Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-06 / 228. szám

fTrianon 22.) 1941 október 7. JfrofflDfit _ 5Z ABO.LCS1 HÍRLAP 5 Z AB OLCSS HÍRT ; S. old«i Véres verekedés Nyirpazenyban Szabó Lászlót vasvillával leütötték Véres verekedlés zaijloittfc le !Nyír­pazony községiben, amelynek egy súlyos sérültje is :va», .akit a nyír­egyházi. Erzsébet-kórházban ápolnak. Szabó Lászlómé niyínpazoinyi lakos kljeleinitéisit' tett ismeretlen, tettesek 'eKien, akik az urnáit úgy megverték, hogy kórházba kellett szállítani. — Szabómé panaszában e'.monlja!, hoigy férjét éjjel Bozsó Pétér és Rozsó Ainital nv-áripiaizon'yi uakosdk szállítot­tuk haza eszméletlen állapotban, sú­lyos sebektől vérezlve. Klérdésiére azt möndoltltják, hogy Szabó László ve­rekedésbe keveredett és ott szerezte sérüléseit. ,A feli jeleintésre meiglindiullti vizsgá­'at >miegáfl?apitotta, hogy Szabó Láls-z­ló a nyírpazonyii Hanigyla kirendelt­ség; kocsmájában ivott banátivial. O'ífc történt az össz<eszóMkozás iíisí, miely­,nek következtében Szabó László Törzsök Pál rae.vű ismerősét polfanr ütötte, amit az azonnal rásza 5Js adott, ezenkívül bátyja, Törzsök Milhály még néhány pofonnal meg is toldotta. Ezzel 1 azonban ia „lova­gias" ügy nem vollt 'elilnitéave, mert Törzsök elszaladt egiy vasviilláért. Amikor visszatérít, Szaibó Lászlót ,máir inem találta a kocsmáiban, idő­közben (hiaizalMé indult. A kiét Tör­zsök legény utána sietett és az ultbáin nekitámadtak Szabó Lászlónak, akit Törzsök Pál egy hatalmas ütés­sel leterített. A vasvillával úgy verte fejbe, hogy a szerencsét­len ember eszméletlenül esett össze. Szalbő László már a földön feküdt, amikor Törzsök Pál még a csizmá­jával néhányszor az arcábai üs mgott. Törzsök Páil beismerte, hogy megi­verltie Szabó Lászlót, ,azonban azt ta­gadja, hiog.y a bátyja is ütött volna s azzal vélekieziik. faogty a verékédés­bem vtalaki őt is a combján meg­szúrta. A verekedés ügyében még fo­lyik a vizsgálat. Szabó "László álla­pota súlyos, de nem életveszélyes. Kardos Tamás dr. a debreceni áll. gim­názium tanára Kardos Tamás dr.nt. Kardos Ist­vánnak, N.yíregiyháza magyinevű |és néhai kül'túrtancsnokának fiát a delb­reccniü iá®, gimnázium tanárávál neveiz= te ki a kultuszmiiniiszter. Ez a hír nagy örömet kélt mindazokban, akik la .nagytehetségű fiatal Itlanár tanul­mányait figyelemmel kísérték.. Első­.soribam Nyíregyháza iváros polgár­mestere, Szolhor Pál polgármester fo­gadija a künieveziés hírét megelége­déssel, mert a város átérezte kezdet­től fogva a rája válró kötelezettséget a kiváló volt tisztviselő fia nevelte­tése Mmt. Nyíregyháza minidig szeretettel figyelte és ítiáimogatta a fiatal Kar­dos Tamást, aki .a debreceni Tisza István gróf Tudományegyetem né­met—ifranicia tanárjdlöltljie és az <eg(yeteim legteheitsélgesebib, 'legszor­galmasabb hallgatója volt. Kardos 'Istvánra, az áildotiü jóságú édsaipára gGindiofl! 