Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-12 / 259. szám

é. oldal ^ JWIfCTODEK _ SZABOLCSI HiRLAr (Trianon 22.) 1941 november 12. Családiház, bérház ^ föld, villa, telek, szöllö és gyümölcsös vételével-eladásával forduljon iraté ippatlapyprggípii Irodához Nilrenháza, Sz(ctiee«l m 1. Ntlnbcaiota teuton eoi. Jfcfyáregiytiázia megyei város poigtár­mesterd hárvai tal ált ól. K; 31215—1941. Hirdetmény Nyíregyfliáza város helyhatósága tözhírré teszi, hogy a .november hó 15 napjára, szombatra eső hetivásá­runkat .egy nappali előbb, november 14. napján, pénteken tartjuk meg. Nyíregyháza, 1941. évi november Qó 8. napján. Szohor Pál s. k. 4* polgármestier. Szabolesvármegye közigazgatási bizottságától. Ad. 2585-1941. Kb. A 37, sz. (püfpökladány- alfóve­reckei) állami közút 81.923-82 278 km. szakaszának áthelyezésére szűk séges Nyirmihálydi község határá­ban elfekvő ingatlanok kisajátítása. Hirdetmény A kereskedelem és közlekfdés­ügyi miniszter ur 1941. évi junius hó 13 án kelt 59 186|XI. 1941. sz. rendeletével a 37 számú á lami köiut (püapökladány - alsóvereczkei 81 923-82.278 km. szakaszának át­helyezésére szükséges és Nyirmi­hálydi község határában e'fekvő 200 201, 202, 203, 204, 205. hrszámu ingatlanra a kisajátítási jogot enpe delyezte, ezért az 1881. évi XLI. tc. 33. § a értelmében a helyszíni tárgyalás megtartását elrendeljük és annak foganatosítására a vármegye alispánja helyett vitéz dr. Lázár Fe renc vm. f^j gyző vezetésével dr. Szesz'ay András vm. t. főügyészt és Tarnóy István kir. műszaki ta­nácsos, az áilamépitészeti hivatal főnőkéből álló bizottságot küldjük ki, jegyzőül pedig Vass 'mre Nyir mihalydi község főjegyzőjét rendel­jük ki. A helyszíni tárgyalás határidejéül kije öt 1941. évi november hó 15 napjának délelőtt fél 10 óráját be­állítjuk és annak megtartására fo'yó évi november hó 26 ának délelőtt fél 10 óráját tüzzük ki és annak helyéül Nyirmihálydi községházái jelö'jük meg. Egyben közhírré tesszük, hogy a fent hivatkozott rendelettel a közér­dekű sürgősség alapján a kereske­delem és közlekedésügyi miniszter megengedte, hogy a jogerejüleg meg­állapított tervbe felvett területeken az ípitési munkálatok a kártalaní­tási eljárás előtt és a tulajdonosok beleegyezése nélkül az 1881. évi Jó tanuló Szabvány füzetet írószert. Rajzszert Töltőtollat Jó minőségben Jóbánál vásárol. Nyíregyháza, Bethlen utca 1. Tel. 77. XLI. Ic. 45. §-ában foglaltak mellett megkezdhetők. Nyirmihálydi község előjáróságát utasítjuk, hogy a csatoltan kiadott kisajátítási ttrvet és össicirást a községházánál a tárgyalást megelő­zően legalább IS napi közszemlére tegye ki, és erről, valamint a tár­gyalás idejéről és helyéi ől az érde­kelt feleket a helyi szokásnak meg­felelően haladék nélkül értesítse, a meghirdetést igazoló bhory'atot és a vétiveket pedig a tárgyalás meg­ke?dése előtt a tárgyalás vezetőjének adja át. A kikü'dött bizottság hatásköréhez tartozik határozni mindazon igények és észrevételek felett, amit felek az 1881. évi XLI. Ic. 1-22 §-ai alep­j.n netalán emelnek. A bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érde­mileg határoz, ha az érdekeltek kö­zül a tárgyaláson senki sem jelenne me<r. Ezen hirdetményt a „Budapesti Közlöny" hivatalos értesítőjében 1 Í2ben a „Nyirvidík" cimü napilap­ban három iiben közzétenni ren­deljük. Miről értesítést kapnak: 1. vitéz dr. Lázár Ferenc vm. fő­jegyző, 2. dr. Szesztay András vm. fő­ügyész, 3. Tarnóy István műszaki taná­csos a nviregyházi államépitészeti hivatal főnöke. 4 Vass Imre Nyirmihálydi t ősség föjegyzf je. 5 Nyirmihálydi község elöljáró­sága 2 darab mellék'ettel. Nyíregyháza, 1941. november 6. vitéz dr. JÉKEY FEREH6 sk. főispán, b. elnök. A •ytrsgyhád kfc. járásbíróság, mfcat tstskkfayri katóaátf. 18595-1941. tksz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. Rakamazi Hitelszövetkezet végre­hajtatnak, Sttiber János, ifj Sei­ber János és neje sz Varhola Er­zsébet, Sleiber Jánosné szül. Hán E^zsíbit végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyiben a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. LX. tc. 176. és 185. § a értelmében az ujabb árve­rést 500 pengő tőkekövetelés, ennek 1935. évi szeptember hó 29. nap­jától járó 6 százalék kamata, egy­harmad ízáza'ék vá'tódíj, 51 P 58 fillér óvási, 94 P 20 fi ler eddig megállapított per és végrehaj ási költség | továbbá a csatlakozottnak kimordott Rikamazi Takarékpénztár rt. 196 P és 97 fi lér. Tokajvidéki Hitelbank rt. 360 P, és 150 P, dr, Porkoláb Zoltán 425 pengő tőkekö­vetelése és jár. behrjtása v'gett, Rakamaz községben fekvő s a rakamazi 50. számú heté ben A. I 1. 3-5. sorsz. 1685, 2775|1, 4324 4621, hrszám alatt felvett 4 hold, 791 négyszögöl területű szántó, rét ingatlanból Steiber Jínos nevén álló B. 6. alatti egynyolcad illetőségre 156 pengő kikiáltási árban, a rakamazi 51. számú betétben A. I. 1. 3—4. sorszám, 516, 518. 5t7|l. hrsz. alatt felvett 899 négy­szögöl területű ház, udvar, szántó és erdő ingatlanokból Steiber János nevén álló egyhatod illetőségre 75 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. kereszt 1, sorszám, 5156| 198. hrszám alatt fel­vett 990 négys/ö^öl területű legelő inga'lanból Steiber János nevén álló B 7. alatti egv hatod illetőségre 1 P 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. A rakamazi 861. számú belétben A. I. 1-2, sorszám. 919. 920 hrsz. alatt felvett 102 négyszögöl területű ifj. Steiber János és neje sz. Var­hola Erzsébet nevén álló ház, udvar kert a beltelekben ingatlanokra 820 P kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Rakamaz községházánál mee­tartására 1941. évi november hó 27. napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki az árverési feltételeket az 1881. LX. fc 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a követ­kezők : Az árverés alá kerülő rakamazi 50 számú betétben felvett ingatlanból a B. 6. alatti illetőségre, ha az árve­rés megtartását a végrehajtalók kö zül: a Rakamazi Takarékpénztár rt. kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha a R&kamaji Hitelszövetkezet kéri 247 P, ha dr. Porkoláb Zoltán kéri 947 P vételárnál, a rakamazi 51. számú betétben A I. 1.3—4. aiatti ingatlanokból az ár­verést a B. 7. alatti illetőségre: a To kajvidéki Hitelbank rt. kéri a kikiál­tási ár kéth-irmadánál, *ha a Rika­mazi Takarékpénztár rt. kéri 456 P ha a Rakamazi Hitelszövetkezet kéri 703 P, ha dr. Porkoláb Zoltán kéri 1403 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A rakamazi 5i. számú betétben A. kereszt 1. sorszám alatt felvett ingatlanból a B 7. alatti iletőségre az árverést: a Tokaj vidéki Hitelbank rt keri a kikiáltási ár kétharmadá­nál, ha a Rikamazi Takarékpénztár rt. kéri 456 P, ha a Rkamaai Hi telszövetkezet kéri 703 P, ha dr. Porkoláb Zoltán kéri 1403 p ngö vét iárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A rakamazi 861. számú betétben felvett ingatl.nokra az árverést: a Tokajvidéki Hitelbank rt. kéri a ki kiáltási ár felénél, ha a Rakamazi Hitelszövetkezet kéri 899 P vételár nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. !AJ ánrerelai saáodákoiók kttaic­lesek bánaípéiMÜ! s kikiáltási ár lOX-át készpénzben, vagy IS 1911 : I. t.-c. 127. §-Aban meghatározott ár­folyammal számított óradákképes értékpspirosban a kiküklöttnél le­tenni, *rs#y a bánstpénsnek aidlofae bírót letétbe helyeiéiről kiálWtotí letéti elismervény* • kikül dflttack átadni és aa árverési fekéteMcet aláírni. (1881: LX. t.-c. 147. 150., 179. §5.; 1908: LXI. t-c. 21. J.) Nyíregyháza, 1941. szeptember 16. Dr. FIKLY sk. kir. jbiró, A kiadmány hi'eiéül: SZEPESVÖLGYI kiadó ELJEGYZÉSI, esküvői meghívók és értesítések a legszebb kivitelben és a legelőnyösebb árban készülnek OROSZ KAROLY nyomdaiieemé­ben Nyíregyháza, Bercaényi-utcs 3. Telefonszám: 577. c*pre$s hirdetések 15 uóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható.— Kossuth utca 9. Telefon :935. sz Apróhirdetések 10 (lóig 80 fillér, minden további ez« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér KIADÓ LAKASOK Ktilönbejáratu bútorozott szoba fürdő­szoba használattal december Í tél vagy azonnalra kiadé. Petőfi utca 6. 6504-3 Különbejáratu bútorozott szobát teljes e látással a város központjában keresek. Cimeket „Állandó" jeligére a kiadóhiva­talba kérem. (x> BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Bejárónőt a dé előtti órákra felveszek. Bents László tér 13. emelet. 6496 Egy megbízható idősebb asszony fiatal magános tanítóhoz falura, mindenesnek felvétetik. Kálmán utca 4. 6499 Naponta 10—15 pengőt kereshet könnyű munkával Jelentkezés ma délután 5—6-ig és csütörtökön reggel $—9 óraközött az Orosz nyomdában. 6502 Gyakorlattal biró nös ispánt november 15 re keresek. Kovách Ödön Nyírtass, Kertiek 20 holdas gyümölcsösömbe gyümölcsfa kezelésben teljesen jártas szak­képzett kertészt, aki maga is dolgazik. — Féjegyzö Szakoly. 6466-3 KÜLÖNFÉLÉK A Felsöpázsiton eladó szőlő gyümölcsös Érdeklődni Szegényház tér 3 6489-4 Tetszés szerinti gyártmányú rádi4 be­s>erezhető, részletre is megrendelheti Kovács Pál „Monopol" műszaki üzletében Bethlen utca 10. (Dr. Kerekes palota.) Vennék használt, de kifogástalan gitárt. Cím a kiadóban. 6497 2 Egy alig használt szürke bunda muffal, sapkával olcsón dadó. Kálmán utca 4. Jó állapotban lévé cirka 100 folyóméter dohánypajták eladók. Érdeklédni Nagy­koróda délelőttönként. 65/2-3 Jó karban lévő használt néi kerékpár eladó. Biczák üzlet, Betklen utca 27. Fazónő ajánlkozik 15 re Er utca 43. Kutszivattyu szívó nyomó eladö, Ujszőlő utca 44. 6503 Jó karban lé<ö fínam gyermekkocsi el­adó. Széchenyi utca 3. 6505 A swerkewatésérf fefalőe: Jóba Efefe, A kiadásént feéetós: A Sanbol**} Hír. lap lspkisdá bstttl társaság. Kor&S B. és Tárari kiadótulajdonos

Next

/
Oldalképek
Tartalom