak ez az örvendetes megr jiarvuláisa tóajdionképpen bteallmi imograyiitivánaíMs dls, airrai igazolija a kormány pénzügyi politikájának he­lyességéit. A kedvező dohánytermelésről szól­i\ia t feKhrvta a imiimiszter a dohányter­melőké; 1, hogy a termelés mennyiségi és minőségi fejlesztése érdiekében •váMják a termőt eriület nöíveiléséit, hiszen, a kormány a dobár ybevá'tási áraik eméLéSévall egészein renitáhiliissá tette a, dohánytermelést. A istzeszegyodámiság — amit rni­iriiaflíiKÍején soka.n íetelőtíLemiifli támad­tak — aninyira j ói> beváHt, botgv sze&z­fcertmeésünk ma több mint százezer hekftO'itermel nagyolbb, mint aiz egyed­áirusáa bevezetése előtt voít. Az itails mérési engedélyekét' .ülietiő miniszteri •bejelenitósnől örvendetesen vefhlet'jlük tudomásul, hogy az 5262 zsidó enge­délyes közül eddig már 4800-nak visszavonták az engedélyét. Kdlő ilejudiileltheiL follyik tieíhát ezen a vOna­fcn is a ima;öVair gazdasági éllet k/e­íresztényesStése, bár éhben nagy ne­hézségeiké okoz a ,f elburjánzott dtY'Obmanjn-rendszer, aiminek letöré­sére a kormány erélyes intézik edésie­ket foganatosít. Az Erdéilví Nyeroménykölcsönt il­'lefcőesn boldogan állapította meg a mainistzter, hogv nieki,. az optimistá­inak vollt igaza akikor, amikor ragasza kodoHí a kölcsön kibocsátásához. A kölcsön eddiigi vásárlásában nagy nemzeti összefogás je'éi mutatkoz­nak. Az Cipész országi egyhansió lelke­sedéssel karolja fel a kölcsön ügyét, s még a iegkiisebb emberek is szíve­sen vesznek irészt az akcióban!. Szociális érzékire vaill a minészter­•ndk az a rendelkezése, aimeíve! nem engedlte fielliemelni a kisbankok költ­ségeit, mert ez tvégerediménvben a kiisemb ereik köllosöneit drágítaná aneg. Ugyancsak szociális szempont­ból maigyjelenKőségű a miniszternek aiz a bejelentése, aimielv szierint az ár­Moszkva helyzete kétségbeejtő — állapítja msg a szovjet hadvezetőség Berlinből jelentik. A Moszkva el­ifcigáiásáérl;' vívott baircok egyre ke­ményebbek üeszinek s a német csa­patok: egyre töbjb teret nyernek. Né­met páncélosok ujabb font'os s^•oivjet á'iMsokat ifogilailtak el s ezzel rmég köziélebb kieróifttek M'oszkíválhoz. Kü­lönösen Kliilnné! értek el nagy silke­inekét, cilyarunyira, hogy magja a szov­jet hadvezetőség is ^beismeri, hogy Moszkva helvzete kétségbeejtővé váflt. (Moszkvától észaikmiugatria egyre •veszélyesebb a iheyzet, — írja a „Piravda" liegujabb száma. Az óirö komoly, — írtja az oros.z top, — a német csapatok eáőréhiaíadiása tovább tauV az orosz főváros felé. (MTJ.) Rooieweit és Hull kérlelhetetlenül elutasít minden japán engedményt Berlinből jelentik. A német fővá­rosban pilHainatm-dílaig i/ge»ni borúsnak látják a helyzietiet Tokió és Waáhings to.n között. Kurusu japán megíbazo.t kormánya a javaslata alapján már ainmyira etmenit az engedékenység {ogvéigső határáig., hogy haj.ündó voflit ífieiajánJamii az amerikái kor­mánynak aizt, hogy Japán bizonyos kínai területekről vissza vonja csapa­tainak nagyrésizélt\, s csupán' az a ki­kötése lett' volna, hogy hét egyelőre meg inieim irueivezietlt helyen támasiz­pontot kért voltaa érdekeinek véde 1­méne. íRoosewellt és ÍHiuH ezt a nagyon .messzemenő japán engedékenységet is a legfraarevcbben elwtasíto-t.'a és ragaszkodik az amerikai követelé­sobnak feltétel nélfoül Va'ó telj.esíté­sélhiez. Tokióból jelentik. A japán minisz­terelnök a hároimlhaitallmi szerződés aláírásának évfordulóján nagy beszé­det mcndoitt. Beszédében igen éüe= , sen, szálílt szembe az Egyesült Aldia­'.mókkail."A besaéd aranyira éfliesbangú volt, hogy Berliniben ris nagy meg­lepetéssel vettték tudamáSiul. 'Fjgyéb­ként iillliet.ékies helyem tartózkc-dlri.ak a közelebbi magyamázattól s csiupán anínyit jelknteí.tak kii,, 'hogy Béniin megelégedéssel fogadja a távolktíletti eseimények fejlődését. (MTI.) Roosewelt elnök hirtelen megszakította szabad­ságát és visszaérkezett Washingtonba Waisihiragtond értesülések szerinít Roosewelt elnök a .megkezdett sza­badsálgát hírtellen megszakította és visszatért? Washingtoniba. Ezt meg­ei'őzően Hull küUügyminiiszteff b'osz­szias telefomíbes zélgetésfc foíl ytátottt ,aa. ameriikaá elnökkel, aki a beszélgetés után baltároztta el magáfo a visszauta­zásra. Az idtaöknek ez a lépése a tá­vo5kelleti helyzet feszültségéivel van összefüggésben. Az -ujabban kapott értesülések aa'­ról számolnak be, hogiy Kurusu és Noinuura japán nagykövetek a teg­napi nap folyamán ujabb tárgyalás­ra ülitek össze Hull amerikai külügy­miniisúrterreL A tárgyalás an^iagától és céljáról hírek nem szivárogtak ki. (MTI.) A Távolkelen növekedik a háberns feszültség Táviolkeletion növekiedőben van a hálborÚ9 .feszüitslqg. A malája és a Fü'öp-sziiigetaket katonlailag megeTŐsí­tették és a szigeteket >riadó készült­ségibe helyezték. Siragapunba angol csapatok érkez­tlek. Rangoon 'he-i^rségét is meglerő­sítiették. A tha.iföjdi kormány új ren­delie'.ekkel .és katonailag is megerősí­tette az országot, felkészültek arra, hogy minidion körülmények között megvédük az ország ifüggetlenségét. (MTI.) Ka délután átadják a japán választ az amerikai kormánynak Washiragftombóll erkezelit jeiLenitések szerint Hull amierikiai fcülügymain.isz­iber újból taiállkoziik a japán kikiil­színjvoniaJa't iröviid időn be'Jül véglege­sem kialakítják s ezzell az áiremelke­dés sorozatos időszakait egyszersmiiinr denkonra lezárják és az ársziimtiet nyugalomba hoazák. Ezzel a kérdése sel függ össze a közalkalmazottak, a magántisztviselők és ipaari munká­sok fizé.ésének emdlése ás. A kérdés renidleziésénél aiz az elv -írvényesül, hogy a isúKmont a családi pótlékiok lényeges emelésén legyen s kimon­dott fizetésemelésben csak az álsöbb kategóriáik részesüljenek. A minisz­ter teramiészet-esniek találja azt, hogy többgyermekes tiszit/viselőniek is olyan fizetést kell adttw, amiből) csa­ládostól együtt tisztességesien meg­éllbet. Az. 1942. évi állami költségvetés, amiélyé" a képviselőház a ipétriizügj'i táriea vitájának befejezésével eElfo­gadott, oemcsak az időszerű kérdé­sekről gondoslkiodik, hanem az or­szág újjáépítésének megvalósítása fellé előhaliaidást jeSenit s ezért aiz or= szág 'népe bizalommal és megértés­sel néz az új költségvetési év felié. döttekikei. A hírek s-zerimt ezen a ta­tóiikozálson -adijiák át a japán, kor­mány 'hjfvatiallos válaszát Roosewcit­nek. <'MTÍ.) Ausztráliában nagy a nyűg talanság Nagy a ayugtailanság Ausztiriáiiá­ban. /A 'távolkelielti ihálborús fészü'tfcség következtében az országban idegies layugtal'aneóg! lett úrrá. Tudják, íhojgy a távol keletén naigyi események kö­vetkeznek vaöv következtek be. (MTí) Keletázsiát meg kell tisztítani az angol amerikai kizsák­mányolástól Japánnak jo!e.ratős imém'ékben meg keli gyorsítani Kellet-Azsia megitiszltá­tását, hogy ezt a teriiietet megsza­badítsák az angolt—amerikai kizsák­imányolásitiál 1, — monidl.'a beszédében TOÍZSÓ japán mitószterielnök. A lto k'ióá kermányihoí érkezett jegyzéket két napja tairuuilmányoz.zák a Ijapán kcirmáiny küllőn üiliésem <MTl.) /képviselőház ülése ÍA képvise'.öháiz ma délelőtt foly­tatta a felhaUdimaízási tönvéínyjaiVasl'art! (vitáját. iPcyor Károly szociiáldeimokratja klépvisei'ő -nem fogadta al a javas­latot. Bródy András a kárpáteljaii kép­viselők csoportjának vezérszónoka a vilta soráín eiIhanöizott! ! több kijelen­tésre váJaszolt. A magyar nemzethez va'ó tartoizás kéirdésélben 1 niem 'látja tisztázottnak az elvietkelt a feilszó&aílá­•sok nyemátn. Hangsúlyoizza, bogiy. a raliéra nűpcisoport Szénit István, iraro­dlaimálhoz tartozómak valja magát s a magyar állam keretéibert kívánja eléírni ibo'd'ogulását. Az a :feilfogiása, hotgy magyar az, (aki annak vaillja maigá't s akit a magyar áilamközösség annaik eMsmer. A vitát egyébikénlt péntekig foly­tatják. Özönlenek a bolsevista menekültek Törökországba A sikeres mémdt harcok köveflkéz­tiében tömegesen meneküiltmek a bolr sevnsták török terüiletne. A szov jet menekülitek 'özönlése következtében a török kormány elhatározta, hogy Artkarálöl 200 kiilométerre Ifeklviő Po'iubart poügáiri gyüjtőtáibo,rt és An­karától 100 kállométerine pedig kato­nai g\iüij tő tálbort rendeznek be Yoz* gában. (MTI.) Sikeres finn harcok lA finn jelentések beszámolnak a firan csapattok 'Ujabb sikeres hareati­TX'XI. A mai jellemités anró! 1 számol tbe, (hogv a Harnköi aircvomálon. élénk tű­v?énsé.gii l'.evékenyséig van. A keleti arcvonal dé'i szakaszán® szovjet megerősít .ott védelmi álláso­kat épít. a Ibairct'ér egyes :; részén. A® orosz 'dl'jenitlálmadási kísénletekiet a finln csapatok mindenütt 1 vissziaver­tak. A szovjetnek , ;jgon nagy veszte­séget okoztak. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom