Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-15 / 262. szám

é. oldal NYIOTTDÉK ^ 5ZABOLC3I HÍRLAP (Trianon 22.) 1941 november 12. Isten bozott y honvédek!! Jönnek a katonák !, jönnek a huszárok! Magyarok Istene, adj áldást reájok! Ezt kiáltja hozzád két szememnek könnye, Isten hozott fiúk, a szép magyar földre ! Tüzérek ! Honvédek ! Horthy katonái! Nem tudok csak sírva elébetek állni, Hullnak a könnyeim, boldogságtól égve, összekulcsolt kézzel nézek fel az Égre. ' 1 S nem tudok mondani, imádkozni másat, Áldd meg, /steniink, a magyar katonákat! Áldd meg a hazánkat! Szeretett Vezérünk! Hozzád fohászkodó, árva magyar népünk. Magyarok Istene ! magyar dicsőségét! Aldd meg a hősöket, kihullt piros vérét, Akik ott pihennek, messze idegenbe. Legyen a föld könnyű, áldott, szent felette. Aldd meg ezt a napot, drága katonánkat! Testvérek ! Tűnjön el a könny és a bánat! Itt vannak, megjöttek, honvédek, huszárok! Virágot szedjetek, szabolcsi leányok ! Ne sírjatok anyák, ti sem feleségek 1 Ne sír jatok lányok, elesettek végett! Mindnyájain itt vannak, kik elmentek, egyszer t Ki szívben, ki pedig büszke, erős testtel I Hős magyar honvédek, tüzérek, huszárok ! Ti tettétek naggyá ezt a szép országot. Hogyan köszöntselek? — arra nincs szó írva. Elétek borulok, feluj jongva, sírva... Feledjétek el a küzdelmet, csatákat! Dicsőséggel teli, véres éjszakákat, Itthon vagytok újra. adjunk hálát érte, Katonák ! Testvérek ! Boruljatok térdre ! összeforrott szívvel. Isten, arra kérünk. Áldd meg imádkozó, árva magyar népünk ! Aldd meg Horthy Miklóst, szeretett hazánkat! Hazatérő, dicsőséges magyar katonákat! SZTARNA MARIA. Nagy tüz pusztított egy gacsalyi malomban A kár összege meghaladja a 100.009 pengőt ÍNaigly tűz pusztítóit GacsáCy köz­ségben. Baría Antall' tutaj dánét képe­iző mailcaraban ©didiig iki .nem derített okiból tűz 'liámiadlt és a tűzök ózta kár miaghaíJaidija a 100.000 pengőt. Bairta Antal maíimában a kérdéses (napon egész <niaip folyt a munka. Szakács Endre mcllnársegéd az ífJaj­ütőban dcl'igozott délután 16 órófig. A malomban Bakik Kálimén moúmáir­segféd és Páiiir.lkús János tainüó vé­gez e ia megszokott murlkát. A gép­házban pedig Dobos Beirt al'Jain gé­pész dolgozott. A munkát este 20 óraikor végezték s akikor a mafcim­tulajdonos a munkásaival! együtt gondosam öazárta a mailem bejára­tait. Tűzvész pusztít a malomban. Hajnali; fél 5 óraikor zörgettek Barla Aral'al házának aJblllakán, hogy jöjjön azcrx'.iall, mert tűz ütött ki a Vadászok és házinynl­tenyésztők figyelmébe! Vadkacsát, szárcsát, őzet, szarvast, vaddisznót házinyulat legmagasabb napi árban minden mennyiségben vásárolunk, BATTA TESTVÉREK exportvállalata Nyíregyháza, Takarékpalota Telefonszám 78 mallombiain. Baría Antal a leáiniyálvai a tűz színihelyére sietett, akkorra azcinibiain az ók jü tőben már a menyezetig csaptak fel a lángok. A tűz gyorsain tarijedt, a mallomban napraforgómag éis 'termény VOI.I fel­h'ailirr.iazvia. A község egész lakossá­ga, é9 a tűzdl'tók megfeszített mu.n­kálwail dciUgoztaik, hogy a tűz tovább terjedését megakadályozzák, lazcn­ban a könnyen égő anyagokat meg­menteni nem lehetett. 100.000 pengő anyagi kár. A tűz ai imafeimbam re.itenetes pusz­títást végzett. E.éigett 40 mázsa búza, 10 mázsa rozs és 20 mázsa különféle őrlemény. Nagymennyiségű cilalj pogácsa és naipnaifongómag is elpusztulti. A tűz a mailem fdliszere'ésébeni, küúöniöacin a pótcHbaitaitlan szíjakban okozott niagy károkat. A kár nagyrészét mtgtéríti a Fonciére Altalános Biztosító /ntézet A tűzesettel szokásos tűzvizsgáilat megájlápításia szerint, a tüzet gondat­ilansáig okozta. Sakáes Endne mol­$i vUáfhit.névt SIEMENS e&érf faaJ&muct % SIEMENS RÁDIÓ 342 u KAGYTa)ESITMÉNVÜ 'nánsagédbl' gyanúsítják azzail, hogy az olaijütöben, a napirafongómaghéjaik közé ididbihatott egy égő cigaretíiarvé­'ge.'» vagy a tűzrakás köziben kiesett parázs gyújtatta fláinigna a maiprlalfor­•góihéijiakialt. Szakács kihallgatása' során talglaidlja azt, hogy részéről gonidot'ansáig tör­tént votnia, azt atzonbam beismerte, hogy a kérdéses miaipon a inapraíorgló mag (héjáiviall tiüzidlt és ő végezte a daiiáilást, pirítást és préselést <a ma­llomban. Utasítás s^eainit Szakábaniak im'ndeniniaip zárás ellőtt a katlan ellőtt lévő napraforgómag-héjakat össze kellett sepernie és vízzel leönte­nie. Ezt — a tanuk vallomása szerint — aznap elmulasztotta. Ldhetisiég|es Jhioigy az a goinidátllcnsíág okozta a tüzet, ,a naprafoirgóimiaig­béjak közé tüzes parázs esihetett a katlanból! .és órák múlva ebből kle­jetkezieitt a tűzvész. A malom tűz ellen biztosítva volt a Fonciére Általános Bizto­sító Társaságnál, a kár megáÖlapítáisia már fo.yaimiaitfoami is wani, így a tűzvész okozta- kár niaigyrészét a. iFomcóáre ímegéröbi a k'ái.iosiujtniak. OroszcrszáQ Ukrajna ré kül nem tudja éle m szere tatását biztosítani A szovjet élelmiszerellátást az eddig elszenvedett területveszte­ségek rendkívül megnehezítették. A helyzet komolyságára jellemző, hogy Moszkva a hadianyagszállí­tásokon kívül most már élelmi­szerszállítmánvokat is kénytelen volt Amerikától kérni. A szovjet­kormány kérése a washingtoni Maritime Commision határozata folytán vált ismeretessé, mely a Szovjet-Unióba irányítandó hadi­anyag- és gabona-szállítmányok Vasáruk, háztartási cikkek ZOMÁNCEDÉNYEK és kerítés fonatok OICÍÓ áron beszerezhetők Zombori And rás vaskereskedésében NYIBE6YHAZA, BESSENYEI TÉB 6. szám. Telefon 752. számára újabb hajórekvirálásokat rendelt el. Ukrajna elvesztése te­hát a szovjet hadiiparon kívül az élelmiszerellátásra is halálos csa­pást mért. Nagy érdeklődéssel várja Nyíregyháza közönsége a szerdai mozielőadást a Magyar Norma javára Nagyon saqp sikerrel án/dru'tlak a jegyelővételek ,jA gorodi .fogc'l'y" című gyönyörű ifjúm bemutatójára. Ö.nütiüink ar.rnek a szép érdeklődésnek és :fii|gyel'Jamniek„ aimeilyel Nyíineigy­háizá közönsége a Magyar No rima saociláis munkásságai ánáíWt viseltetik. Mert a mozielőadás szerdáin a Vá­rosi Szánlháizbain a szegénygondozás nagyszerű tevékenységének támoga­tását szcCig|áíija. Magia a fűim egyimai­gáibatn liis ímegérdeimlli ia legmelegebb f'igyieilmet, hisz ez a .művész ivailÓham [>emek)művet produkált „A garocü ifago'.'y miagk'cinst'riuálásiáivai. 'A fiim­tmyuij'.otta lelki örömöt messze felüfl­mufJJla aizotnlbain az a jó érzés, anni't) a szívünk 'legtisztább pil'j'iainiaitóbao él ák, aiműkior ilátijiík liei'Jki szemünkkel, hogy mit végevZ'nek a Boldog 'Margit önftlliáíld'oizáisiálval iaz ínséges tanyá­kon miaipsugár niosa'lyall segí.ő gian­dOizónővéirek és látjuk a'z,t is, hogy mi ás ott vagyunk és mi 'is lléhaijo­lunlk szenvedő teáirsainlkihoz, aimákar filllérelíikkeil! belFizélüinlk a M'aigyar No.rimai ei'.őaidusátrla. Az idjöadás szeridlán lesz a szokott idiöbeni, .a megszokotíi lalácsionív rnozd­hdjyáoakikaí. Ezt dlsősorban Reödk Istvánná, a Városi Mozgószinlház tu­fcjidtnjosának -viégtia'jen jósága ós sze­•netatlteljes együttárzésíi tette ildhető­vé. Aki imég nem 'váltotta valina miéig j.qg !yöJ, ir.ézzen utána, mert tömeges a jelentkezés és igaizáin sóikat veszít, alka ,A gopoidi ifogo'.iy"-nak ezt a szo­ciális e'őadását elmulasztja. Megjegyezzük, feogy szérdlán a F'dhér-tőzsd-lben, az alőadások ellőtt kőzve Béniül pedig a- jegypénztárnál •váltlbai'.iunk jegyet, aih másként nem udijuk a jegyvételt biztosítaini Villanyszerelés, rádió, csillár, kerékpár végett forduljon bizalommal Szikszayhoz Horthy Miklós tér 8. Telefon: 864.

Next

/
Oldalképek
Tartalom