Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-26 / 271. szám

^ JítifurmÉK ^ SZABOLCSI HERLAP • old,l i alABOLCUl Hffil^P (Trianon 22.) 1941 november 26. Családiház, bérház ' föld, 0*7/0, telek, ssöllö és gyümölcsös vételével-eladásával forduljon llratő ingallanfoniafmi irodához Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyirvlzpalota. Telefon 601. JRádió SZERDA, november 26. Budapest L 7.00: Harcmezeik. 10.00: Híreik. 10.20: Előadás. 10.45: Felolvasás. 12.10: Hainglemeaek. 12.40 Hírek. 13.20: Időjel'zés, vízállásijelens tés. 13.30: I'kuiczky László sziaillonze­nekara. 14.30: Hírek. 14.45: iMűscir­•iismerité'tjés. 15.00: Árfcílyamíhírek, piaci áirak, élelmisizeriárak. 15.20: A HoiWéd Gépkacsisziertár Lövészt­egyesüleitének .zeraekaira. 16.15: Elő­adás. 16.45: íldőjeüzléa, ihírek. 17.00: Hírek szlovák és ruszin miyeltvem. — 17.15: Kiiss Feranic és szallonizenekaira játszóik. 17.35: Előadás, 18.00: Szalbó Kálmán jiazz-ihártmasa. 1820: Hcm* vtódműsor. 19.00: Hírek imagyair, ne­onét és iromáin ínyieilívian. 19.20: Előadás 20.00: Az operalházii zenekar. 20.40: Eiőadáls, 21.40: Hírek. 22.10 Buttola Ede táinezeoekiaira játszóik. 22.35: Szó­rakoztató hanigflemezek. 23.00: Hírek német, oliasz, aingol és ínaincía nyell­vea 23.25: Barkas Bélia és eiigjáinyze­székárai miuzisdkiál. 24.00: Hírek. , CSÜTÖRTÖK, november 27. Budapest I. 7.00: Hanqllieimezelk. 10.00: Híreik. 10.20: Felolvasás. 10.45: Felolvasás. 12.10: A József inádoir 2. honviédgyailio'gezred izenekíara. 12.40: Hírek. 13.20: Idöpelzés, vízállásjelen­tés,. 13.30: Kisiháizyné iMaigyair Fran­ciska imaigyar íruótákat émekieí. 14.30: Hírek. 14.45: Műsoriisuiuertetiés. 15.00: Arifolyamibírek, piaei áraik, élelmi­szerárak. 15.20: Szórakoztató zene. 16.15: Ruszin hlálgaitóinknak .(Felol­vasás.) 16.45: Időjelzés, fairek. 17.00: Hírek szlovák és ,ruszin nyelven. — 17.15: Tánc!emie,zek. 17.35: A földmű­velésügyii .miniisizbáriium rádióelőadás­sorozaita. 18.00: A Légiiieirők Fúlvóze­nekara. 18.35: Ellőaidáis. 19.00: Hírek maigyair, néim-et és román ínyelven. 19.20: Rádiió'zieniekair. 20.15:" „Kiiil­likirainkiie Ihereeg". Vígjáték 3 felvo­násban. 21.40: Hírek. 22.10: Beszkárt •zemiekiair. 23.00: Hírek nemet, olasz, angoii, firlaineia :és eszperantó nyelven. 23.30: íMaigyair nóták faangllemezrőí. 24.00: Hírek. Kassa. 6.40—11.00: Bpest I. 11.05: Szlovák ihailligatóinknak. 11.25: Tánc­lemezek. 1Í.40: Híreik magyar és szlovák nyelvein, .műsorismertetés,. — 12.00—18.00: Bpes ,1. 18.00: Előadás. 18.25: Grieg: ig-imioil vonósnégyes. 19.00—0.15: Budapesti I. 3530—1941. Hirdetmény Eladó Sóstóhegyen íNyírpazony községé tulajdonát kpező nyírp'azi­miyi 966. tkíb. 974-6, 974-30. hirsz. 9 kait. 976 négyszögöl és 974-27. forsz. 5 kat. 360 négyszögöl szántó egylben vagy küiHönikiüJlön. Vienni tsizáinicMklozók aijánllataiikiait zálrt Iborítiékbiain Nyírpaizloiny Eiő'ljá­'róságáhioiz 1941. december hó 1-iilg (tegyék mtg. Belső boríték fieílliraia: „Ajánilat a községi inigaitjan ,vébel­bez" 'feliraittiaíl látlalnidók el. Az ajánlat egy négyszögölre tors tíéinlik és a végösszeg iszálmmal és ÍTáfeslail ájsi ktiírlandó. — Az iájánllaiti végösszeg egjthiairmlad része ibatnki lététbe belyezienidő és a letéti elis­mervény az ajánllaitboz esiaitolllatndló. Az Ünigaitílant 1822 P, illtetve 9998 P Lobos,z. kölcsön terheli, mely áit­vohttő iés 47 étv akitlfc törlielszlíenidő. Az ingatlanok 1941-—42. igaiadiasági évre 30, illetve 12 mim. búzáért bérbe vannak adva; de bérlők hajlandók azt ifeiesbe is meglmuinkáikii új (tu­lajdonos kíivánsiága. szerint. Eladáshoz a község! részéről a,vár­megyei kisgyűlés hozzájárulása: meg­van, mely miiniszlteri jóváhagyás alatti áll Végleges szerződés csak a kör­mániyhaitáságfi jóváhagyás leérkezése után köthető. Az új Ibulajdoinios aa ideiglenes szerződéssel a birtok, ,hasz» nálatba jut éls iteríhieilt 1942 jianulár dió 1-től visel. Község fentnlttairtja a 'jogot airoa­nézve, ihioigy ímeg nem felelő ajánlat esetén aiz ingaitilanokalt önkénites ár­werésen vagy szabadkézből adhas­sa el. Az álngaitíanok a Sóístöihegiyti Mátv. állomástól 10 percre, aiszifalt 'és kö­ves úlJom köntniyen megközelíthető, mindenit -termő föld, szőlő, igytiiimiöl­esös, házhely telepíféisre figen alkal» inas. Állomás, iiskola. állami bor­pinee, szeszfőzde, fűszeres, hentes és korcsma-üzlet közelben. IBőveibb feilviílágioisítá'st ad' Elöljáróság Nyírpazony. K. 32.372-1941. Hirdetmény az olajmag és olajkészlet bejelentéséről, A m. kir. Iparügyi Miniszter 50.000 — 1941. Ip. M. számú rendelete ér­telmében a termelő köteles olajos­mag és olajkészletét bejelenteni. A rendelet hatálya alá tartozik a len­mag, a lenolaj, a napraforgómag, napraforgóolaj, a repcemag, a repce­olaj, a szójabab, a szójaolaj, a tök­mag, a tökrragolaj, a vadrepcemag, a vadrepceolej és a kendermag. A bejelentést 1941. évi december hó 5. napjáig a városi közellátási hivatalban (Vay Ádám utca 15 sz.) kell megtenni. A termelőnek azon ban a lakóhelyén kivül lévő kész­letét a lakóhely szerint illetékes községi elöljárósághoz is be kell jelentenie. A bejelentést hivatalos bejelentő­lappal Írásban kell megtenni. Beje­len őlapot a városi közellátási hiva­tal dijtalenui bocsát "a termelő ren­del kezésér% A bejelentés alá eső olajosmag és olaj igénybevéltetik, kivéve a ter­me ő részére házi szükségletének fedezésére szükséges napraforgó, vagy tőkmagolaja', illetőleg napra foigőmagot vagy lökmagot, valamint a vetőmag céljára szükséges o'ajos­magot. Az igénybevétel aiól mentes részt a várősi közellátási hivatal állapítja meg. Az igénybevett olajosmag és olaj­készletet a birtokosa nem használ­hatja fel és nem hozhatja forga­lomba, hanem köteles azt megőrizni kellő gondossággal kezelni és a romlástól megóvni. Az igénybevett Részletet a Fut urának kell beszol­gáltatni. Nyíregyháza, 1941. november 21. Szobor Pál sk., polűármester. Nyíregyházi ipartestülettől. 3390—1941. sz. Pályázati hirdetmény A nyíregyházi ipartestület elöljá­rósága a jegyzői hivatalban meg­üresedett egy gyors- és gépírói, va­lamint egy kisegítő ideiglenes tiszt­viselői állásra pályázatot hirdet, A meghirdetett állások javadalma, zása az iparban alkalmazott tiszt­viselők legkisebbj munkabérét meg állapító 45 201—1938. XIII. Ip. M. sz. rendelet alapján történik. A pályázathoz csatolni kell: 1) a magyar állampo'gárságot, 2.) keresztény származást, 3.) bün­tetlen előéletet, 4.) legalább a kő zépiskola négy osztályának sikeres elvégzését bizonyító okiratokat. A pályázatokat 1941. évi decem­ber hó 8 énak déli 12 órájáig kell az ipartestüket elöljáróságához ci rnezve az ipartestület hivatalába be nyujtarí. A szolgálattétel megkezdé­sének ideje 5 942. évi január hó 1. Az alkalmaztatás a rendszeresíteti gyorsírói állás tekintetében egy évi próbaidőre, a kisegítő ideiglenes tisztviselői állás tekintetében pedig a szükséghez mért bizonytalan időre szó!. Beszédirásban jártas gyorsírók, amennyiben ezt a körü'ményt hitelt érdemlően igazolni tudják, előnyben részesülnek. Minden egyéb felvilágosifás az ipartestület hivatalában szerezhető be Nyíregyháza, 1941. november 22 A nyíregyházi ipartestület nevében : ELNÖKSÉG qcpress hirdetései 15 szóig 1 P 50 fillér, minden tovább szó 10 fillér. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható.— Kossuth utca 9. Telefon : 935. si. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek., A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír­lap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. és Társai kiadótulajdonos. N apróhirdetések KIADÓ LAKASOK Különbejáratu bútorozott szoba fürdő­szoba használattal kiadó, bzent István utca 20. 6719 Két szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Érdeklődni az Uránia Filmszín­házban. 6782 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Asztalos tanulót jobb családból felvesz Oláh bútorgyár. 6773-2 Bejáró tabaritónö felvétetik 1 re, esetleg azonnalra. Cim Szent István u 8. 67.4-2 Bejárónőt gyermek mellé azonnal fel­veszek. Jelentkezni este 6 után. — Szent István utca 7. 6763-2 Mindenes szakácsnőt keresek éves bi­zonyítvánnyal december l-re. — Egvház utca 24. 6761 KÜLÖNFÉLÉK Elveszett fehér barna foltos him drót­szörü foxi. — Becsületes megtaláló vagy nyomra vezető jutalomban részesül. — Széchenyi utca 7. 6875-2 Kótaj községben a Jéghalom tanyán használt nád eladó cca 5—6 ezer kéve. Jutányos árban mindennap kapható. Hely­színen lehet a tulajdonossal tárgyalni. — Nyíregyházához a helyszín 10 km Jó álla­potban lévó fedő nád. — Kovács Károly épitész vállalkozó Rakamaz. 6678-t Földparcellázás Nyíregyháza közelében törlesztésre prí­ma búzaföld olcsón kapható. Hauberger iroda Bencs László tér 1. Telefon 845. 6726-4 Német, francia, angol kereskedelmi le­veleiést, gyorsírást eredményesen tanítok Cim a kiadóban. 6751-2 Hosszú bizonyí vánnyal fózó mindenes ajánlkozik elsejére. Virág uua 64. 6760 Használt vetőgép elídó, eay 17 ás 19 soros. Megtekinthető Posner Ferencnél Bujon. 6759-2 Eladó a Kossuth utcában egy ház, mely két lakásból áll. Cim a kiadóban. 6779 2 Elveszett 23 án vasárnap Büdszentmi­hálytól Debrecenig a vonaton maraot egy II osztályú füikénen egy barna szőrme muff cipzáras. Benne volt egy nem arany és egy nem ezüst kozmetikai doboz és egy világos kék pénztárca pénz nélkül. Becsületes megtaláló jutalomban részesül. Értesíteni: gr. Semsey Lászlóné Nagyhát, hajdú megye Debrecen msllett vagy te­lefonon Debrecen Ü3-92. 6780-2 Ebédlő, rekamié 2 fotelel, íróasztal, mad­racok, szalongarniiura, 6 szék, eoédlökre­deDC, könyvszekrény, Vitrin, komót, fotelok hangulatlámpa, festmények, porcellánok. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona utca 9. udvar. E egáns, kitűnő állapotban lévő rövid női bunda eladó Kossuth uca 58. (3x) ZONGORÁT rövid kereszthurost, vagy pianinót megvételre keresek Ajánlatokat - vidékről is — gyártmány részletes le­írás és árral „Proffeszor" jeligére a kia­dóba kérek. 676 4­3 Pianinót bérelnék Szent István u. 22. Modern mangorió eladó. Bethlen u. 89. Borsóhántoló m ellett . (2*) Eladó ház nagy telekkel Adómentes 1955-ig, 4 szoba, hall (parket­tesek) felszerelt fürdőszoba, vízvezeték motorral és minden mellékhelyiség, szá­raz pince. Az udvaron szilárd melléképü­letek, 2 utcára nyíló 800 négyszögöl telek. Df. Tóth László ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrinyi Ilona utca 4. Tel efon 6-1 5 676 7' 4 % 10 éves bizonyítvánnyal szakácsnő állást keres Cim a k iadóba n 676b Kézikocsit veszek. Bocskai u, 50. <>er. _ Rajzpepfr, pauszpapír, pau«»­vászon, tus, rajzszerek Jóba papír­üzlet. Telefon 77. s Mindennemű vasáruk Wirtscbafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonszám : 90. H Z Kerékpárok nagy választékban, =— Nyomatott a ,.Merkur"-nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. sz. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom