Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-04 / 227. szám

10. oldal _ J>ÍYTK¥íDÉIC ^ 5Z .ABOl.CSI HIRIAP (Trianon 22.) 1941 október 4. Bút orvásárl ásnál forduljon bizalommal a négy évtized óta fennálló #||liftig üutorházához WÍA UvAl Vay Adta utca 8. szám Többszörösen kitüntetve A kisgyermek haláláért elitéltek a szülőket Gerda Istviám és ifelesése őcmdat* ktiisái^ból okozott emberöléssel vá­doliva kerülitt tegnap ia , miyíregyiházi töiwlényiszég ibünitetőtaraácsa elé. A vád szerint Gerda István 2 éves kisfia, egy őrizetlen ipiilllianatbain a fonróvLzzel telb edényt magéra búz= ta s így szerzett siüll'yos égési sérülé­seibe belehalt. A szülők ellen eljáráis indult, mert iniem 'vigyáztak a gyér* mekre és nem vitték a gyermeket hairmtadfokú égési sébeive! aizominal orvosihoz. A ínyáregyibáizii törvénysziék bűnös­nek mondotta ki Gerda Istvánt és feleségét és az enyhítő körülmények figyelembevételével miinidkéttőiü? ket 20-20 pengő pénzbüntetésre ítéls ték. 500 pengő értékű almát loptak Vindt .Milklós bérlő feljelentést tett, hogy ismeretilen tettesek a csie­Igölldi határiban ilevő báró Vécsey Aurél ifödbirtokos gyümölcsöséből 500 pengő értékű almát loptak. A megindult nyomozás hamlaros san eredméniyre is vezetött. Simon Anilrás sziamossáM lakos beismerte, hogy Jahovilcs Gábor és ífj. Bélteki Sándor bairátjaivál összebeszéltek, bo(gy a gyümölcsös aimafáját meg­Vadászok és házinynl­tenyésztők figyelmébe! Vadkacsát, szárcsát, őzet, szarvast, vaddisznót házinyulat legmagasabb napi árban minden mennyiségben vásárolunk, BATTA TESTVÉREK exportvállalata I Nyíregyháza, Takarékpaiota — , Telefonszám 78. :kapasszák és a .lopott aknát értéke­sditlilk. így 'is történt, három íziben mentek el a VécseyBólie gyümölcsös; be és onnan minden alika.l ómmal ife­jenkint egy-egiy zsák almát loptak. A lopott alimát aztán 3—4 nap eltel* itléivel ei!adták Kozma Gézámé her­mamisiziegi illaikiolsi, laillmaikereskedőnelk, iKuruez János nyírbialkáinyd ilakos, .vcllt mezőőrt szándékos emberöléssel) íviádo'lltla a iniyíregy|háiz|i kiír. ügyéazs ség, melyet aziátttaJ követett el, hoigy a [fatolvajok iközül egyet baltával le­ütött, iKuruez János ínyírbalkáintvii mezős őr Gálbor Józsefnlét és még három társát failopáson érbe. A tettesek a imiezőőr félsizölítiására iniem tettélk le a (lopott fáit, hanem 'Kuruez Jiálniois­nak támadtak iés el akarták venni a mezőőr pisztolyát iéis ibaítáját. A duliaíkodás hevében Kuruez a baltái Danii Jánosné pécsi ilakos, aki az» előtt Nyírejgylbázán: élt és itlb mélyen a lelkébe áradt a nyírségi sajátos­ságnak, a nyíregyházi gyermekim ajá­•Lisnalk sziépaége, a majái'is ügvének ilelkes szóvivőjévé isz>egoliolt!t, lazérti mint írja:, hogy gyermekivilláguinikí nák örömét szierezzen a majális pro­pagáíásával. A mult .évben lapunk közö'te voilt a lelikies pécsi úriasszony ilevellét még a majális előtt és iá megrendezett majálisra el is jötiti Pécsről íNyíregiy­Iházára gyermekeivel. Azóta is állam* dóan feliszínien bairtja mindenütt >aizt a gondolatot, hogy a (nyíregyházi gyenmekmaijállishoz .hasonló nincs sehol az országiban. így érintkezésbe lépett Dani Jálnosiné a Magyar Rár dióval is. A Rádió meg is ígérte, hogy ha jövőre s imieignendeziik Nyír­egylházán a, gyermekmajálist, kész* séggell lejöni 'ás helyszíni közvetítést ad az lérdekeSi magiy gyerimökünnep­ségröl. Ezt Dani Jáiniosmé örömmie.J közli most érkezett levelében. Mii csak tó'iálval ós köszönettel fo­akdt Simon András régtől ismert, A kereskedőnek nem mocidottáki, hogy az .almát lopták. Simolm András 50 pengőt, Jaihoiviics Gábor 50 és iif.i. Bélteki Sándor 82 pengőt (kapott az almáért. Az almatolva jóikat leitartóz­tatták. val a (faibolivajok közül Gálbor Jó­zsafnié fejére ütött, aki eszméletlenül esett össze. Gábor Józsefnlét kórháziba száillís tották, ahol 1 hatheti kezelés utóm az elszenvedett sériüliés kövieltlkeziéibieri< meghalt. Kuruez Jáinost száinidékos -ember­öléssel vádolta meg az ügyiészség és a bűnügy Ifőtáirgyalását tegnap tar* ftlotta ímeg a nyíregytházi kir. tönvény­szék, ahol Kuruez Jánost egy 'évi és hat 'hónapi börtönre ítélték. igadjuk a szinte páratlan önizetlenisé* gű propagandát amélly^ei városuink hírét nevét olyain kedvessé teszi szé­les körben. Ha piediig a rádió való­ban lejön majd Nyíregyházára, er* ről bizonyosam előre értesíti a ren­dezőséget, aimeilynak így módjábain lesz ollyíain műsort biztosíta/ná. lameűiy kifejezi a nyírségi lelkületet és meg* -sízólialtatja Nyíregyháza szíve dob­banását a ráldió haigaitósáiga ellőtt is. Hatvanezer tojást koboztak el Miskolcon A miskolci rendőrség egy razszia aüklailimátval Engknder Henrik toijás­ikereskedőnél hatvanezer diarab to» jást talált. A tojást a közélelmezés céljáro elkolboz'íák s Englenider el­len aiz elijáiriást megindították. KESERŰVÍZ Megverték Szabó László 30 éves nyirpazonyí lakost több sebből vérezve szállították be a nyíregyházi Erzsébet kórházba. Szabó László kihallgatása során el­mondotta, hogy Vass Pál és Vass Mi­hály földművesek Nyirpazony község utcáján véresre verték. Állapota súlyos. A verekedés ügyében megindél a vizs­gálat. Beleesett a forró tésztalébe Gábor András 3 éves nyirjáköi lakos édesanyja távolléte alatt a földön fekvő forró tésztalével telt edénybe beleesett és súlyos égési sebeket szenvedett. Életveszélyes sérüléseivel beszállították a nyíregyházi Erzsébet kórházba. A szülők ellen — tekintettel arra, hogy a gyermek balesetét gondatlanság okozta — megindult az eljárás. Vasáruk, háztartási cikkek ZOMÁNCEDÉNYEK és kerítés fonatok olcsó áron beszerezhetők Zombori András vaskereskedésében NYIRE6YHAZA, BESSENTEI TÉB 6. szám. Telefon 752. üi tóvárosi művésznők : Komáromy Ibolya és Virányi René » énekesnők szerepelnek esténként a nagy népszerűségnek örvendő Gyureskó Étteremben Sarkadi Elemér és cigányzenekara játszik Szolid polgári árak. — Éjjel 3 óráig nyitva ü mezőőr agyonütötte a fatolvajt Egy évi és bat hónapi börtönt kapott A nyíregyházi gyermekmajálisok szószólója Ígéretet nyert a rádiótól a majális helyszini közvetítésére

Next

/
Oldalképek
Tartalom