'Nyíregyházán miinideniki, ami­kor elérkezett ifia életbelépiésiétiiek ideje, lamikor a szerető, gondos kie­zek szárnyára bocsátják azt a fiatal tudóst, akire féltő igoinddlal őrködött enintek a városnak hálája és szerete­te. Kardos Tamás mini; debreceni kö­zépiskolai tanár az eigiyeitemi város­ban maradhat és itt folyt«althatjia tu­dományos kutatásait is, élhet hiva,­tiásánaik!, amelynek kiváló végzésé­bem édesaitlyja és sziütövárosámak szelleme lelkesíti s ösztönzi. Bizoiniyosra vesszük, hogy ő isszie­•retetteli gondol arra a városira, mely­nek köréből nehéz körülmién,yek kö­zött is szilárd elhatározással és tlör­hdtletlen hittel indult és miig most a réivibe érkezett. ií • • * OROMAMUMKA a jajat-talalhahvu KÖZEL É» TÁVOLLÁTÓ: SZEHÜVEGEHMELZ TÖKÉlÉfElUTÁ?TBI2I0/ITw! • UEMKLINIIUILÁTIZERÉfZ­DEBRECEN. FERENCJOZIEF UT 21. vilAG ÍZABÁDALOÍI' Ha gyermekek játszanak vadászfegyverrel... Ostoros községben történt a szeren­csétlenség. Dobó Sándos 14 éves föld­műves fiút súlyos baleset ért. A gyer­mekek vaeászfegyverrel játszottak a kútnál. Azt gondolták, hogy a fegyver nincs megtöltve. Dobó Sándor egyik barátja játék közben a vadászfegyver­rel Dobó fejére célzott és meghúzta a ravaszt. A fegyver eldördült és Dobó Sándor összeesett. A sörétek nagy része a szerencsétlen fiatal fiu fejébe fúródtak. Dobó Sándort eszméletlen állapot­aan szállították a kórkázba, ahol még kihallgatni sem lehetett, mert egy pil­lanatra sem tért magához, A szeren­csétlenség ügyében szigorú vizsgálat folyik. Nyíregyházán is megalakul a keresztény nők Koszorú Sportszervezete A vallás- ós közoktatásügyi mi­nisztérium ezentúl intézményesen gondoskodni' kiválni a dolgozó isfco­lánkívÜli keresztény iparos, kereske­dő- és tisztviselőnők tesiti egészségé­inek ápolásáról és testneveléséről' a „Kozcr.ú" Női Szervezet keretében. Aniyaigji és erkölcsi támogatásban és felügyeletben részesíti a Koszorú mozgalmát. Orvosnői vizsgáltatnál és szaksze­rű testnevelő tanári vezetésről bizto­sítja ,a, Koszorú mozgalomban részit­'vevőkat már 1937. év ótái Ez a moz­galom Budiapiestről indult ki, és ma már közel száz csoportban minden nagyobb városiban virágzóam műkö­dik. Céljia egészségügyi ,és az arra alkalmas 14 évet betöltött éls meg nem halaidolüt koriú leányok és asszo­nyok sizáimára, ve rsonysp or bolási le­hetőségeket ibaremíteiniL Ezért heten­ként 2 alkalommal ,a munkaidő utána eslöi 6 viagy 7 órától tartó időben fogllallkozitátáisiriól intézkedik. A jelentkezés mai még teljesen önkéntes alapon történik. Ez a moz­gatóim e'iöbirnoke a rövides eim köte­lezővé váló női honvédelmi 1 nevelés iés szüksége® korfialtárig terjedő ál' tálámos női testnevelésnek. Eib'bem, az önkéntes mozgalomban SSS tl. SS. Uránia Filmszínház Telefee 11. ml Október 6-7. Budapesttel egyidöben! Hélfő-kedd Leányvásár Filmoperett. Jakobi Viktor és Marios Ferenc színpadi müve után irta BABAY JÓZSEF. évi egy pengő aiz álíianunak fizetett díj. A legszükségesebb és egyszerű sportfelszerelést házifliag állítják elő ,a itagiok minit pl. tornanadrág, rövid­ujjú ,ingh rövid harisnya és torna­cipő. 'Nyíregyházán október közepétől dndiuil ímegi a mozgalom keretében ívialó Itiestnievelő fogla'lkoztaitás a Köz­ségi Polgári Leányiskola tormatermé­beni A helybeli Koszorú csoportjá­ba való jelentkezések imár foliyamat­bao vanak és befejezés előtt ás áT> liaimaik az egyes hitfelekezetek leány­egyesülle!t!e,iiben és a nőipariskólá, iparostanlanciskiolia, kereskedőtanonc iskola, s a városban működő tíszt­visielőnök körélbant. A helybeli Kioiszoirú 1941. október 12-én, wasáíriniap délután 3 óráira a Községi Polgári Leányiskola egyik földszinti tantermébe megbeszélésre hívja össze az eddig már jelenitke­zieitt és ezután jeflientkezni óhajtó nőket. A megbeszélés tárgya a 1 fog­lalkozások idéjéraek: közös megálllla­pítása iá, sportfelszerelés és a moz­galommal kapcsolLaltios dolgok meg­beszélése. Az eddig ímegiszerzetfi címeket írásiban is értesíti a helybeli 1 szerve­zéssel megbízott vezető. A megbeszélés időpontjáig is je­lembkezlhetnek újonnan belépő tagok az áll. tanítóképző intézet kapusánál knltiett íven. Nyíregyházán járt az Országos Levéltár vezetője Meglátogatta a Tármegyei és városi levéltárat ÍVlairig)ha Endre dir„ az Országos Levéltár vezetője aiz elmúlt napok­ban NyiíneigyJhálzám megtekíintetibe a két levéltárat, a vármegye lés Nyír­egyháza város levéltárát. Hosszasan időzött Vargha dr. iá .vármegyei le­véltárbainl, amelymiek gazdaig anyaga és példás rendezettsége elismerésiét váltotta ki. Vargha Endre dr. most tanulmányozza a vidéki lévétllárak •helyzetét, mert- ,a lavéltárakiria vo­nátkozó véígreihaj'táisi utasítáis most van készülőben és a való éleit küve­telmiényeihiez fceiffl ae utasításnak laí­kallmazkodni. Az országos levéltáros most a szialbolesi községekét keresi fel a levétlári vilszionyok megismerése cél­jából. Árdrágitási eljárás egy taktakenézi hentes ellen Tótlh Dezső itafctakenézi hentes 'és mészáros éHeira megindult árdrágítás miatt! a'z eljátás, mert a bőrnélküli szalómnát killogrammonkint 3.60 peni­giőért árusította. A sieirtéshiúst is a haltlsóáigi árnál magasabbon adta el. ,A ímegálíapított ár 2.50 pengő .volt, ,a heniteiS' pedíig 2.80 pengőért árusí­totta. Fazekas Jánosné, iMajoros Im­rénlé, Horváth -Erzsébet, Jaskó tMi­ihályi és Horváth Barbálla toktanenézi lakosok vallomásaik. soráin, minid azt bizonyították, hogy Tóth Dezső a sziailloininlá/t és a húst is a megienge? ddtt áraknál drágábban árusította. A hentes beismerte oz árdágítást, az­zal védekezett, hogy ő is az élőser­tést drágán vásárolta. Hungária Fiímszinház Október6-7. Budapesttel egyidöben! Telefon 503. szám Hélfő-kedd Leányvásár Filmoperett. Jakobi Viktor és Marios Ferenc színpadi müve után irta BABAY JÓZSEF. Előadások mindennap 7*4, 7*6, 7«8 és 7*10 órai kezdettel. — Előadások mindennap 7*3, 7*5, 7*7 és 7*9 órai kezdettel. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom