Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-29 / 274. szám

t oldal. 5ZÁBOLCS1 HÍRLAP (Trianon 22. 1941 november 2* téma Szörmebundák és prémezések Simkovics szűcsnél T^if Tömegesen vásárolják az erdélyi kötvényeket 2530—1941. Hirdetmény Eladó Sóstóhegyen Nyínpazony községé tulajdonát kpező nyírpazi­myé 966. tkb. 974-6, 974-30. hirsz. 9 kait 976 négyszögöl és 974-27. hrsz. 5 (kat. 360 négyszögöl szántó egyben vagy különikíiilön. Venni sízámdléíkjozók ajánüiatoiitoat zárt borítékban Nyínpazony Elöljá­róságához 1941. december hó l-ig tegyék mitg. Belső borítóik felirata: „Ajánlat a községi ingatlan vétel­hez" felirattal látiainidók el. Az ajátniat egy négyszögölre tör» Hániik és a végösszeg szóimmal éis írássial ólsi kdniriandó. — Az ajánlati végösszeg egyharmad rész-e banki letétbe helyezendő és a letéti elis­mervény az ajánkííhoiz esatollaindió. Az ingatlant 1822 P, liHétve 9998 P Lebosiz. kölcsön terheli, meíly át­vehttő és 47 év alatt tönleszüendő. Az ingatlanok 1941—42. 'gazdasági évre 30, illetve 12 mm. búzáért bérbe vannak adva, de bérlők hajlandók azt felesbe is megmunkálni új tu­taj donos kívánsága szerint. Eladáshoz a község részéről a vár­megyei kisgyűlés hozzájárulása meg­•van, mely miniszteri jóváhagyás alatti ált Végleges szerződés -csak a kor­mán yhatósági jóváhagyás leérkezése után köthető. Az új tulajdonos BIZ ideiglenes szerződéssel a birtok hasz» nóilatba jut és terűiéit 1942 január Jó 1-től viseli. Község fenntartja a jogot arra­nézve, hogy meg nem felelő ajánlat esetén az ingatlanokat önkéntes ár­verésen vagy szabadkéziből adhas­sa ei. Az ingatlanok a Sóstóbegyi Máv. állomástól 10 percre, aszfalt és kö­ves úfiton könnyen' megközelíthető, mindent termő fold, szőlő, gyümöl­csös, házhely telepítésre igen alkals mas. Állomás, iskola. állami bor­pince, szeszfőzde, fűszeres, hentes és koircsma-üzlet közelben. •Bővebb felvilágosítást ad Elöljáróság Nyírpazony. November hó 24-ón ,in-dult meg or­szágszerte .az erdélyi kölcsön jegy« zése. Ha a nagy iváirako-zást tekint­jük, 'amely megelőzte, akkor a iszáz­miilllió nem mcncilhaitó sclkinalk. Bizo­ni>jálna még jóval a vásárlásá' idő le­lteibe élőltlt elfogy mindem kötvény. Annál inkább, mert a 100 millió már az induláskor sem volt 100 millió, hanem csak 94 millió. Hat millió áru kötvényt ugyanis a gyáripar biztosított magának előre tiszviselői és munkásai szá­mára. Az összegből 1 a vas* és gépipar 2 millió, a bányászat és a textilipar Összegyűjtik a rossz cipőket 'Győrlffy-Bengydl Sándor közellátá­tásá /miniszter rendelletet adott ki a oipőbőr gyűjtéséire. A miniszter en­nek a tervének a végrehajtását a Diákkaptár-szövetsélgtre bíztta s a ma* pdkban imár meg iis (indul a gyiüjtő­munlka a fővárosban és minden vi­déki városban. Az igazolvánnyal élláítatt imeg|bi" zdtitak felkeresik mindazokat a csa­ládokat, alhofli olyalnu hasznawehetié!'­1-1 millió, a vegyészeti ipar 500 ezer, a cukoripar 400 ezer, a bőripar, tégla, üveg- és kerámiai ipar, valamiint a papíripar és a vijlaimosáirarniszioilgá'l­tató i-ipar 200-i200 'ezer, a malomiipair, a söripar, faipar lés nyomdaipar pe­dig 100*100 ezer pengőt jegyzett. A náls, hogy aí : kötvényvásárláshoz szükséges összeget az egyes vállalatok elő­legezik tisztviselőiknek és mun­kásaiknak, hogy így kevésibbé tehetős akaillma­zottaik számára is lehetővé teglyák az érdemes, közhasznú 'és hatalmas nyereményekkel kecsegtető kötvény* sorsolásban vailó aíétsVéteilt. len cipő van, amelyet már sieimimi* kqppen seim használnak, legfeljebb eldobnának s megkérik a Iháziasszo­nyokat, hogy ajánlják fel a bőr­gyüj'tíási akcióra. Énről az igazolt gyűjtők elismervényt álátaniak kii s a gyüjtötit cipőkét Ibeszölgáltaaiják a diájidkaptárakba, ahonnan hetemként majd elviszi az Ipartestület megbí­zottja. Ellőne ás jelezzük, hoigy a gyűjtést végző diákok külön- 'igazol­vánnyal! lesznek ellátva, s ihlasonlló igazolványt kapnak az ipartestületi megbízottak cs. lEzeklet a hasznavehetetlen cipőket iazután a oipészipani szakemberek szétibcínltjálk s a bőrt felhasználják. Elsősorban a kisebb lábbelit igénylő s a szegényebb mépasztályH: kivámiják ma'jd így ellátni cipővel. Agyüjtés megindulásánál annak idején Ihírt adunk. Már most ainrc hívjuk fe! a figyeljmet, hoigy akinlek .lesz hasznavehetetlen cipője, készít* se ki, hogy a. gyüjtiést iminél majgycbfe sikenriel .zárhassuk le. — Megkezdték a kutyabőrök ipari célokra való feldolgozását. — Aa Anyaggazdálkodás Bőr.ipairi Bizottisé­gia min/dien igyekezettel azon van, hcigy elősegítse a nyúl- t-s kutyabő­jxik fidldtagozáisált. Nyiú'lfcőröket & td­márok imár eddig is kiietégi-lő módon* dolgoztaik fel és főleg disz mű (bőrö­ket ál'Htotak elő belőle. A nywi ;lbör­feldclgozást azonban tovább akiairjálk f'djeszltleni és áivii 500.000 darabra kí­vánják növelni. A nyúíibőrök fefl­dolgozásáival ugyanis jelentékeny mienyiségű értékesebb bőranyaigot lehetne megtakarítani. Ennek érde­kében szigorúlbbban fogják kezelni a nyers nyúlbőrök forgalmát'. Egjy­idejtüfleg előréhaadottt kísé rletek foly­nak a kutyabőrök cserZésére is. Az eddigii eredmények igen kielégítőiek. A nagyclbb kutyafajtákból nagyon jőminőslégű bélésbőrökét, sevróutón­zatfokait lés kesztyűböröket lehet 1 ké­szíteni. iMiagyaroirslzágon hozzálvétJor fegeseini évente 50—60.000 kutyabőrt 'lehefc ífeltíollgozni DIVATCIKKEK selyemujdonságok, gyapjúszö­vetek, kötött áruk, fehérneműi nagy választékban Mayer Ágoston divatűzletében, Zrinyi ílona utca — ^^legdasuraÉ ftiiher-ftáz Uj cipéfizlet •HHHBHOBHHHHB^HHn Nyíregyházán Kálvin tér 14. sz. alatt Tisztelettel értesítem a n. é. vásárló közöméget, hogy megérkeztek az engedélyezett utalványnéiküii f u és nöi cpők. Kálvin tér 14. sz. alatt (Liptay-ház) árnsitom Teljes tisztelettel: TenigrI Béla cipőkereskedő. Jü étkezhet! nfirCI/A AlűI^nflC Jól szératehaí! RflCSKO fiNPRflS vendéglőiében, Bessenyei tér 11. 5zám. Olcsó menű és abonoma rendszer. — Fajborok. — Esténként GANDl a Bableves volt fnssCQ CSSPOlt SÖr. cigányprimása és zenekar játszik — Változatos étlap. Magyaros konyha. — ízletes ételek. " i

Next

/
Oldalképek
Tartalom